Témata
Reklama

Moderní vědecké řízení podniku, Část 3. Desatero 3

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme třetí tezi.

Tento článek je součástí seriálu:
Moderní vědecké řízení podniku
Díly
Prof. Milan Matějka

Patří mezi letité zastánce a bojovníky za zvyšování efektivity výrobních procesů dle ROI. Založil rodinou společnost, ve které vyvíjí systém PPROI a implementují jej do výrobních společností.

Základní atributy vědy a řízení podniku

Primární úlohou vědy je správně popsat podstatu věcí daných přírodou. Postuláty vědy vznikají na základě pozorování nebo deduktivní logiky. Ne vždy jsou správné a vývoj vědy je spjat i s vyvracením předchozích falešných teorií. To se týká i některých tezí původního vědeckého řízení podniku.

Často citovaný Lord Kelvin za podmínku překročení prahu vědy označil měření; akcentoval nutnost prokázání verbálních tvrzení matematicky a varoval před fatálními důsledky matematických zjednodušení reality. Požadavek „nezjednodušovat“ zdůraznil i Albert Einstein. V současném podnikovém managementu nutné měření chybí, a naopak existuje množství nadbytečných, zjednodušujících a rozporných matematických modelů. Ty vznikly a nadále vznikají v dílčích disciplínách manažerské teorie i v útvarech praxe bez vzájemných vazeb a bez vazby na ROI podniku. K podniku se přistupuje spíš jako k souboru fragmentů než jako k organismu.

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuální trendy vědy v PPROI

Na prahu 3. milénia označili experti za dva hlavní trendy vědy jak mizení hranic mezi obory, tak i šíření aparátu matematiky, považovaného dříve v některých oborech za neužitečný. V PPROI se promítají oba tyto trendy. Pracuje se s pojmy, které překročily hranice původního užití – organismus, architektura, reprodukce aj. Aplikován je určitý integrál, množinová matematika a v managementu dříve nepoužívané typy matematických funkcí.

Aplikace a pochopení určitého integrálu

Aplikace určitého integrálu je pro zajištění klíčových řídicích informací nutná, nemá alternativu. V ERP se ale určitý integrál nevyskytuje a většina manažerů mu nerozumí. Nesrozumitelný se jeví jak zápis určitého integrálu tak jeho vazba na definici dle Wikipedie „Plocha pod křivkou, omezenou grafem funkce ƒ, osou x a svislými přímkami x = a a x = b“.

Integrál jako plocha pod křivkou

Záhadný symbol integrálu je dlouhým úzkým písmenem S značící dle obrázku součet (sumu). Otázkou je, jak může plocha vzniknout součtem. Možné vysvětlení: Při výpočtu určitého integrálu jsou malé úseky křivky zastoupeny vodorovnými úsečkami a vznikající plochy obdélníčků se sčítají.

Proměnná y v úsecích osy x může být i konstantní, lineárně rostoucí nebo klesající. Výpočty určitých integrálů jsou pak jednoduché. Jsou-li proměnné x, y vyjádřeny v různých druzích měrných jednotek, je plocha charakterizována kombinací příslušných jednotek.

PPROI aplikuje určitý integrál nejen ve finančních proměnných, ale i v tvorbě výrobního plánu, kde integrál je měřen v člověkominutách a linkominutách. Osa x je (stejně jako ve výpočtech vázaného kapitálu) osou času, na ose y jsou počty pracovníků nebo linek.

Užitečnost množinové matematiky

PPROI v interních algoritmech aplikuje též pojmy a operace množinové matematiky. Ty jsou důležité i pro pochopení vlastností finančních proměnných. Náklady a tržby, resp. ceny, obsahují mezipodnikové průniky (duplicity), lišící se podnik od podniku i výrobek od výrobku v rámci daného podniku. Průniky a náklady týchž předmětů se mění mj. při slučování a dělení podniků, kdy reálně se nemění vůbec nic. Mezipodnikové průniky jsou vedle absence časové dimenze dalším důvodem, proč náklady nemohou být objektivním kritériem finanční náročnosti určitého produktu a poměry zisku k cenám (ziskovost) nebo k nákladům (nákladová rentabilita) nemohou být objektivními kritérii efektivnosti různých produktů.

Třídění, atomizace a funkce

Klasickými metodami vědy jsou třídění, atomizace a skladba elementárních prvků v nové entity. Tyto metody je někdy nutné kombinovat a v PPROI tomu tak je. Klasifikují se zpracovatelské operace, jejich třídy se atomizují do tříd mikrofází s neměnnými zdroji, evidují se konkrétní zdroje a matematickými funkcemi v rámci tříd mikrofází jsou určovány časy a jiné fyzikální parametry mikrofází pro konkrétní díly. Soustavami navazujících funkcí vznikají unikátní procesní normy a výrobní plány.
Funkce fyzikálních parametrů mikrofází, fyzikálních parametrů a cen zdrojů stanovují složky přímých nákladů mikrofází procesů pro jednotlivé produkty, generované širokou paletou zdrojů, mj. strojními energiemi, plyny, kapalinami, hmotami a spotřebními nástroji. PPROI tím eliminuje mlhavé, zavádějící a fakticky neexistující výrobní režie, zkreslující náklady produktů. Pro konkrétní zdroje určuje PPROI i vázaný kapitál.

Alokace na fáze procesů pro vyráběné díly

Většina funkcí v PPROI skládá dílčí informace v informace syntetičtějšího obsahu. Opačný postup, tj. rozklad, je uplatňován zejména v logicky zdůvodněných alokacích finančních parametrů zdrojů v nepřímých teritoriích na fáze přímých procesů, zahrnujících procesy na přímých materiálech, vyráběných dílech a hotových výrobcích. Tím mizí tradičně kalkulované nevýrobní režie, další příčina dramatického zkreslování nákladů produktů. Alokován na přímé procesy je i vázaný kapitál v nepřímých teritoriích. Alokace na přímé procesy pro určitý produkt jsou dynamické, závislé na objemu a struktuře všech produktů v hodnoceném období. Nové, konkrétní, přesné a provázané informace PPROI tak vznikají metodami vědy velmi efektivně.

Pokračování příště

PPROI

Prof. Milan Matějka

matejka1@pproi.com

Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit