Témata

Moderní vědecké řízení podniku, Část 3. Desatero 3

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme třetí tezi.

Tento článek je součástí seriálu:
Moderní vědecké řízení podniku
Díly
Prof. Milan Matějka

Patří mezi letité zastánce a bojovníky za zvyšování efektivity výrobních procesů dle ROI. Založil rodinou společnost, ve které vyvíjí systém PPROI a implementují jej do výrobních společností.

Základní atributy vědy a řízení podniku

Primární úlohou vědy je správně popsat podstatu věcí daných přírodou. Postuláty vědy vznikají na základě pozorování nebo deduktivní logiky. Ne vždy jsou správné a vývoj vědy je spjat i s vyvracením předchozích falešných teorií. To se týká i některých tezí původního vědeckého řízení podniku.

Často citovaný Lord Kelvin za podmínku překročení prahu vědy označil měření; akcentoval nutnost prokázání verbálních tvrzení matematicky a varoval před fatálními důsledky matematických zjednodušení reality. Požadavek „nezjednodušovat“ zdůraznil i Albert Einstein. V současném podnikovém managementu nutné měření chybí, a naopak existuje množství nadbytečných, zjednodušujících a rozporných matematických modelů. Ty vznikly a nadále vznikají v dílčích disciplínách manažerské teorie i v útvarech praxe bez vzájemných vazeb a bez vazby na ROI podniku. K podniku se přistupuje spíš jako k souboru fragmentů než jako k organismu.

Aktuální trendy vědy v PPROI

Na prahu 3. milénia označili experti za dva hlavní trendy vědy jak mizení hranic mezi obory, tak i šíření aparátu matematiky, považovaného dříve v některých oborech za neužitečný. V PPROI se promítají oba tyto trendy. Pracuje se s pojmy, které překročily hranice původního užití – organismus, architektura, reprodukce aj. Aplikován je určitý integrál, množinová matematika a v managementu dříve nepoužívané typy matematických funkcí.

Aplikace a pochopení určitého integrálu

Aplikace určitého integrálu je pro zajištění klíčových řídicích informací nutná, nemá alternativu. V ERP se ale určitý integrál nevyskytuje a většina manažerů mu nerozumí. Nesrozumitelný se jeví jak zápis určitého integrálu tak jeho vazba na definici dle Wikipedie „Plocha pod křivkou, omezenou grafem funkce ƒ, osou x a svislými přímkami x = a a x = b“.

Integrál jako plocha pod křivkou

Záhadný symbol integrálu je dlouhým úzkým písmenem S značící dle obrázku součet (sumu). Otázkou je, jak může plocha vzniknout součtem. Možné vysvětlení: Při výpočtu určitého integrálu jsou malé úseky křivky zastoupeny vodorovnými úsečkami a vznikající plochy obdélníčků se sčítají.

Proměnná y v úsecích osy x může být i konstantní, lineárně rostoucí nebo klesající. Výpočty určitých integrálů jsou pak jednoduché. Jsou-li proměnné x, y vyjádřeny v různých druzích měrných jednotek, je plocha charakterizována kombinací příslušných jednotek.

PPROI aplikuje určitý integrál nejen ve finančních proměnných, ale i v tvorbě výrobního plánu, kde integrál je měřen v člověkominutách a linkominutách. Osa x je (stejně jako ve výpočtech vázaného kapitálu) osou času, na ose y jsou počty pracovníků nebo linek.

Užitečnost množinové matematiky

PPROI v interních algoritmech aplikuje též pojmy a operace množinové matematiky. Ty jsou důležité i pro pochopení vlastností finančních proměnných. Náklady a tržby, resp. ceny, obsahují mezipodnikové průniky (duplicity), lišící se podnik od podniku i výrobek od výrobku v rámci daného podniku. Průniky a náklady týchž předmětů se mění mj. při slučování a dělení podniků, kdy reálně se nemění vůbec nic. Mezipodnikové průniky jsou vedle absence časové dimenze dalším důvodem, proč náklady nemohou být objektivním kritériem finanční náročnosti určitého produktu a poměry zisku k cenám (ziskovost) nebo k nákladům (nákladová rentabilita) nemohou být objektivními kritérii efektivnosti různých produktů.

Třídění, atomizace a funkce

Klasickými metodami vědy jsou třídění, atomizace a skladba elementárních prvků v nové entity. Tyto metody je někdy nutné kombinovat a v PPROI tomu tak je. Klasifikují se zpracovatelské operace, jejich třídy se atomizují do tříd mikrofází s neměnnými zdroji, evidují se konkrétní zdroje a matematickými funkcemi v rámci tříd mikrofází jsou určovány časy a jiné fyzikální parametry mikrofází pro konkrétní díly. Soustavami navazujících funkcí vznikají unikátní procesní normy a výrobní plány.
Funkce fyzikálních parametrů mikrofází, fyzikálních parametrů a cen zdrojů stanovují složky přímých nákladů mikrofází procesů pro jednotlivé produkty, generované širokou paletou zdrojů, mj. strojními energiemi, plyny, kapalinami, hmotami a spotřebními nástroji. PPROI tím eliminuje mlhavé, zavádějící a fakticky neexistující výrobní režie, zkreslující náklady produktů. Pro konkrétní zdroje určuje PPROI i vázaný kapitál.

Alokace na fáze procesů pro vyráběné díly

Většina funkcí v PPROI skládá dílčí informace v informace syntetičtějšího obsahu. Opačný postup, tj. rozklad, je uplatňován zejména v logicky zdůvodněných alokacích finančních parametrů zdrojů v nepřímých teritoriích na fáze přímých procesů, zahrnujících procesy na přímých materiálech, vyráběných dílech a hotových výrobcích. Tím mizí tradičně kalkulované nevýrobní režie, další příčina dramatického zkreslování nákladů produktů. Alokován na přímé procesy je i vázaný kapitál v nepřímých teritoriích. Alokace na přímé procesy pro určitý produkt jsou dynamické, závislé na objemu a struktuře všech produktů v hodnoceném období. Nové, konkrétní, přesné a provázané informace PPROI tak vznikají metodami vědy velmi efektivně.

Pokračování příště

PPROI

Prof. Milan Matějka

matejka1@pproi.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit