Témata

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Tento článek je součástí seriálu:
Podnikatelské příběhy
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Pojďme společně projít zásadní milníky na dosavadní profesní cestě profesora Kassaye a hledejme v nich odkaz pro současnou dobu a inspirujme se.

Etapa řemeslná

MM: Narodil jste se v roce 1941 do jednoho z nejtěžších období naší novodobé historie. Váš otec byl řidičem autobusu, vy jste se vyučil soustružníkem. Technologie obrábění vám učarovala, ale co bylo tím zásadním impulzem, že jste se rozhodl vydat se vstříc vyšším odborným výzvám?

Prof. Kassay:
Ako učeň som podľa vtedajšieho všeobecného ponímania nebol práve najposlušnejší. Dokonca som si dovolil nesúhlasiť ani s mojím majstrom.
Nielenže som mal stále nejaké pripomienky, ale správal som sa nevhodne, keď som pred celou triedou vyhlásil, že hlboké diery na mazacie drážky netreba vŕtať, ale prestreliť nábojom – puškou. Vyvolalo to veľký smiech spolužiakov, ale nahnevalo majstra, že si robím posmech namiesto toho, aby som sa venoval učeniu. To ešte nikto nemohol tušiť, že môj nepokoj povedie k zlepšovacím návrhom a patentom. Po troch rokoch, už ako vyučený, som si vždy po zadaní práce kládol otázku, či sa ten výrobok nedá urobiť lepšie, rýchlejšie alebo úplne inak. Tento spôsob uvažovania ma doviedol k veľkému záujmu o rezné nástroje. Osobitne ma zaujala špička sústružníckeho noža. Chcel som vedieť, aké je jej tajomstvo, ktoré vtedajších úderníkov doviedlo k nebývalým rezným rýchlostiam. A tak som študoval geometriu rezného nástroja a postupne lámal všetky normy. Môj tvorivý nepokoj nebol vždy vítaný ani v očiach nadriadených, a to nielen majstra, ale aj normovača. Vtedy som si uvedomil, že okolo nás je pavučina vzťahov a nie vždy sa oceňuje pracovný výkon. To ma viedlo k tomu, aby som lepšie spoznal nielen technologické procesy, ale aj spôsob riadenia dielne a celého podniku. Zaujímala ma literatúra, veľa som čítal, a tak som sa neformálne vzdelával od mladosti. Moja záľuba v zbieraní známok a vystavovanie tematickej zbierky Svetové galérie na poštových známkach na veľkých medzinárodných výstavách ma viedli k štúdiu dejín umenia. Zvyšovaním kvalifikácie som sa, obrazne povedané, vzďaľoval od stroja a viac sa ponáral do spoločenských vied.

V roce 1992, kdy Stefan Kassay zprivatizoval Pečivárne Sereď a Figaro Trnava, si stanovil dva životní cíle. Jednak vybudovat podnik, který jej přežije a dá lidem chléb a práci. A druhým cílem bylo poznání, že vše, co se naučí a s úspěchem vyzkouší, bude dále publikovat, aby jiní neopakovali jeho chyby. V začátku budování firmy akceptoval kapitalistické metody z pohledu neustálého růstu profitu a výkonu. Od té doby se mnohé změnilo a logicky i prof. Kassay mírně měnil své názory. Vysokých profitů dosahovat nikoliv na úkor fyzické a psychické zátěže, ale pomocí automatizace. Spravedlivě odměňovat ty, kteří se zasloužili o tyto úspěchy. (Zdroj: archiv prof. Kassaye)

Etapa novinářská

MM: Vystudoval jste Fakultu žurnalistiky na Karlově univerzitě, včetně postgraduálu. Kde najdeme pojítko mezi strojařinou a žurnalistikou? Proč jste se vydal právě tímto směrem?

Prof. Kassay:
Táto etapa prišla akosi sama, bez vyhraneného záujmu. Chcel som byť vedcom, televíziu ani podnikanie som neplánoval. Avšak po ukončení majstrovky, maturite na Strednej priemyselnej škole a následne Technickej univerzite ma už ako strojného inžiniera, ale aj počas vedeckej ašpirantúry, často oslovovali novinári. Pýtali sa ma na môj názor na možnosti zvyšovania výkonnosti podnikov, až napokon po napísaní prvého scenára na ekonomickú tému ma zlanárili do Košickej televízie. Postupne som sa stal stálym spravodajcom Československej televízie so sídlom v Budapešti pre Maďarsko, Rumunsko a Juhosláviu. Po návrate domov som bol vymenovaný za šéfredaktora zahraničných programov v ČST v Bratislave a napokon riaditeľom ústredia novinárskych informácií v Prahe. Tým sa moja oficiálna novinárčina skončila, ale písať som neprestal. Externe som spolupracoval celých šesť rokov s Hospodárskymi novinami, kde som každý druhý štvrtok publikoval v rubrike „Dnes píše...“ aktuálne komentáre k vývoju ekonomicko-politickej situácie vo svete a doma. Dnes sa okrem hlavného poslania v pracovnom zaradení vo vrcholovej pozícii produkčného podniku venujem písaniu článkov do viacerých periodík, spravovaniu môjho webového portálu a šíreniu dobrého mena podniku, našej krajiny a ekonomickej diplomacii.

Otázka morálky a etiky v podnikaní je podle prof. Kassaye společenský fenomén. Vnímá to jako ideu, která má vést k nekonfliktnímu chování na principu porozumění a tolerance. Slušnost v podnikání se vyplácí a je konkurenční výhodou. „Pred piatimi rokmi nás potrápila plynová kríza. Niekoľko týždňov sme nemali plyn a nemohli sme vyrábať. Naši odberatelia nemali čo predávať a chýbali im peniaze. Stretli sme sa a dohodli, ako budeme situáciu riešiť bez toho, že by si niekto pomohol na úkor druhého alebo sa narušili vzťahy. Pokiaľ sa s obchodnými partnermi alebo ľuďmi vo firme hovorí otvorene a slušne, bez snahy niečo navyše vydolovať aj pre seba, dá sa dosiahnuť veľa. To je slušnosť v podnikaní smerom dovnútra firmy a aj navonok. Je dôležité hovoriť s ľuďmi, mať ich rád, pomáhať im a oni potom pomôžu podniku.“ (Zdroj: archiv prof. Kassaye)

Etapa vědecká

MM: Kde je podle vás nejvyšší hodnota vědy pro společnost? Mluvíme o potřebě aplikovaného výzkumu, máme ale podle vás v Evropě dostatečně proaktivní vědce, kteří obstojí v celosvětovém srovnání (s Japonskem, USA, Singapurem, Tchaj-wanem, Jižní Koreou, Čínou…)?

Prof. Kassay:
Najprv ale musím zdôrazniť odlišnosť prostredia a spoločenského usporiadania a tým aj podielu vedy v jednotlivých krajinách. Nazdávam sa, že vysoko erudovaných vedcov máme aj u nás, v SR a ČR. Veľa energie sa míňa v riešení medziľudských vzťahov. Namiesto spolupráce aj s mimovedeckým okolím sa do vzťahov medzi skutočnými osobnosťami vkrádajú nežiaduce ľudské vlastnosti, zášť a nepokoj. Veda v zmysle znalostí by mala byť živným koreňom pokroku, a to nielen pokroku samotnej vednej disciplíny, ale aj pokroku osobnosti ako takej, osobnosti vnímajúcej túžby a želania aj konkurentov a vnímania sveta v jeho existencii. Rovnako aj zachovania zodpovedajúcej spoločenskej ekológie a čistého svedomia. Dokonca tvrdím, že vnútorné existenčné prostredie musí postupne získať status svetovosti. Bez vedy ani nemožno úspešne podnikať.

Etapa podnikatelská

MM: Není u nás stejně jako na Slovensku nikoho, kdo by neznal Horalku nebo Tatranku, za jejichž věhlasem stojíte právě vy. Co bylo na tehdejším rozhodnutí zprivatizovat Pečivárne Sereď a Figaro Trnava nejtěžší? Uzdravovat nemocnou firmu, nebo ji vystavět na zelené louce? Co byste při pohledu do zpětného zrcátka nyní upřednostnil?

Prof. Kassay:
Veda sama o sebe má svoju osobitosť v chápaní zmyslu ľudského diania a potreby vložiť sa do tvorby nových postupov. Je preto logické, ak riešiteľ volí cestu novú, vlastnú, aj s  možnosťami zbaviť sa návykovej minulosti a dať priechod vlastnému presvedčeniu, samozrejme pri dostatočnom poznaní skutočného stavu a možnosti racionálneho zdôvodnenia skúmaného objektu. No nie vždy je to možné. Pokiaľ ide o Pečivárne Sereď, od samého rozhodnutia vstúpiť do procesu privatizácie nastúpila veda, a to v posúdení skutočného stavu objektu a vo vypracovaní privatizačného projektu, ktorý v rámci medzinárodnej súťaže medzi sedemnástimi firmami zvíťazil. V skutočnosti mi bolo jasné, že fabrika je zastaralá a nezodpovedá svetovému štandardu, a tak bolo nevyhnutné nastúpiť na postupnú cestu modernizácie. Rozhodnutie, či budovať nový podnik alebo sa boriť s množstvom nových návykov a zastaralými strojmi a zariadeniami, sa udialo pred 27 rokmi. Až po vysporiadaní sa s bankami a Fondom národného majetku otvorilo novú cestu dosahovania úrovne podniku svetovej triedy.

Etapa edukační

MM: Své podnikatelské zkušenosti jste mj. vtiskl do fenomenální pentalogie Podnik a podnikání, kterou jste tvořil téměř 20 let a integroval jste do ní několik podnikatelsko-vědeckých disciplín. Dají se moudrosti a zkušenosti vyčíst z knih? Kde hledat inspiraci pro své podnikání? Jakou roli ve stávajícím vzdělávání hrají univerzity?

Prof. Kassay:
Edukačné systémy používané univerzitami a vysokými školami ponúkané formou dištančného vzdelávania nie sú priamo prepojené s vedeckou a produkčnou sférou. Podniky využívajúce automatizáciu vďaka digitalizácii a informatizácii môžu ponúknuť svoje poznatky aj špecialistov z praxe formou univerzitných modulov priamo zo slovenského podnikateľského prostredia. Treba si uvedomiť, že v súvislosti s ekonomickými otázkami je žiaduce vidieť rozvoj edukačných systémov so systémami nielen výslovne ekonomického charakteru. V súčasnosti ide predovšetkým o prežitie. Rozhodnutie, ako sa vyrovnať s pozostalosťou pandémie, je vlastne najdôležitejšie. Tu by mala zaujať rozhodujúci vplyv veda! Podnikatelia pochopili, že ide o kardinálnu zmenu a že je potrebné uspôsobiť konečné záujmy a prispievať k potrebným riešeniam.

Tejto oblasti venujú maximálnu pozornosť na všetkých stupňoch riadenia aj Ministerstvá hospodárstva a iné rezortné útvary. Vzdelávajú sa na základe poznatkov z praxe a to ich posúva ďalej. Majú lepší cit pre potreby produkčných podnikov a inštitúcií a pre vyhľadávanie príležitostí kooperácie a prepojenia s ekonomickou diplomaciou v zahraničí. Zároveň tak šíria a propagujú národné materiálne produkty a duševné produkty v podobe publikácií alebo iných artefaktov. Pochopiteľne, ako a s kým takto napredovať, nemá svoju definíciu. Kde sú ale zdroje napredovania? Aj pokiaľ ide o duševné produkty, nestačí napr. knihy písať, nestačí ich ani čítať, ani študovať ich nestačí, treba ich včleňovať do života, do spoločenskej praxe! Až keď sa duševné produkty využijú, až vtedy sú knihy užitočné!

Tieto otázky sa týkajú aj iných štátov, nielen Slovenska a Česka. Našťastie už pri písaní pentalógie Podnik a podnikanie som pochopil, že napríklad ani americkú odbornú literatúru nie je možné používať v našich podmienkach. Amerika, Slovensko i Česká republika sú veľmi rozdielne, iná je letora, iné podmienky, iní ľudia, všetko je iné. Preto je v tejto situácii dôležitá komunikácia a sila/priebojnosť tejto komunikácie. Komunikačná zručnosť rozhoduje o tom, kto napreduje. Kto udrie po stole, ešte neznamená, že má pravdu!

Prof. Stefan Kassay je častým hostem konferencí a veřejných debat, aby se se svými zkušenostmi z podnikání a životním poznání podělil s posluchači. Je to o krizích, paradoxech a poučení z nich. Například vzpomíná: „Poučení bolo veľa. Napríklad čo by ste robili, keby vám ešte v začiatkoch podnikania, keď ste mali čo robiť, aby ste platili svoje záväzky bankám a Fondu národného majetku, 26 plných kamiónov tovaru pre konkrétneho zahraničného zákazníka prešlo cez hranice a v tom okamihu sme stratili garancie banky? Nikdy viac sme tie kamióny ani peniaze za tovar nevideli. Čo by ste robili, ak by celkom nový kamión na leasing ukradli aj s tovarom v priebehu niekoľkých minút spred domu šoféra, ktorý si odskočil domov naobedovať sa?“ (Zdroj: archiv prof. Kassaye)

Etapa diplomatická

MM: Kam se podle vás posunula Evropa? Co spatřujete za benefity Evropské unie, kde jí naopak ujel vlak?

Prof. Kassay:
Pozitívna zmena nastala. Je zrejmé, že globálna ekonomika stráca na hodnote, lokálne trhy padajú a zajtrajšok živnostníkov, menších podnikov i korporácii je neistý! Na vzniknutú situáciu sa treba pozerať z nového pohľadu. Nekonečný rast a nezmyselná metrika zisku v prvých dňoch od zavedenia núdzových opatrení utrpeli takmer dvadsaťpercentný prepad o nadhodnotenie, o ktorom sme vedeli, ale ostala tu ešte veľká tenzia. Európska únia, jej možnosti a súčasné rozpory sa stávajú miestom povážlivých nezhôd v nazeraní na jej funkcie a budúcnosť. Ak už mám povedať svoj názor, uvediem aj východiská, ktoré ho formujú. Technika, ekonomika a vedecká autorská tvorba ma vedú k filozofii vnímania sveta, môjho vlastného spôsobu života a môjho podielu na zlepšovaní kvality života. Ten spočíva vo výsledkoch produktov mojej duševnej práce, vedenia pracovných procesov v podnikaní a vo vlastnom prínose v oblasti ekonomickej diplomacie. V počiatočnom štádiu, keď bol vydaný prvý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie, som oslovil vedúce osobnosti na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s návrhom na spoluprácu v šírení verifikovaných, širšie využiteľných ekonomických výsledkov. Vďaka tejto spolupráci sa pentalógia Podnik a podnikanie už uplatňuje aj v zahraničí na školách pre diplomatov a je k dispozícii študujúcim v knižnici ministerstva. Tiež na zahraničných ambasádach, kde sme v spolupráci s MZV a EZ SR už urobili viacero prezentácií na slovenských ambasádach a vysokých školách. Ide vlastne o prezentáciu aktivít ekonomickej diplomacie, ktorá je zaradená aj vo vládnom programe ako jedna z priorít spoločenského napredovania.

Od roku 2017, keď som publikoval Antológiu, sa toho veľa zmenilo. Na môj terajší názor sa pýtali pri mojej prezentácii na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente. Uviedol som, že nie som spokojný s tým, že sa EÚ oslabila o jednu krajinu – Veľkú Britániu. Británia bola vždy krajina, ktorá v EÚ presadzovala racionálnejšiu, konzervatívnejšiu ekonomickú politiku a aj z tohto dôvodu bude v EÚ veľmi chýbať. Čo sa týka budúcnosti vzťahov EÚ a Británie, som veľmi pesimistický. Nastane a už aj nastal pokles obchodnej výmeny a pokles politických vzťahov.

Etapa filantropa

MM: Stal jste se úspěšným člověkem, vaše jmění dosahuje astronomických výšin. Přesto stále pracujete od rána do večera. K tomu jste odjakživa zarytým sportovcem. Je o vás známo, že svůj denní harmonogram máte rozdělený do půlhodinových bloků. Jak to, že se nedostavuje přirozená únava, kde se po tom všem u vás bere ta neustálá energie a chuť posouvat věci dopředu?

Prof. Kassay: Mám ľudí rád a rád pomôžem, ak je to opodstatnené. Často ale počujem na adresu podnikateľov mnohé nelichotivé názory: „Má, nech dá!“ Ospravedlňujem sa, ale ani výrok o majetku dosahujúcom astronomické výšiny neobstojí. Aj mnohí vedci si myslia, že som bohatý, a očakávajú podporu, akési finančné prilepšenie. Napriek tomu, že mám za sebou roky tvorivej spolupráce a na organizáciu vedeckého života a veľkých konferencií v európskej dimenzii som vynakladal vlastné zdroje, napriek tomu, že z mojich vedeckých produktov sa dnes vyučuje napríklad aj vo Fínsku, Estónsku a v krajinách strednej Ázie, slovenská vedecká komunita ma jednoducho medzi seba neprijíma. Mnohí očakávajú priamu finančnú podporu. Neuvedomujú si, že nič nepadne z neba, že podnik, ak sa má modernizovať a napredovať, má obrovské úvery, ktoré musí splácať bankám a že vznikajú neúmerné náklady v podobe odvodov a vstupov decíznej sféry do podnikania. Napriek obrovskej záťaži sa musím postarať hlavne o zamestnancov podniku, ktorí sú nosnými činiteľmi napredovania. Dnes je však situácia hlavne v produkčných podnikoch veľmi napätá a podniky musia sústrediť zdroje na prežitie v zložitom prostredí trhovej konkurencie.
V zásade najradšej dávam ľuďom znalosti pretavené do odborných publikácií. Kto sa nad tým trochu hlbšie zamyslí, vidí, že môj vklad do vedy prinajmenšom v európskom meradle spočíva, počnúc od prvého pozviechania sa z platieb Fondu národného majetku, v tvorbe a vydávaní odborných publikácií a metodík na základe vlastnej podnikateľskej skúsenosti, aby aj iní mohli dosiahnuť rozvoj a napredovať. Ak si predstavíme, čo stojí čo len preklad pentalógie do piatich jazykov, narátame milióny, hradené z vlastných zdrojov. Takisto šírenie dobrého mena Slovenska, ale aj Českej republiky, kde som s podnikaním začínal, je mimoriadne nákladné, a to bez jediného centa podpory z decíznej sféry. Väčšinu svojho osobného imania som vlastne vložil na podporu šírenia znalostí a tým aj európskej spoločnej produkčnej platformy.

MM: Vážený pane profesore, velice vám děkuji za podnětnou rozpravu a přeji do dalších let jen to nejlepší, a hlavně pevné zdraví.

Profesor Štefan Kassay v oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. S neskonalým respektem k panu profesorovi bylo šéfredaktorovi MM Průmyslového spektra, Ing. Romanu Dvořákovi, ctí převzít Velkou zlatou medaili, a následně být hostem jeho pořadu.
Vydání #9
Kód článku: 200928
Datum: 09. 09. 2020
Rubrika: Redakce / Management a řízení
Seriál
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit