Témata
Reklama

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Na druhou stranu, ty firmy, kterým se to podaří, obvykle významným způsobem posílí svou konkurenceschopnost a pozici na trhu. A to je přesně důvod, proč se celá řada podpůrných programů (regionálních, národních i mezinárodních), financovaných z veřejných prostředků, zaměřuje na podporu firem v této fázi s cílem zvýšit pravděpodobnost jejich dalšího úspěšného rozvoje.

Reklama
Reklama
Reklama

Realita vs. očekávání

Rozvíjející se firmy po prvním testování trhu často zjišťují, že jeho reakce je odlišná oproti původnímu předpokladu, což vyžaduje adaptaci produktu, úpravu byznys modelu, cenové strategie apod., někdy taky zcela radikální změnu cílového segmentu, označovanou též jako pivotování (angl. pivoting). Taková akce je samozřejmě finančně velmi náročná, protože nový produkt/technologie/služba, byť již nachází první zákazníky a uživatele, negeneruje dostatečné příjmy pro rozvoj produktu a jeho komercializaci, zejména pokud se jedná o projekty začínajících firem, které nemají příjmy z jiných aktivit. Další, neméně důležitou, výzvou je otázka, na které tržní segmenty má firma zaměřit svou expanzi, jak se celkově rozvíjet, jak růst firmy plánovat, řídit a financovat.

Role mentora

Inovační cyklus, od samotné inovativní myšlenky až po její úspěšné uplatnění na trhu, zejména pokud jde o průlomové inovace, tak často staví i velmi zkušené manažery a podnikatele do role nováčků, kteří se často učí ze svých vlastních chyb. Dá se říct, že přetavit nápad ve funkční produkt/technologii/službu s pevným místem na trhu, je velká jízda, plná divokých obratů či opakovaných návratů na start. Pro takovou jízdu je dobré mít navigátora, nezávislého odborníka – mentora, který má nadhled a díky potřebným znalostem a zkušenostem umí firmu vhodně usměrnit a poradit jí. Tento nezávislý mentor může mít ve firmě mnoho funkcí a pro dosažení cílů svého klienta může využívat širokou škálu nástrojů. Nicméně, tou základní úlohou každého poradce či mentora je poskytnout majiteli či vedení nezávislý pohled na firmu zvenčí bez zatížení předchozími rozhodnutími a současnými postupy.

Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti řízení inovací, transferu znalostí a technologií, a podpory vysoce inovativních technologických společností na národní i evropské úrovni. Část této expertizy pochází ze 13 let koordinace české části mezinárodní sítě pro podporu podnikání a inovací Enterprise Europe Network, ale téměř všichni pracovníci tohoto oddělení se tématem rozvoje podnikání zabývají ještě déle. Široká škála služeb Oddělení rozvoje podnikání TC AV ČR se zaměřuje zejména na tři témata:

  • hledání zahraničních partnerů pro technologickou, obchodní či výzkumnou spolupráci;
  • transfer technologií a znalostí;
  • poradenství rozvoje podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti.

Svými poradenskými službami a programy podporuje TC AV ČR rozvoj nadějných českých technologicky orientovaných firem, kterým pomáhá inovovat, růst a vstupovat na mezinárodní trhy. Nástrojem dosahování těchto cílů je lepší přístup ke znalostem, aktuálním informacím, novým technologiím, potřebným kontaktům a efektivním postupům, včetně jejich vhodného financování.

Kroky spolupráce

Zakladatelé či ředitelé začínajících či renomovaných firem s vysokým potenciálem úspěšného rozvoje procházejí obvykle na začátku spolupráce s odborníky z TC AV ČR strukturovaným rozhovorem. Ten dobře odhalí potřeby firem z hlediska jejich schopnosti inovovat a umožní sestavit cestovní mapu – plán, který odráží nezávislý pohled zkušených expertů Technologického centra, jak by měla firma postupovat, aby dosáhla svých cílů a udržela či rozvinula svou konkurenceschopnost. Vybrané firmy mohou také využít mentoringový program Scale-up your business, který nabízí individuální práci s mladými firmami, vzdělávání a sdílení zkušeností. To probíhá zejména v rámci prezentačních dní s odborníky TC AV ČR a panelem expertů z řad byznys andělů, zástupců fondů rizikového kapitálu, sériových podnikatelů a dalších specialistů. Firmy získávají hodnotnou zpětnou vazbu k prezentacím svých produktů a podnikatelských záměrů, a to jim pomáhá lépe pochopit pohled zákazníka či investora a dopracovat své byznys plány, či se přímo potkat se svým budoucím investorem.

Covid-19 prověřil Individuální, na míru šitá práce s firmami, která probíhá jak formou mentoringu, tak konzultací, je zaměřena mimo jiné na identifikaci vhodných zdrojů financování a podporu firem v rámci přípravy do grantových a podnikatelských soutěží nebo propojování firem s investory a přípravu na příslušná jednání. Kvalita a flexibilita služeb nabízených Technologickým centrem AV ČR, a dalšími partnery české sítě EEN, se prokázala v minulých měsících, kdy bylo nutné přizpůsobit obvyklý styl práce a nástroje podpory podnikání a inovací situaci kolem pandemie covid-19 a opatřením proti jejímu šíření. Cíle podpory klientských firem se sice nezměnily, ale bylo třeba v krátké době přizpůsobit konkrétní podobu těchto služeb změnám podnikatelského prostředí, které pandemie vyvolala. A výsledky za rok 2020 dokládají, že se to podařilo.

Abychom co nejlépe představili dopad služeb Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR, přikládáme k článku příběhy dvou mladých klientských firem a jejich zakladatelů, kteří se díky spolupráci s Technologickým centrem AV ČR významně posunuli ve svém podnikání.

„Naše společnost Plomer Engineering byla založena v lednu 2017 s cílem poskytovat engineeringové služby a vyvíjet inovativní produkty, které řeší aktuální společenské problémy s přesahem do každodenního života,“ říká Jan Plomer, zakladatel firmy, který se již od roku 2003 pohybuje ve vývojovém prostředí automobilového průmyslu a oboru kolejových vozidel, a v průběhu tohoto času se vypracoval až na pozici hlavního konstruktéra několika významných projektů. Tyto poznatky a zkušenosti uplatňuje ve vlastní firmě, kterou už čtvrtým rokem rozvíjí postupným organickým růstem bez rizikových investic se zaměřením na inovativní vlastní produkty, jako je např. modulární mobilní nabíjení pro elektromobily.

Vlastní produkt společnosti Plomer Engineering – modulární mobilní nabíjení pro nouzové stavy elektromobilů. (Zdroj: Plomer Engineering)

Vedle naší hlavní oblasti zájmu, automobilového průmyslu a oboru kolejových vozidel, se zaměřujeme také na energetiku v úzkém spojení s rozšiřující se oblastí ekologické městské hromadné dopravy, zejména elektrobusů a trolejbusů. Od podzimu 2017 využíváme odborných služeb Technologického centra AV ČR. Díky rozsáhlé podpoře v počátcích našeho podnikání formou vzdělávání, specificky zacílených konzultací a mentoringu od zkušených byznysmenů v rámci jejich programu Scale-up your business se nám podařilo překonat prvotní rizikové etapy rozvoje. Postupným organickým růstem s eliminací riskantních kroků, jsme se stali inovativní a stabilně fungující firmou s diverzifikovanými činnostmi,“ doplňuje Jan Plomer a pokračuje: „Korporátní prostředí, kde jsem se jako zaměstnanec v minulosti pohyboval, a podnikání, jsou dva zcela rozdílné světy a jsem velmi rád, že existují v ČR takové přínosné formy podpory začínajících technologických firem, jako nabízí Technologické centrum AV ČR, které pomáhají firmám dělat správná rozhodnutí.“

Unirmi je mladý český startup, který založil Američan Jeffrey Martin, talentovaný fotograf, průkopník v oblasti 3D snímků, technologický vizionář a také držitel zápisu do Guinessovy knihy rekordů, díky snímku Londýna jako největší fotografie, která byla kdy pořízena. „S využitím nejmodernějších technologií jsme postavili softwarovou platformu s prvky umělé inteligence, která umožňuje maximalizovat efektivitu vytváření fotografických map světa s vysokým rozlišením. Nosným produktem je kamera Mosaic 51, která se nachází ve stadiu prvního pilotního testování zákazníky, jako jsou Google a Mapillary,“ představuje Jeffrey Martin svoji aktivitu.

S Technologickým centrem AV ČR společnost Unirmi spolupracuje od roku 2019. Jeffrey Martin ke spolupráci říká: „Odborníci z Oddělení rozvoje podnikání podporují náš růst, internacionalizaci a přístup k financování, včetně soukromého kapitálu. Unirmi, jako většina firem, které vyvíjejí průlomové technologie, potřebovala pro další rozvoj najít vhodné financování. Po prověření řady grantových příležitostí i nabídek ze strany privátních zdrojů nám byl doporučen finanční nástroj nabízený komunitou EIT Urban Mobility. S pomocí mentorů Technologického centra jsme zažádali o tento nástroj, dobře se připravili na elevator pitch a získali 100 000 eur. Takto získaná investice návazně přilákala další kapitál. V současné době dokončujeme jednání o investici s dvěma andělskými investory na dalších 250 000 eur, což nám poskytne finanční zdroje na další technologickou i finanční validaci produktu.“

Jako většina zakladatelů mladých inovativních firem je Jeffrey Martin plně zaměstnán vývojem produktu, jednáním s potenciálními zákazníky, oslovováním investorů. V záplavě práce již nemá čas ani potřebný přehled o dalších možnostech, jak financovat vývoj kamery a její komercializaci, a také, jak se dostat blíž k potenciálním zákazníkům. Navíc, jak říká, je moc přínosné mít možnost s někým sdílet strasti, které hektická a turbulentní počáteční fáze podnikání obnáší. „To vše nacházím u týmu Technologického centra AV ČR a jsem za to velmi rád, pomáhá mi to překonat řadu těžkých momentů a posouvat se,“ dodává Jeffrey Martin.


Kamera Mosaic 51 vyvinutá Jeffrey Martinem se aktuálně nachází ve stadiu prvního pilotního testován zákazníky, jako jsou Google a Mapillary. (Zdroj: Unirmi)

Technologické centrum

Reklama
Vydání #11&12
Kód článku: 201138
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Servis / Management a řízení
Autor:
Firmy
Související články
O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit