Témata

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČU v Plzni

Na naší univerzitě zavádíme systém hodnocení kvality tvůrčí činnosti, jehož součástí je i zpracování sou-hrnné hodnoticí zprávy fakulty za období posledních pěti let, která je vypracována třemi nezávislými hod-notiteli. Efektivitu vynaložených investic také posuzujeme v kontextu dosahované úspěšnosti v hodnocení výsledků v modulu I Metodiky 17+, kdy jsou výsledky klasifikovány z pohledu „Společenská relevance“. Čtvrtletně vedoucí výzkumných oblastí zpracovávají a aktualizují „Status report“, který slouží jako podklad pro jednání vedení fakulty a kolegia děkana. Indikátorem úspěšnosti projektu, která obsahuje investice, je intenzita využití pořízeného vybavení v dalších letech. U projektů smluvního výzkumu považujeme za efektivní opakované zakázky.

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Naší fakultě se podařilo od roku 2018 získat projekty za více než 650 milionů korun s termínem řešení do roku 2022. Využíváme programy a grantové projekty výzkumu, vývoje a inovací financované ze státního rozpočtu i strukturálních fondů EU. Již ve fázi přípravy projektu musí být jednoznačně definovány jeho cíle a kontrolovatelné výstupy v souladu s podmínkami jednotlivých výzev. Hodnocení každého projektu je dáno formou monitorovacích indikátorů, případně podmínkami následující udržitelnosti. Jinými slovy, měřitelné veličiny a měřitelná efektivita se liší podle projektu či výzkumného úkolu. Velká část projektů VaV spadá do oblasti aplikovaného výzkumu, který je řešen společně s průmyslovými partnery. Samozře-jmě firmy usilují o to, aby se jim prostředky vložené do výzkumu vrátily v podobě nových technických ře-šení, postupů, technologií atd., které přinesou i ekonomický efekt. Pro nás je důležité v této často náročné spolupráci a hodnocení firem obstát. Jako technici tu největší váhu přikládáme užitným vzorům, paten-tům, ověřeným technologiím. Například v projektech pre-seed byly povinným výsledkem patenty, kterých jsme podali osm. Na fakultě jsme zavedli krátce po mém nástupu v roce 2012 metodiku hodnocení VaV výsledků zaměřenou právě na podporu těchto měřitelných výstupů, za které oceňujeme řešitele i finanční odměnou.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Žiaľ, ani Slovensko, ani Strojnícka fakulta STU v Bratislave sa v tomto smere nemôže pochváliť väčšími investíciami na vedu a výskum. Zo štrukturálnych fondov čerpá Slovensko len 4,6 %. Navyše Bratislava tieto prostriedky nemôže čerpať, pretože HDP je vyššie ako priemer EÚ. Výhody z týchto fondov z fakúlt STU využíva len Materiálovo technologická fakulta, ktorá ako jediná naša fakulta nie je situovaná v Bratislave. Anomália, slovenské univerzity (UK a STU), najlepšie hodnotené vo svetových rankingoch, nemajú na prístroje a naopak, vidiecke univerzity nestačia rozbaľovať krabice. Určitou náplasťou pre Bra-tislavské univerzity STU a UK je projekt ACCORD za 110 miliónov eúr, ktorý minulý týždeň schválila minis-terka MŠVVŠ. Pre našu fakultu z toho balíka dostaneme necelé 2 milióny. Malá záplata na veľkú dieru.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v Praze

Měření efektivity investic v základním výzkumu je nastaveno počty impaktů, citací, H-indexem, ale v aplikovaném výzkumu pro vysoké školy nic systematicky nastaveno není. U podniků je to zvýšení obratu a zaměstnanosti. Účinek podílu vysokých škol na aplikovaném výzkumu je těžko přímočaře určitelný. Je to růst HDP díky inovacím, ale i příchod firem do ČR, nabídka dostatku kvalifikovaných odborníků a zacho-vání kompetencí v různých sektorech průmyslu. Vysoké školy vytvářejí prostředí pro vznik ekosystémů a mnohé nadnárodní firmy díky tomu do ČR přišly a zůstaly zde. Vždy se rozhoduji, zda mám publikovat článek v nejlepším časopise v oboru, nebo zda mám pomoci nějaké firmě inovací k udržení se na globál-ním trhu. Na fakultě úspěšnost projektu vedle indikátorů poskytovatele neformálně posuzujeme jeho příspěvkem k rozvoji kompetencí.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit