Témata

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? 

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doc. Ing. Milan Edl, PhD., Děkan Fakulty strojní, ZČU v Plzni

Kompetenční model znalostí absolventů je důležitým parametrem pro definování profilu studenta každého studijního programu. Při definování struktury a obsahu studijních programů Fakulty strojní ZČU je klíčovým poradním orgánem Průmyslová rada FST. Tato rada se skládá z ředitelů klíčových firem plzeňského, karlovarského a jihočeského kraje, dále z představitelů regionálních autorit a profesních sdružení. Výstupy z diskuzí Průmyslové rady FST se již staly předlohou nových studijních programů nebo modifikací stávajících. Průmyslová rada FST se stala též grémiem, který připomínkuje i strategická témata a dokumenty Fakulty strojní i Západočeské univerzity v Plzni.

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, PhD., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Zpětná vazba ze strany praxe je pro fakultu strojního zaměření nezbytná. Po nástupu do funkce v roce 2012 jsem zřídil Průmyslovou radu FS jako poradní orgán děkana, s cílem vytvořit platformu pro výměnu informací o potřebách průmyslu a akademické sféry. Tato rada dnes čítá 34 zástupců firem, včetně Automobilového a Národního strojírenského klastru (zastupující více než 150 firem), kteří diskutují o náplni studia a profilu absolventa. Řada zaměstnavatelů dnes požaduje kromě odborných znalostí také jazykovou vybavenost, počítačovou gramotnost, adaptabilitu, schopnost týmové práce a další obecné dovednosti. K rozvoji těchto klíčových kompetencí studentů výrazně přispívají členové Průmyslové rady prostřednictvím odborných přednášek a nabízených praxí a stáží.

Prof. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci


Kompetenční znalosti absolventů definujeme nejenom na základě zpětné vazby od našich absolventů, ale i na základě požadavků pracovního trhu a průmyslové praxe, se kterou má fakulta velmi významnou a rozsáhlou spolupráci. V prvním případě používáme osobní vazby a zkušenosti, ale i dotazníková šetření. Ve druhém případě spolupracujeme se zástupci průmyslové praxe nejenom při zadávání a řešení témat závěrečných prací, výzkumných úkolů a projektů, ale v neposlední řadě i při diskuzích na průmyslové radě fakulty o potřebách průmyslu, zaměření programů a oborů, o kvalitě studia a znalostech absolventů.

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave bol, ako prvý na Slovensku, akreditovaný profesijne orientovaný bakalársky študijný program (ŠP) „Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky“. Na rozdiel od študentov študujúcich „univerzitné ŠP“ musia mať študenti „profesijne orientovaných ŠP“ v učebných osnovách minimálne jeden semester odbornej praxe. Podnetom pre akreditáciu tohto študijného programu bol záujem deviatich spoločností automobilového priemyslu. V súčasnosti na profesijnom bakalárskom programe študuje 13 študentov 1. ročníka a 9 študentov 2. ročníka. Kompetenčné znalosti absolventov boli definované v úzkej spolupráci s týmito firmami. Každý študent má s konkrétnou spoločnosťou podpísanú zmluvu, ktorá mu zaručuje podnikové štipendium počas celého štúdia a zamestnanie po jeho úspešnom absolvovaní a neobsahuje povinnosť študenta po ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania v tejto spoločnosti.


Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze


Kompetenční znalosti absolventů FS ČVUT v Praze jsou dány obsahem studijních plánů studijních programů. Ty jsou navrženy jejich garanty, kterými jsou akademičtí odborníci se znalostí svých oborů jak na jiných univerzitách, tak v praxi, se kterou mají kontakty a spolupráci. Návrh pak prochází zpětnými vazbami, především diskuzí na Vědecké radě fakulty před jeho schválením. Vědecká rada je sestavena tak, aby pro každý obor studia byl mezi jejími členy akademický pracovník reprezentující daný obor a současně zástupce významného průmyslového podniku z daného oboru. Vedle toho pořádám workshopy s reprezentanty průmyslové praxe a veřejnosti o činnosti fakulty.

Doc. Ing. Jaroslav Katolický, PhD., děkan Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Kompetence, kterými jsou vybaveni absolventi našich studijních programů, aktualizujeme nejenom podle očekávání jejich budoucích zaměstnavatelů, ale také podle předpokládaného budoucího vývoje technologií a celé společnosti. Nejde nám jen o profesní kompetence, které se úzce pojí s konkrétní odborností, ale také o klíčové kompetence, které hrají rozhodující roli při uplatnění na trhu práce. Vycházíme jak z údajů poskytovaných nejrůznějšími institucemi např. Českým statistickým úřadem, Ústavem pro informace ve vzdělávání, Eurostatem, tak i z diskuzí se zaměstnavateli a vlastních šetření.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit