Témata

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava
Přítomnost zahraničních studentů, kteří na fakultě studují ve všech stupních studia, považuji za velice důležitou. Díky nim mohou naši studenti i pedagogové komunikovat čas-těji v angličtině, poznat jiné kultury i způsoby studia a navázat přátelství. Když jsem v roce 2012 nastoupil do funkce děkana, měla fakulta 42 zahraničních studentů. V loňském roce jich bylo více než 260 (letos překročil počet číslo 300), což odpovídá téměř 20% podílu z celkového počtu studujících na naší fakultě. V roce 2018 studovalo na univerzitě 858 zahraničních studentů. Považuji to za jednu z možností, jak získat talentované studenty, kteří šíří dobré jméno Fakulty strojní ve světě a pomáhají navázat kontakty i dlouhodobou spolupráci nejen s partnerskými univerzitami, ale také průmyslovými firmami.

Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni
Existence a přítomnost zahraničních studentů je pro rozvoj fakulty a oboru velmi důležitá. Vidím to hned z několika hledisek. Za prvé je to jazykový rozvoj českých studentů, nale-zení nových přátelství pro budoucnost. Za druhé je to propojení s konkrétními studenty, budoucími absolventy, kteří mají na svou alma mater vazbu v budoucích letech. Pro všechny naše studenty existuje Klub absolventů, pomocí kterého jsme s absolventy v kontaktu. Celkem máme v bakalářském stupni 32 studentů, v navazujícím magisterském stupni 17 a v doktorském 22 studentů. Pokud uvažujeme pouze o „řádných“ studentech studijních programů, pak počet je osm (bakalářský), 12 (navazující magisterský) a 14 (doktorský). Strategickým úkolem fakulty je posílit internacionalizaci aktivit.

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v LiberciExistence zahraničních studentů přispívá nejenom k internacionalizaci a rozvoji mezinárodního prostředí na fakultě, ale také dochází ke zvyšování atraktivity a konkurenceschopnosti našich studijních programů, k rozvoji povědomí o jiných kulturách a zvycích, k vytvoření nových přátelství. Aktuálně na fakultě studuje v anglickém jazyce téměř 60 zahraničních studentů (bez studentů Erasmu, stážistů ad.) převážně v navazujícím magisterském a doktorském stupni, a téměř 50 studentů-cizinců v českém jazyce, převážně v bakalářském stupni. Většina absolventů Fakulty strojní z řad zahraničních studentů zůstává v ČR nebo v EU a bez problémů se uplatňuje na trhu práce. S většinou z nich jsme i nadále v kontaktu.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v BratislaveJednou z priorít Strojníckej fakulty STU v Bratislave je poskytovanie štúdia tak v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. Voľba poskytovaného štúdia v slovenskom alebo v anglickom jazyku má prospech pre školu, pre učiteľov, ale najmä pre samotných študentov. Pre školu je to prestíž, pre pedagógov je to príležitosť zdokonaľovania si jazykových kompetencií, no a pre našich študentov je to vynikajúca príležitosť voľby jazyka štúdia a možnosť porovnávať si vedomosti a kultúrne zvyklosti so študentmi z rôznych krajín. V súčasnosti máme na našej fakulte 14 % študentov z iných krajín študujúcich tak v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. V slovenskom jazyku študujú študenti z Českej republiky, Srbska, Poľska či Ukrajiny. V anglickom jazyku študujú okrem našich študentov aj študenti z Indie, Španielska, Grécka, Portugalska. V prvom stupni máme v súčasnosti 77 študentov, v druhom stupni 48 študentov a v treťom stupni ich máme osem.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v PrazeSmysl existence zahraničních studentů vidím primárně ve vzniku mezinárodního prostředí, které povede k synergickému zlepšení činností univerzity, a to přemýšlením, výzkumem, výukou, organizací věcí. Pro to je třeba studentů shodné nebo lepší úrovně, a to jsou spíše studenti ze západních univerzit než z východních. Tak to vidím z vyššího principu univerzitního. Utilitárně přinášejí pro spolustudenty jinakost jazyka a kultur, pro univerzitu finance a budoucí hlasy do rankingů, pro společnost znalost existence ČR pro budoucí mezistátní kontakty. Aktuálně máme v bakalářském stupni 69 samoplátců a 97 studujících v češtině, v navazujícím magisterském stupni 117 a 56 studujících v češtině, v doktorském stupni 10 a 29 studujících v češtině. Ti ze západních univerzit se vracejí domů, ti z východních jdou dále na západ za lepším.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit