Témata
Zdroj: ZČU v Plzni

Před 20 lety vstoupily na komerční trh moderní vláknové, diskové a diodové lasery s výkonem nad jeden kilowatt, tedy nástroje použitelné ve strojírenské výrobě. To se projevilo v řadě současných technologií, od svařování přes povrchové úpravy až k aditivní výrobě. Podívejme se podrobněji, kam směřuje vývoj v této oblasti.

Doc. Stanislav Němeček

Po absolvování materiálového inženýrství na Západočeské univerzitě pracoval 10 let ve výzkumu (Škoda a Nové Technologické Centrum). V roce 2005 založil firmu zabývající se laserovým zpracováním materiálů. Po dvaceti letech podnikání se vrátil na akademickou půdu. V současnosti přednáší na ZČU, kde se také věnuje výzkumu a vývoji laserových technologií a jejich aplikacím do výroby. Publikuje v knihách, vědeckých časopisech a na zahraničních konferencích.

Reklama

S vědomím shora uvedeného se na Katedře materiálu a strojírenské metalurgie Západočeské univerzity v Plzni věnujeme studiu laserových technologií a vlivu na materiál a jeho strukturu. Snažíme se studentům ukázat laserové technologie, protože to budou oni, kdo bude tyto technologie zavádět ve firmách. Spolupracujeme s firmami při vývoji technologických postupů, ověřujeme dosažené vlastnosti a připravujeme prototypové vzorky pro snazší implementaci do výroby.

Barevné lasery

Ne, zde nebude řeč o laserové show. Pevnolátkové lasery pracují s vlnovou délkou kolem 1 mikrometru, tedy v blízké infračervené oblasti, a tyto paprsky jsou lidskému oku neviditelné. Horší však je, že zmíněná vlnová délka vykazuje v případě některých materiálů vysokou odrazivost (nebo chcete-li naopak nízkou absorpci), tedy nízkou účinnost. U ocelí a niklových slitin se blížíme hodnotě 50 %, což je celkem přijatelné. V případě materiálů, jako jsou měď, hliník nebo zlato, je však tato účinnost mnohem nižší, někdy i pod 10 %, jak ukazuje připojený graf.

Absorpční schopnost materiálu úzce souvisí s vlnovou délkou laserového svazku. Barevné kovy a jejich slitiny mají ve viditelném spektru výrazně vyšší účinnost než v infračerveném. (Zdroj: Fraunhofer ILT, NASA Technical Note)

Během posledních dvou desetiletí výrazně klesla pořizovací i provozní cena laserových zařízení, ale zároveň roste výkon, účinnost a kvalita laserových paprsků. Jedním z nejvýkonnějších laserů s kontinuálním výkonem 120 kW je vláknový laser firmy IPG Photonics. Kvalita svazku je posuzována jeho rozbíhavostí – čím rovnoběžnější, tím lepší, zejména pro svařování a řezání. Evoluce je dobře vidět zejména na diodových laserech s výkonem kolem 4 kW: Počáteční charakteristika rozbíhavosti, definovaná jako tzv. beam parameter product (BPP), o velikosti 110 mm.mrad, byla vhodná snad jen pro kalení nebo pájení. Průběžně byl parametr BPP nejprve vylepšen na hodnotu 44 mm.mrad, a následně až na současnou hodnotu 4 mm.mrad, a to s využitím patentovaného konvertoru svazku. S takovým paprskem lze již bez problémů svařovat i řezat.

Robotizované navařování kovovým práškem. (Zdroj: ZČU v Plzni)

Současná expanze e-mobility a výroby solárních panelů, rostoucí poptávka po svařování plastů a další faktory zvýšily tlak na využití laserů pro svařování a pájení barevných kovů a slitin, což byl důvod k vývoji nových laserů s kratší vlnovou délkou, můžeme se setkat s modrými nebo zelenými lasery. Absorpce paprsků v odpovídajícím viditelném spektru s vlnovou délkou kolem 0,5 mikrometru je naprosto dostatečná pro svařování neželezných kovů, s aplikacemi při výrobě baterií, solárních panelů či větrných elektráren, ve šperkařství, 3D tisku a v mnoha dalších oborech.

Reklama
Reklama
Reklama

Ruční laserové svařování

Není to tak dávno, kdy bylo laserové řezání a svařování synonymem pro hromadnou a sériovou výrobu. Postupně byly CO2 lasery nahrazeny vláknovými, případně diskovými lasery, hlavní motivací byl přechod k 3D řezání a nižší provozní náklady. Stejně tak v oblasti svařování lepší dostupnost a nižší cena pevnolátkových laserů ruku v ruce s rozvojem robotizace vedly k masivnímu rozšíření laserového robotizovaného svařování. Ještě před pěti lety bylo ruční laserové svařování možné jen ve filmech s Jamesem Bondem. Během posledního roku však trh zaplavují stovky nově zřízených pracovišť s lasery o výkonech do 2 kW, nahrazujícími metodu TIG a používanými zejména pro tenké plechy do 5 mm (viz článek v časopisu MM Průmyslové spektrum 10/2023). Startovní bod uvedeného progresu lze hledat v zavedení technologie laserového čištění povrchů. Před několika lety byly na trh uvedeny lasery pro čištění povrchů a jen v ČR vzniklo několik firem specializovaných na tento proces, který si rychle našel své příznivce a uživatele. Ať už to bylo čištění graffiti na zdech, nebo čištění forem pro vstřikolisy. Můžeme být hrdí, že v ČR máme i výrobce takových zařízení.

Detail laserového navařování povrchu práškem. (Zdroj: ZČU v Plzni)

Aditivní výroba

Bez nadsázky lze tvrdit, že bez rozvoje laserů by nebyla aditivní výroba (z kovů). Myšlenka aditivní výroby dílů z jednotlivých vrstev pochází ze stereolitografie. Už v roce 1984 si nechal americký fyzik Chuck Hull patentovat technologii, kterou bylo možné tekutý plast selektivně vytvrzovat vrstvu po vrstvě laserovým paprskem. Většina firem vyrábějících tiskárny kovových dílů (například firmy SLM, Concept Laser a Renishaw) byla založena přibližně před 20 lety a postupně precizovala celou technologii. Jejich úspěch souvisel mimo jiné s rozvojem laserů, protože všechny využívají laserový (v některých případech také elektronový) svazek k přetavení kovového prášku. To platí jak pro metody přímé laserové depozice (DED – direct energy deposition), tak pro metody zařazené do skupiny práškového lože (PBF – powder bed fusion). Důležitým vývojovým stupněm bezpochyby bylo laserové navařování, které se začalo běžně využívat po roce 2010. Ještě se nejednalo o stavbu celých komponent, ale o opravy povrchů. Na povrch se navařila jedna nebo několik vrstev, a ty byly podrobeny následnému opracování. Je to jednodušší způsob, protože vrstvením se tepelně ovlivňují spodní vrstvy materiálu a mimo jiné rostou vnitřní pnutí a případné deformace. Oproti do té doby používanému obloukovému navařování byly v případě použití laseru pnutí i deformace výrazně menší. Hlavními aplikacemi byly a jsou opravy forem a strojních dílů. A od laser claddingu (navařování) už je jen krůček ke stavbě celých dílů vrstvou po vrstvě ve 3D. Že se jedná o obrovský byznys, dokazují investice některých firem z posledních let. Společnost Nikon koupila v roce 2022 výrobce tiskáren SLM Solutions za 620 milionů eur. V současnosti tato firma prodává největší tiskárnu na trhu – model NXG600, vybavený 12 lasery, z nichž každý má výkon 1 kW. Podle výrobce dokáže tato tiskárna vytisknout 10 tun AM dílů ročně. Ještě více investovala firma General Electric, která nedávno koupila výrobce laserových tiskáren Concept Laser a tiskáren s elektronovým paprskem Arcam a v roce 2016 investovala do oblasti aditivní výroby přes 1,4 miliardy dolarů. Exponenciálně už přibývají nejen vědecké články na toto téma, ale i praktické příklady využití a firmy, které s lasery pracují. Lze konstatovat, že v současnosti prošla aditivní výroba dětstvím i pubertou a stává se plnohodnotným nástrojem ve výrobě. Stejně jako samo srdce těchto zařízení, jímž je pevnolátkový laser.

Reklama

Co na to materiál?

O laserových technologiích je obecně známo několik základních pouček: laserové svařování minimalizuje deformace a zbytková napětí, laser minimalizuje teplotní ovlivnění v okolí interakce paprsku s materiálem, rychlosti ohřevu a chladnutí se pohybují v řádu 1 000 °C za vteřinu atd.

Pracoviště laserového navařování na ZČU v Plzni. (Zdroj: ZČU v Plzni)

Je třeba si uvědomit i dopad na samotný materiál, jeho strukturu a vlastnosti. V řadě případů se výsledky laserového zpracování liší od konvenčních technologií. Např. v případě svařování nebo navařování se mohou struktura, a tím i vlastnosti lišit od toho, na co jsme zvyklí třeba při používání obloukových svařovacích metod. Ať už je to rozdílný podíl fází, delta feritu, nebo zbytkového austenitu, velikost karbidů, či hrubnutí zrna. Bylo prokázáno, že životnost laserem kalených povrchů je větší než po objemovém nebo indukčním kalení. Množství článků popisuje vyšší pevnost laserových svarů v porovnání s obloukovými. Podobně se liší vlastnosti aditivně vyrobených materiálů od dílů vyrobených odlitím nebo tvářením, tedy technologiemi, se kterými jsme svázáni desítky let a umíme je používat. Díky vysokým rychlostem ohřevu a chladnutí vznikají odlišné morfologie mikrostruktury, od dendritických k buněčným, od hrubozrnných k jemnozrnným. I proto je potřeba důkladně studovat metalurgické procesy, strukturu a vlastnosti po laserovém zpracování materiálu a učit se je řízeně ovládat.

Vydání #4
Kód článku: 240420
Datum: 03. 04. 2024
Rubrika: Servis / Lasery
Související články
Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Významný posun v oblasti strojírenství

Ve dnech 7.-9. února proběhl "pod taktovkou" Katedry technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. Podrobnostem jejího průběhu se v tomto vydání našeho časopisu věnuje nejen naše reportáž, ale i tento rozhovor s doc. Miroslavem Zetkem, hlavním organizátorem konference.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Související články
Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní výukové systémy a laboratoře

O školství se traduje, že je velmi rigidní a rychlý rozvoj nových technologií lze jen velmi obtížně promítnout do současné výuky. Vše je ale nakonec hlavně o lidech. Jak se se současnými trendy v oblasti spojování materiálů vypořádává výuka na Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojní na ČVUT v Praze, a ne jen na to, jsme se ptali vedoucího tohoto ústavu docenta Ladislava Kolaříka.

Vliv složek ochranných atmosfér na WAAM

Svařování v současné době není už pouze technologií ke spojování materiálů. S rozvojem aditivní výroby strojních součástí lze tento proces využít také pro výrobu komplexních a geometricky složitých součástí. Technologie WAAM využívá svařování pro vrstvení jednotlivých svarových housenek do tvaru vyráběné strojní součásti a je charakterizována mnoha proměnnými – mimo jiné i účinky ochranné atmosféry. Cílem příspěvku je zhodnotit vliv jednotlivých složek ochranných atmosfér používaných pro MAG svařování.

Výuka a výzkum aditivních technologií

Inovativní výrobní technologie nacházejí své místo také v technickém vzdělávání. Do svých osnov je dříve či později zakomponovaly všechny technické vysoké školy. Avšak pořízení nákladných technologií se neobejde bez podpory ze strany průmyslového výzkumu. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze nyní disponují úplně novým zařízením M2 cusing pro výrobu dílů metodou DMLS německého výrobce Concept Laser, dnes působící pod značkou GE Additive. Stroj dodala společnost Misan a technologie slouží primárně pro výzkum v leteckém průmyslu.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Vždy se snažíme konkurenci předběhnout

Špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s důrazem na mezinárodní spolupráci je hlavním cílem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), vědecko-výzkumného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

O materiálovém inženýrství pro strojírenství

Ve srovnání s tradičním strojním inženýrstvím vzniklo materiálové inženýrství jako vědní a studijní obor před poměrně krátkou dobou. Zkušenosti ukazují, že jeho podstata není části technické veřejnosti a zejména mnohým studentům strojního inženýrství zcela jasná. To je i možnou příčinou, že počet materiálových inženýrů neodpovídá potřebám strojírenského průmyslu. Materiálové inženýrství se přitom zásadním způsobem podílí na modernizaci a konkurenceschopnosti strojírenských výrobků a zařízení, zvyšování efektivnosti jejich výroby a snižování energetické náročnosti jejich provozu.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, doc. Vladimír Duchek, ZČU

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Vladimíra Duchka, děkana Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit