Témata
Foto: archiv V. Duchka

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, doc. Vladimír Duchek, ZČU

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Vladimíra Duchka, děkana Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Tento článek je součástí seriálu:
Role technické univerzity v udržitelné společnosti
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Následující výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

MM: Jak náročné je vést fakultu?

V. Duchek: Je to manažerská role jako každá jiná. Avšak vysoká škola je ze své podstaty samosprávná organizace a má svá specifika v tom, že její řízení je opřeno o vyjednávání. Jsme ve svých rozhodnutích vázáni na spolupráci s Akademickým senátem a Vědeckou radou, a to jak na úrovni fakulty, tak i univerzity.

MM: Co vás stojí nejvíce úsilí, a co naopak přináší radost a uspokojení?

V. Duchek: V dnešní době je pro vysokoškolského pedagoga a vedoucího pracovníka na univerzitě velmi podstatnou součástí jeho pracovního života úřední agenda, která je vyvolána snahou o získání národních či mezinárodních grantů na náš provoz. Samozřejmě chápu, jelikož se jedná o veřejné prostředky, snahu donátorů svázat získání dotací pravidly, ale velmi často jsou tato pravidla komplikovaná a na příjemce kladeny protichůdné požadavky. Agenda s tím spojená je velmi vysilující. Naopak co mě těší – většina pedagogů má tu vlastnost, že se chce setkávat s mladými lidmi, hovořit s nimi a podělit se o svůj pohled na svět, životní příběh. Je to nepřenositelná zkušenost, kterou zažíváme jen my učitelé. V mém životě mám mnoho vzpomínek na skvělé učitele, kteří například při technických přednáškách recitovali poezii. Buďme rádi a vděční za tento kouzelný svět.

Doc. Vladimír Duchek, děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni
Vladimír Duchek se vyučil mechanikem, pracoval ve zdejší Škodě jako dělník. Následně absolvoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni a poté v roce 1990 nastoupil na pozici projektanta a zároveň působil jako pedagog na zdejší univerzitě, kde později získal také doktorát a v roce 2010 se habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Zastával manažerské pozice v Západočeské plynárenské a Plzeňském dopravním podniku a mnoho let pracoval na pozici ekonomického náměstka primátora města Plzně. Od roku 2011 působil na zdejší Fakultě strojní ZČU jako proděkan pro spolupráci s praxí, a od roku 2015 byl prorektorem ZČU pro rozvoj a vnější vztahy.
V červnu 2022 kandidoval na děkana fakulty a senát jej nadpoloviční většinou zvolil. K 1. říjnu 2022 jej rektor univerzity do této funkce jmenoval.
(Foto: archiv V. Duchka)

MM: Proč jste po působení ve výrobní, obchodní sféře a ve veřejném prostoru – to vždy v kombinaci s externí pedagogickou činností – nakonec zakotvil v akademickém prostředí?

V. Duchek: K externí spolupráci s akademickým prostředím jsem se již jako mladý muž v 90. letech dostal na podnět prof. Sovy ze zdejší Katedry technologie obrábění, které jsem i já absolventem. Postupně jsem vedl cvičení, posléze přednášel, vedl bakalářské a diplomové práce, zvyšoval postupně své akademické vzdělání, a tak zakotvení na univerzitě na plný úvazek bylo pro mne přirozeným a logickým vyústěním mé dosavadní profesní kariéry. Je to přirozená součást mého odborného života. Mnoho dalších mých kolegů, kteří působili ve vedení zdejších firem, na pozicích technických ředitelů či projektantů, následně přišlo na univerzitu a své nabyté zkušenosti předávají mladým lidem. To je naše devíza, kterou studentům nabízíme. Plzeňská technika totiž byla vždy silně opřena především o spolupráci se Škodou, a následně dalšími podniky, které zde v regionu po její restrukturalizaci vznikaly, mj. i v průmyslové zóně Borská pole, na jejíž výstavbě jsem se svého času podílel.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Jakou úlohu podle vás hraje současná univerzita ve společnosti? Jak se historicky vyvíjí vnější pohled na ni?

V. Duchek: Univerzity vždy hrály ve společnosti klíčovou roli. Jak se ale postupem času měnilo jejich vnější prostředí, musely na to reagovat. Bylo období, kdy se univerzity primárně zaměřovaly na humanitní a teoretické vědy, ale jak společnost procházela od průmyslové transformace až po znalostní ekonomiku, tak i ony měnily svoji strukturu. Role vysoké školy ve společnosti je nenahraditelná především z hlediska technologického rozvoje. Za klíčový dále považuji vliv pedagoga na osobní a odbornou profilaci studenta. Vysokým technickým školám se díky vstupu ČR do evropských struktur dostalo masivních finančních prostředků pro investice do vybavení. Nyní školy disponují excelentními laboratořemi se špičkovou technikou, kterou jak využívají studenti, tak slouží i pro spolupráci s praxí. Škola se tak stává určitým akcelerátorem hospodářského rozvoje.

MM: Jaký vidíte vývoj univerzity v následujícím období a jaké případné překážky jí na této cestě stojí?

V. Duchek: O bariéře v podobě administrativních úkonů, které jsou na nás kladeny, jsem hovořil již v úvodu. Největším problémem v současné technické, ale i přírodovědné a lékařské výuce na vysokých školách je nezájem mladých lidí tyto obory studovat. Jsme s tímto bohužel konfrontováni každý rok. Hodně se hovoří o marketingu v podpoře technického vzdělávání, ale jsou to často plané řeči. Hlavní problém vidím v absenci finančního řízení zájmu uchazečů o studium perspektivních oborů ze strany státu. To je úloha, kterou my ve školách suplovat nedokážeme, a ani nechceme.

V roce 2011 Fakulta strojní ZČU v Plzni vybudovala z projektu VaVpI strojírenské a technologické výzkumné centrum Regionální technologický institut (RTI). Ve zdejších laboratořích, zkušebnách a pracovištích je zaměstnáno na 120 výzkumných pracovníků, kteří se zabývají jak základním, tak zejména aplikovaným a experimentálním výzkumem v oblasti konstrukce vozidel, výrobních strojů, obráběcích a tvářecích technologií stejně jako moderních výrobních metod chytré výroby a Průmyslu 4.0.

MM: S jakými znalostmi k vám na univerzitu mladí lidé přicházejí a co si po absolvování do praxe odnášejí?

V. Duchek: V zásadě k nám přicházejí dva typy studentů – ze tří čtvrtin to jsou absolventi průmyslovek a čtvrtina gymnazisté. Každý student je na studium připraven jinak. Gymnazisté mají excelentní znalosti matematiky a fyziky, a chybí jim znalosti technické a technologické. Ale díky možnostem skladby předmětů v první části studia si mohou tyto neznalosti v rámci volby předmětů doplnit a rozdíly se postupně eliminují. Proto ani nerealizujeme přijímací řízení do bakalářského stupně, jelikož první roky samotného studia jsou jeho určitou formou a prověří schopnosti a předpoklady daného studenta. A naopak absolventi středních odborných škol mají v rámci bakalářského stupně možnost doplnit si znalosti matematiky a fyziky na požadovanou úroveň. Moderní strojařina je založena na elektricko-mechanických zařízeních a opírá se o aplikaci výpočetní techniky. Tomu pak odpovídá koncept navazujícího magisterského stupně naší fakulty. Úkolem moderního strojního inženýra je řešit problémy a rozhodovat se. Celá řada zadání nemá jednoznačné řešení, a tak je důležitá správná interpretace výpočtů a modelů pro praktické využití. Těší mě, že se přesvědčujeme o schopnostech našich studentů takto postupovat při řešení diplomových prací.

MM: Plzeňský region je velkou příležitostí pro profesní uplatnění v praxi. Jak se vám přes tento fakt daří držet akademický sbor na potřebném stavu a úrovni?

V. Duchek: Zájem odborníků o působení na naší fakultě vidím celkem pozitivně. Buď po absolvování doktorského studia mladí lidé zůstávají a pokračují v započaté kariéře pedagogicko-výzkumné a pracují na projektech pro průmysl, nebo k nám přicházejí odborníci z praxe v průběhu své pracovní kariéry. Všem pak samozřejmě nabízíme možnost zapojení do mezinárodních projektů, díky kterým mohou sdílet své zkušenosti s odbornou komunitou, a z ní pak i čerpat poznání.

MM: Kde je dnes, z celosvětového pohledu, Evropa ve svém postavení v oblasti inovací a technologických lídrů? Proč postupně ztrácí oproti ostatním regionům světa?

V. Duchek: Německo, speciálně Bavorsko, stále patří mezi nejsilnější evropské ekonomiky. S celou řadou subjektů máme přeshraniční spolupráci. Jako brzdu evropského ekonomického rozvoje spatřuji především rigidní pracovní právo. Zaměstnavatelé a jejich management jsou brzděni v reakci na vývoj požadavků na trhu. To je dle mě zásadní problém. Evropský trh práce s liberálním trhem USA je absolutně nesrovnatelný. Druhým problémem je míra zdanění jak zisku, tak i výnosu z dividend. A samozřejmě míra administrace podpory výzkumu a vývoje, o které jsme již hovořili, je další bariérou evropského rozvoje. Nemluvě pak o chybném hodnocení inovačního výstupu primárně formou publikací v impaktovaných časopisech, nikoliv transferu do praxe.

Všichni dobře víme, že v čele technického rozvoje v době Emila Škody stáli inženýři. Dnes často vidíme, že lidé, kteří o matematice a fyzice mnoho nevědí, v důsledku určují, co firma bude vyrábět, například zákazem spalovacích motorů. To je cesta k nesvobodné ekonomice a neliberálnímu trhu.

Reklama

MM: Jak by se podle vás měla Česká republika lépe prosadit v globálním vysoce konkurenčním světě?

V. Duchek: Je zřejmé, že se celosvětový obchod koncentruje do několika regionů. Evropská integrace je pak přirozenou reakcí na tento fakt a české firmy se stávají součástí tohoto procesu. Na Plzeňsku to vidíme na každém kroku. Důležité ale je, v jaké formě tuzemští výrobci do této integrace přistupují. Zdali jako výrobci finálních produktů, nebo subdodavatelé v rámci výrobního řetězce. Naštěstí v našem regionu produkujeme finální výrobky od vývoje přes výrobu, prodej až po servis. Jedná se například o kolejová vozidla, energetická zařízení či obráběcí stroje. A to vše vytváří vysokou přidanou hodnotu potřebnou pro náš rozvoj na rozdíl od regionů, kde působí firmy vyrábějící dle dodané výkresové dokumentace.


Vydání #4
Kód článku: 230415
Datum: 05. 04. 2023
Rubrika: Redakce / Rozhovor
Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Milan Edl, ZČU v Plzni

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Milana Edla, děkana Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Prof. David Tuček, UTB Zlín

Smyslem nové série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali profesora Davida Tučka, děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Role technické univerzity
v udržitelné společnosti:
Prof. Ľubomír Šooš, STU v Bratislavě

Smyslem série této řady podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult, kteří dávají nahlédnout do své denní operativy, o dílčí realizaci dlouhodobé strategie a jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. V tomto díle je naším hostem profesor Ľubomír Šooš, děkan Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Budoucnost české výroby

Česká výroba prochází složitým obdobím. Naši výrobci musí každý den řešit složité úkoly a problémy, za které si z části ani nemohou. Doba už je taková, je potřeba se jí ale postavit čelem.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit