Témata
Foto: archiv J. Maška

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Jiří Mašek, ČZU v Praze

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Jiřího Maška, děkana Technické fakulty ČZU v Praze.

Tento článek je součástí seriálu:
Role technické univerzity v udržitelné společnosti
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Následující výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

MM: Jak náročné je vést fakultu?

J. Mašek: Děkan zastává především manažerskou pozici. Musí zajistit financování, získat kvalitní lidi, udržet si je na fakultě, a samozřejmě pro potřebný rozvoj fakulty plánovat v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Moje první období se odehrávalo v covidové době, což pro mne byl křest ohněm. S následky, především se zpožděnými projekty, se vypořádáváme doposud. Byrokratický aparát možná nutný, ale dle mého nikoliv potřebný, je mojí každodenní realitou.

MM: Co vás stojí nejvíce úsilí, a co naopak přináší radost a uspokojení?

J. Mašek: Mnozí moji předchůdci, kteří byli hosté tohoto podcastu, si stěžovali na přílišné papírování. Já to vidím podobně. Byrokratická zátěž, kdy přibylo výkaznictví, které si často vytváříme sami a odvoláváme se na vyšší instance, jež to mnohdy ani nevyžadují. Naopak nejvíce radosti mi přináší moje oblíbená výuka. Pokud se mohu postavit za katedru, zapomenu na veškeré strasti z mé pozice vyplývající. Mojí specializací je technika a mechanizace zemědělství. Pro první semestr bakalářského studia jsme po reakreditaci zařadili nový všeobecný předmět Zemědělská technika. Snažím se nastoupivším studentům přinést trendy v této oblasti, abychom v nich hned na začátku studia podpořili zájem o obor. Je to jeden z aspektů pro zvýšení úspěšnosti studia, jelikož během prvních dvou let jsou zavaleni řadou teoretických předmětů a nedostanou se k jádru svého zvoleného studijního programu. Možná jsem si na sebe s ohledem na velký objem studentů v prvním ročníku upletl bič, ale mám z toho velmi dobrý pocit. V magisterském stupni pak přednáším tekutinové mechanismy, pneumatiku a hydrauliku a speciální předmět věnovaný strojům pro sklizeň semenných plodin a olejnin.

Doc. Jiří Mašek, děkan Technické fakulty ČZU v Praze
Jiří Mašek se narodil v Mělníce v roce 1977. Středoškolské vzdělání získal na Integrované střední škole zemědělské a technické v Mladé Boleslavi. Po maturitě nastoupil na studia na dnešní Technické fakultě ČZU a v roce 2000 získal VŠ titul v oboru Provoz techniky – Projektování a řízení provozu strojů. Poté pokračoval na doktorském studiu v oboru Technika a mechanizace zemědělství. Ve shodném oboru byl pak v roce 2013 habilitován.
Je členem celé řady profesních a vědeckých organizací, za všechny jmenujme například Českou strojnickou společnost, sekci Hydraulika a pneumatika, dále pak redakční rady zahraničních asociací vydavatelů zemědělských časopisů či vědecké rady tuzemských i zahraničních univerzit. Je otcem tří dcer a k jeho koníčkům především patří rodina, cestování a farmaření.
Docent Jiří Mašek na fakultě zastával devět let post proděkana pro pedagogickou činnost. V roce 2017 úspěšně kandidoval na děkana TF ČZU v Praze. Po čtyřletém vedení fakulty se rozhodl tento post obhájit a jako jediný na podzim loňského roku předstoupil před akademický senát, který mu svoji důvěru poskytl pro další čtyřleté funkční období.
Foto: archiv J. Maška

MM: Vaše dosavadní profesní kariéra je akademického rázu. Proč jste si zvolil právě akademické prostředí, a nikoliv praxi?

J. Mašek: Není to úplně pravda. Nevěnuji se pouze akademické činnosti. Díky tomu, že pocházím z farmářské rodiny na Mladoboleslavsku, jsem plně spjatý se zemědělskou prvovýrobou a mechanizací. Pochopitelně to není hlavní náplní mé pracovní činnosti, ale koníček, který vyplňuje veškeré volné chvíle. Ale odbyl jsem si své působení v praxi prakticky od mládí až po ukončení studia.

MM: Jak se historicky vyvíjí vnější pohled odborné, ale i všeobecné veřejnosti na univerzitu? Kde je univerzita dnes, a do jaké fáze by měla podle vás dospět, aby zaujala optimální postavení ve společnosti?

J. Mašek: To je složitá otázka. Kdo ji rozlouskne, bude úspěšný. Nicméně pohled na univerzity od středověku, kdy představovaly centrum duchovní vzdělanosti, se zásadně změnil. Významný milník přinesla v 19. století první průmyslová revoluce a z toho plynoucí požadavek na vzdělané odborníky, především v technických vědách. Následující 20. století již pouze tento rozvoj dokončilo. Při současném stavu společnosti mnohdy postupujeme ve vývoji tak dopředu, že se běžná společnost v tom již začíná ztrácet. Poté hrozí odtržení univerzity od reality, k čemuž pochopitelně nesmí dojít. Samozřejmě je třeba zachovávat novátorský statut univerzit, ale stále držet kontakt se společností, být pro ni srozumitelní.

Univerzita stále zůstává centrem vzdělanosti. Nadále budujeme a upevňujeme jak meziuniverzitní vazby, tak i vazby s výzkumnými organizacemi mimo akademické prostředí. I přes konkurenční prostředí je třeba udržovat symbiózu ve spolupráci a z ní plynoucí synergický efekt.

MM: Jaký vidíte vývoj univerzity v následujícím období a jaké případné překážky jí na této cestě stojí?

J. Mašek: Z hlediska směřování univerzit musíme definovat pilíře, na kterých budeme stát. Univerzita vždy bude primárně centrem vzdělanosti a vzdělávací institucí. Problém tkví v získávání kvalitních studentů, kteří budou po absolvování nabyté znalosti šířit dále do společnosti, zejména pro technické obory. Zde jsme často svědky určitého odporu mladých lidí vůči studiu technických oborů, jehož bezpodmínečným základem je studium matematiky a fyziky. A tyto předměty bohužel nejsou u mladých lidí oblíbené.

Druhá část je věda a výzkum, bez kterých není univerzita univerzitou. Výzkumná témata, která přinášejí dnešní dny, jsou velmi zajímavá, ale my musíme uvažovat v horizontu 10 až 20 let. Aktuálním tématem je umělá inteligence, jejíž jedna část nyní rozbouřila klidné vody společnosti. Ale před půl rokem o ní nikdo nehovořil, přesto, že se jedná o disciplínu s kořeny několik desítek let zpět. Univerzity musí být vizionářské.

Reklama
Reklama
Reklama

Dalším pilířem úspěšné univerzity je samozřejmě internacionalizace. Nemůžeme se tzv. zakopat na pozicích a zůstat pouze v tom našem malém českém rybníčku. Je třeba mezinárodní spolupráce, vytvoření internacionálního prostředí pro pedagogy i studenty.

Dále musím zmínit tzv. třetí roli univerzity. Její propojení se společností v různých komunitách, vytvoření určitého servisního prostředí, a to i v oblastech na okraji zájmu, ale stále velmi důležitých. S ohledem na skutečnost, že jsme zemědělská univerzita, tak se primárně jedná o adaptaci na klimatickou změnu. Ale z technického pohledu na to máme poněkud odlišný názor, než ve kterém je tato změna propagována.

MM: S jakými znalostmi k vám na univerzitu mladí lidé přicházejí a co si po absolvování do praxe odnášejí?

J. Mašek: Úroveň maturantů odpovídá tomu, jak to vypadá na středních školách. Z jedné čtvrtiny k nám na Technickou fakultu přicházejí absolventi gymnázií, kteří nemají problém s matematikou a fyzikou, ale pochopitelně jim scházejí praktické dovednosti. Majoritní část – téměř tři čtvrtiny, k nám přichází z technických odborných škol – má výborné odborné a praktické znalosti, ale pokulhává právě v oné matematice a fyzice. Nicméně máme již mnoho let zavedeny dobrovolné vyrovnávající kurzy, které si mohou studenti prvního ročníku bakalářského stupně studia zapsat a během jejich absolvování dojde k vyrovnání rozdílných středoškolských znalostí v matematice. A v současné době již matematika není tak velkým „sítem“, jak tomu bývalo za mých studií. Matematiku považuji za nutnou disciplínu pro technické obory. Často mě během dne otevřených dveří překvapí dotaz z řad rodičů a potenciálních studentů, zdali nabízíme nějaký studijní program, kde se matematika nevyučuje (…).

Součástí všech našich akreditovaných oborů je povinná praxe studentů. Na výběr jsou jak nasmlouvané podniky, tak si může student vyhledat praxi sám. Avšak dbáme na to, aby její zaměření bylo v souladu se zaměřením studia.

MM: Region Prahy a středních Čech je velkou příležitostí pro profesní uplatnění v praxi. Jak se vám přes tento fakt daří držet akademický sbor na potřebném stavu a úrovni?

J. Mašek: Přesto, že je to velmi náročné, daří se nám kvalitní pedagogy na fakultě udržet. Především to jsou srdcaři, velmi loajální zaměstnanci, kteří přes skutečnost nižšího tabulkového platového ohodnocení, než jim nabízí průmyslová sféra, na fakultě setrvávají. Vedení fakulty samozřejmě podporuje grantové projekty, průmyslový a zakázkový výzkum, díky kterému si mohou pedagogové přivydělat. A v určité míře je akademická svoboda k nezaplacení, i když chápu, že složenky nezaplatí.

Dalším možným benefitem akademiků jsou zahraničí stáže, ať krátkodobého, či dlouhodobého rázu, které samozřejmě podporujeme, jelikož zpětně na fakultu přinášejí poznatky z navštívených univerzit a jejich pracovišť. Neomezujeme se pouze na Evropu, ale spolupracujeme i s regionem jihovýchodní Asie, především s Malajsií či Indonésií.

MM: Kde je dnes, z celosvětového pohledu, Evropa ve svém postavení v oblasti inovací a technologických  lídrů?

J. Mašek: Evropa byla, a podle mého mínění stále je, špičkou ve výzkumu a inovacích. Domnívám se, že v některých ohledech odborníci, kteří by měli promluvit, nejsou buď vyzváni, nebo mlčí a mají obavy sdělit svůj názor. Pokud to vezmeme z globálního pohledu, mám například na mysli Green Deal, pro jeho úspěšnost je potřeba zapojení všech. Pokud bude „zelená“ pouze Evropa, zbytek světa nás převálcuje. Green Deal je bezesporu výzvou, ale nastavené limity musíme být schopni fyzicky splnit. Narážíme na fyzikální podstatu fungování celé řady věcí, na kterých je naše společnost nezbytně závislá. Pokud tyto věci nebudou fungovat, společnost se velmi rychle rozloží. Ano, Evropa jako lídr musí produkovat myšlenky a řešení, je však třeba si nastavit udržitelné a splnitelné cíle. Nikoliv vyhlásit zákaz spalovacích motorů, bez plnohodnotné náhradní alternativy. Plně si uvědomit důsledky, které to pro jednotlivé státy, konkrétně naši zemi, ve výrobním subdodavatelském sektoru přinese. Je pochopitelně nutné dělat kroky ke snížení uhlíkové stopy a vyvíjet k tomu potřebné technologie, ale nesmíme se dostat do stavu sebedestrukce.

Reklama

MM: Často s nostalgií hledíme do meziválečného období minulého století, kdy náš stát a výrobky z něho plynoucí na světové trhy něco znamenaly. Jak máme naše aktivity nastartovat, jak by se měla Česká republika více prosadit a dát o sobě ve světovém kontextu znatelněji vědět?

J. Mašek: Primárně nemáme dostatečné obchodní znalosti a jejich podporu v oblasti marketingu. Neumíme prodat a zviditelnit nápady, které zde vznikají. Respektive je levně prodáme, ale zahraniční příjemce jim poté správným uchopením přidá tržní hodnotu a nabízí je trhu jako svá řešení. Naštěstí Česká republika má stále dobrý zvuk a těžíme z dobrého jména našich produktů z průmyslové minulosti, neboť označení Made in Czechoslovakia něco znamenalo a stále ještě má svoji hodnotu po celém světě. Setkávám se s tím při svých zahraničních cestách při referencích například na naše cukrovary, elektrárny a další velké technologické celky. Máme perfektní geografickou polohu ve středu Evropy, a to nám přináší mj. logistické výhody. Myšlenky zde vznikající jsou na světové úrovni, jen je třeba je dostat na výsluní. Nejvyšší přidaná hodnota je přisuzována oblasti prodeje, což nespatřuji jako správné. Není to o překupnictví, ale právě o umu vyvinout a vyrobit.

V oblasti výroby zemědělských strojů jsme byli lídry. V mnoha zemích světa se pro slovo traktor zažil pojem „zetor“. Bohužel realita u tohoto výrobce není v této chvíli světově konkurenční. Nicméně máme nové společnosti v oblasti zemědělských strojů, které začínají úspěšně obsazovat svými výrobky globální trh, například bych jmenoval společnosti Bednar nebo Farmet. Věřím v české inženýry, věřím v české výrobky.

MM: Děkuji vám za rozhovor.


Související články
Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Trnitá cesta české vědy a výzkumu

Třicet let je diskutovaným tématem propojení české vědy a výzkumu s průmyslem. Podařilo se konečně v této oblasti učinit pokroky? Proč se čeští vědci nehrnou do tuzemských firem a proč české školství negeneruje kreativní osobnosti? K diskuzi o těchto otázkách jsme pozvali docenta Jiřího Krechla, který se problematice výzkumu a vývoje dlouhodobě věnuje.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Prof. David Tuček, UTB Zlín

Smyslem nové série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali profesora Davida Tučka, děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Související články
MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vezměme rozum do hrsti a bojujme

Pavel Sobotka, zakladatel a ředitel firmy Frentech Aerospace. Základy technických a technologických schopností získal v Tesle Brno, kde pracoval 27 let. Již tehdy byl přesvědčen, že přesná mechanika bude stále atraktivním oborem, jelikož se podílí absolutně na všem, co používáme. Brýle, zdravotnická technika, auta, letadla, kosmické rakety, obranný průmysl, tiskařina, výroba mikročipů, počítačů a mnoho dalšího.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Matematiku považuji za základ všeho

O problémech s výukou matematiky na českých základních a středních školách, o českých vysokoškolácích, kteří mají vynikající výsledky v oblasti informatiky, kybernetiky, robotiky a umělé inteligence, ale také o budoucnosti energetických zdrojů, jsme diskutovali s rektorem Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc.

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Deset zastavení s JK: Obnova Slovenska

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit