Témata
Foto: archiv J. Urbana

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Tento článek je součástí seriálu:
Otevírací rozhovory vydání
Díly
Jaroslav Šubrt

Je absolventem České zemědělské univerzity Praha, koncem 80. let pak absolvoval i FF UK Praha. Po roce 1990 pokračoval ve studiu v profesním vzdělávacím programu MBA se specializací na PR a marketing a též profesním vzdělávacím programu MSc. se specializací na Executive Leadership and management. V roce 1992 se podílel na vzniku soutěže Manažer roku, kterou od r. 1993 organizoval Svaz průmyslu ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace (ČMA). Byl členem Hodnotitelské komise, Národní výběrové komise a též v Řídicím výboru této soutěže. Čtvrtstoletí posuzoval manažery přímo v hodnocených firmách, a to cca 200 TOP manažerů z různých odvětví národního hospodářství. 

Reklama

Nacházíme se ve stavu, kdy jsou plán, strategie či prezentace, tedy popisy akce, často vydávány za realizaci akce a jako takové jsou i vykazovány, vyhodnocovány a odměňovány. Z rozhovoru lze cítit, že ti, kdo nemají koncepci a strategii do budoucna (jak říká Ing. Verner, majitel společnosti Soma:, „nevědí, co je český národní zájem“), zpravidla uplatňují marketingové řízení, jehož hlavním nástrojem je zdravý selský rozum (zpravidla povrchní průzkum nálad). Ukázalo se ale, že řídit se jím může mít i neblahé důsledky. Rozhovor nastiňuje též, jak chápat „přidanou hodnotu“, resp. „ubranou hodnotu“ decizní sféry.

MM: Česko je již delší dobu poslední zemí EU, která se nedostala výkonem ekonomiky na předcovidovou úroveň. Řada ekonomů uvádí, že trouchnivíme na mělčině, mj. i kvůli tomu, že nebyla dobře provedena transformace ekonomiky v 90. letech. Nakolik je to z vašeho pohledu vina transformace ekonomiky, posledních vlád, nebo i jiných faktorů?

J. Urban: Česko mělo na tvůrce své hospodářské transformace, ale i pozdější politické a hospodářské vůdce smůlu. Dokonce možná v té míře, že pokud bychom chtěli kvalitu některých z nich rozebrat, neobešli bychom se bez poměrně vážných psychologických konstatování. Transformace 90. let se nezdařila z velké části proto, že „otcové“ našeho novodobého kapitalismu o jeho skutečné podstatě příliš nevěděli, a pomoc zvenčí odmítali. Nechápali význam institucí, o které se trh opírá, a cíle své politiky často měnili, většinou podle svých momentálních potřeb.

Rádoby učebnicová ukázka tržní transformace se záhy zvrtla v „bankovní socialismus“ a z proklamované tržní ekonomiky „bez přívlastků“ se stala ekonomika bez pravidel. Nešťastně provedená privatizace bez kapitálu podnikovou sféru postupně rozdělila na část relativně zdravou a úspěšnou, vlastnicky napojenou na západní svět, a méně úspěšnou, se kterou si její místní vlastníci občas nevěděli rady. Namísto původně zamýšleného pevného kurzu koruny, umožňujícího rychlé přijetí eura, došlo ke krizi a pádu koruny. Cílem se stala „měnová suverenita“ a z eura strašák, mající vzbuzovat podobné obavy jako ve středověku ďábel.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.,
je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, oboru psychologie. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, poradce v několika mezinárodních konzultačních firmách, učitel na Univerzitě Karlově, Vysoké škole ekonomické v Praze, v kurzech MBA a na několika zahraničních univerzitách. Byl zakladatelem a viceprezidentem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.
V současnosti působí jako lektor a partner vzdělávací a poradenské společnosti Consilium Group, docent a garant managementu lidských zdrojů na Ústavu podnikové strategie VŠTE v Českých Budějovicích a lektor kurzů managementu a osobního rozvoje pro podnikovou i veřejnou sféru.
Je autorem mnoha knih (viz infografika), odborných i populárních článků v domácích i zahraničních časopisech. International Biographical Center v Cambridge ho zařadil do stovky nejvýznamnějších lektorů a autorů osobního rozvoje na světě. Jeho motem je citát G. B. Shawa, irského dramatika a nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925: „Moudří lidé vědí, že věřit mohou jen polovině toho, co slyší. Velmi moudří pak vědí i to, o kterou polovinu se jedná.
Foto: archiv J. Urbana

MM: To mě vede k otázce, zda to znamená, že konvergenční ekonomika ztratila schopnost konvergovat?

J. Urban: Ekonomická konvergence, tedy přiblížení k vyspělému světu, se u nás bohužel dnes nekoná. Česku se naopak svou hospodářskou úrovní výrazně přiblížilo Slovensko, na počátku transformace ekonomicky zhruba o třetinu slabší.

Ranou se pro českou ekonomiku stala světová krize 2008 a 2009, jež spustila odliv zahraničního kapitálu, na němž domácí ekonomika do té doby do značné míry stála. Tento odliv přitom nebyl spojen jen s přirozenou repatriací zisku, ale především s tím, že zahraniční podniky zde nenacházely dostatek příležitostí, jak reinvestovat své zisky, a vůči místní ekonomice i hospodářské politice začaly ztrácet důvěru.

Ekonomice nepomohli ani oligarchové, zaměňující blahobyt ekonomiky za prosperitu svého impéria. Nepomohly ani natažené ruce nejrůznějších lobbistů, jež vedly k inflaci a rozpočtovým schodkům. Výsledkem je hospodářství s nízkým růstem, pomalu rostoucí produktivitou, třetinovými mzdami ve srovnání s vyspělým světem, strukturálními deficity, vysokou inflací, kolísající měnou a nedostatkem pracovní síly, vesměs problémy, nad kterými dnešní politici stojí se špatně skrývanou bezradností. Dlouhodobý nedostatek pracovních sil není navíc jen důsledkem personálně přebujelé státní správy a velkorysé sociální politiky. Souvisí i s přezaměstnaností v soukromé sféře, která je často odrazem nevelkých manažerských schopností.

Situace české ekonomiky tak v jisté míře připomíná situaci, do níž se začátkem tohoto století dostaly některé rozvojové země a kterou Světová banka pojmenovala „pastí středních příjmů“. Jde o stav, kdy ekonomika ztratí konkurenceschopnost založenou na nízkých mzdách, ale nezíská konkurenceschopnost založenou na inovacích. Nejde však primárně o problém „vysokých mezd“, ale spíše nedostatečných manažerských a podnikatelských invencí.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Mluvíte o bezradnosti politiků, neschopných si se stavem ekonomiky poradit. Čím je podle vás vyvolána?

J. Urban: Svou roli, vedle řady dalších faktorů souvisejících s nešťastnou komunikací, sehrává podle mého názoru i všeobecně nízká znalost ekonomie, která u nás vládne. Skutečná ekonomie, v mezinárodním smyslu toho slova, se u nás prakticky neučí, kvalita ekonomicky zaměřených vysokých škol je až na výjimky nízká. Nevím ani o tom, že by u nás vzniklo na poli ekonomie dílo schopné mezinárodního srovnání. Úroveň ekonomie na vysokých školách dokumentuje i případ docenta Ševčíka na VŠE.

Ve vládních kruzích i ve veřejnosti kolují navíc nejrůznější ekonomické iluze a mýty. Veřejný prostor zaplavují rychlokvašení „ekonomičtí analytici“, schopní tvrdit prakticky cokoli, kteří s trochou nadsázky dokážou předpovědět pět budoucích krizí ze tří. Ekonomické diskuze se točí kolem výše rozpočtových deficitů, které jsou nepochybně závažné, a nikdo jistě nechce, aby naše dnešní výdaje platili naši potomci. Tyto deficity jsou však jen symptomem, nikoli příčinou ekonomické slabosti.

MM: U části ekonomů se vyskytují názory, že za mnohé problémy dneška mohou opakující se cyklické krize, pandemie, válka na Ukrajině, energetická krize atp. Část ekonomů (doufejme, že již větší) ale tvrdí, že nás z ustrnutí může zachránit pouze ekonomický restart či upgrade, nebo druhá transformace české ekonomiky. Tam patří zejména potřeba více se učit a budovat vlastní firmy, o čemž mluvil opakovaně 30 let, podle některých ekonomů jako zjevení, prof. Milan Zelený. Myslíte si totéž, co prezident NKÚ Miloslav Kala, že dnes máme po 30 letech v ekonomice hlubší, dlouhodobější problém?

J. Urban: Problém naší ekonomiky je dlouhodobější. A srovnání se světem, mimo jiné ukazující nejvyšší inflaci v EU, nastiňuje, že jde o problém z velké části domácí. Nejvyšší kontrolní úřad je jednou z mála, ne-li jedinou institucí, schopnou ho realisticky pojmenovat. Správně poukazuje na to, že jedním z hlavních zdrojů našeho problému je nefunkční, neefektivní, přebujelý a drahý stát, který není schopen rozumné hospodářské politiky ani úsporné administrace. Jak by řekl Ronald Reagan, „Stát není řešením problému, stát je jeho součástí“.

„Základem a motorem ekonomiky je soukromé podnikání a úkolem vlády je ho v co nejvyšší míře usnadnit. Tedy dosáhnout toho, aby se trvale rozvíjelo a obnovovalo, a to ‚odspodu‘, cestou ‚tvořivé destrukce‘, tak, jak tomu u nás bylo až do druhé světové války, kdy české země patřily k hospodářsky nejúspěšnějším oblastem světa.“

Příkladem jsou již zmíněné daně. Někteří je považují za příliš vysoké, jiní za neopodstatněně nízké. Náš hlavní problém však není v tom, jak vysoké daně platíme, ale co za ně od státu získáváme, a to je „za mnoho peněz málo muziky“. Vláda se zaklíná nutností vytvářet v ekonomice vyšší přidanou hodnotu, přidaná hodnota vlády či státní správy samotné je však velmi nízká.

Náklady státu, jeho provoz, dávky a dotace, se vymkly kontrole, a vznikla zde specifická „nároková ekonomika“, kdy téměř všichni mají nárok na vše. Souběžně s tím klesá kvalita školství, které dlouhodobě snižuje požadavky na studenty i absolventy, což přispívá k nízké dynamice firemní produktivity. Nekvalitní a drahá infrastruktura, především silniční síť, komplikuje podnikání, a nekvalitní veřejná správa plodí nedomyšlenou, složitou a nákladnou regulaci ekonomiky. Nevýkonná státní správa přitom znamená méně prostředků pro sociálně potřebné a přebujelá státní zaměstnanost odčerpává pracovní sílu z produktivní ekonomiky.

Ruku v ruce s těmito problémy zde však navíc, více než 30 let po revoluci, nadále panuje marxistické přesvědčení, že předpokladem úspěšné a rostoucí ekonomiky jsou politici, kteří v záchvatu jasnozřivosti, jako moudří plánovači, naleznou a podpoří podniky a odvětví s vysokou přidanou hodnotou.

Výběr z knih doc. Urbana. (Zdroj: Infografika MM Průmyslového spektra)

Nic takového však nikde na světě vlády nedokážou. Politici by proto neměli hájit zájmy jednotlivých podniků, ale národní ekonomiky. Jak říká majitel rodinné firmy Soma Lanškroun Ing. Verner, měli by konečně po 30 letech definovat tzv. český národní zájem. Platí to tím spíše, že co je výhodné pro určitou firmu, nemusí být vždy výhodné pro ekonomiku jako celek. Stačí však sledovat, jak obtížně se u nás stát vyrovnává s jedním ze svých hlavních ekonomických úkolů, a to podporou konkurence na důležitých trzích. Nedostatek konkurence je totiž hlavním faktorem naší vysoké inflace.

Základem a motorem ekonomiky je soukromé podnikání a úkolem vlády je ho v co nejvyšší míře usnadnit. Tedy dosáhnout toho, aby se trvale rozvíjelo a obnovovalo, a to „odspodu“, cestou „tvořivé destrukce“, tak, jak tomu u nás bylo až do druhé světové války, kdy české země patřily k hospodářsky nejúspěšnějším oblastem světa. V tomto smyslu je však jen příznačné, že u nás ani náznakem neexistuje instituce typu amerického Úřadu pro malé podnikání (SBA), který v USA po desetiletí pomáhá novým a malým, mimo jiné i rodinným, firmám či podnikům, které zakládají studenti vysokých škol. Ne však dotacemi, ale tím, že kontroluje, zda legislativa či administrativa těmto firmám nebrání v jejich rozvoji, že je nediskriminuje, že dbá na to, aby malé podniky získávaly zákonem stanovený podíl na státních zakázkách apod.

A pokud jde o českou korunu, všimněme si jedné „drobnosti“. Alois Rašín ji zavedl v roce 1919, a tato měna se záhy stala – spolu se švýcarským frankem, nejsilnější evropskou měnou. Tedy nikoli inflačním cárem papíru, jako tomu tehdy bylo v sousedních zemích. Současná česká koruna, znehodnocená inflací, je tak do značné míry důsledkem toho, že zde není politik Rašínova formátu, který se nebál kritizovat to, že všichni natahují ruku, aby stát zaplatil, což ho nakonec stálo život. Za zmínku v kontextu dnešní doby stojí i jeho výrok, že „za službu státu se neplatí“.

MM: Na dividendách, tedy podílech na zdaněném zisku, vyvedou firmy z Česka do zahraničí ročně cca přes 300 miliard korun. Další, někdy i vyšší miliardy ročně, ale odsávají nadnárodní korporace do ciziny i skrze takzvané převodní ceny, tedy daňové optimalizace, kdy svým českým firmám prodávají cenově nadhodnocené zboží a poskytují poradenství, licence a jiné služby, např. v oblasti informačních technologií, také za účelově přemrštěné ceny. Forem je celá řada, např. vyvádění zisku z ČR převodem nehmotného majetku a zpětným licencováním. Lze se tomu bránit?

J. Urban: Minimalizovat placení daní se firmy snaží po celém světě, a ty nadnárodní pro to mají více příležitostí. Existuje však rozdíl mezi pojmy „tax evasion“, tedy daňovým únikem, a „tax avoidance“ čili snahou využívat k minimalizaci daní prostor, který dávají zákony. To prvé je nelegální, a všude na světě jsou za to tresty, to druhé je legální. Rozdíl mezi oběma pojmy souvisí však často i s jasností a jednoznačností daňové legislativy. Složité daňové zákony opředené řadou výjimek jsou výhodné pro daňové poradce, ekonomikám však škodí, a nejlepším způsobem, jak daňovým únikům zamezit, je daňový systém zjednodušit. Když to trochu přeženu, až se budou platit jen daně z hlavy, už žádný prostor pro zmíněné minimalizace nezbyde.

Motivace firem k investování v zahraničí je příležitost k tvorbě zisku, kterou doma nenacházejí. Je proto třeba počítat s tím, že svůj zisk si dříve či později odnesou. Repatriaci zisku, odehrávající se legální formou, proto zamezit nelze, leda bychom zamezili mezinárodnímu pohybu kapitálu, a tím se vyřadili z civilizovaného světa. Repatriaci zisku je však možné zmírnit, a to příležitostmi pro jeho reinvestování.

MM: Považujete za chybu, že nebyla uvalena na řadu firem v dobách nebývalé prosperity některých odvětví v ČR mimořádná daň již za rok 2022? Kdo chce stávající úroveň veřejných služeb bez dluhů, nemůže současně kázat o správnosti nezvyšování daní, tedy o nízkých daních (jsou studie, že nízké daně neprokázaly prospěšnost), to je pak v režii pravice kvadratura kruhu. Přitom v řadě odvětví patříme z hlediska produktivity práce ke špičce Evropy, ale z hlediska marží na dno. Myslíte si též, že růst produktivity práce má význam zejména tehdy, když je spojený s vysokou přidanou hodnotou? Kde je tedy zakopaný pes? Je to v transformaci z 90. let? Že by český problém byl v tom, kdo je příjemcem, vlastníkem přidané hodnoty? Bude stačit přijatý konsolidační balíček?

J. Urban: Uvalení mimořádných daní na vysoce zisková odvětví nebo firmy je mimořádné opatření. Doporučil ho Mezinárodní měnový fond pro zdanění mimořádných, tedy nezasloužených zisků energetických firem již v prvním pololetí roku 2022, a toto opatření tak bylo teoreticky vzato možné uplatnit již pro zisky za rok 2022, a v některých zemích se tak i stalo. Mimořádnost tohoto opatření však spočívá v tom, že je krátkodobou cestou, jak „korigovat“ rozdělení zisku v rámci ekonomiky s nedokonalými trhy, tedy ekonomiky, kde na některých trzích vládne nedokonalá soutěž, a tak vzniká tzv. monopolní renta. Dlouhodobým opatřením k omezení monopolní renty je posílení konkurenční povahy trhů.

Kolem vysoké přidané hodnoty však občas vládne nedorozumění. Vysoká přidaná hodnota domácí produkce nemusí totiž nutně znamenat vysoké mzdy, a představa, že soustředí-li se země na produkty s vysokou přidanou hodnotou, bude to automaticky znamenat i vyšší mzdy, je klamná. Mylná je i představa, že „vysoká přidaná hodnota“ je spojena s technologicky nejvyspělejšími výrobami.

„Stát i ekonomika potřebuje dobré a důvěryhodné vůdce. Česko má na ně ale bohužel smůlu. Trvale mu scházejí osoby schopné přinášet vize a ztělesňovat hodnoty, na kterých úspěšné ekonomiky stojí, a tyto vize i hodnoty prosazovat, přesvědčovat o nich druhé a k jejich dosažení je stmelovat. Jde o vůdce, na které by lidé mohli být hrdí a dokázali se s nimi ztotožnit.“

Vyšší přidaná hodnota určitých odvětví může být důsledkem vysokých zisků, které v sobě zahrnují i výnosy, resp. úroky z investovaného kapitálu. Odvětví, která jsou vysoce kapitálově náročná, mohou proto dosahovat vyšší přidané hodnoty (na jednoho zaměstnance) než odvětví kapitálově méně náročná. Jejich vyšší přidaná hodnota však odráží vyšší výnosy z kapitálu. Tato přidaná hodnota odchází z velké části investorům, kteří kapitál poskytli, takže mzdy v těchto odvětvích mohou být relativně nízké, což se i v Česku mnohdy děje.

Pracovní místo v odvětví s vysokou přidanou hodnotou je proto něco úplně jiného než vysoce placená pracovní pozice. Pokud bychom chtěli vytvořit lépe placená místa, byla by odvětví „s vysokou přidanou hodnotou“ často těmi posledními, na která bychom se zaměřili. Daleko spíše bychom se totiž orientovali, podobně jako téměř celý vyspělý svět, na kapitálově nenáročné služby (ve kterých dnes v EU i Severní Americe působí 70 až 80 % pracovní síly).

Ptáte se též na přijatý konsolidační balíček, myslím si, že stačit by měl. Hlavním důvodem podle mého názoru ale je, že český stát, jak jsem již řekl, postrádá efektivitu potřebnou k tomu, aby peníze odčerpané z ekonomiky rozumně využil.

MM: Vraťme se k tématu nemocný muž Evropy, zadrhnutá, ustrnutá ekonomika, země na křižovatce, možná se sníženou kredibilitou atp., která je v rámci EU co do hodnocení podnikatelského prostředí na 21. místě. Co s tím?

J. Urban: V hodnocení kvality podnikatelského prostředí, které po léta provádí mj. Světová banka, je na tom ČR dlouhodobě špatně, a téměř všeobecně se o tom ví. Ve světovém měřítku se pohybujeme kolem 40. místa, a před námi je tak i řada afrických zemí. Kritéria, o která se toto hodnocení opírá, souvisejí se snadností založení firmy a s náklady spojenými s jejím chodem, včetně výše daní i míry obtěžování firem ze strany státu.

Reklama

Tato kritéria, která Světová banka používá, jsou důležitá a rozumná, a pokud by české vlády chtěly pro naši ekonomiku něco udělat, pak by se na jedno po druhém z nich zaměřily a snažily se je naplnit. To by však znamenalo provést, pokud jde o státní úřady, to, co s jistou nadsázkou hlásala Margaret Thatcherová. Tedy polovinu státních úředníků propustit a od té druhé požadovat jasně měřitelné výsledky. Český stát však personálně naopak nadále bují, a značná část jeho činností nemá žádný význam. Své úředníky však musí stát zaměstnat, a musí tak pro ně vymýšlet i činnosti. A když to neudělá, vymýšlejí si tyto činnosti zbyteční úředníci sami. V 50. letech minulého století o tom psal prof. Parkinson, a svět si z toho vzal ponaučení.

Jediným řešením je „radikální chirurgie“. Personální kapacity většiny centrálních úřadů výrazně snížit, a to tak, že bude zrušena jejich agenda. Jsem přesvědčen, že kromě dotyčných úředníků – a občanů i podnikatelů, kteří by si oddechli, by změnu nikdo nepoznal.

MM: Důvěra ve schopnosti současné vlády klesá, momentálně je na úrovni kolem 20 %, totéž platí o důvěře v premiéra jako špičkového lídra. Nedůvěra mezi občany však vládne i ve schopnosti elit jako takových, v jejich kredibilitu, kompetentnost. Přitom si jako celek nežijeme špatně, i když by pochopitelně mohlo být líp. Nepanuje však hlad, zimu doma také nemáme, nezaměstnanost je nízká atp. Jsou naši vůdci schopni tento stav změnit?

J. Urban: Stav naší ekonomiky sice není dobrý, rozhodně však není zoufalý. Lidem se v řadě ohledů nedaří špatně, a sledujeme-li poptávku po řadě zboží či služeb, včetně těch relativně „zbytných“, například dražších zahraničních dovolených, nesvědčí o tom, že by se nám dařilo zle. Mezi lidmi jsou však pochopitelně rozdíly. Mnohé souvisí i s jejich schopnostmi, často však ještě více s jejich pracovní morálkou, a někdy bohužel i s jejich ekonomickou či finanční gramotností, což nás vrací zpět k tématu školství. Mnozí lidé u nás bohužel, často i pod vlivem toho, co slyší od politiků, trochu zapomněli, že hledáme-li pomocnou ruku, měli bychom se nejprve ohlédnout na konec svého ramene.

Co stát i ekonomika potřebuje, jsou však dobří a důvěryhodní vůdci, a jak už jsem řekl, Česko má na své vůdce smůlu. Trvale mu scházejí osoby schopné přinášet vize a ztělesňovat hodnoty, na kterých úspěšné ekonomiky stojí, a tyto vize i hodnoty prosazovat, přesvědčovat o nich druhé a k jejich dosažení je stmelovat. Jde o vůdce, na které by lidé mohli být hrdí a dokázali se s nimi ztotožnit. V neposlední řadě nám však scházejí i vůdci, kterým nechybí odvaha. Uvedl jsem příklad Aloise Rašína z doby před 100 lety a totéž lze říci o nejvýraznějším českém podnikovém, a částečně i politickém, vůdci Tomáši Baťovi. Málokterý současný politik by měl odvahu říci to, co Baťa pronesl na začátku krize ve 30. letech minulého století, a sice že zdroje hospodářských potíží země i podniků jsou především morálního rázu a že řešením krize je přestat podporovat ty, kteří si podporu nezaslouží. Baťa na jejich adresu použil ještě ostřejší slova: mluvil o bankrotářích.

„Náklady státu, jeho provoz, dávky a dotace, se vymkly kontrole, a vznikla zde specifická ‚nároková ekonomika‘, kdy téměř všichni mají nárok na vše. Souběžně s tím klesá kvalita školství, které dlouhodobě snižuje požadavky na studenty i absolventy, což přispívá k nízké dynamice firemní produktivity.“

Lidé vůdce chtějí a potřebují. Chtějí vůdce, kteří přinášejí optimismus a energii, kteří jsou rozhodní a za svá rozhodnutí jsou ochotni nést odpovědnost a kteří hledí do budoucna s důvěrou a odhodláním. Bohužel občas chtějí i vůdce, kteří přinášejí jednoduchá, rychlá a „zázračná“ řešení, a to i problémů majících složitější a dlouhodobější povahu, u nichž rychlá, a někdy ani bezbolestná, řešení neexistují. Vůdcům, kteří tato řešení nabízejí, se již od starověku říká demagogové, a státy či společnosti, které jim propadnou, nečeká nic dobrého. Doufejme proto, že naši vůdci budou schopni přinášet přitažlivější a věrohodnější vize než demagogové, a lidé budou schopni mezi oběma typy vůdců jasně diferencovat.

MM: Mluvíme-li o vlastnostech výjimečného lídra, potřebného pro rozvoj ČR, zaměřujeme se často na racionalitu a odstup od emocí. Vím, že dlouho poukazujete na to, že vedle jiných předpokladů by vůdci měli disponovat určitou mírou empatie, tedy schopnosti vcítit se do druhých. Ta je jednou ze zásadních vůdčích dovedností ve společnosti. Totéž se týká i šéfů podniků, postrádajících občas charizma, sociální inteligenci a empatii. Lze firmám postiženým tímto problémem pomoci?

J. Urban: Jako poradce, lektor, vysokoškolský učitel i publicista se o tuto pomoc léta snažím. Jde o to, aby firmy pochopily, že pro jejich úspěšné řízení nestačí „jen“ schopní manažeři. Nechci tím říci, že být schopným manažerem je jednoduché. Faktem však je, že to nestačí. Důležití jsou i vůdci, kterým lidé věří nejen to, že dokážou dobře řídit, ale také to, že se zajímají i o ostatní. Historie ukázala, že lidé jsou odhodláni jít za těmito vůdci i tehdy, když nabízejí jen „krev, pot a slzy“. Jejich vize však musí být jasná a přesvědčivá, a na jejich důvěryhodnosti by neměly být trhliny.

Často slyším námitku, že to není tak snadné, že vůdcem se člověk rodí. To však zcela neplatí. Někteří lidé mají pro vůdcovství nesporně lepší vrozené předpoklady než jiní, i vůdcovství se však lze naučit. Svědčí o tom fakt, že vlastnosti úspěšných vůdců jsou po staletí stejné, a stačí tak sledovat, jak se úspěšní vůdci chovají. A tomuto chování se naučit lze. Problémem je, že je to jedna z mnoha důležitých věcí, o kterých se ve školách neučí.

Motivace firem k investování v zahraničí je příležitost k tvorbě zisku, kterou doma nenacházejí. Je proto třeba počítat s tím, že svůj zisk si dříve či později odnesou.
Doc. Jan Urban

Pokud jde o podniky, snažím se po léta, v rámci nejrůznějších seminářů, workshopů i poradenství ukázat, že manažeři mající problém s vedením a motivací svých spolupracovníků i se svou autoritou založenou na vůdcovských předpokladech jsou pro své organizace drazí; často i bez ohledu na výši svého platu. Před lety jsem na toto téma napsal knížku Deset nejdražších manažerských chyb a chystám se na její druhé vydání.

MM: Více než 30 let učíte na vysokých školách, pohybujete se v oblastech řízení a rozvoje lidských zdrojů. Dlouho jste firmám pomáhal s výběrem správných kolegů a jste též expert na nevhodné lídry a jejich sklony, např. psychopatické rysy. Co byste, při vědomí toho, že i zde, jak se říká, ryba smrdí od hlavy, doporučil, pokud jde o správné kroky výběru, adaptace a rozvoje zaměstnanců? Dochází u nás v praxi v této oblasti ke změnám?

J. Urban: Situace v této oblasti se u nás za poslední desetiletí výrazně profesionalizovala. Mimo jiné v důsledku toho, o čem jsme již hovořili, že řada podniků pochopila, že příčinou manažerských či podnikových neúspěchů jsou často spíše chyby spojené s řízením lidí než chyby odborné. Při výběru i řízení zaměstnanců je třeba klást důraz na jejich motivaci, a chápat i to, že důvodem, proč lidé, a často spíše ti schopní, firmy opouštějí, nejsou jejich hmotné podmínky, ale spíše mezilidské vztahy, a možnost se s firmou ztotožnit. Stále více se tak prosazuje i pochopení, že řízení lidí není úkolem personalistů, ale manažerů samotných. A jak jste zmínil, chápat je třeba i to, že manažerské posty, a to všude na světě, občas přitahují osoby s určitými psychopatickými sklony, a těm by se firmy měly vyhýbat.

Tržní hodnota předních světových firem, tedy jejich tržní kapitalizace, dnes výrazně převyšuje jejich účetní hodnotu, a rozdíl mezi nimi je z velké části dán hodnotou jejich lidského kapitálu, který je třeba dlouhodobě budovat. Jeho součástí je přitom i podniková kultura, kterou tvoří především firemní vedení.

MM: Pane docente, dovolte mi poslední otázku. V kontextu toho, že globalizace se vyčerpává, domníváte se, že budeme mít k dispozici odvážné státníky, vizionáře, kteří jsou schopni najít tu správnou trajektorii úspěchu?

J. Urban: Globalizace naráží na množící se mezinárodní konflikty, a tato situace vytváří tlak i prostor pro posílení regionálních ekonomik. V našich podmínkách to znamená především evropský či středoevropský region, a mluvíme-li o středoevropském regionu, pak země či oblasti, jako je Rakousko, jižní Německo, severní Itálie, Švýcarsko či západní Francie, se kterými má Česko v mnohém společné kulturní i ekonomické tradice.

Jde o oblasti, které tradičně stojí na středně velkých, často rodinných podnicích s dlouhou historií, se silnou vazbou na své okolí, včetně lokální pracovní síly, kterou často zaměstnávají po generace, i se silnou rolí vlastníků při jejich řízení, s důrazem na kvalitu a inovace a s úspěšnou exportní orientací.

„Stav naší ekonomiky sice není dobrý, rozhodně však není zoufalý. Lidem se v řadě ohledů nedaří špatně.“


Síla těchto podniků nespočívá ve vazbě na stát, ale ve specifickém, dlouhodobě rozvíjeném know-how, i opatrném rozvoji založeném na vlastním kapitálu. Jak před lety poznamenal britský časopis The Economist, kdybychom hledali skutečný a dlouhodobě zdravý kapitalismus, našli bychom ho v tomto regionu. Bylo by dobré, kdyby si tuto skutečnost uvědomili i čeští vůdci, přestali vynalézat kolo a své inspirace hledali především v tomto světě.

Druhým pilířem zdravého vývoje české ekonomiky je zeštíhlení státu, omezení administrativy, která zatěžuje podniky, a opětovné chápání státu jako instituce, která svými službami pomáhá svým klientům. Tedy nikoli „vrchnosti“, která jim milostivě vychází vstříc a přitahuje osoby s nižší empatií.

MM: Děkuji vám za rozhovor.


Evropa je vyčerpaná

07. 02. 2024

Ivan Baťka je úspěšný český podnikatel. Ve svém byznysu aplikuje Baťovy principy. V rozhoru pro MM Průmyslové spektrum se s námi podělil o své názory a zkušenosti s řízením firmy, morálním a ekonomickým úpadkem Evropy a americkou touhou přežít a sloužit zákazníkovi.

Je něco shnilého ve státě dánském

Historička ekonomie Antonie Doležalová tvrdí, že to, co prožíváme, je příležitostí. Čas prý ukáže, jestli bude promarněná, nebo využitá. My Češi jsme byli obdivováni pro svůj podnikatelský zápal. Jak jsme pilní a pracovití. Jak jsme jednotní a soudržní. Jak umíme odhodit své osobní zájmy ve prospěch celku. Jak jsme kulturní a vzdělaní. Jaká je ale současná realita?

Vydání #3
Seriál
Firmy
Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Související články
Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

„Kdo neumí řídit sám sebe, neumí obvykle řídit ani druhé,“ říká prezident České manažerské asociace Pavel Kafka

Pavel Kafka je jedním z nejzkušenějších českých manažerů, který mimo jiné v 90. letech vybudoval skupinu Siemens v ČR. O své znalosti z oblasti řízení, kompetenci českých manažerů a připravenosti české ekonomiky měřit se s konkurencí v zahraničí, jsme si povídali v redakci MM Průmyslového spektra.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit