Témata

O jaký studijní program/obor navazujícího magisterského studia mají vaši studenti největší zájem? A co je k této volbě podle vás vede?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni
Na naší fakultě je největší zájem o studijní programy konstruktérského zaměření (Stavba výrob-ních stojů a Dopravní a manipulační technika) a je to srovnatelné se studijním programem Průmyslové inženýrství a management. Proč? Asi je to dáno složením průmyslových podniků v okolí. Především se jedná o firmy zaměřené na automotive, kde konstruktéři jak strojů, tak do-pravní a manipulační techniky najdou uplatnění. Průmyslové inženýrství je v současnosti také atraktivní obor a o absolventy je velký zájem.

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU OstravaV prvenství se v této statistice pravidelně střídají studijní programy Strojírenská technologie a Konstrukční a procesní inženýrství. Zajímá se o ně dvojnásobné množství studentů než o jiné navazující programy. Bez technologů a konstruktérů se neobejde žádný strojírenský proces, a tak mají absolventi široké spektrum uplatnění a možnost rozhodnout se, v čem se budou dále rozvíjet. Zájem studenti projevují také o energetiku, aplikovanou mechaniku a robotiku, což je jedna z nejrychleji se rozvíjejících oblastí současnosti. Stejně jako obor hydraulika a pneumati-ka, který v České republice vyučujeme jako jediní. Další jedinečností v rámci Evropy disponuje naše fakulta v nově připravované studijní specializaci Restaurátorství v bakalářském studijním programu Strojírenství, o kterou je také velký zájem. Jedná se o restaurátorství strojních dílů, konstrukcí, veteránů a dalších, s využitím nových moderních metod reverzního inženýrství, 3D tisku, 3D skenování, renovačních technologií, povrchových úprav a dalších.

Toto je moje poslední reakce na anketu ve funkci děkana FS VŠB-TU v Ostravě. Od příště se bude-te setkávat s mým nástupce prof. Čepem. Děkuji vám a přeji všechno dobré.

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci
Na Fakultě strojní TUL budeme letos ve většině případů poprvé otevírat nově akreditované na-vazující magisterské studijní programy, takže zájem studentů o jednotlivé programy ještě nedo-káži relevantně zhodnotit. Předpokládáme však, že studenti budou mít zájem nejenom o tra-diční, avšak obsahově a profilově inovované studijní programy (Konstrukce strojů a zařízení, Technologie a materiály, Aplikovaná mechanika), ale hlavně o program Automobilové inženýr-ství, Inovační a průmyslové inženýrství a také o program Technologie plastů a kompozitů, který je jediný na strojních fakultách v České republice. Studenti mají ve všech studijních programech k dispozici špičkově vybavené laboratoře, což může být i jedním z důvodů jejich zájmu.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave
Slovensko je technokratický štát a strojárenstvo, vrátane automobilového priemyslu, vytvára až 39 % HDP. Dokonca v počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov je Slovensko sveto-vým lídrom. Za predchádzajúci rok sme vo výrobe prekročili 200 vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov. Z uvedeného dôvodu je pochopiteľné, že v posledných desiatich rokoch sa najviac stredoškolákov hlásilo hlavne na študijný program Dopravné stroje a zariadenia. V percentuálnom vyjadrení je to viac ako 60 % zapísaných študentov. Zaujímavý je aj fakt, že na druhý, inžiniersky stupeň sa nám na tento odbor zapíše už len niečo vyše 34 % absolventov pr-vého stupňa. Ostatní si po ukončení prvého stupňa zmenia študijný program. Teší nás ale rastú-ci záujem priemyslu o študentov našej fakulty. Podľa portálu https://uplatnenie.sk je o absolventov našej fakulty najvyšší záujem zo všetkých strojníckych fakúlt na Slovensku. Náš odbor Automatizácia a informatizácia strojov a procesov dosiahol po „chirurgii” a „obchodnom a finančnom práve” tretie najlepšie platové ocenenie s mediánom 2 000 euro. Verím, že také vysoké ohodnotenie našich absolventov priemyslom zvýši záujem mladých ľudí o štúdium.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakultyv strojní, ČVUT v PrazeStudenti naší fakulty mají největší zájem o studijní program (obor) Dopravní a transportní tech-nika, tedy především automobily, a studijní program (obor) Výrobní inženýrství, tedy volba ma-teriálu a technologie výroby. Důvody se zdají být zřejmé. Automobilový průmysl v České repub-lice má širokou působnost, Škoda Auto jako součást VW je celosvětovou špičkou, mnoho vývoje se již odehrává v České republice. A potom auta jsou srdeční záležitostí všech fandů strojařské techniky. Výrobní inženýrství pak představuje nejširší a nejuniverzálnější uplatnění. Průmyslový podnik může navrhovat a vyvíjet nejrůznější výrobky, ale pokud cokoli vyrábí, pak potřebuje technology. Ať už se jedná o letecké motory, automobily, chemickou rafinérii, nábytek, nebo masokombinát.

Roman Dvořák

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit