Témata

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČU v Plzni

Fakultu strojní ZČU v Plzni ročně opouští přibližně 100 absolventů bakalářskébo stupně. Zájemcům nabízíme i „profesního“ bakaláře, který byl vyžádán přímo průmyslovou praxí, kde znalosti absolventů jsou přizpůsobovány požadavkům podnikatelského sektoru v regionu, především v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji.

Absolvent bakalářského studia je vybaven teoretickými znalostmi na vyšší úrovni, než je tomu u absolventa SŠ. Zvláště u absolventa profesního bakaláře se projeví jeho dlouhodobá praxe ve výrobním podniku, kde aplikuje své teoretické znalosti přímo při řešení konkrétních praktických problémů pod vedením odborníka z průmyslové praxe a po ukončení studia se rychleji adaptuje ve výrobním podniku.

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Pro většinu pozic nabízených firmami je požadováno ukončené VŠ vzdělání. Bakalář však stále není považován za hotové VŠ studium, a to jak studenty, společností, tak zejména praxí. V bakalářském studiu je málo prostoru pro aplikaci teoretických znalostí do praktické realizace a jsem přesvědčen, že studium strojních oborů vyžaduje delší čas. V posledních třech letech máme kolem 200 absolventů bakalářského studia, do praxe jich odchází minimum, naopak k nám nastupují do magisterského studia i absolventi jiných škol. Dobře připravený průmyslovák se na trhu práce jistě uplatní. Na rozdíl od něj, bakalář disponuje širším teoretickým základem, obecným rozhledem, větší adaptabilitou a praxí požadovanými kompetencemi.

Doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Na naší fakultě v posledních letech končí bakalářské studium ročně na 580 absolventů, ale zhruba 85 % pokračuje dále v navazujícím magisterském studiu na naší fakultě a část zbylých absolventů pokračuje ve studiu na jiných vysokých školách. Do praxe se tedy dostane pouze zlomek absolventů bakalářského studia a ti získávají ihned uplatnění. Naši bakaláři by měli mít hlubší znalosti ve svých specializacích než absolventi strojních průmyslovek a snažíme se, aby si během studia osvojili analytické myšlení, které by jim mělo pomoct řešit úkoly s vyšším nadhledem.

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld , děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Ročně na 80–85 % našich absolventů bakalářského studia pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Bakalářské studium má zajistit základní a potřebné praktické znalosti nejenom pro navazující magisterské studijní programy, ale i vzdělání a přípravu absolventů v souladu s požadavky průmyslové praxe. Bakalář však ještě není stoprocentní strojař, ale absolvoval solidní základ, na kterém lze budovat a stavět. Rozdíl mezi absolventem středním školy a bakalářem vidím v tom, že bakalář by měl aktivně sbírat a vyhledávat informace, umět je vyhodnotit a pracovat s nimi, dávat je do souvislostí a vazeb s cílem rozvoje znalostí a uplatnění na trhu práce. To je i rozdílem z hlediska uplatnitelnosti v praxi.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., děkan Strojníckej fakulty, STU v BratislaveStrojnícku fakultu STU v Bratislave ročne opúšťa 250 – 300 absolventov prvého bakalárskeho stupňa VŠ štúdia. Absolventi majú dobrý všeobecný základ z prírodovedných predmetov (matematika, fyzika),ako aj z technologických a konštrukčných predmetov, ktoré získajú v prvých dvoch rokoch štúdia. V treťom ročníku prebieha, podľa zvoleného študijného programu, ich špecializácia. U nás je to orientácia na energetiku, automobilový priemysel, výrobnú techniku, strojárske technológie, procesnú techniku, metrológiu, mechatroniku či životné prostredie. Rozdiel v uplatniteľnosti v praxi medzi absolventom strojníckej priemyslovky a bakalárom je práve jeden kvalitatívny stupeň v teoretických a odborných vedomostiach. Bakalár dokáže okrem samostatnej tvorivej činnosti aj riadiť menši pracovný kolektív alebo technologický celok.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze

Na FS ČVUT v Praze končí asi 370 bakalářů, z nichž asi 50 jde přímo do praxe. Máme bakaláře dvojího druhu, jedni jsou připraveni na navazující magisterské studium. Druzí ještě ne, a tak získávají přídavné praktické znalosti pro okamžité uplatnění v praxi. Všichni bakaláři jsou schopni se v praxi ihned uplatnit v technologii, konstruování, měření, druzí mají navíc znalosti o projektování některých zařízení. Rozdíl mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky je obrovský. Naši bakaláři mají základ strojního inženýra, nemají jen znalosti o pokročilém konstruování jednotlivých druhů strojů.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit