Témata

Jakými úskalími si musela vaše univerzita projít v procesu získání institucionální akreditace Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství? Jaké spatřujete výhody/nevýhody v porovnání s dřívějším modelem udílení akreditací Akreditační komisí?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni získala institucionální akreditaci v 11 oblastech. Potěšující je, že právě technické obory ji získaly ve všech třech úrovních (bakalářské, navazující magisterské a doktorské vzdělávání). Kvůli získání akreditace musela univerzita projít mnohými změnami, tvorbou předpisů a jejich implementací do reálného života, což nebylo a není jednoduché, ale mnohé procesy na univerzitě se tím standardizovaly. Výhodou může být větší flexibilita fakulty ohledně potřeb ekosystému česko-bavorského regionu, tvorba nových studijních programů na základě potřeb společnosti. Nevýhody spatřuji ve větší administrativní zátěži, větší byrokratiza-ci procesů.

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Naše fakulta se zapojila do procesu tzv. malých akreditací s cílem akreditovat samostatné stu-dijní programy (Strojírenství, Aplikovaná mechanika atd.) ve všech třech stupních vzdělávání, důvodem byly končící původní akreditace. Nový způsob akreditací prověřil připravenost fakulty k výuce v požadované kvalitě. Navíc jsme si dali za cíl akreditovat všechny programy i v angličtině, což nebylo vůbec jednoduché. Nepomohla nám ani mnohaletá certifikace ISO 9001. Do přípravy se zapojili všichni pracovníci fakulty a usilovná práce přinesla kýžený výsle-dek. Všech 17 podaných žádostí bylo schváleno na 10 let. Po téměř dvouleté přípravě jsme kon-cem roku 2019 získali na 10 let institucionální akreditaci v 10 požadovaných oblastech vzdělá-vání napříč univerzitou. K jejím výhodám patří flexibilita ve změnách stávajících studijních pro-gramů a tvorba programů nových podle aktuálního vývoje vědy a techniky i zájmu studentů. Neméně důležitý je proces provádění habilitačních a jmenovacích řízení, které má naše fakulta uděleno v pěti oblastech rovněž na 10 let.

Vysoké učení technické v Brně

VUT získalo institucionální akreditaci na konci ledna loňského roku. „Je to pro nás zásadní, pro-tože díky institucionální akreditaci budeme moci rychle a operativně reagovat na potřeby praxe, což je obzvlášť důležité v rychle se měnící oblasti techniky. Na druhou stranu nám to bohužel be-zesporu přinese i zvýšení vnitřní administrativy,“ uvedl rektor VUT v Brně Petr Štěpánek. Institu-cionální akreditace opravňuje VUT, aby samo schvalovalo své studijní programy v celkem sedmi oblastech vzdělávání: elektrotechnika, energetika, chemie, informatika, stavebnictví, ekono-mické obory a rovněž společná oblast strojírenství, technologie a materiály. Univerzita získala novou možnost slučovat stávající studijní obory do obecnějších studijních programů, které pak budou mít jednotlivé specializace. „Naším cílem je postupné zjednodušení struktury studia díky integraci jednotlivých oborů do zastřešujících programů. Chceme dát našim absolventům možnost všeobecného uplatnění ve více směrech,“ popsal změny prorektor Miroslav Doupovec.

Co je institucionální akreditace?

V rámci reformy českého vysokého školství došlo v roce 2016 k novele vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb. Mimo jiné byl zaveden Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ), kte-rý nahradil původní Akreditační komisi. Jedná se o úřad s vyšší pravomocí, jeho rozhodnutí platí samostatně, bez nutného schválení MŠMT. NAÚ akredituje (schvaluje) studijní programy, může vysoké škole udělit institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání. Škola si pak může progra-my schvalovat sama. Musí si však ustanovit Radu pro vnitřní hodnocení, která sestává z vlastních pedagogů, zástupců studentů i externích učitelů. Institucionální akreditace se vysoké škole standardně uděluje na dobu 10 let, pak se musí obnovit. Pro každý stupeň vzdělávání (ba-kalářský, navazující magisterský a doktorský). Vysoká škola např. obdrží akreditaci na oblast strojírenství, bude však ale již na ní, jaké konkrétní obory si vytvoří. NAÚ je schvalovat nebude, ten schválil jen strojírenský studijní program jako celek.

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v roce 2018 rozhodla o udělení insti-tucionálních akreditací (v pořadí časové posloupnosti): Univerzitě Karlově, Masarykově uni-verzitě, Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzitě Pardubice, VŠCHT v Praze a VŠE v Praze. V roce 2019 Rada NAÚ rozhodla o udělení institucionálních akreditací (v pořadí časové po-sloupnosti): Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, VUT v Brně, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzitě v Opavě, Zá-padočeské univerzitě v Plzni a Vysoké škole báňské – TU Ostrava.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit