Témata
Reklama

Fórum děkanů strojních fakult

10. 04. 2019

Co podle vás stálo za úpadem zájmu o studium technických oborů a jaké kroky za vašeho působení v roli děkana realizujete ve snaze o zvrácení tohoto trendu?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D, děkan Fakultyv strojní, ZČU v Plzni

Podle mého názoru za úpadkem zájmu o technické vzdělávání je všeobecný nezájem o techniku již od útlého dětství a propagace (možná nechtěná) profesí, které nemají tak velkou přidanou hodnotu. Je nutné již dětem ukazovat, jak je technika krásná. Pro zvýšení zájmu o techniku je nutné využít synergie vzdělávacích subjektů, regionálních autorit a průmyslových partnerů. Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni je mimo jiné iniciátorem Dětské technické univerzity FST, kde ve spolupráci se středními školami, Plzeňského kraje, Techmanie a průmyslových partnerů učí děti nejen kráse techniky, ale i její užitečnosti, a to během celého školního roku, jak na půdě ZČU, tak i středních škol.

Reklama
Reklama

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.d, děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Faktorů, které u generace nastupující na vysoké školy ovlivňují volbu oboru studia, je více. Studenti při svém rozhodování mají malé povědomí o potřebách trhu práce. Obory spíše posuzují podle jejich prestiže, a ta je u technických oborů v očích široké veřejnosti nízká. Studium technických oborů je také považováno za obtížnější a časově náročnější. Přitom se často jedná pouze o nedostatek informací o moderních technologiích, náplni oborů, uplatnitelnosti a finančním ohodnocení v praxi. Je důležité společně s firmami prezentovat, co mohou absolventi od jednotlivých zaměstnání po ukončení studia očekávat, a o to se snažíme.

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci


Po listopadu 1989 se obecně změnil pohled lidí na průmysl a technické školství a samozřejmě došlo ke generační obměně. Zájem současné mladé generace se ve velké míře přesunul nejenom do oblasti humanitních a společenských oborů, ale svůj vliv určitě má i náročnost studia technických oborů. Navíc svoji roli hraje i demografický vývoj. Pro zvrácení trendu a zvýšení zájmu o technické obory se snažíme v maximální míře propagovat technické obory na všech úrovních od města po stát, na středních a základních školách, prezentovat krásy techniky, využívat sociální sítě, internet ad.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D, děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave


Na Slovensku učíme mladých ľudí, ako získať vysokoškolské vzdelanie a titul s minimálnou námahou. Problém je totiž v tom, že ponuka vysokých škôl prevyšuje požadovaný dopyt zo strany maturantov, ktorí idú na vysokú školu. No a mnohí, keď si môžu vybrať zo širokej ponuky, vyberú si cestu najmenšieho odporu. Veď prečo by študovali náročné technické a prírodovedné odbory, keď môžu získať titul v podstatne ľahších oblastiach štúdia. Čo na tom, že prax takýchto absolventov nepotrebuje a viac ako 50 percent absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Čo na tom, že viac ako 35 percent absolventov VŠ pracuje na stredoškolských pozíciách, oni predsa majú vysokoškolské vzdelanie a titul.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze


Před 100 lety technika umožňovala lidem lepší život, což bylo i část smyslu života. Nyní se nám vede materiálně dobře. A tak smysl života je o mezilidských vztazích, o pocitech a psychologii lidí. Píše o tom J. Nesvadba v Einsteinově mozku z roku 1960! Často je technika nadužívána pro zisk na úkor přírody. Další je odpovědnost a obtížnost a společenské uznání. V ČR navíc nedáme mladé generaci možnost si zkusit, co to obnáší, a firmy nejsou ochotné agitovat u rodičů. Mladým vysvětluji, že techniku nelze zastavit, ale jen zlepšit, že nabízí výzvy pro tvořivost. Uvádím úspěšné příběhy mladých na webu.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Inženýrská akademie ČR - Stroje pro chytrý textil

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Zlatá hřivna českého průmyslu

Pandemie covid-19 nás nutí zamýšlet se nad smyslem a fungováním věcí ve všech oblastech. Katastrofické scénáře se střídají s nadějnými zprávami a nikdo neví, co přijde zítra, jak se budeme muset chovat v příštích dnech a týdnech a jaké vzniknou nové překážky, nová opatření proti šíření viru.

Inženýrská akademie ČR - Optimální řešení pro dokonalé projekty

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Související články
Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inženýrská akademie ČR - Výzkumná spolupráce v oblasti jaderné energetiky

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Inženýrská akademie ČR - Města chytrá i odolná

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Inženýrská akademie ČR - Kvalitní vzdělávání

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reforma českého vzdělávacího systému

Prvotní příčinou úpadku českého vzdělávacího systému byla fatální změna společnosti, která nastala po privatizaci v 90 letech minulého století. Na tento přerod nedokázal tehdejší establishment a další navazující vlády patřičně reagovat a fatální následky se projevují každým rokem znatelněji.

Inženýrská akademie ČR - V hlavní roli technologie

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Inženýrská akademie ČR - Informační technologie ve službách asistivních technologií a „chytré“ péče

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Fórum výrobních průmyslníků

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Spatřujete ve vašem oboru, že by postupné navyšování financí do výzkumu a vývoje přinášelo kýžený inovační růst a napomáhalo to ve vaší konkurenceschopnosti, nebo rostete především díky vaší proinovační produktové strategii financované z vlastních zdrojů?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit