Témata
Reklama

Fórum děkanů strojních fakult

10. 04. 2019

Co podle vás stálo za úpadem zájmu o studium technických oborů a jaké kroky za vašeho působení v roli děkana realizujete ve snaze o zvrácení tohoto trendu?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D, děkan Fakultyv strojní, ZČU v Plzni

Podle mého názoru za úpadkem zájmu o technické vzdělávání je všeobecný nezájem o techniku již od útlého dětství a propagace (možná nechtěná) profesí, které nemají tak velkou přidanou hodnotu. Je nutné již dětem ukazovat, jak je technika krásná. Pro zvýšení zájmu o techniku je nutné využít synergie vzdělávacích subjektů, regionálních autorit a průmyslových partnerů. Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni je mimo jiné iniciátorem Dětské technické univerzity FST, kde ve spolupráci se středními školami, Plzeňského kraje, Techmanie a průmyslových partnerů učí děti nejen kráse techniky, ale i její užitečnosti, a to během celého školního roku, jak na půdě ZČU, tak i středních škol.

Reklama
Reklama

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.d, děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Faktorů, které u generace nastupující na vysoké školy ovlivňují volbu oboru studia, je více. Studenti při svém rozhodování mají malé povědomí o potřebách trhu práce. Obory spíše posuzují podle jejich prestiže, a ta je u technických oborů v očích široké veřejnosti nízká. Studium technických oborů je také považováno za obtížnější a časově náročnější. Přitom se často jedná pouze o nedostatek informací o moderních technologiích, náplni oborů, uplatnitelnosti a finančním ohodnocení v praxi. Je důležité společně s firmami prezentovat, co mohou absolventi od jednotlivých zaměstnání po ukončení studia očekávat, a o to se snažíme.

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci


Po listopadu 1989 se obecně změnil pohled lidí na průmysl a technické školství a samozřejmě došlo ke generační obměně. Zájem současné mladé generace se ve velké míře přesunul nejenom do oblasti humanitních a společenských oborů, ale svůj vliv určitě má i náročnost studia technických oborů. Navíc svoji roli hraje i demografický vývoj. Pro zvrácení trendu a zvýšení zájmu o technické obory se snažíme v maximální míře propagovat technické obory na všech úrovních od města po stát, na středních a základních školách, prezentovat krásy techniky, využívat sociální sítě, internet ad.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D, děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave


Na Slovensku učíme mladých ľudí, ako získať vysokoškolské vzdelanie a titul s minimálnou námahou. Problém je totiž v tom, že ponuka vysokých škôl prevyšuje požadovaný dopyt zo strany maturantov, ktorí idú na vysokú školu. No a mnohí, keď si môžu vybrať zo širokej ponuky, vyberú si cestu najmenšieho odporu. Veď prečo by študovali náročné technické a prírodovedné odbory, keď môžu získať titul v podstatne ľahších oblastiach štúdia. Čo na tom, že prax takýchto absolventov nepotrebuje a viac ako 50 percent absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Čo na tom, že viac ako 35 percent absolventov VŠ pracuje na stredoškolských pozíciách, oni predsa majú vysokoškolské vzdelanie a titul.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze


Před 100 lety technika umožňovala lidem lepší život, což bylo i část smyslu života. Nyní se nám vede materiálně dobře. A tak smysl života je o mezilidských vztazích, o pocitech a psychologii lidí. Píše o tom J. Nesvadba v Einsteinově mozku z roku 1960! Často je technika nadužívána pro zisk na úkor přírody. Další je odpovědnost a obtížnost a společenské uznání. V ČR navíc nedáme mladé generaci možnost si zkusit, co to obnáší, a firmy nejsou ochotné agitovat u rodičů. Mladým vysvětluji, že techniku nelze zastavit, ale jen zlepšit, že nabízí výzvy pro tvořivost. Uvádím úspěšné příběhy mladých na webu.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Moudrost života

Podstata názoru uvedeného v tomto titulku se v různých souvislostech a za rozličných okolností opakuje od brzkého rána až do pozdních nočních hodin. Pro mnoho z nás je to nejen téma konverzací na způsob „aby řeč nestála“, ale je to i náplň naší práce.

Promluvy Štefana Kassaye: Pokrok hledejme v invenci a odvaze

Pokrok je stav vizuální či předmětný. Nebo se na něj můžeme dívat v rozmezí časového průběhu změn určité entity posuzované v daném okamžiku jako výsledný stav. Pokrok je tedy nasměrování, zaznamenávání vývojové cesty, ale dost často výmluvným způsobem.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Související články
Príhovor Štefana Kassaya: O rok o krok vpred?

Ešte stále prichádzajú do môjho počítača desiatky novoročných želaní, mnohé v tradičnom rúchu, na Novoročnej pohľadnici, s peknými, majstrovsky zvládnutými grafikami. Omeškané novoročné želania človeka vedú k zamysleniu. Sú z úprimného srdca, alebo sú odosielateľom naprogramované v pamäti počítačov? Dnes sa už všetko automatizuje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Príhovor Štefana Kassaya: Spoveď každodenná

Prezident vzdělávací instituce Intercedu, profesor Štefan Kassay, renomovaný podnikatel, vědec a diplomat připravuje pro čtenáře a posluchače strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum své prihovory, ve kterých se snaží upozorňovat na aspekty současného světa. Každý měsíc k vám promlouvá a nabízí vám svůj pohled na dané téma.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Príhovor Štefana Kassaya: Existuje ideál?

Hypotéza či fantázia mi dovolia zadumať sa nad ideálom. Ideálny človek, ideálne spolužitie, ideálne vzťahy. Konštrukt ideálne fungujúceho mechanizmu, a to v celosvetovom rámci. Na prvý pohľad nemožné. Ale kto určil hranice nemožného? Prečo by som mal čo len dotyk s ideálom jednoznačne zamietnuť?

Príhovor Štefana Kassaya:
Prečo vlastne študujeme?

Systémy vzdelávania vznikli za určitých a úplne odlišných daností a v inom historickom kontexte, skutočnosť by mohla byť tá, že celý rad medzinárodných podnikov so silnými duálnymi tradíciami vo svojich krajinách prejavuje veľký záujem o etablovanie duálneho systému na Slovensku a signalizuje ochotu podieľať sa na reforme učňovského vzdelávania.

Príhovor Štefana Kassaya:
Už neplatí, že remeslo má zlaté dno?

Postupne viac ako remeslo, nadobudlo „cvengot“ stredoškolské, vyššie a vysokoškolské vzdelávanie. Jadro problému signalizujú časté návraty k úvahám a pokusom o znovuzrodenie duálneho vzdelávania. Je to dobrá cesta? Sám som ňou ako učeň počas rokov 1955 až 1958 putoval. Vyučil som sa za sústružníka. Pracoval som vo veľkom známom slovenskom podniku, býval som v robotníckej ubytovni, nadobúdal prax a zarábal. Z výplaty mi časť automaticky ostávala v úsporách na vkladnej knižke, ktorú som dostal do rúk spolu s výučným listom.

Príhovor Štefana Kassaya:
Úsilie o nápravu terajšieho systému je zbytočné

Spravidla ak človeka podrobia až neľudskej kritike, aktívni ľudia potom iba nastavia chrbát na bičovanie za skutky, ktoré nespáchali osobne, hoci zväčša ten systém, dnes už nevýkonný a hlavne vo vzťahu ku skutočným potrebám nefunkčný, pestovali. Jeho nefunkčnosť vznikla postupne „nabaľovaním“ obsahu výučby nie na základe spoločenských potrieb, ale na základe okruhu znalostí či špecializácie jednotlivých účastníkov vzdelávacieho procesu.

Príhovor Štefana Kassaya:
Podľa akého programu je človek zostrojený?

Často si dávame vysoké ciele, riskujeme, ideme dopredu hlava-nehlava. Niečo sa nám podarí, niekedy máme pocit, že sme mali šťastie, nič sa nám nestalo, inokedy padneme. Myslím si, že máme pri sebe anjelov strážnych, na prvom mieste naše manželky, ktoré nás jemne upozorňujú na nebezpečenstvá, a keď ich neposlúchneme, tak nám doma fúkajú rany.

Príhovor Štefana Kassaya, Osem desaťročí života

Ak zoberiem do úvahy, že mám za sebou osem desaťročí života, konečne by som sa mal sám voči sebe vyjadriť zreteľne a jednoznačne. Pravda, v tejto časti sebaspytovania mám na mysli výlučne pracovné záležitosti, napredované vo svojej profesii, napĺňanie vytýčených cieľov. Moja rodina i moje blízke okolie vedia, na akú veľkú úlohu, na ktorej pracujem dodnes, som sa podujal. A teraz by som čakal, že sa ma môj vnímateľ opýta, o čom to vlastne hovorím? Prílišná pracovná orientácia, absolutizovaná honba za chimérou, zafixovaným cieľom sa spravidla vypomstí.

Príhovor Štefana Kassaya
Definícia úspechu neexistuje

Túžby jedinca akoby sa premietali v snoch, postupne prerastajúcich do vízií a napokon do konkrétnych predstáv, ako vízie premeniť na skutočnosť. Ak sú vízie užitočné, ak je šanca urobiť niečo pre dobro iných, ak sú ciele rozumné a zodpovedajú možnostiam pri všetkej poctivosti, potom je to v poriadku. Lenže nie každý sa pokúsi svoje vízie zrealizovať.

Inženýrská akademie ČR - Stroje pro chytrý textil

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit