Témata
Reklama

Fórum děkanů strojních fakult

10. 04. 2019

Co podle vás stálo za úpadem zájmu o studium technických oborů a jaké kroky za vašeho působení v roli děkana realizujete ve snaze o zvrácení tohoto trendu?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D, děkan Fakultyv strojní, ZČU v Plzni

Podle mého názoru za úpadkem zájmu o technické vzdělávání je všeobecný nezájem o techniku již od útlého dětství a propagace (možná nechtěná) profesí, které nemají tak velkou přidanou hodnotu. Je nutné již dětem ukazovat, jak je technika krásná. Pro zvýšení zájmu o techniku je nutné využít synergie vzdělávacích subjektů, regionálních autorit a průmyslových partnerů. Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni je mimo jiné iniciátorem Dětské technické univerzity FST, kde ve spolupráci se středními školami, Plzeňského kraje, Techmanie a průmyslových partnerů učí děti nejen kráse techniky, ale i její užitečnosti, a to během celého školního roku, jak na půdě ZČU, tak i středních škol.

Reklama
Reklama
Reklama

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.d, děkan fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Faktorů, které u generace nastupující na vysoké školy ovlivňují volbu oboru studia, je více. Studenti při svém rozhodování mají malé povědomí o potřebách trhu práce. Obory spíše posuzují podle jejich prestiže, a ta je u technických oborů v očích široké veřejnosti nízká. Studium technických oborů je také považováno za obtížnější a časově náročnější. Přitom se často jedná pouze o nedostatek informací o moderních technologiích, náplni oborů, uplatnitelnosti a finančním ohodnocení v praxi. Je důležité společně s firmami prezentovat, co mohou absolventi od jednotlivých zaměstnání po ukončení studia očekávat, a o to se snažíme.

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci


Po listopadu 1989 se obecně změnil pohled lidí na průmysl a technické školství a samozřejmě došlo ke generační obměně. Zájem současné mladé generace se ve velké míře přesunul nejenom do oblasti humanitních a společenských oborů, ale svůj vliv určitě má i náročnost studia technických oborů. Navíc svoji roli hraje i demografický vývoj. Pro zvrácení trendu a zvýšení zájmu o technické obory se snažíme v maximální míře propagovat technické obory na všech úrovních od města po stát, na středních a základních školách, prezentovat krásy techniky, využívat sociální sítě, internet ad.

Prof. Ing. Lubomír Šooš, Ph.D, děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave


Na Slovensku učíme mladých ľudí, ako získať vysokoškolské vzdelanie a titul s minimálnou námahou. Problém je totiž v tom, že ponuka vysokých škôl prevyšuje požadovaný dopyt zo strany maturantov, ktorí idú na vysokú školu. No a mnohí, keď si môžu vybrať zo širokej ponuky, vyberú si cestu najmenšieho odporu. Veď prečo by študovali náročné technické a prírodovedné odbory, keď môžu získať titul v podstatne ľahších oblastiach štúdia. Čo na tom, že prax takýchto absolventov nepotrebuje a viac ako 50 percent absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Čo na tom, že viac ako 35 percent absolventov VŠ pracuje na stredoškolských pozíciách, oni predsa majú vysokoškolské vzdelanie a titul.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze


Před 100 lety technika umožňovala lidem lepší život, což bylo i část smyslu života. Nyní se nám vede materiálně dobře. A tak smysl života je o mezilidských vztazích, o pocitech a psychologii lidí. Píše o tom J. Nesvadba v Einsteinově mozku z roku 1960! Často je technika nadužívána pro zisk na úkor přírody. Další je odpovědnost a obtížnost a společenské uznání. V ČR navíc nedáme mladé generaci možnost si zkusit, co to obnáší, a firmy nejsou ochotné agitovat u rodičů. Mladým vysvětluji, že techniku nelze zastavit, ale jen zlepšit, že nabízí výzvy pro tvořivost. Uvádím úspěšné příběhy mladých na webu.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Co člověk potřebuje ke kvalitnímu životu?

Až v těch nejhlubších úvahách si teprve dokážeme uvědomit fakt, že být obdarován i sebemenším kouskem štěstí není tak samozřejmé. Štěstí nám nespadne do klína jen tak samo od sebe. Není to snadné. Závist neustupuje, ba naopak, stále roste, a často až do takových závratných výšek, o kterých jsme si až dosud mysleli, že ani dosaženy být nemohou.

Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Promluvy Štefana Kassaye: Protiřečení na denním pořádku

Kolem nás, u nás, všude, kde existuje život, se každou vteřinu odehrávají miliony událostí, které zasahují jednotlivce, komunity, státy. Rostou nepokoje, protesty a skandování, pouliční bitvy, rebelie. Systémy budované člověkem v sílící zlovůli a vlivem ničivých výroků se řadu let dostávají do úpadku. Jsme svědky válečných konfliktů, nových a nových hrozících válek.

Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Devalvace vědy vědeckou komunikací?

Užívání cizích slov v běžné řeči ještě nikoho neudělá vědcem ani to nepovýší jeho společenskou úroveň. Přesto má člověk, kromě běžné výměny názorů, svůj záměr, kterému odpovídá i příslušný komunikační styl. Pochopitelně, že vysoce uznávaná osobnost chce mít možnost být šiřitelem svých vlastních názorů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: S novým rokem nové příležitosti

Milý úsměv již z dálky prozrazuje dobrou náladu Janka, mého přítele z dětství. Září radostí, z byť i náhodného setkání. „Štefane, víš, co všechno mě čeká? Tvrdá robota. Počínaje prvním pracovním dnem.“ Řekne mi hned na uvítanou. Jeníček toho má vždy dost na práci. Zlepšovací návrhy, inovace… A navíc, jako představitel podniku, svým dobře míněným posláním oplývá nesmírným zájmem o vše kolem. Chce šířit dobro, a pomáhat lidem realizovat jejich předsevzetí. Není to ale vždy tak jednoduché, vnější svět ovlivňuje ten náš vnitřní. Například, když byl prezentován vládní program, vyslechli jsme různá vyjádření, často i extrémní. Projevoval se určitý osobnostní intelekt. A jak dny plynou, až příliš často odkrývají znova rozdané karty. Do státní ekonomiky pronikají politické názory, a ekonomika je součástí podnikání.

Promluvy Štefana Kassaye: Sváteční gratulace ve znamení umělé inteligence

O průmyslových revolucích se toho již mnoho napsalo. Na toto téma jsme vyslechli na půdě Intercedu přednášku profesora Klause Mainzera, prezidenta Evropské akademie věd a umění, při příležitosti podepsání memoranda s vytyčením nosných bodů o šíření vědy a vzdělávání.

Promluvy Štefana Kassaye: Medializace není propagace

Ohniska nepokojů ve světě, nečekané politické zvraty, dokonce přeměny státních útvarů, nejenže mají dopady na podnikatelské prostředí, ale vyžadují zásadní změny i uvnitř podniků. Situace ovlivňuje navazování nových obchodně-ekonomických vztahů, a tím i přehodnocování stávajících a připravovaných kapacit podniku.

Promluvy Štefana Kassaye: Období ekonomické nestability

Budoucnost nedokážeme dokonale předvídat, ale získanými zkušenostmi jsme schopni rozpoznávat akceptovatelné, a naopak pro budoucnost nežádoucí, a orientovat se na jejich rozhraní. Můžeme přinášet nové podněty, můžeme se poučit ze světového bohatství, nových objevů, vynálezů a jejich aplikací pro lepší budoucnost. To samé predikuje možnosti zapojovat se do projektů mezinárodního vzdělávacího systému, který v různých profesionálních seskupeních představují prominentní lektoři, vědci a odborníci z praxe.

Promluvy Štefana Kassaye: Je možné se obejít bez léků?

Odpovědi na otázku v titulku tohoto podcastu by mohly být různorodé. Dosud nevíme o možnostech přesné definice zdraví. Ale předpokládám, že mnozí z nás by to i považovali za absurdní. Už jen proto, že zdraví každého jedince je odvislé od celé řady vlivů, které na něho neustále působí.

Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Promluvy Štefana Kassaye: V „trmě vrmě“ není každý den stejný

Již brzké ráno ukáže, jaký by měl být dnešní den. Každopádně by neměl záviset pouze na počasí. Člověk by měl již večer myslet na to, co je nevyhnutelně nutné předem zvládnout a promyslet. Zda má vše po ruce, aby následující den přinesl požadované ovoce. S osobním důrazem na to, že je součástí týmu, za který je zodpovědný a jehož členové vytvářejí na sebe navazující dílčí cíle..

Promluvy Štefana Kassaye: Moudrost života

Podstata názoru uvedeného v tomto titulku se v různých souvislostech a za rozličných okolností opakuje od brzkého rána až do pozdních nočních hodin. Pro mnoho z nás je to nejen téma konverzací na způsob „aby řeč nestála“, ale je to i náplň naší práce.

Promluvy Štefana Kassaye: Pokrok hledejme v invenci a odvaze

Pokrok je stav vizuální či předmětný. Nebo se na něj můžeme dívat v rozmezí časového průběhu změn určité entity posuzované v daném okamžiku jako výsledný stav. Pokrok je tedy nasměrování, zaznamenávání vývojové cesty, ale dost často výmluvným způsobem.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit