Témata

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum děkanů strojních fakult
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

V dnešním vydání jsme děkanům strojních fakult položili následující otázku:

Jak kvalitně připraveni maturanti k vám na fakultu nastupují? V jakých dovednostech vynikají, a naopak které znalosti (znalostní disciplíny) jim zásadně chybí? Jak se to následně odráží na studiu samotném?

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČU v Plzni

Stále přetrvávají potíže spojené s nižší kvalitou znalostí uchazečů při vstupu do vysokoškolského studia, nízký zájem mládeže o studium technických oborů a poměrně vysoká teoretická náročnost studia. Rok od roku se stále markantněji projevuje nižší připravenost zájemců o studium především z učebních oborů s maturitou a z většiny středních průmyslových škol, a to hlavně z matematiky a fyziky. V poslední době se projevuje vyšší zájem o studium na FST u studentů z gymnázií, kde je úroveň znalostí matematiky a fyziky vyšší. Dále studentům ve většině případů chybí studijní návyky, jako je například samostudium, dělat si poznámky, prostě aktivní přístup ke studiu. Také znalosti světového jazyka jsou ve většině případů nedostačující. Projevuje se to tím, že Fakulta strojní patří na ZČU k fakultám s vyšší neúspěšností studia, zejména v prvním semestru v bakalářském stupni studia.

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Velkou část k nám přicházejících maturantů tvoří absolventi odborných středních škol. Musíme se vyrovnávat s rozdílnou úrovní jejich znalostí zejména v matematice. V důsledku toho v průběhu studia neuspěje až polovina studentů. Proto bylo u nás založeno Math Support Centre, které nabízí studentům pomoc při studiu matematických předmětů a pomáhá jim doplnit si znalosti na úroveň, kterou požaduje vysokoškolské studium. Dalším problémem je nedostatečná jazyková vybavenost, která dnes patří mezi kompetence požadované zaměstnavateli. Velká škoda je, že studenti k jejímu zvýšení málo využívají studium v zahraničí.

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Velice záleží na tom, z jakého typu školy studenti přicházejí. Studenti gymnázií, jejichž podíl je u nás nadpoloviční, mají menší technické znalosti, ale většinou zase solidní v oblasti matematiky a fyziky, a tím mají výhodu v předmětech teoretického základu, jako je matematika, fyzika či mechaniky. Maturanti ze středních technických škol mají naopak většinou solidní technické znalosti, ale v teoretických předmětech mají mezery. Tyto rozdíly se snažíme v prvním ročníku odstranit nabídkou předmětů, jako jsou vybrané kapitoly ze základů konstruování, vybrané kapitoly z matematiky atd.

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld , děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Ze zkušeností víme, že kvalita a úroveň znalostí maturantů není stejná. Z některých škol jsou maturanti připraveni dobře, z některých nikoliv. A týká se to nejenom průmyslových škol, ale i gymnázií. Největší problém je úroveň znalostí matematiky a fyziky, ale např. i jazyků. Pokud máte odpor k těmto předmětům, a důvody mohou být různé – od špatné výuky až po nezájem, tak potom nepůjdete studovat techniku. Studium na technických fakultách není snadné, musíte stavět na znalostech ze střední školy, což je obtížné, pokud chybí, a to se potom projeví na úspěšnosti studia, která je výrazně nižší než u jiných, např. humanitních oborů.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Slovensko nevyhnutne potrebuje absolventov stredných a vysokých škôl s technickým vzdelaním. Výučba matematiky, fyziky a anglického jazyka je vzhľadom na štruktúru trhu práce nevyhnutná pre adekvátne vzdelávanie žiakov na prípravu na budúce zamestnanie. Dlhodobé odstránenie povinnej maturity z matematiky a fyziky, ako aj avizované zrušenie povinnej výučby anglického jazyka na základných školách ešte viac prehlbujú rozdiely v kvalite absolventov a nárokoch zamestnávateľov na budúcich zamestnancov. Štatistiky z testovania žiakov kontinuálne poukazujú na negatívne následky uvedených opatrení v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. Technické univerzity sú následne nútené upravovať študijné programy tak, aby zmierňovali nedostatky vo vedomostiach, ktoré mali študenti získať na nižších úrovniach štúdia.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze

Připravenost maturantů pro studium na naší fakultě se bohužel stále zhoršuje. Jde především o znalosti matematiky, a ještě horší je fyzika, ale nelepší se ani jazyková připravenost – menší skupina je připravena dobře, ale větší skupina je připravena velmi špatně. Obecně platí, že maturita z nějakého předmětu není vůbec zárukou znalostí tohoto předmětu. Naopak maturanti začínají vynikat nezdravým sebevědomím. Maturanti jsou však vzdělatelní a je vidět růst jejich znalostí studiem na fakultě. Klíčovým problémem nedobrého stavu je motivace studentů od narození po vstup do praxe.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit