Témata
Zdroj: archiv Intercedu

Príhovor Štefana Kassaya:
Už neplatí, že remeslo má zlaté dno?

Postupne viac ako remeslo, nadobudlo „cvengot“ stredoškolské, vyššie a vysokoškolské vzdelávanie. Jadro problému signalizujú časté návraty k úvahám a pokusom o znovuzrodenie duálneho vzdelávania. Je to dobrá cesta? Sám som ňou ako učeň počas rokov 1955 až 1958 putoval. Vyučil som sa za sústružníka. Pracoval som vo veľkom známom slovenskom podniku, býval som v robotníckej ubytovni, nadobúdal prax a zarábal. Z výplaty mi časť automaticky ostávala v úsporách na vkladnej knižke, ktorú som dostal do rúk spolu s výučným listom.

Tento článek je součástí seriálu:
Príhovory Štefana Kassaya
Díly
Reklama

Historická pamäť pretrváva. Jej produktom je priznanie pozitívnych stránok vývojových etáp. Napríklad Zákon o štátnych pracovných zálohách zo dňa 19. decembra 1951, ale i ďalšie poskytovali odborným učilištiam a školám závodného výcviku odborno-technické a všeobecné vzdelanie a politickú, kultúrnu, telesnú a brannú výchovu. Boli dotované štátom, avšak absolventi boli povinní pracovať v podnikoch, ktoré určilo Ministerstvo pracovných síl, na obdobie ním stanovené v rozmedzí od troch do piatich rokov. Rovnako podniky v tom období mali povinnosť zamestnávať absolventov odborných učilíšť a škôl závodného výcviku prácami, ktoré zodpovedajú ich odbornej kvalifikácii, a starať sa o zvyšovanie ich odbornej a kultúrnej úrovne a o zabezpečenie ich vhodného ubytovania. Na plnenie týchto povinností dozeralo Ministerstvo pracovných síl. Odborné vzdelávanie sa na Slovensku poskytovalo až do reformy v roku 2008 na stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach, kde bolo možné dosiahnuť aj maturitu.

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impulz pro rozvoj jednotlivce a společnosti, a proto mj. již v 90. letech minulého století založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje. V roce 2021 ukončil aktivní působení ve spoluvlastněné společnosti I.D.C. Holding a založil vzdělávací instituci International Center of Education. (Zdroj: Intercedu)

V curriculu strednej odbornej školy sú podchytené základné predpisy na podiely teoretického a praktického vyučovania, ktoré sa od seba odlišujú podľa príslušného študijného odboru. Následkom spoločenských, politických a hospodárskych zmien funkčný systém duálneho učňovského vzdelávania zanikol. Súčasne na zníženie vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v nasledujúcich rokoch sa rátalo s opätovným zavedením duálneho vzdelávania.

Reklama

Ambicióznym cieľom bola skutočnosť, že už v roku 2015 sa mohlo začať učňovské vzdelávanie podľa nového modelu. K tomu by mali byť – na základe skúseností úspešných systémov duálneho vzdelávania (najmä v Rakúsku, v Nemecku a vo Švajčiarsku) – definované faktory úspešnosti funkčného duálneho učňovského vzdelávania, vyvinuté modely realizácie pre etablovanie týchto základných elementov v cieľovej krajine a sprevádzané pri konkrétnej implementácii, čo by malo prispieť k etablovaniu systému duálneho učňovského vzdelávania. Je však potrebné zohľadniť, že je nereálne a ani sa nezdá byť zmysluplné vykonať kompletný transfer systému napr. z Rakúska na Slovensko.

Z toho som vychádzal aj pri etablovaní akciovej spoločnosti šíriacej znalosti v medzinárodných kontextoch.


Vydání #7,8
Kód článku: 220717
Datum: 29. 06. 2022
Rubrika: Servis / Názory
Autor:
Firmy
Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Príhovor Štefana Kassaya:
Prečo vlastne študujeme?

Systémy vzdelávania vznikli za určitých a úplne odlišných daností a v inom historickom kontexte, skutočnosť by mohla byť tá, že celý rad medzinárodných podnikov so silnými duálnymi tradíciami vo svojich krajinách prejavuje veľký záujem o etablovanie duálneho systému na Slovensku a signalizuje ochotu podieľať sa na reforme učňovského vzdelávania.

Príhovor Štefana Kassaya, Osem desaťročí života

Ak zoberiem do úvahy, že mám za sebou osem desaťročí života, konečne by som sa mal sám voči sebe vyjadriť zreteľne a jednoznačne. Pravda, v tejto časti sebaspytovania mám na mysli výlučne pracovné záležitosti, napredované vo svojej profesii, napĺňanie vytýčených cieľov. Moja rodina i moje blízke okolie vedia, na akú veľkú úlohu, na ktorej pracujem dodnes, som sa podujal. A teraz by som čakal, že sa ma môj vnímateľ opýta, o čom to vlastne hovorím? Prílišná pracovná orientácia, absolutizovaná honba za chimérou, zafixovaným cieľom sa spravidla vypomstí.

Související články
Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jaké doprovodné akce MSV  v Brně se budete osobně účastnit a jakou myšlenku (názor) zde chcete případně prezentovat?

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím jeden příklad za všechny demonstrující vaši spolupráci s průmyslovými podniky při výuce studentů. Vyzdvihněte jeho specifika.

Fórum děkanů strojních fakult

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? 

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Mezigenerační spolupráce v kontextu současných změn

Je již dostatečně známo, že slovní spojení age management je termínem pro činnosti, jejichž účelem je podporovat komplexní přístup k řešení demografických změn na pracovišti. Jsou to opatření, která bojují s věkovou diskriminací a podporují diverzitu společnosti. Tato koncepce přitom klade velký důraz na činnosti, díky kterým každý zaměstnanec dostává možnost naplnit svůj potenciál a není znevýhodňován kvůli svému věku.

Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

MM Podcast: Glosa - Královská disciplína

Z dostupných výzkumů víme, že do čtvrté třídy mají děti matematiku rády, ale poté se již ve srovnání se světem propadáme. Všechny ty pompéznosti s digitální revolucí a kampaně za větší počet studentů v technických oborech nemůžou padnout na úrodnou půdu, pokud nedokážeme vyučovat matematiku tak, aby se k ní děti rády vracely. A pro případnou eliminaci neúspěchů raději zrušíme povinnou maturitu z matematiky. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit