Témata
Zdroj: Archiv Gabriely Stachové

Nepovinná certifikace jako priorita

Čím dál více firem projevuje zájem o certifikaci svých výrobků, a to i v případech, kdy není pro daný výrobek legislativně vyžadována. Motivovat je k tomu může nejen vyhlídka na konkurenční výhodu a lepší úspěšnost na trhu, ale i snaha přizpůsobit se vyšší informovanosti zákazníků a dynamickému rozvoji v jednotlivých průmyslových odvětvích.

Gabriela Stachová

Materiálová inžinierka so silným záujmom o legislatívu a technickú normalizáciu. Ako zakladateľka certifikačného orgánu SK Produkt Cert spojila svoju odbornosť s vášňou, čím prispieva k dodržiavaniu štandardov a predpisov vo sfére certifikácie výrobkov. Okrem toho sa aktívne venuje problematike odpadového hospodárstva, najmä v oblasti zhodnocovania odpadov s nadväznosťou na certifikáciu recyklátov.

Reklama

Mnozí výrobci se často ocitají v moři legislativních požadavků a otázek, zda jejich produkt před uvedením na trh podléhá povinné certifikaci, typovému schvalování, testování podle zvláštních předpisů, nebo zda se řadí do tzv. neregulované oblasti. U mnoha výrobků není certifikace povinná, ale může být nezbytná pro získání přístupu k určitým segmentům trhu, například v účasti na veřejných zakázkách, nebo nápomocná při vyřizování některých úředních povolení, zejména v oblasti zhodnocování odpadů. Certifikát produktu poskytuje výrobci konkurenční výhodu, protože je důkazem, že výrobek prošel důkladným testováním a splňuje příslušné národní i evropské předpisy a technické normy.

Certifikační služby akreditovaného orgánu SK Produkt Cert pokrývají široké spektrum produktů vyrobených z pryže, plastů, kovů, skla, keramiky a kompozitních materiálů. Níže následuje přehled hlavních oblastí, v nichž lze této certifikace dosáhnout.

(Zdroj: istockphoto.com)

Styk s potravinami

Legislativní požadavky EU týkající se výrobků určených ke styku s potravinami (tzv. food contact) se liší v závislosti na materiálu, který přichází do kontaktu s poživatinou. Nejpřísnější kritéria týkající se složení a migračních limitů jsou stanovena pro materiály a předměty z plastů.

Výrobky, které mají být ve styku s potravinami, musí být testovány, přičemž výrobci jsou povinni na požádání poskytnout vnitrostátním orgánům dokumentaci potvrzující shodu s požadavky legislativy. Prohlášení o shodě pro tyto výrobky musí obsahovat specifické informace ve smyslu platných nařízení EU, přičemž podpůrnou dokumentací jsou právě výsledky zkoušek, výpočty a další důkazy o shodě.

Reklama
Reklama
Reklama

Recykláty z pryže a plastů

Certifikace drtí a regranulátů má velký význam zejména pro firmy zabývající se zhodnocováním odpadů, neboť úzce souvisí s požadavky odpadové legislativy. Certifikační procesy potvrzují, že jsou plastové materiály po recyklaci opět vhodné ke zpracování ve výrobním procesu, ať už vstřikováním, 3D tiskem, či dalšími technologiemi.

V souvislosti s narůstajícím důrazem na zhodnocování plastů jsou již několik let v platnosti evropské normy pro charakterizaci recyklátů z některých typů polymerů. Standardy pro další recyklované plastové materiály jsou momentálně v procesu vývoje. Zároveň se v zemích EU protlačuje trend týkající se sledovatelnosti recyklace plastů a prokazování recyklovaného obsahu ve výrobcích, což svědčí o dynamice v tomto odvětví.

Hlavním pilířem výkonu certifikace výrobků je neustálé vzdělávání pracovníků certifikačního orgánu. Samozřejmostí je orientace v národních a evropských právních předpisech, technických normách a sektorově specializovaných dokumentech pro daná odvětví,“ říká Gabriela Stachová. (Foto: archiv Gabriely Stachové)

Plastové a jiné výrobky v neregulované oblasti

Shoda těchto produktů se potvrzuje na základě zkoušení jejich mechanických, fyzikálních a chemických vlastností podle technických norem, jsou-li pro dané výrobky k dispozici, nebo podle jiných vhodných technických specifikací. Certifikaci vždy předchází testování výrobků v akreditovaných laboratořích.

Posypové materiály pro zimní údržbu silnic

Chlorid sodný, chlorid hořečnatý a chlorid vápenatý patří mezi nejběžněji používané materiály pro zlepšení bezpečnosti silnic během sněhové a ledové sezóny. Jejich certifikace je nezbytná pro zaručení bezpečnosti a efektivity zimní údržby pozemních komunikací.

Reklama

Oblast chemického a petrochemického průmyslu

Pod akreditovanou certifikační činnost firmy spadá široké spektrum ropných výrobků, včetně paliv, průmyslových olejů a maziv, nátěrových látek, ředidel a rozpouštědel pro průmyslové aplikace.

Hlavním pilířem výkonu certifikace výrobků je neustálé vzdělávání pracovníků certifikačního orgánu. Samozřejmostí je orientace v národních a evropských právních předpisech, technických normách a sektorově specializovaných dokumentech pro daná odvětví,“ říká Gabriela Stachová, jednatelka SK Produkt Cert.

V kontextu globalizovaného trhu a zvýšené informovanosti spotřebitelů je certifikace výrobků zásadním nástrojem pro výrobce a distributory, kteří touží nejen po získání konkurenční výhody a úspěchu na trhu, ale i po budování důvěry u zákazníků a posílení pověsti své značky.

Související články
Letošní veletrh Formnext slibuje hojnou účast

Formnext, přední světový veletrh aditivní výroby a průmyslové produkce nové generace, slaví úspěšný start do nového veletržního roku – navzdory poněkud utlumené ekonomické situaci v Německu a globálním politickým výzvám se do konce února přihlásilo již přibližně 574 společností z 35 různých zemí.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Související články
Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 8. díl: Jak se vláda ČR staví k e-mobilitě

V minulých dílech našeho seriálu jsme se zabývali dílčími problematickými aspekty předpokládaného úplného přechodu na elektromobilitu. Poukázali jsme kupř. na energetickou i ekologickou náročnost výroby trakčních baterií, na energetickou náročnost hypotetického přechodu na elektromobilitu, na problém energetického mixu, ale i na bezpečnostní rizika a na sociální, ekonomická i politická úskalí takového podniku. V tomto díle přinášíme rozhovor s Mgr. Janem Bezděkovským, pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu, kterého jsme se na některá z uvedených témat zeptali. Má vůbec smysl v tuzemských podmínkách vést debatu o úplném přechodu na elektromobilitu? Jak se vláda České republiky staví k elektromobilům, jak bude reagovat na nízkou poptávku po tomto typu osobní dopravy a úroveň povědomí o něm? Bude mít fenomén elektromobility dopad i na provoz autoškol? Odpověď na tyto a další otázky nalezne čtenář v následujícím rozhovoru.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý, už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Síla nápadu, síla vůle

Jaro – a možná nejen jaro – 2020 vejde vinou rozšíření nemoci covid-19 do dějin ekonomiky i společenského dění jako nová, draze vykoupená zkušenost. Na druhé straně už dnes přináší nové výzvy, generuje nápady, motivuje k sounáležitosti. Podívejme se nyní na několik příkladů, zejména z oblasti různých typů výroby, kde firmy ani lidé nerezignovali. Právě naopak..

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 1. díl: Proč elektromobily? Kontroverzní debata

Eletromobilita se postupně stává realitou. Přestože se názory na ni významně liší, faktem je, že se stane součástí našich životů (do jaké míry, to se ještě uvidí). Co všechno přechod na elektromobilitu ovlivní a jakým způsobem, se pokusíme nastínit v tomto desetidílném seriálu, který jsme připravili ve spolupráci a pod odborným dohledem profesora Jana Macka a inženýra Josefa Morkuse z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na FS ČVUT v Praze a spolu s dalšími odborníky. Jednotlivé příspěvky představí různé úhly pohledu na hromadné zavádění elektromobilů, jeho možné důsledky a technologické, ekonomické, ekologické, ale i politické dopady pro Českou republiku.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit