Témata
Reklama

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Prof. Josef Steidl

Emeritní profesor ČVUT v Praze. Jeho oborovým zaměřením jsou materiálové vědy a inženýrství se specializací na plasty a kompozity. Je členem Inženýrské akademie ČR, kde zastává funkci předsedy sekce Materiálové inženýrství a technologie.

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Od konce 2. světové války poutaly plasty rostoucí pozornost vědy, techniky i laické veřejnosti. Poválečná generace lidí začala chápat plasty jako materiál, který jim v mnoha směrech usnadňuje život. Důležitou roli hrálo šíření informací, o čemž svědčí následujících několik příkladů. Širší povědomí o plastech přinesla v roce 1961 kniha Nové hmoty vydaná vysokým nákladem 17 000 výtisků Československou společností pro šíření politických a vědeckých znalostí. Autoři A. Stoy a F. Kebl tím přispěli k obecné informovanosti o plastech a jejich významu pro budoucí materiálové portfolio. Od počátku 70. let poskytovala po dobu zhruba dvou desetiletí obsáhlé informace o dění v oblasti plastů celostátní odborná skupina Uniplast. Plasty se dostaly i do popředí zájmu prezídia ČSAV, když v roce 1983 ustanovilo prognostickou pracovní skupinu Strojírenství včetně metalurgie. V rámci její činnosti vznikla ojedinělá prognóza vývoje plastů pro československé strojírenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Příklady složitých automobilových dílů vyrobených z plastů. (Foto: autor)Informační zdroje 20. století vesměs vyzdvihovaly pozitivní přínos plastů pro budoucí rozvoj lidských činností. Důraz byl kladen zejména na úlohu plastů jako konstrukčního materiálu pro strojírenská odvětví. Předvídalo se totiž, že plasty svými vlastnostmi umožní nová technická řešení, která nelze realizovat pomocí kovových materiálů. Přítomnost tento vývoj plně potvrzuje (viz příklady na obrázku).

Obrat v názoru na plasty

Po roce 2000 se začaly vyskytovat ekologicky orientované názory upozorňující na negativa plastů. Materiálovou scénu následně rozvířil pojem „mikroplast“, jenž byl poprvé zaveden v roce 2004 pro mikroskopické částice plastů kumulovaných v mořském sedimentu (R. C. Thompson et al., Lost at Sea: Where is all the plastic? Science 304, str. 838). Později pak byly mikroplasty definovány co do velikosti jako plastové částice menší než 5 mm a podle původu se začaly rozlišovat na mikroplasty primární, účelově používané – např. jako součást různých chemických a kosmetických přípravků –, a mikroplasty sekundární – vznikající degradačními a fragmentačními procesy makroplastů v okolním prostředí. Mikroplasty se staly nejenom novým fenoménem v interdisciplinárním výzkumu zasahujícím do různých oborů, ale i novým společenským a politickým tématem na mezinárodní úrovni.

Vědecká studie SAPEA o mikroplastech

Organizace SAPEA (Scientific Advice for Policy by European Academies) se sídlem v Bruselu řešila v roce 2018 za účasti mezinárodního vědeckého týmu projekt A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society. V pracovní skupině SAPEA působil autor článku jako zástupce Inženýrské akademie ČR pro oblast materiálového inženýrství. Řešení projektu mělo za cíl vytvořit vědecky podložený pohled na problematiku mikroplastů a upozornit na to, co je již o problematice mikroplastů známo, co je známo jen částečně a co je otevřenými náměty k řešení pro příští roky.

Obálka publikace SAPEA o mikroplastech. Brusel, leden 2019. (Zdroj: SAPEA)Skupina vysokých představitelů vědeckých poradců Evropské komise (SAM – Scientific Advice Mechanism) přijala závěrečnou zprávu SAPEA jako zásadní podklad pro vypracování svého stanoviska k environmentálním a zdravotním rizikům v důsledku znečištění mikroplasty. Na počátku roku 2019 ho publikovala pod názvem Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution. Zaměřuje se v něm na zmírňování rizik vyplývajících z mikroplastového znečistění pro zdraví a ekosystémy s ohledem na budoucí politická rozhodnutí, včetně finanční podpory ze strany Evropské unie. Dokument také nabízí nové přístupy k řešení a prevenci současných a potenciálních budoucích rizik.

Makroplasty a mikroplasty v očích veřejnosti

Ekologické i lékařské aktivity týkající se mikroplastů je možno akceptovat, pokud jsou vědecky podloženy. Právě o to se snažila studie zpracovaná pracovní skupinou organizace SAPEA. Mikroplasty však vyvolávají řadu negativních, často neadekvátních reakcí médií na plasty vůbec. Dokládají to „bojovné“ titulky článků na internetu a v tisku, jako Plasty, kam se člověk podívá, Do boje proti plastům, Všichni proti plastům, Plast je past, Dost bylo plastů, Plast jako úhlavní nepřítel, Soumrak plastů, Plastový škůdce, Marný boj s plasty, Plasty hrozí planetární krizí, Lepší život bez plastů (titul knihy, nakl. Kazda). Pojem mikroplast se v titulcích článků nevyskytuje na rozdíl od vlastního obsahu sdělení. Titulky podobného charakteru tak negativně psychologicky působí na vnímání plastů jako strašáku lidstva. Vyvolávají emoce, které vyúsťují ve společenské tažení proti plastům. Tak jako v poválečných letech i v současné době si plasty zaslouží objektivní a vyvážené šíření informací.
Jednostranné šíření negativních informací o plastech poněkud zastiňuje v očích veřejnosti nezastupitelnou úlohu plastů ve zvyšování technického pokroku a konkurenceschopnosti v automobilovém a leteckém průmyslu, elektrotechnice, elektronice, medicíně, ale i ve stále kritizované obalové technice.

Úlohu plastů je tedy nutno striktně rozlišovat – na jedné straně jako materiálu na výrobu předmětů masové a jednorázové spotřeby, tedy hlavního zdroje znečištění životního prostředí a zdroje mikroplastů, na straně druhé jako materiálu konstrukčního, jenž minimálně zasahuje do životního prostředí a jehož životní cyklus je lépe kontrolovatelný.

Prof. Ing. Josef Steidl, Csc.

http://www.eacr.cz

www.sapea.info/microplastics

Reklama
Související články
Využití výrobků z recyklovaných plastů

Plastové odpady a jejich využití je v současné době velmi diskutovaným tématem. Očista naší země je velice důležitá, protože spousta plastového odpadu končí na skládkách a ve vodách oceánů. Proč tento odpad nezpracovat v rámci recyklace na smysluplné výrobky?

Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Související články
Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bakterie a olej od hranolek zachraňují svět

Svět má slušnou šanci být zbaven jednoho ze svých nejtíživějších problémů. Týmu z Vysokého učení technického v Brně se totiž podařilo přijít s technologickou inovací, která dokáže zastavit pokrývání zeměkoule odpadem.

Žíhání termoplastů

Moderní nauka o plastech v mnoha směrech vychází z nauky o kovech. Příkladem je žíhání, jeden ze způsobů tepelného zpracování. Společným účelem žíhání kovů i plastů je pomocí řízených teplotních změn dosáhnout rovnovážných stavů struktury a tím i cíleně ovlivňovat vlastnosti.

Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Horké trysky jako nový standard

Studené plnicí kanály doprovázejí odvětví vstřikování plastů od prvopočátku. I dnes často vypadá tento způsob plnění dutiny jako ten nejjednodušší a nejelegantnější. Proč má tedy smysl zabývat se aplikací horkých trysek i do malých sérií a malých forem? Srovnejme oba způsoby plnění a porovnejme ekonomické přínosy.

Optimalizace plastových výlisků s obsahem přírodních vláken

V průmyslové výrobě, především v automobilovém průmyslu, se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání obnovitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Plasty pomáhají modernizovat strojírenství

S pokračujícím vývojem nových materiálů se mění i materiálová skladba strojírenských výrobků a zařízení. V současné době si již nelze rozvoj téměř všech strojírenských odvětví bez použití plastových materiálů představit. Vývoj pak ukazuje, že plasty budou hrát ve strojírenství stále významnější úlohu.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Absorbér energie, izolace nebo kreativní materiál?

Vypadá jako polystyren, ale není to polystyren. Rozdíl poznáte nejpozději ve chvíli, kdy jej vezmete do ruky. Řeč je o expandovaném polypropylenu, materiálu, který pod obchodním názvem Arpro vyrábí globálně působící japonská společnost JSP. Vnitřní struktura dílů z něj vyrobených na první pohled připomíná díly z pěnového polystyrenu, ale jejich vlastnosti jsou zcela rozdílné.

Nové vstřikovací jednotky pro vstřikovací stroje

Společnost Engel Austria od základu přepracovala své hydraulické vstřikovací jednotky a na veletrhu K 2016 od 19. do 26. října v Düsseldorfu představila novou generaci úspěšných řad vstřikovacích strojů Engel victory a Engel duo, které díky inovativním funkcím dosahují vyšší přesnosti, ergonomie a účinnosti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit