Témata

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Od konce 2. světové války poutaly plasty rostoucí pozornost vědy, techniky i laické veřejnosti. Poválečná generace lidí začala chápat plasty jako materiál, který jim v mnoha směrech usnadňuje život. Důležitou roli hrálo šíření informací, o čemž svědčí následujících několik příkladů. Širší povědomí o plastech přinesla v roce 1961 kniha Nové hmoty vydaná vysokým nákladem 17 000 výtisků Československou společností pro šíření politických a vědeckých znalostí. Autoři A. Stoy a F. Kebl tím přispěli k obecné informovanosti o plastech a jejich významu pro budoucí materiálové portfolio. Od počátku 70. let poskytovala po dobu zhruba dvou desetiletí obsáhlé informace o dění v oblasti plastů celostátní odborná skupina Uniplast. Plasty se dostaly i do popředí zájmu prezídia ČSAV, když v roce 1983 ustanovilo prognostickou pracovní skupinu Strojírenství včetně metalurgie. V rámci její činnosti vznikla ojedinělá prognóza vývoje plastů pro československé strojírenství.

Příklady složitých automobilových dílů vyrobených z plastů. (Foto: autor)Informační zdroje 20. století vesměs vyzdvihovaly pozitivní přínos plastů pro budoucí rozvoj lidských činností. Důraz byl kladen zejména na úlohu plastů jako konstrukčního materiálu pro strojírenská odvětví. Předvídalo se totiž, že plasty svými vlastnostmi umožní nová technická řešení, která nelze realizovat pomocí kovových materiálů. Přítomnost tento vývoj plně potvrzuje (viz příklady na obrázku).

Obrat v názoru na plasty

Po roce 2000 se začaly vyskytovat ekologicky orientované názory upozorňující na negativa plastů. Materiálovou scénu následně rozvířil pojem „mikroplast“, jenž byl poprvé zaveden v roce 2004 pro mikroskopické částice plastů kumulovaných v mořském sedimentu (R. C. Thompson et al., Lost at Sea: Where is all the plastic? Science 304, str. 838). Později pak byly mikroplasty definovány co do velikosti jako plastové částice menší než 5 mm a podle původu se začaly rozlišovat na mikroplasty primární, účelově používané – např. jako součást různých chemických a kosmetických přípravků –, a mikroplasty sekundární – vznikající degradačními a fragmentačními procesy makroplastů v okolním prostředí. Mikroplasty se staly nejenom novým fenoménem v interdisciplinárním výzkumu zasahujícím do různých oborů, ale i novým společenským a politickým tématem na mezinárodní úrovni.

Vědecká studie SAPEA o mikroplastech

Organizace SAPEA (Scientific Advice for Policy by European Academies) se sídlem v Bruselu řešila v roce 2018 za účasti mezinárodního vědeckého týmu projekt A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society. V pracovní skupině SAPEA působil autor článku jako zástupce Inženýrské akademie ČR pro oblast materiálového inženýrství. Řešení projektu mělo za cíl vytvořit vědecky podložený pohled na problematiku mikroplastů a upozornit na to, co je již o problematice mikroplastů známo, co je známo jen částečně a co je otevřenými náměty k řešení pro příští roky.

Obálka publikace SAPEA o mikroplastech. Brusel, leden 2019. (Zdroj: SAPEA)Skupina vysokých představitelů vědeckých poradců Evropské komise (SAM – Scientific Advice Mechanism) přijala závěrečnou zprávu SAPEA jako zásadní podklad pro vypracování svého stanoviska k environmentálním a zdravotním rizikům v důsledku znečištění mikroplasty. Na počátku roku 2019 ho publikovala pod názvem Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution. Zaměřuje se v něm na zmírňování rizik vyplývajících z mikroplastového znečistění pro zdraví a ekosystémy s ohledem na budoucí politická rozhodnutí, včetně finanční podpory ze strany Evropské unie. Dokument také nabízí nové přístupy k řešení a prevenci současných a potenciálních budoucích rizik.

Makroplasty a mikroplasty v očích veřejnosti

Ekologické i lékařské aktivity týkající se mikroplastů je možno akceptovat, pokud jsou vědecky podloženy. Právě o to se snažila studie zpracovaná pracovní skupinou organizace SAPEA. Mikroplasty však vyvolávají řadu negativních, často neadekvátních reakcí médií na plasty vůbec. Dokládají to „bojovné“ titulky článků na internetu a v tisku, jako Plasty, kam se člověk podívá, Do boje proti plastům, Všichni proti plastům, Plast je past, Dost bylo plastů, Plast jako úhlavní nepřítel, Soumrak plastů, Plastový škůdce, Marný boj s plasty, Plasty hrozí planetární krizí, Lepší život bez plastů (titul knihy, nakl. Kazda). Pojem mikroplast se v titulcích článků nevyskytuje na rozdíl od vlastního obsahu sdělení. Titulky podobného charakteru tak negativně psychologicky působí na vnímání plastů jako strašáku lidstva. Vyvolávají emoce, které vyúsťují ve společenské tažení proti plastům. Tak jako v poválečných letech i v současné době si plasty zaslouží objektivní a vyvážené šíření informací.
Jednostranné šíření negativních informací o plastech poněkud zastiňuje v očích veřejnosti nezastupitelnou úlohu plastů ve zvyšování technického pokroku a konkurenceschopnosti v automobilovém a leteckém průmyslu, elektrotechnice, elektronice, medicíně, ale i ve stále kritizované obalové technice.

Úlohu plastů je tedy nutno striktně rozlišovat – na jedné straně jako materiálu na výrobu předmětů masové a jednorázové spotřeby, tedy hlavního zdroje znečištění životního prostředí a zdroje mikroplastů, na straně druhé jako materiálu konstrukčního, jenž minimálně zasahuje do životního prostředí a jehož životní cyklus je lépe kontrolovatelný.

Prof. Ing. Josef Steidl, Csc.

http://www.eacr.cz

www.sapea.info/microplastics

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit