Témata
Reklama

Využití výrobků z recyklovaných plastů

Plastové odpady a jejich využití je v současné době velmi diskutovaným tématem. Očista naší země je velice důležitá, protože spousta plastového odpadu končí na skládkách a ve vodách oceánů. Proč tento odpad nezpracovat v rámci recyklace na smysluplné výrobky?

Povědomí o uplatnění výrobků z recyklovaných plastů je v obecné rovině poměrně široké. Existují ovšem také další možnosti využití, o kterých se i mezi odbornou veřejností ví relativně málo. Takovým příkladem mohou být aplikace výrobků z recyklovaných plastů a jejich využití při výstavbě vodních děl a malých vodních staveb. A to hned ze tří důvodů. Jedním z nich je podpora rozhodnutí vlády ČR, zejména Ministerstva životního prostředí a jeho projekt zadržování vody v krajině. Dalším je již výše zmíněné využití výrobků z recyklovaného plastového odpadu a zamezení jeho ukládání na skládky. A v neposlední řadě je snahou výrazně snížit spotřebu betonu (šetřit zásoby betonářského písku) využitím suroviny z recyklace.

Reklama
Reklama

Vlastnosti materiálu Replast

Společnost Mosev plast, motivována výše uvedenými cíli, vyvinula materiál z recyklovaných plastů Replast. Tento materiál se svými vlastnostmi blíží vlastnostem HDPE. Má měrnou hmotnost v rozmezí cca 0,80–0,95 kg.dm-3. Je dostatečně odolný proti povětrnostním vlivům, je nenasákavý a odolný vůči organickým rozpouštědlům, kyselinám a solím. Modul pružnosti materiálu Ep = 1 170 + 120 MPa. Třída hořlavosti podle ČSN 73 0862 je C3. Index šíření plamene po povrchu hmoty Replast má podle ČSN 73 0863 hodnotu 85 mm.min-1. Pevnost v tahu materiálu je cca 1 200 N.cm-2. Elektrická izolační odolnost při síle materiálu 15 mm je větší než 90 kV. Po dožití výrobku je hmota Replast recyklovatelná. Z radiospektronomické analýzy je tento materiál zdravotně nezávadný podle Vyhlášky 307 SÚJB o radiační ochraně (§96, odst. 2 a 3, příloha 10, tabulka 2 a 3) – příloha č. 10.

Využití plastového recyklovaného odpadu pro výrobu protihlukových stěn. Na zhotovení stěny 1 000 m2 je použito zhruba 54 000 kg směsného plastového odpadu.Popsané vlastnosti materiálu Replast z něj dělají vhodný materiál pro vodohospodářské stavby, jako např. přístavní a nástupní mola vodních turistických center, zpevnění břehů a hrází, budování teras na příkrých svazích břehů (zabránění eroze půdy – úspora nákladů za exotické dřevo), výplně rámů pro pažení při úpravě vodních toků, zhotovení výpustí a stavítek rybníků (zhotovení kluzných plastových lišt, snížení tření při vertikálním pohybu stavítek), úpravy náhonů vodních elektráren (výroba kluzného lože čisticího zařízení česlí), přehrazení malých toků (potoků a bystřin) k vybudování závlahových systémů – zadržení vody v krajině, výroba šachet odkalovacích jímek –, odkališť nebo budování ochranných staveb před povodněmi.


Společnost Mosev plast navrhla na jednání s Lesy ČR, Správou toků lesy ČR, Povodím Moravy a vodohospodářskými stavbami Velké Losiny, které v současné době dokončují zakázku pro Povodí Moravy, zahrnutí materiálu Replast do tohoto a podobných projektů. Nic není tak jednoduché, jak se zdá. Povolení o využívání podobných materiálů na takové stavby v přírodě podléhá rozhodnutí odboru životního prostředí příslušných krajů. Budou muset proběhnout další jednání se snahou přesvědčit odbor životního prostředí o smysluplném využití výrobků z recyklovaných plastů.

Recyklovaný materiál Replast lze použít pro mnoho aplikací. Jednou z nich by v budoucnu mělo být také využití pro vodohospodářské stavby.

Kvalita, provedení a vzhled plastových výlisků

Tříděním, drcením a smícháním různých druhů plastového odpadu vzniká základ materiálu Replast. Extruzí materiálu Replast (zahřátím a vtlačením do formy) vzniká výrobek požadovaných tvarů. Barva výlisků je v různých odstínech šedé. V případě požadavku lze výrobek celoprofilově probarvit. Povrch výrobku má hrubší strukturovanou kresbu, která je dána technologickým postupem zpracování. V dělicích rovinách mohou být přelisy takového rozsahu, které nemají vliv na funkčnost výrobku a nevytvářejí nebezpečné hrany. Peckovitá struktura na povrchu výrobku je nezávadným průvodním jevem technologie. Dutinky v řezu výrobku jsou rovněž průvodním jevem zpracovávání hmoty. Dutinky nejsou průchozí v profilu prvku. Deklarovaná pevnost již byla stanovena výrobcem s ohledem na tyto průvodní jevy, případně byly brány do úvahy při výpočtu pevnosti. V řezu nebo na povrchu výrobku se mohou vyskytnout neplastifikované částice, které nemají vliv na požadované vlastnosti výrobku.

Údržba a garantovaná životnost

Při standardním užívání výrobku je garantovaná životnost 25 let. Při výměně a likvidaci je třeba postupovat podle příslušného zákona. Údržba spočívá v provádění očisty, a to běžnými čisticími prostředky, popřípadě tlakovou vodou, a dále se postupuje podle zákona o ochraně životního prostředí a zásad dodržování bezpečnosti práce, zejména u elektrifikovaných tratí.

Přínosy materiálu Replast

Zásadním pozitivem materiálu Replast je fakt, že vzniká zpracováním – recyklací – plastových výrobků, kterým skončila životnost (i po jednom použití, např. obaly). Lze jej snadno obrábět (řezání, frézování, vrtání) a také mechanicky spojovat vruty, šrouby nebo závitovými tyčemi.
Blok
Firma Mosev plast sídlí v Olomouckém kraji, kde se zabývá tříděním plastového odpadu, který následně recykluje do podoby výrobků z recyklovaného plastu. Tyto výrobky a výlisky jsou využívány v celé řadě odvětví, vedle využití ve vodohospodářských stavbách je lze využít v zemědělství, lesnictví, stavebnictví nebo v elektrotechnickém průmyslu. Výrobky a výlisky mohou mít tvar kruhové tyče, obdélníkového trámku různých rozměrů, falcované desky, žebrované lamely určené k prorůstání flóry a mnoho dalších.

Mosev plast

Ing. Leo Vaník

vanikleo@mosevplast.cz

www.mosevplast.cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 190427
Datum: 10. 04. 2019
Rubrika: Trendy / Materiály
Autor:
Firmy
Související články
Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Související články
Aditivní technologie (nejen) v leteckém průmyslu

3D tisk, neboli aditivní výroba, v dnešních dnech zažívá opravdový boom. Většina firem technického zaměření, které jsou na špičce v oblasti inovací, tuto technologii vlastní, nebo alespoň externě využívá. Obdoba této technologie však není v přírodě nová, ani nijak výjimečná.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Made in Česko – Věž pro Svatou zemi

Píše se letopočet 2017 a pro další rok se chytají dvě významná výročí – 100 let od založení Československa a 70 let od založení státu Izrael. Jak lépe přispět k oslavám obou těchto událostí, tvořících historii, než vybudováním výjimečné české stavby, která by ozdobila historické hlavní město Svaté země – Jeruzalém?

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Nový pomocník do nástrojárny

Rodinný podnik Lukov Plast z Českého Dubu je profesionální firma s dynamickým vývojem a mnohaletými zkušenostmi. Zaměřuje se na vývoj a výrobu vzhledových i technických plastových dílů a elektro dílů pro automobilový průmysl. Jeho hlavní činností je výroba komponentů či celých sestav slunečních clon. Vlastní výrobu plastových dílů zajišťuje včetně výroby sériových nástrojů. V současné době disponuje 34 vstřikolisy a zhruba 550 vstřikovacími formami a několika montážními linkami.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Bezpečnost nových elektromobilů

České společnosti, či společnosti působící v ČR, získávají svůj podíl na trhu dodávek určených pro rozvoj elektromobility. Inženýrská společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou řeší právě nyní zajímavý obchodní případ. Finálním odběratelem produktů, které vzniknou na linkách sestavených tímto zkušeným integrátorem, je významný výrobce elektromobilů ze Spojených států amerických.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Princip laserového čištění a jeho možnosti

Laserové čištění patří mezi mladé technologie, jež nacházejí stále nové uplatnění nejen v průmyslu. Hlavním důvodem jsou nízké provozní náklady, ekologická šetrnost k životnímu prostředí a v neposlední řadě šetrnost k čištěnému materiálu oproti konvenčním metodám.

Výuka a výzkum aditivních technologií

Inovativní výrobní technologie nacházejí své místo také v technickém vzdělávání. Do svých osnov je dříve či později zakomponovaly všechny technické vysoké školy. Avšak pořízení nákladných technologií se neobejde bez podpory ze strany průmyslového výzkumu. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze nyní disponují úplně novým zařízením M2 cusing pro výrobu dílů metodou DMLS německého výrobce Concept Laser, dnes působící pod značkou GE Additive. Stroj dodala společnost Misan a technologie slouží primárně pro výzkum v leteckém průmyslu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit