Témata
Reklama

Využití výrobků z recyklovaných plastů

Plastové odpady a jejich využití je v současné době velmi diskutovaným tématem. Očista naší země je velice důležitá, protože spousta plastového odpadu končí na skládkách a ve vodách oceánů. Proč tento odpad nezpracovat v rámci recyklace na smysluplné výrobky?

Povědomí o uplatnění výrobků z recyklovaných plastů je v obecné rovině poměrně široké. Existují ovšem také další možnosti využití, o kterých se i mezi odbornou veřejností ví relativně málo. Takovým příkladem mohou být aplikace výrobků z recyklovaných plastů a jejich využití při výstavbě vodních děl a malých vodních staveb. A to hned ze tří důvodů. Jedním z nich je podpora rozhodnutí vlády ČR, zejména Ministerstva životního prostředí a jeho projekt zadržování vody v krajině. Dalším je již výše zmíněné využití výrobků z recyklovaného plastového odpadu a zamezení jeho ukládání na skládky. A v neposlední řadě je snahou výrazně snížit spotřebu betonu (šetřit zásoby betonářského písku) využitím suroviny z recyklace.

Reklama
Reklama
Reklama

Vlastnosti materiálu Replast

Společnost Mosev plast, motivována výše uvedenými cíli, vyvinula materiál z recyklovaných plastů Replast. Tento materiál se svými vlastnostmi blíží vlastnostem HDPE. Má měrnou hmotnost v rozmezí cca 0,80–0,95 kg.dm-3. Je dostatečně odolný proti povětrnostním vlivům, je nenasákavý a odolný vůči organickým rozpouštědlům, kyselinám a solím. Modul pružnosti materiálu Ep = 1 170 + 120 MPa. Třída hořlavosti podle ČSN 73 0862 je C3. Index šíření plamene po povrchu hmoty Replast má podle ČSN 73 0863 hodnotu 85 mm.min-1. Pevnost v tahu materiálu je cca 1 200 N.cm-2. Elektrická izolační odolnost při síle materiálu 15 mm je větší než 90 kV. Po dožití výrobku je hmota Replast recyklovatelná. Z radiospektronomické analýzy je tento materiál zdravotně nezávadný podle Vyhlášky 307 SÚJB o radiační ochraně (§96, odst. 2 a 3, příloha 10, tabulka 2 a 3) – příloha č. 10.

Využití plastového recyklovaného odpadu pro výrobu protihlukových stěn. Na zhotovení stěny 1 000 m2 je použito zhruba 54 000 kg směsného plastového odpadu.Popsané vlastnosti materiálu Replast z něj dělají vhodný materiál pro vodohospodářské stavby, jako např. přístavní a nástupní mola vodních turistických center, zpevnění břehů a hrází, budování teras na příkrých svazích břehů (zabránění eroze půdy – úspora nákladů za exotické dřevo), výplně rámů pro pažení při úpravě vodních toků, zhotovení výpustí a stavítek rybníků (zhotovení kluzných plastových lišt, snížení tření při vertikálním pohybu stavítek), úpravy náhonů vodních elektráren (výroba kluzného lože čisticího zařízení česlí), přehrazení malých toků (potoků a bystřin) k vybudování závlahových systémů – zadržení vody v krajině, výroba šachet odkalovacích jímek –, odkališť nebo budování ochranných staveb před povodněmi.


Společnost Mosev plast navrhla na jednání s Lesy ČR, Správou toků lesy ČR, Povodím Moravy a vodohospodářskými stavbami Velké Losiny, které v současné době dokončují zakázku pro Povodí Moravy, zahrnutí materiálu Replast do tohoto a podobných projektů. Nic není tak jednoduché, jak se zdá. Povolení o využívání podobných materiálů na takové stavby v přírodě podléhá rozhodnutí odboru životního prostředí příslušných krajů. Budou muset proběhnout další jednání se snahou přesvědčit odbor životního prostředí o smysluplném využití výrobků z recyklovaných plastů.

Recyklovaný materiál Replast lze použít pro mnoho aplikací. Jednou z nich by v budoucnu mělo být také využití pro vodohospodářské stavby.

Kvalita, provedení a vzhled plastových výlisků

Tříděním, drcením a smícháním různých druhů plastového odpadu vzniká základ materiálu Replast. Extruzí materiálu Replast (zahřátím a vtlačením do formy) vzniká výrobek požadovaných tvarů. Barva výlisků je v různých odstínech šedé. V případě požadavku lze výrobek celoprofilově probarvit. Povrch výrobku má hrubší strukturovanou kresbu, která je dána technologickým postupem zpracování. V dělicích rovinách mohou být přelisy takového rozsahu, které nemají vliv na funkčnost výrobku a nevytvářejí nebezpečné hrany. Peckovitá struktura na povrchu výrobku je nezávadným průvodním jevem technologie. Dutinky v řezu výrobku jsou rovněž průvodním jevem zpracovávání hmoty. Dutinky nejsou průchozí v profilu prvku. Deklarovaná pevnost již byla stanovena výrobcem s ohledem na tyto průvodní jevy, případně byly brány do úvahy při výpočtu pevnosti. V řezu nebo na povrchu výrobku se mohou vyskytnout neplastifikované částice, které nemají vliv na požadované vlastnosti výrobku.

Údržba a garantovaná životnost

Při standardním užívání výrobku je garantovaná životnost 25 let. Při výměně a likvidaci je třeba postupovat podle příslušného zákona. Údržba spočívá v provádění očisty, a to běžnými čisticími prostředky, popřípadě tlakovou vodou, a dále se postupuje podle zákona o ochraně životního prostředí a zásad dodržování bezpečnosti práce, zejména u elektrifikovaných tratí.

Přínosy materiálu Replast

Zásadním pozitivem materiálu Replast je fakt, že vzniká zpracováním – recyklací – plastových výrobků, kterým skončila životnost (i po jednom použití, např. obaly). Lze jej snadno obrábět (řezání, frézování, vrtání) a také mechanicky spojovat vruty, šrouby nebo závitovými tyčemi.
Blok
Firma Mosev plast sídlí v Olomouckém kraji, kde se zabývá tříděním plastového odpadu, který následně recykluje do podoby výrobků z recyklovaného plastu. Tyto výrobky a výlisky jsou využívány v celé řadě odvětví, vedle využití ve vodohospodářských stavbách je lze využít v zemědělství, lesnictví, stavebnictví nebo v elektrotechnickém průmyslu. Výrobky a výlisky mohou mít tvar kruhové tyče, obdélníkového trámku různých rozměrů, falcované desky, žebrované lamely určené k prorůstání flóry a mnoho dalších.

Mosev plast

Ing. Leo Vaník

vanikleo@mosevplast.cz

www.mosevplast.cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 190427
Datum: 10. 04. 2019
Rubrika: Trendy / Materiály
Autor:
Firmy
Související články
Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Související články
Aditivní technologie (nejen) v leteckém průmyslu

3D tisk, neboli aditivní výroba, v dnešních dnech zažívá opravdový boom. Většina firem technického zaměření, které jsou na špičce v oblasti inovací, tuto technologii vlastní, nebo alespoň externě využívá. Obdoba této technologie však není v přírodě nová, ani nijak výjimečná.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Made in Česko – Věž pro Svatou zemi

Píše se letopočet 2017 a pro další rok se chytají dvě významná výročí – 100 let od založení Československa a 70 let od založení státu Izrael. Jak lépe přispět k oslavám obou těchto událostí, tvořících historii, než vybudováním výjimečné české stavby, která by ozdobila historické hlavní město Svaté země – Jeruzalém?

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Nový pomocník do nástrojárny

Rodinný podnik Lukov Plast z Českého Dubu je profesionální firma s dynamickým vývojem a mnohaletými zkušenostmi. Zaměřuje se na vývoj a výrobu vzhledových i technických plastových dílů a elektro dílů pro automobilový průmysl. Jeho hlavní činností je výroba komponentů či celých sestav slunečních clon. Vlastní výrobu plastových dílů zajišťuje včetně výroby sériových nástrojů. V současné době disponuje 34 vstřikolisy a zhruba 550 vstřikovacími formami a několika montážními linkami.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Princip laserového čištění a jeho možnosti

Laserové čištění patří mezi mladé technologie, jež nacházejí stále nové uplatnění nejen v průmyslu. Hlavním důvodem jsou nízké provozní náklady, ekologická šetrnost k životnímu prostředí a v neposlední řadě šetrnost k čištěnému materiálu oproti konvenčním metodám.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Výuka a výzkum aditivních technologií

Inovativní výrobní technologie nacházejí své místo také v technickém vzdělávání. Do svých osnov je dříve či později zakomponovaly všechny technické vysoké školy. Avšak pořízení nákladných technologií se neobejde bez podpory ze strany průmyslového výzkumu. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze nyní disponují úplně novým zařízením M2 cusing pro výrobu dílů metodou DMLS německého výrobce Concept Laser, dnes působící pod značkou GE Additive. Stroj dodala společnost Misan a technologie slouží primárně pro výzkum v leteckém průmyslu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit