Témata
Zdroj: www.okuma.com

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Tento článek je součástí seriálu:
Energetická náročnost výrobních zařízení
Díly
Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Doc. Pavel Bach

Působí na výzkumném centru RCMT při ČVUT v Praze. Specializuje se na oblast kmitání a stabilitu obráběcího procesu.

Reklama

Spotřeba elektrické energie pro pohon obráběcích strojů nebyla v minulosti nikdy tak často probírána jako v poslední době. Důvod je všeobecně známý – vysoká cena elektřiny. Japonští výrobci obráběcích strojů systematicky snižují spotřebu elektřiny a současně u strojů optimalizují jejich konstrukci. Kromě toho vyčíslují jejich uhlíkové emise. Dnes, v závěrečné části naší trilogie, se zaměříme na přístup jednoho z největších světových výrobců číslicově řízených obráběcích strojů, společnosti Okuma.

Ta snižuje emise CO2 u svých strojů třemi hlavními způsoby. Jednak snižováním energetické spotřeby (s ohledem na udržení dlouhodobé přesnosti), dále pak proaktivním vypínáním aktuálně nepotřebných periferií, a v neposlední řadě zkracováním časů cyklů. K realizaci těchto záměrů vyvinula společnost Okuma inteligentní funkce a systémy, jejichž přehled udává tab. 1.

Tab. 1. Inteligentní funkce na strojích Okuma. (Zdroj: Okuma)

Snížení spotřeby energie při obrábění lze docílit přenosem několika výrobních procesů, probíhajících na jednoúčelových strojích, na víceúčelový obráběcí stroj. Podobného efektu docílíme použitím pětiosého obráběcího centra. Teoreticky dojde ke zkrácení výrobního času, tudíž i k energetické úspoře. Bohužel je ale celkový efekt znehodnocen problémy s udržením přesnosti obrábění v důsledku složitosti konstrukce těchto strojů. Přesnost obrábění musí být udržována zahřívacími přestávkami v obrábění, častými kontrolami rozměrů obrobků a korekcemi zjištěných odchylek. Neproduktivní časy obrábění se tak prodlužují.

Společnost Okuma k vyřešení tohoto problému přijala vizi postupného přechodu obráběcího stroje dnešní úrovně řízení procesu na stroj schopný autonomního udržování konstantní přesnosti při současném snižování spotřeby energie.

Dnešní výchozí stav obráběcích strojů tohoto japonského výrobce je charakterizován vysokou přesností stroje, vizualizací příkonu, možností vyčíslení spotřeby energie podle operací, možností analýzy využití příkonu a také možností snížit časy cyklů. Tomu odpovídá úroveň 1 až 3 v tab. 2. Účast operátora při zahřívacích cyklech a stabilizaci přesnosti během obrábění je nutná. Od roku 2001 jsou součástí strojů společnosti Okuma funkce Thermo-Friendly Concept a ECO suite, schopné zajistit vyšší inteligenční úroveň 4. Stroje mají nejen vysokou produktivitu, ale navíc autonomně udržují stabilitu přesnosti a redukují při tom spotřebu energií za vybraných operačních podmínek. Na nejvyšší úrovni inteligence 5 by byl stroj schopný činnosti na úrovni 4, ale za všech operačních podmínek. Dále uvedeme příklady dosažení úrovně 5. K realizaci strojů úrovně 4 a 5 jsou použity vyvinuté patentované inteligentní technologie. Úroveň 6 není zatím konkretizována.

Tab. 2. Modely obráběcích strojů pro dekarbonizaci podle vize společnosti Okuma. (Zdroj: Okuma)

Thermo-Friendly Concept (TFC)

Jedním ze způsobů udržování dlouhodobé stálosti přesného obrábění je systém předehřívání stroje a průběžného ohřevu různých částí stroje tak, aby se vyrovnalo tepelné pole stroje a kompenzovaly se tepelné deformace. TFC snižuje čas a energii spotřebovanou na procesy zahřívání a korekce rozměrů pro zachování vysoké přesnosti. Na obr. 1. vlevo je výsledek snížení času potřebného k tepelné kompenzaci stroje LB 3000EXII. Uplatněním TFC byly časové ztráty zkráceny z 68 minut na 3 minuty. Ročně to představuje 0,2 tuny CO2 na stroj. Prostřední obrázek ilustruje výsledek snížení emisí CO2 na stroj o 41 tun díky rozšíření regulačního rozsahu klimatizačního systému udržujícího stabilitu přesnosti stroje. Jestliže stabilitu teploty podporuje TFC, stačí regulace klimatizace v rozsahu ±5 °C, čímž se sníží frekvence spínání i spotřeba energie. Vpravo na obr. 1. je další příklad využití TFC na velkém portálovém obráběcím centru. Při změně okolní teploty o 8 °C stačí TFC udržet požadovanou přesnost obrábění bez podpory chladičů. Ročně se tak sníží emise CO2 o 13 tun na stroj.

Thermo-Friendly Concept je inovativní inteligentní technologie založená na umělé inteligenci, která kombinuje jak technologii konstrukce strojů, tak řídicí technologie a která odpovídá lidským smyslům. Od svého uvedení na trh v roce 2001 byla začleněna do stále většího počtu strojů a je standardem u 125 modelů strojů Okuma. Tato technologie má prokazatelné dobré výsledky ve výrobě pro zákazníky po celém světě, a to s celkovým počtem více než 50 000 vyrobených jednotek za 20 let.

Obr. 1. Příklady úspor energie pomocí funkce Thermo-Friendly Concept. (Zdroj: Okuma)

ECO suite plus

Energeticky úsporný systém ECO suite plus analyzuje data na základě provozních informací stroje a podporuje zaznamenávání sledovaných emisí CO2. Používá technologii Thermo-Friendly Concept (TFC) k udržení požadované přesnosti a k proaktivnímu vypínání zařízení bez zásahu obsluhy pro dosažení úrovně 4, tj. autonomního snížení energie se stabilitou přesnosti. Jedná se již o druhou generaci původního systému nazvaného ECO suite.

Dosažení autonomní rovnováhy

Chladicí systém, který musí být neustále v provozu kvůli teplu generovanému vřetenem během obrábění, je pro udržení dlouhodobě stálé přesnosti výroby klíčovým systémem na každém obráběcím stroji. Na Green-Smart obráběcích strojích společnosti Okuma může být kdykoli zastaven na základě probíhající optimalizace provozu chladicího systému, a to i během procesu obrábění.

Jakmile byla vyvinuta technologie na úrovni 4, byla společnost Okuma schopna poměrně brzy úspěšně realizovat činnost strojů i na úrovni 5, to znamená udržovat autonomní rovnováhu mezi přesností stroje a minimalizací spotřeby energie, a to za všech podmínek.

Reklama
Reklama
Reklama

Ověření technologie Green-Smart

Testy snížení spotřeby energie, a to i během obrábění, byly provedeny na ukázce obrobku simulující obrábění ventilu z korozivzdorné oceli, změnami přesnosti obrábění v reálném čase na základě informací o stavu stroje v řídicí jednotce, a autonomním řízením chladicího systému tak, aby provoz stroje zůstal optimální. V první fázi testu byl k optimalizaci použit pouze TFC, čímž byly eliminovány zahřívací cykly motoru a periferií (Warm-up Motor, Warm-up auxiliaries). To znamenalo redukci spotřeby o 20 %. Ve druhé fázi byla připojena k TFC funkce ECO suite plus, čímž úspora energie stoupla na 31 %. K testování bylo použito vodorovné obráběcí centrum MB-5000HII. Předpokládaná míra využití stroje byla 50 %. Simulované obrábění probíhalo osm hodin denně, 20 dnů v měsíci po dobu jednoho roku. Polovina času potřebného k seřízení a k dalším odstávkám stroje byla řízena funkcí ECO suite plus. Průměrná zátěž stroje byla 30 %. Zahřívání si vyžádalo dvě hodiny denně.

Thermo-Friendly Concept, aplikován spolu s ECO suite plus k optimalizaci činnosti chladiče vřetena, dostává průběžně informaci od snímače teploty vřetena. Spolu s údaji o otáčkách vřetena vstupují tato data do diagnostické aplikace, která sleduje ohřívání vřetena a jeho vliv na přesnost obrábění (viz obr. 2.). Na základě těchto údajů je na stroji autonomně rozhodnuto, je-li třeba vřeteno chladit, nebo naopak je možno chladič vypnout. Výsledkem je nejen udržení přesnosti obrábění, ale i úspora energie.

Obr. 2. Aplikace funkce Thermo-Friendly Concept. (Zdroj: Okuma)

Jiným příkladem může být měření na stroji MB-46VA při obrábění tělesa ventilu, jak ukazuje tab. 2. a grafy na obr. 3. Nasazením TFC a ECO suite plus se doba činnosti chlazení zkrátí ze 7,2 hodiny na 2,2 hodiny. Přesnost obrábění se nezmění.

Tab. 3 Podmínky obrábění tělesa ventilu na MB 46 VA.
Obr. 3. Příklad časové úspory (v hodinách) činnosti chladiče. (Zdroj: Misan)

Soubor inovativních řešení pro úspory energií

Další možností, která je využita ve standardních provedeních všech modelů obráběcích strojů společnosti Okuma, je Power Regeneration System neboli systém rekuperace energie (viz obr. 4.). Systém umožňuje získat energii při brzdění vřetena a posuvových NC os. Dříve byla tato energie ztracena. Výpočtem bylo na vodorovném obráběcím centru MB-5000HII zjištěno, že za předpokladu, že budeme jeden rok, osm hodin denně, 20 dnů v měsíci obrábět aluminiové obrobky, při 50% využití stroje a 30% zátěži stroje, uspoří Power Regeneration System 17 % energie (viz obr. 5.).

Obr. 4. Princip Power Regeneration System. (Zdroj: Okuma)
Obr. 5. Úspory energie díky rekuperaci energie. (Zdroj: Okuma)

Také hydraulická zařízení mohou přispět ke snižování energetické spotřeby obráběcích strojů. Příkladem může být vývoj hydraulického agregátu nazvaného ECO hydraulics (viz obr. 6.). Agregát má přesné ovládání realizované při ultra nízkých otáčkách s technologií servo řízení. Spotřeba energie je oproti předchozí jednotce o 69 % nižší. Kromě toho jsou podstatně sníženy hlučnost, vibrace a teplota agregátu.

Obr. 6. Ekologický hydraulický agregát ECO hydraulics. (Zdroj: Okuma)

Mezi úsporné periferie můžeme zařadit bezkalovou nádrž chladicí kapaliny (viz obr. 7.). Pro stabilní provoz stroje je důležité odstranit nečistoty (kal) obsažené v chladicí kapalině. Proto je pravidelné čištění nádrže chladicí kapaliny nezbytné. Bezkalová nádrž účinně shromažďuje kal a snižuje znečištění chladicí kapaliny. Potlačením hromadění kalu v nádrži lze také drasticky snížit frekvenci problematického čištění nádrže, což umožňuje stabilní provoz při dlouhých pracovních cyklech stroje.

Obr. 7. Systém filtrace bezkalové nádrže chladicí kapaliny. 1 – první stupeň filtrace, bubnový filtr na třísky; 2 – druhý stupeň filtrace, cyklonový filtr; 3 – třetí stupeň filtrace, filtr se sáčkem. (Zdroj: Okuma)

Trojnásobná filtrace kapaliny dokáže odstranit až 99 % nečistot při obrábění litiny a 97 % nečistot při obrábění slitin hliníku. Díky tomu se výměna chladicí kapaliny a vyčištění nádrže provádí jen jednou za tři roky. Klesají tím i možnosti úniku chladicí kapaliny a případné ekologické škody.

Proaktivní vypínání periferií

Energeticky úsporný systém ECO suite plus analyzuje data na základě provozních informací stroje a podporuje zaznamenávání sledovaných emisí CO2. Používá technologii Thermo-Friendly Concept (TFC) k udržení požadované přesnosti a k proaktivnímu vypínání zařízení bez zásahu obsluhy pro dosažení úrovně 4, tj. autonomního snížení energie se stabilitou přesnosti. K proaktivnímu vypínání periferií, a i samotného stroje, slouží následující funkce.

ECO power monitor zobrazuje spotřebu energie jednotlivých periferií odděleně od spotřeby vřetena a NC os a současně zjištěné hodnoty analyzuje. ECO idling stop autonomně rozhoduje o zastavení momentálně nevyužívané periferie. ECO operation řídí pouze nezbytné množství periferií během obrábění.

Reklama

ECO power monitor spolu s ECO suite plus zjišťuje spotřebu a emise CO2 každého zařízení. Záznam dat je k dispozici na výstupním portu. Podrobná analýza zjištěných údajů je přístupná na PC.

ECO idling stop rozhoduje o vypnutí periferií, které jsou momentálně nevyužité. Stroj např. monitoruje teploty frézovacího a soustružnického vřetena, jakož i stav chlazení vřeten (viz obr. 8.), a podle odhadu teplotních odchylek rozhodne, je-li nutné vřetena chladit. Spolupracuje při tom se systémem Thermo Active Stabilizer (TAS). Cílem je udržet stabilitu přesnosti stroje. Spolu s ECO suite plus stroj monitoruje CO2 exhalace.

Obr. 8. Zapojení funkce ECO idling stop. (Zdroj: Okuma)

Pokud jde o úspory energie, bylo zjištěno, že spojením rekuperace energie a funkce ECO idling stop je možné snížit spotřebu periferií na přibližně polovinu. Ze spotřeby celého stroje to dělá 14 %.

Zkracování časů cyklů

Mezi možnosti, jak snížit spotřebu obráběcího stroje, patří zkracování časů cyklů. Uplatní se zde opět řada dílčích systémů, které fungují na strojích Okuma. Jsou to Cycle Time Reduction (easy setting), Thermo-Friendly Concept, 5-Axis Auto Tuning System, Collision Avoidance System, Machining Navi a ServoNavi.

Opakovaná měření ukázala, že volbou optimálních řezných parametrů lze zkrátit čas cyklu až o 34 %. Zkoušky probíhaly na dvoustojanových obráběcích centrech, víceúčelových centrech, vertikálních i horizontálních centrech. Zahrnovaly stroje staré 20 let, 10 let a současnou produkci s instalovaným Thermo-Friendly Conceptem (TFC). Obrábění obsahovalo jak zahřívací operace kvůli dodržení přesnosti, tak kontrolu rozměrů obrobků a probíhalo v rozsahu jedné pracovní směny. Na obr. 9. je vidět pronikavé zlepšení moderního stroje s fungujícím TFC. Zahřívání bylo nutné jen na začátku zkoušky na tři minuty. Během směny nebyly třeba žádné korekce rozměrů obrobku, zatímco na starších strojích byly nutné rozměrové korekce, a to pětkrát a 11krát. Tím produktivita narostla o neuvěřitelných 30 %. S tím souvisí i snížení emisí.

Obr. 9. Vliv Thermo-Friendly funkce na výkonnost strojů Okuma. (Zdroj: Okuma)

Systém automatického ladění NC os se nazývá 5-Axis Auto Tuning System. Oproti manuálnímu seřizování NC os ušetří až 84 % času. Navíc je automatické ladění kvalitnější, zlepší se přesnost polohování NC os. Collision Avoidance System je důležitým pomocníkem obsluhy stroje. Obsluha využívá tuto funkci například při kontrole nového programu obrábění. Funkce upozorní na možnou kolizi, kdykoli se polohované části stroje přiblíží na nebezpečnou vzdálenost. Úspora času je významná. Machining Navi je funkce, primárně určená k vyhledání optimálních řezných podmínek, za kterých se nevyskytuje chvění při obrábění. Jak je vidět z obr. 10, následkem nevhodných řezných podmínek zůstává nekvalitní povrch obrobku. Kromě toho trpí chvěním nástroj. Machining Navi usnadní operátorovi hledání podmínek bez chvění, a tím podstatně zkrátí přípravu obrábění. Funkce ServoNavi optimalizuje řízení NC os tak, aby se zlepšila přesnost obrábění a kvalita povrchu obrobku. Využívá se zejména při obrábění členitých obrobků, jako jsou formy. Lze uspořit až 13 % času obrábění.

Obr. 10. Machining Navi zajistí vysokou kvalitu obráběného povrchu. (Zdroj: Okuma)

Závěr

Ze stručného výčtu opatření, konstrukčních i softwarových, je vidět velká snaha společnosti Okuma se ctí se vyrovnat s úkoly, které mezinárodní společenství klade na výrobce strojního zařízení, jmenovitě na výrobce obráběcích strojů. I když obráběcí stroj zřejmě není pro atmosféru planety tak škodlivý jako třeba automobil, přijali zdejší odborníci výzvu dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality atmosféry. Alespoň ve vlastních továrnách. Moderní stroje společnosti Okuma však budou mít značný podíl i na dekarbonizaci továren zákazníků firmy. Příkladné je, že se společnost snaží redukovat energetickou spotřebu svých strojů, a dokonce i malé přímé emise CO2. A to je pro ni věcí cti.


Autoři celé trilogie doufají, že se jim podařilo zaujmout čtenáře vylíčením vlastností energeticky úsporných obráběcích strojů dvou předních japonských výrobců, společností Okuma a Brother. Obráběcí centra obou výrobců se vyznačují vysokou produktivitou, vysokou přesností stabilní i při proměnlivé teplotě okolí, nízkou spotřebou elektřiny, tlakového vzduchu a procesní kapaliny a nízkými emisemi CO2.
Autoři nenavrhují omezovat používání strojů s elektrickým pohonem, ale doporučují používat stroje s vysokou energetickou účinností. Na konkrétních příkladech bylo ukázáno, že používáním obráběcích strojů s vysokou energetickou účinností mohou podniky citelně snížit výrobní náklady, aniž by utrpěla produktivita a přesnost obrábění. Kromě toho, nízkoenergetický obráběcí stroj přispívá, byť malým dílem, k zastavení oteplování naší planety.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 1: Obecný úvod do problematiky

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hraje roli politika a byznysové zájmy a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Související články
Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 1: Obecný úvod do problematiky

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hraje roli politika a byznysové zájmy a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Související články
Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Fórum výrobních manažerů

Jaké zkušenosti máte s produktovými/subdodavatelskými dodávkami do obranného průmyslu? Jak bylo náročné se do tohoto sektoru dostat? Jedná se o oblast, která je pro vás v současné době důležitá nejen v rámci vaší výrobní diverzifikace, ale i případných státních garancí?

MM Podcast: Glosa - (Po)citová investice

Kolikrát již v době růstu ekonomiky došlo k nenadálému, často nevysvětlitelnému zlomu? Kdo tahal za konce nití, aby změnil otáčení zeměkoule? Proč se to již stalo součástí naší životní cesty a začali jsme to brát jako samozřejmost, bez hlubšího pátrání po příčinách, navíc s ignorací všech hoaxů a cílené propagandy?

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Fórum výrobních manažerů

S čím se v současné době v rámci operativy řízení firmy nejvíce potýkáte? Přetrvává stále nedostatek subdodavatelských komponent ve vaší oblasti a s tím související komplikace s plněním termínů zakázek? Ovlivňují vaši ekonomiku provozu cenové úrovně energetických a materiálových vstupů, nedostatek technického personálu či něco jiného? Jak tuto situaci řešíte a podařilo se vám již některé problémy stabilizovat?

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit