Témata

Peter Šugár

Je profesorom na Ústave výrobných technológií Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, kde pedagogicky aj vedecky pôsobí v odbore Strojárske technológie a materiály. V súčasnosti vedie výskumnú skupinu zameranú na výskum technológie laserového mikroobrábania a jej aplikácie v oblasti povrchového inžinierstva, konkrétne v oblasti funkcionalizácie povrchov nástrojových a biokompatibilných materiálov. Dlhodobo sa venuje tiež otázkam inovácie postupov výučby strojárskych výrobných technológií na všetkých stupňoch  univerzitného technického vzdelávania.

Články

Proces tlačenia – inovačný potenciál v plošnom tvárnení

Tlačenie je alternatíva k ťahaniu, čo je najrozšírenejšia technológia výroby priestorovo nerozvinuteľných, osovo symetrických aj asymetrických súčiastok z tenkých plechov. Proces ťahania je však náročný z hľadiska vstupných investícií, zahrňujúcich náklady na výrobné zariadenia, nástroje a energie, čo pri zohľadnení skutočnosti, že súčasný dynamicky sa rozvíjajúci trh vyžaduje výrobu tvarovo zložitých výtvarkov v malých výrobných dávkach, núti výrobcov hľadať nové, efektívnejšie postupy výroby, ku ktorým tlačenie patrí.