Témata

Spoločnosť Schaeffler dosiahla v 1. polroku 2020 napriek silnému poklesu obratu pozitívny operatívny výsledok

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes predložila svoju priebežnú správu za prvý polrok 2020. V prvých šiestich mesiacoch dosahuje obrat skupiny Schaeffler 5 574 miliónov eur (minulý rok: 7 226 miliónov eur). Upravený o menové vplyvy obrat v tomto období výrazne poklesol o 21,8 %, najmä v dôsledku zníženia dopytu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v druhom kvartáli predstavoval pokles 34,5 %. Rozhodujúcim tu bol klesajúci vývoj obratu vo všetkých troch divíziách, pričom pokles obratu v divízii Automotive OEM upravený o menové vplyvy bol v prvom polroku s 26,8 % zďaleka najsilnejší. Štyri regióny boli pandémiou rozlične zasiahnuté. Regiónu Čína sa vzhľadom na nastupujúce zotavenie v druhom kvartáli podarilo vo výkazovom období vykázať rast obratu o 3,0 % na základe upravenom o menové vplyvy. Zvyšné tri regióny vykazujú v prvých šiestich mesiacoch značné poklesy obratu. V priebehu mesiaca júna vo všetkých divíziách a regiónoch nastalo citeľné zotavenie priebehu obchodu.

Skupina Schaeffler dosiahla v prvých šiestich mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 65 miliónov eur (minulý rok: 556 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 1,2 % (minulý rok: 7,7 %). Zhoršenie oproti minulému roku je najmä dôsledkom poklesu hrubej marže ako následku poklesu obratu podmieneného objemom.

EBIT vo výkazovom období bola zaťažená špeciálnymi efektmi vo výške 288 miliónov eur (minulý rok: 73 miliónov eur). Obsiahnuté tu bolo zníženie obchodnej alebo firemnej hodnoty priradenej k divízii Automotive OEM o 249 miliónov eur uskutočnené v prvom kvartáli. Popri tom zahŕňajú špeciálne efekty výdavky vo výške 39 miliónov eur za rozšírenie programu RACE (divízia Automotive OEM) a FIT (divízia Industrie), najmä v súvislosti so znižovaním počtu pracovných miest. S týmito špeciálnymi efektmi predstavovala EBIT mínus 223 miliónov eur (minulý rok: plus 483 miliónov eur).

Obrat Automotive OEM mínus 26,8 %, robustný objem objednávok s vysokým podielom e-mobility
Divízia Automotive OEM dosiahla v prvom polroku výnosy z obratu vo výške 3 264 miliónov eur (minulý rok: 4 517 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy obrat v porovnaní s minulým rokom výrazne poklesol o 26,8 %, podmienený najmä objemom. Prechodné odstávky výroby v dôsledku pandémie koronavírusu sa vo výkazovom období značne prejavili na globálnej výrobe automobilov, ktorá počas prvých šiestich mesiacov roku 2020 klesla o cca 33 %. Na základe toho bol outperformance divízie Automotive OEM cca 6 percentuálnych bodov. Príjem objednávok sa v prvých šiestich mesiacoch vyvíjal v pomere k ťažkému prostrediu dobre a dosiahol 4,6 miliárd eur. Výsledný ukazovateľ „book-to-bill-ratio“, ktorý udáva príjem objednávok v pomere k obratu, predstavoval v prvom polroku 1,4x (minulý rok: 1,8x). Obchodnej divízii e-mobilita sa podarilo vo výkazovom období získať dve zákazky od celosvetových prémiových výrobcov na dodávku elektrických pohonov náprav v objeme cca 1,1 miliárd eur.

Regionálne bol vývoj obratu veľmi heterogénny. V regióne Európa poklesol obrat upravený o menové vplyvy o 36,0 %. Región Amerika zaznamenal pokles obratu upravený o menové vplyvy vo výške 32,6 %. V regióne Čína predstavoval pokles obratu na základe upravenom o menové vplyvy 2,2 %. Po veľmi slabom dopyte v prvom kvartáli nastalo v apríli výrazné zotavenie v automobilovom sektore, čo viedlo k zvýšeniu obratu v druhom kvartáli. V regióne Ázia/Pacifik klesol v prvom polroku obrat upravený o menové vplyvy o 24,9 %. V štyroch obchodných divíziách (OD) sa podarilo zvýšiť výnosy z obratu len skupinám produktov aktorika a elektrické nápravy (obe OD e-mobilita), ako aj skupine produktov modul tepelného manažmentu (OD motorové systémy).

V prvých šiestich mesiacoch bola dosiahnutá EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške mínus 179 miliónov eur (minulý rok: 221 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi predstavovala v rovnakom období mínus 5,5 % a bola tak výrazne pod hodnotou minulého roka 4,9 %.

Obrat Automotive Aftermarket mínus 14,8 %, EBIT marža 13,8 %
Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala v prvom polroku s obratom 747 miliónov eur (minulý rok: 904 miliónov eur) objemom podmienený pokles obratu upravený o menové vplyvy 14,8 %. Po tom, čo v prvých dvoch mesiacoch roka najmä obchod oblasti Independent-Aftermarket (IAM) v regióne Európa výrazne stúpol oproti minulému roku, v ďalšom priebehu výkazového obdobia výnosy z obratu vo všetkých regiónoch značne poklesli. V priebehu druhého kvartálu sa globálny príjem objednávok zlepšil a priblížil sa priemernej hodnote minulého roka. Popri tom zaznamenal portál digitálnej dielne REPXPERT v priebehu druhého kvartálu výrazný nárast aktivity.

Pokles obratu v regióne Európa predstavoval na základe upravenom o menové vplyvy 13,3 %, v regióne Amerika 19,5 %, v regióne Čína 12,3 % a v regióne Ázia/Pacifik 27,0 %. V regióne Čína nastalo začiatkom druhého kvartálu zotavenie.

Na tomto základe predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi 103 miliónov eur (minulý rok: 141 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 13,8 % (minulý rok: 15,6 %).

Obrat divízie Industrie mínus 12,8 %, silný rast v Číne predovšetkým vďaka sektoru veternej energie
Divízia Industrie dosiahla v prvom polroku výnosy z obratu vo výške 1 562 miliónov eur (minulý rok: 1 804 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy dosiahol pokles obratu 12,8 %. Počas prvých šiestich mesiacov roka 2020 zaznamenali regióny Európa, Amerika a Ázia/Pacifik v dôsledky krízy výrazne negatívny vývoj obchodu. Dvojmiestnu mieru rastu sa naproti tomu podarilo vykázať v regióne Čína, v ktorom najmä klaster v sektore veternej energie vykázal výrazný rast. K rastu prispel aj klaster v sektore Power Transmission. Príjem objednávok divízie Industrie sa k polovici roka stabilizoval. V druhom kvartáli sa podarilo získať dôležité objednávky zákazníkov na nové produkty, aj v rastúcom sektore Robotics a produkty lineárnej techniky. Popri tom bol systém monitorovania stavu OPTIME, ktorý bol cielene vyvíjaný pre jednoduché doplnenie do existujúcich priemyselných zariadení, privedený do stavu zrelosti pre trh. Uvedenie na trh sa uskutočnilo v júli.

Rast obratu predstavoval v regióne Čína na základe upravenom o menové vplyvy 17,6 %, zatiaľ čo vývoj obratu v regiónoch Ázia/Pacifik s 23,4 %, Európa s 20,6 % a Amerika s 16,8 % bol klesajúci.

Divízia Industrie dosiahla v prvých šiestich mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 141 miliónov eur (minulý rok: 194 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 9,0 % (minulý rok: 10,8 %).

Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A nad minulým rokom
Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúci vlastníkom podielov v prvých šiestich mesiacoch 2020 v porovnaní s obdobím minulého roka výrazne klesol na mínus 76 miliónov eur (minulý rok: 324 miliónov eur). Výsledok koncernu predstavoval mínus 353 miliónov eur (minulý rok: 273 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu tak dosiahol mínus 0,52 eur (minulý rok: 0,42 eur).

Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A predstavoval v prvom polroku mínus 148 miliónov eur a nachádzal sa tak výrazne nad porovnávaným obdobím minulého roka (mínus 229 miliónov eur). V prvých šiestich mesiacoch boli investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty s 300 miliónmi eur výrazne pod úrovňou minulého roka (594 miliónov eur), čo zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 5,4 % (minulý rok: 8,2 %).

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Vďaka predvídavému riadeniu Free Cash Flow sa nám v prvom polroku podarilo dosiahnuť lepšiu hodnotu ako v minulom roku. Prísna kapitálová a nákladová disciplína v posledných mesiacoch sa vyplatila. Zachováme si ju naďalej aj v druhom polroku.

Finančné dlhy netto sa zvýšili k 30. júnu 2020 na 3 002 miliónov eur (31. december 2019: 2 526 miliónov eur). Ukazovateľ gearing-ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, sa výrazne zvýšil na cca 160 % (31. december 2019: 86,6 %). Stupeň zadlženosti pred špeciálnymi efektmi bol koncom júna 2020 1,8x (31. december 2019: 1,2x).

Koncern zamestnával k 30. júnu 2020 84 223 zamestnancov (31. december 2019: 87 748), čo zodpovedá poklesu počtu zamestnancov v prvom polroku o 4 % alebo o 3 525 miest.

Programy divízií a opatrenia na zníženie nákladov sú účinné, silná pozícia likvidity
Programy RACE (Automotive OEM), GRIP (Automotive Aftermarket) a FIT (Industrie) iniciované v troch divíziách na jar 2019 ukazujú zamýšľaný účinok. Opatrenia týkajúce sa štruktúry a efektivity zavedené v tomto kontexte sa prejavili pozitívne na nákladoch na predaj. Okrem toho sa vo výkazovom období pokračovalo s opatreniami a boli zavádzané opatrenia, pomocou ktorých boli zmierňované finančné efekty spôsobené pandémiou koronavírusu. Patria sem dočasné opatrenia, ako napríklad zavádzanie a rozšírenie nástroja „Kurzarbeit“, vyberanie dovolenky a znižovanie časového konta, zastavenie prijímania zamestnancov a odstávky v našich závodoch. Už v prvom kvartáli bol program dobrovoľnosti rozšírený z 1 300 na 1 900 pracovných miest, ktoré sa majú zrušiť.

Skupina Schaeffler disponuje voľne dostupnými prostriedkami vo forme hotovosti a úverových liniek vo výške cca 2,4 miliárd eur, čo zodpovedá približne 19 % obratu posledných dvanástich mesiacov.

Predstavenstvo Schaeffler AG 24. marca 2020 v dôsledku celosvetovo sa šíriacej pandémie koronavírusu a z toho vyplývajúceho dopadu na vývoj obchodu pozastavilo prognózu pre obchodný rok 2020 pre skupinu Schaeffler a jej divízie, ktorá bola zverejnená 10. marca 2020. Z dnešného pohľadu naďalej platí, že sa spoľahlivo nedá odhadnúť ani ďalší priebeh pandémie, ani jej ekonomické dopady. Skupina Schaeffler vychádza momentálne z toho, že v obchodnom roku 2020 dosiahne rast obratu upravený o menové vplyvy, EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi a Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A pod príslušnými hodnotami minulého roka.

Klaus Rosenfeld povedal: „Vďaka dôsledne zavedeným protiopatreniam a solídnemu prispeniu výsledkov našich divízií Automotive Aftermarket a Industrie sme doteraz krízou prešli lepšie, než sme očakávali. Oživenie dopytu v júni naznačuje, že po najhlbšom bode v apríli postupne smerujeme opäť nahor. Naďalej zostáva vysoká miera neistoty v tom, kedy sa znovu dosiahnu úrovne spred krízy. Pre nás to znamená, že musíme naďalej konať veľmi disciplinovane a predvídavo.

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy společnosti.

Související články
Ocenění za design pro výkonné čtyřosé roboty

Jedním z letošních vítězů designové soutěže Red Dot Design Award 2021 v kategorii Product Design se stala řada průmyslových robotů Stäubli TS2. Tyto roboty se tak kromě vysokého výkonu, přesnosti a spolehlivosti nyní mohou pochlubit i oceněním za design.

Výroba elektrolytu pro lithium-iontové baterie v Evropě

Společnost Lanxess, výrobce speciálních chemikálií, vidí v elektromobilitě velký potenciál. Svou vizi o elektromobilitě jako hlavní příležitosti růstu na trhu podpořenou založením iniciativy pro e-mobilitu a oběhové hospodářství nyní ještě potvrzuje navázáním spolupráce s čínským výrobcem lithium-iontových baterií, vodivých solí a elektrolytu Guangzhou Tinci Materials Technology (Tinci). Od příštího roku bude ve svém závodě v Leverkusenu (Kolín nad Rýnem) pro společnost Tinci vyrábět elektrolyt do baterií pro elektromobily.

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Související články
Vysoce přesná válečková vedení pro bezhrotou brusku

Nová bezhrotá bruska Tschudin Cube 350 využívá válečková vedení NSK řady RA s nízkým třením a vysokou tuhostí, která pomáhají vytvářet vynikající úroveň kvality povrchu obrobků. Bruska Cube 350 od firmy Tschudin pracuje metodou bezhrotého broušení válcových ploch a díky inovaci konstrukce umožňuje instalovat několik strojů těsně vedle sebe. Kromě vysoké přesnosti umožňuje stroj dosáhnout velmi krátké doby seřízení při změně produkce, což umožňuje nákladově výhodné obrábění malých sérií obrobků.

Související články
Jak zjistit kvalitu vnějšího prostředí

Na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů venkovního prostředí v současné době pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Roboty v boji s koronavirem

V době koronavirové pandemie dochází k omezování výroby v řadě oborů. Některé společnosti však svoji výrobní kapacitu právě nyní potřebují navýšit. Jde například o výrobce ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. V situaci, kdy je nutno omezovat kontakty mezi lidmi, nemůže manuální výroba zvýšené požadavky splnit. Pomoci mohou roboty od společnosti Kuka, a to jak ve výrobě, tak v testovacích laboratořích.

Absolventi bez praxe – firmy musejí posílit spolupráci se školami

Firmy se již mnoho let potýkají s tím, že ze škol vycházejí absolventi bez potřebných praktických dovedností zejména v technických oborech. Distanční výuka tento problém nyní ještě prohloubila. Více než kdy jindy je nyní důležitá spolupráce firem se školami, která může situaci pomoci změnit.

Technologické trendy 2021 #2 Revitalizace core systémů

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme tentokráte nahlédnout do druhého trendu a to Revitalizace core systémů.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: březen 2021

Hlavní, sezónně upravený Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit vzrostl z únorových 56,5 bodu na 58 v březnu. Aktuální hodnota indexu signalizovala prudké zlepšení zdraví českého zpracovatelského sektoru a byla nejvyšší za více než tři roky. Data za březen 2021 byla nashromážděna mezi 12. a 23. 3. 2021.

Sofistikovaná fasáda budoucnosti

Vývoj inovativního systému lehkých obvodových plášťů, který bude aktivně přispívat k vnitřnímu komfortu a redukci uhlíkové stopy nebytových budov. To je cílem, na který se v rámci mezinárodního projektu Powerskin+ zaměřuje ČVUT UCEEB.

Společnost NSK dokončila akvizici firmy Brüel & Kjær Vibro

Společnost NSK Ltd. dokončila akvizici firmy Brüel & Kjær Vibro (dále B&K
Vibro), která se zabývá vývojem systémů pro sledování stavu
strojů a zařízení (CMS, Condition Monitoring System).
Monitorování stavu je proces kontroly fyzikálních veličin stroje
nebo zařízení, jako jsou vibrace nebo teplota, jehož účelem je
určení změn, které naznačují vznikající poruchu. Monitorování
stavu stroje v průběhu jeho provozu umožňuje naplánovat údržbu
nebo přijmout opatření, která zabrání závažnému selhání.
Akvizice společnosti B&K Vibro společností NSK urychlí rozvoj
obchodní platformy NSK na rostoucím trhu CMS.

Tiché a úsporné pohony pro malé ventily

Servopohony SSA pro malé ventily od společnosti Siemens získaly nové funkce. Díky kompatibilitě se sběrnicovým systémem KNX lze tyto servopohony zapojit do struktury inteligentního řízení budov. Dalšími přednostmi těchto zařízení z rodiny Smart Infrastructure jsou snadná instalace a tichý a úsporný provoz.

Online univerzita digitálního řemesla

Komplexní vzdělávací platforma v oblasti digitálního řemesla FabLab University učí pedagogy a studenty, jak využívat a ovládat moderní výrobní technologie. Prezenční kurzy a workshopy jsou určeny pro učitelé středních a základních škol. Pro studenty je k dispozici web plný lekcí, tutoriálů a doplňkových materiálů. Webová stránka fablabuniversity.cz nyní nahrazuje dočasně zavřené laboratoře.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit