Témata
Reklama

Metodika certifikace budov

01. 10. 2013

Kvalitní a moderní budova musí naplňovat celou řadu požadavků z technické, environmentální, ekonomické a sociální oblasti. Jak ale poznat, jak moc je daná budova kvalitní? Subjektivně si lze o této míře jistě učinit svůj vlastní názor, ale ten není pro praxi dostačující. Proto existuje možnost, kterak tuto míru objektivněji kvantifikovat – a tou jsou systémy certifikace budov.

Ve vyspělých zemích existuje celá řada certifikačních schémat pro vyjádření míry souladu projektované či již stojící budovy s principy udržitelné výstavby (a že do této oblasti spadají i inteligentní budovy). Často se tyto certifikáty označují zjednodušeně (a marketingově lépe uchopitelně) jako „zelené“ nebo „ekologické“. Správnější název a pravá podstata jsou však složitější – jde o hodnocení udržitelnosti staveb, tedy širokého spektra kritérií z řady odborných oblastí. Ať už nazýváme metodiky různě, mají jedno společné – hodnocení budovy z hlediska řady aspektů, které korespondují s filozofií udržitelné výstavby. Energetická a environmentální stránka věci je sice významnou složkou v hodnocení, ale to je navíc doplněno o sadu kritérií z oblasti sociálně-kulturní, ekonomické a technické kvality. Udržitelný rozvoj a výstavba totiž se všemi těmito oblastmi úzce souvisí.

Ve světě je nejvíce rozšířený certifikační systém BREEAM, vyvíjený od roku 1990 ve Velké Británii, a americký LEED, který je na trhu od roku 1998. U nás se lze prakticky setkat se čtyřmi systémy – se dvěma výše zmíněnými a pak s národním certifikačním systémem SBToolCZ a německým systémem DGNB. V tomto článku se blíže seznámíme s českým národním systémem SBToolCZ.

Reklama
Reklama

Národní certifikační systém SBToolCZ

SBToolCZ je česká metodika pro hodnocení komplexní kvality budov, kdy se posuzují vlastnosti budovy a jejího okolí s ohledem na naplnění požadavků udržitelné výstavby. Hodnotí se tak vliv budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, funkční a technická kvalita, ekonomika a management a v poslední řadě i lokalita, ve které je budova postavena. Je dosud jediným certifikačním schématem, které respektuje podmínky a zvyklosti ve výstavbě v České republice. To znamená, že metodika zohledňuje při certifikaci českou legislativu a normy, hodnocená kritéria jsou pro ČR relevantní, srovnávací hladiny jsou nastaveny podle českého stavebnictví, váhy v metodice jsou nastaveny českým panelem expertů a zohledňují prioritu zájmu hodnocení v naší republice. Zároveň je však metodika i v souladu s evropskými aktivitami, jako jsou například evropské normy CEN/TC 350 a ISO TC 59. SBToolCZ působí na trhu od roku 2010, přičemž koncem roku 2011 byla založena Národní platforma SBToolCZ, která vznikla za účelem společně zajistit rozvoj, provozování, správu, řízení lidských zdrojů, výkon certifikace a propagaci národního certifikačního systému SBToolCZ. Mezi zakládající subjekty patří: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. (TZÚS Praha, s. p.) a Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s. r. o. (VÚPS). Fakulta stavební v platformě zastává roli vývoje a výzkumu a společnosti TZÚS Praha, s. p., a VÚPS zajišťují společně výkon certifikace. Certifikace kvality budov metodikou SBToolCZ je prováděna vyškolenými autorizovanými osobami, které provádějí hodnocení, ale vlastní certifikát vydává až po kontrole nezávislý certifikační orgán – TZÚS Praha, s. p., nebo VÚPS.

Cíle metodiky SBToolCZ:

• podpora snižování energetické náročnosti budov v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II);
• podpora nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh;
• zmírnění dopadu staveb na životní prostředí;
• podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov;
• zhodnocení budov v rámci dalších aspektů obsažených v oblasti udržitelné výstavby;
• poskytnutí důvěryhodného štítku (certifikátu) o souladu stavby s principy udržitelné výstavby;
• stimulace poptávky po udržitelných budovách;
• motivační prvek pro výrobce provádět environmentální prohlášení o produktu (EPD).
Popis metodiky SBToolCZ

Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje řada různých kritérií. Jejich rozsah se liší podle typu budovy a podle fáze životního cyklu, který je posuzován. Cílem multikriteriálního hodnocení je přiřadit budově na základě hodnocení stanoveného metodikou transparentní certifikát – bronzový, stříbrný nebo zlatý.

Kritéria se hodnotí pomocí předepsaných metodických postupů, přičemž výstupem je bodované skóre ve stupnici 0 až 10 – nula reprezentuje stav obvyklý v ČR nebo splnění legislativních či normativních požadavků, desítka pak odpovídá nejvyšší kvalitě nebo cíleně nastavenému trendu v oblasti udržitelné výstavby.

Na základě celkového skóre všech kritérií se budově přiřadí certifikát kvality, a to podle obr. 1. Takovýto výsledek je tak možné poměrně jednoduše a jasně prezentovat odborné i laické veřejnosti bez užití složitých popisů procesu hodnocení, různých vazeb, jejich závislostí, vlivů a okrajových podmínek.

Výsledné certifikáty kvality podle celkového skóre [1].

Význam a smysl certifikace budov

Certifikace je dnes ve vyspělých zemích včetně ČR vyžadována investory, developery a budoucími nájemci či uživateli. Každá zájmová skupina ocení na hodnocení komplexní kvality budov završeném certifikátem různá pozitiva a přínosy. A na tom nic nemění fakt, že vlastní certifikace stojí řádově promile z investičních nákladů, možné vícenáklady související se změnou projektu, resp. stavby k lepšímu nepočítaje.

Projektantům se dostává do rukou nástroj, který jim může pomoci zlepšit kvalitu jejich návrhu, developer pak zase ocení, že jeho budova dostane certifikát, který v případě vyššího ocenění lze výhodně použít k marketingové výhodě před konkurencí. A zájemce o koupi či nájem certifikované budovy zase díky certifikátu alespoň rámcově tuší, jak moc kvalitní je předmětná budova, že pravděpodobně bude užívání budovy na vyšší úrovni a že bude mít nižší náklady na provoz. A vyšší státní zájem zase bude rád, že stavba bude šetrnější k životnímu prostředí.

Blíže se ještě zaměřme na konkrétní motivaci a očekávání jednotlivých zájmových skupin od procesu certifikace. Investoři a developeři musejí při tvorbě svých byznys plánů zohlednit současné trendy, požadavky a výhled do budoucna. A udržitelná výstavba ke zřejmým benefitům současné výstavby patří. Certifikovaná budova jim může přinést stabilnější cenu na trhu nemovitostí a možná i větší zhodnocení v čase. A to vše za relativně malé, nebo dokonce i žádné vícenáklady. Uživatelé certifikované budovy zase mohou mít větší jistotu, že budova během projektu prošla hodnocením se zvýšenými nároky na kvalitu vnitřního prostředí a technickou kvalitu. Obyvatelé bytů tak mají větší šanci na vyšší uživatelský komfort, kvalitní vnitřní klima a menší provozní náklady, zaměstnanci administrativních budov zase ocení kvalitní podmínky pro práci, které mohou být měřeny například formou uživatelského komfortu. Zájemce o koupi certifikované budovy ocení nejen výše zmíněné aspekty, ale jistě využije certifikát k propagaci svého udržitelného postoje ve společnosti. Navíc ocení menší provozní náklady oproti budově necertifikované a pravděpodobně stabilnější cenu v budoucnosti. Určitou záruku také může přinést fakt, že certifikaci provedla třetí strana, takže v procesu projektu a výstavby se vyskytl nezávislý subjekt, který zhodnotil a prověřil řadu procesů. Projekční a stavební firmy mohou využít proces certifikace ke vnesení vyšší kvality a přidané hodnoty. Navíc reference spojené s veřejně známými a dobře certifikovanými budovami budou jasnou výhodou oproti konkurenci.

A posledním pohledem může být vnímání společnosti. Ta může jako benefit vnímat nejen ochranu životního prostředí v globálním měřítku, ale i v úrovni okolí certifikované stavby. Taková stavba je zpravidla částečně otevřená veřejnosti, umožňuje lépe pohyb cyklistům a hendikepovaným lidem (včetně maminek s kočárky), emituje do svého okolí minimální znečištění a hluk. S tím souvisí i motivace veřejné (státní) správy. Stát má úlohu ochrany veřejných zájmů, což se projevuje nejen v ochraně životního prostředí, ale i v budování kvalitního vnitřního prostředí. Vzhledem k pozitivním přínosům certifikace pro společnost popsaným výše je logické, aby stát podporoval výstavbu udržitelných budov. Zde jsme ale bohužel na začátku, neboť stát se teprve učí podporovat energeticky úspornou výstavbu a udržitelná výstavba mu toho zatím moc neříká.

Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Národní platforma SBToolCZ

vlastimil.ruzicka@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 131058
Datum: 01. 10. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Stavebnictví & Strojírenství
Autor:
Firmy
Související články
Facility management pojem téměř neznámý

Koncem letošního roku budou v češtině uveřejněny další čtyři díly evropské normy Facility managementu ČSN EN 15221. Obor tak bude standardizován v celé své šíři a doufejme, že ještě více vejde do povědomí odborné veřejnosti.

Legislativní požadavky a energetická náročnost budov legislativě

Hodnocení energetické náročnosti budov a certifikace budov se v České republice provádí již od 1. ledna 2008, nicméně od 1. 1. 2013 je platná změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, která výrazně změnila a upřesnila stávající pohled na problematiku hospodaření energií v souvislosti s implementací směrnice 2010/31/EU.

Inteligentní a šetrné budovy napříč obory

Problematika inteligentních a šetrných budov se netýká pouze samotné stavby. Spojuje obory stavební, strojní a elektrotechnické, potažmo také informační technologie a Facility Management. K hlavním tématům patří energetické úspory, aplikace nových komunikačních, bezpečnostních a multimediálních technologií v moderní výstavbě průmyslových budov a velkých firemních provozů, kde je třeba řídit, monitorovat a optimalizovat služby. Potenciál, který se za touto novou koncepcí technologie budov skrývá, je obrovský.

Související články
City Green Court jako příklad úspěšného projektu

V pořadí již třetí realizovaná budova architekta Richarda Meiera v této atraktivní lokalitě, v samém centru Prahy 4 a zároveň v přímém sousedství rozlehlého parku na Kavčích horách. Patří také mezi první inteligentní a šetrné budovy v Čechách s označením LEED Platinum.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Šetrné budovy: od módy k trvalému zájmu

Česko rychle dohání světový trend šetrného stavebnictví. Pozadu jsou jen veřejné budovy.

Nové technologie a řidící systémy budov

Současným trendem výstavby budov v rozvinutých zemích jsou úsporné budovy, které zajišťují pro své uživatele celou řadu funkcí. Pro tyto budovy se v současné době používá obecnější termín inteligentní budova. Inteligentní budova je zpravidla vybavena řídicím systémem, který zajišťuje provoz budovy.

Možná řešení průmyslových a výrobních hal

Vizuální komunikace firmy v souladu s moderní architekturou – to je současný trend v oboru průmyslové haly a komerční objekty. Vítězí jednoduché, energeticky úsporné a bezpečné stavební systémy.

Průmyslové haly podporují exkluzivitu značky

Vybudování kvalitní průmyslové haly, která splňuje veškeré technické i estetické nároky, nebývá jednoduché. Realizační firma musí ovládat nejen veškeré stavební záležitosti, ale i další návazné činnosti. V případě značky Peugeot především nároky automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Termovizní kontrola svarových spojů

Svařování je průřezový obor, jehož postupy se používají prakticky ve všech oblastech průmyslu a služeb. Termografická kontrola je moderní, produktivní způsob hodnocení kvality, který perspektivně může za určitých okolností v budoucnosti nahradit standardní NDT metody zkoušení a může se stát jejich alternativou s vyššími užitnými vlastnostmi. Pomocí speciálního SW bude možné např. u svarových spojů přibližně určit i mechanické a strukturní vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti základních materiálů.

Japonská laserová řezací centra

Společnost Mitsubishi má ve svém výrobním programu mimo jiné celou řadu laserových řezacích center vycházejících především z návrhů a požadavků zákazníků, s pracovními stoly až do 2 500 x 6 000 mm, s automatickou výměnou materiálu, skladováním plechů, řezáním trubek a dutých profilů, 3D řezáním atd. V současné době je používáno ve výrobě po celém světě více než 12 000 laserových řezacích center této značky.

Rozdíl je v oblouku

Nová Lorch série S je připravena na všechny eventuality při pulzním svařování MIG/MAG – mimo jiné umožňuje svářeči nastavit zdroj podle svých individuálních potřeb. Svářeč tak má oblouk trvale plně pod kontrolou a může ocel, nerez, hliník a také CuSi svařovat s velmi malým rozstřikem a s optimální kontrolou tavné lázně. Zaručenou kvalitu poskytují výkonné procesy XT a Speed, optimalizovaná koncepce ovládání, individuální konfigurovatelnost zdroje pro všechny oblasti použití v průmyslu a řemeslech.

Požadavky na kvalifikaci svářečských inspektorů

Mezinárodní svářečský inspektor (IWI) je kvalifikace svářečského dozoru se zaměřením na nejdůležitější úlohu procesu svařování – ověřování shody s požadavky zákazníka, státních a mezinárodních předpisů a nařízení. Kvalifikace IWI výrazně rozšiřuje znalosti svářečského dozoru, jako např. IWE/IWT, ale přesto zůstává odborné veřejnosti často neznámá. Tento článek si klade za cíl seznámit veřejnost s uvedenou kvalifikací, vysvětlit její úlohu a také upozornit na blížící se změny, které mohou uchazečům její získání výrazně zkomplikovat.

Svařitelnost ocelí pro automobilové karoserie

V ČR je robotizace svařovacího procesu nejvíce zastoupena v automobilovém průmyslu. Se sériovou výrobou samonosných karoserií vyvstal problém spojování ocelových plechových výlisků. Příspěvek proto mapuje základní ocelové materiály používané při stavbě karoserií a jejich svařitelnost.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit