Témata
Reklama

Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Navzdory skutečnosti, že průmysl má v naší zemi dlouho zakořeněnou tradici vytvářející záruku zajímavého pracovního uplatnění, vyprazdňují se odborné střední školy, nedostává se kvalifikovaných techniků a řemeslníků. Profesní strojní, stavební či elektrotechnické organizace bijí již několik let marně na poplach. Současně se však zvyšuje počet všeobecně vzdělaných osob, pro které na trhu práce není uplatnění.

V České republice dochází od roku 1994 k velkému demografickému poklesu a důsledky této degresivní vlny se projevují na středních školách. Jejich kapacity jsou již dlouhou dobu značně předimenzované a kvalita obecného vzdělávání tragicky upadá. Vlivem zavedení víceletých gymnázií došlo navíc k potlačení zájmu o vzdělávání na průmyslových školách patřících dříve mezi výběrové. Pokud si mladý člověk zvolí odbornou školu, tak ideálně maturitní obor. Teprve když má studijní problémy, rodiče připustí, že je lepší vyučit se nežli nic. Paradoxně tito žáci se naučí řemeslo a posléze patří mezi vyhledávané odborníky.

Reklama
Reklama
Reklama

Vnímejme příklady

Naštěstí u nás stále existují zodpovědní, kterým není lhostejná budoucnost následující generace a kteří vzájemnou spoluprací vytvářejí předpoklady pro budování pevných základů naší společnosti. Máme tím na mysli firmy, školy a rodiče. Ti všichni vytvářejí provázaný celek, jehož výstupem je odborník, který se o své profesní uplatnění obávat nemusí. Uveďme následující příklad.

Rok se sešel s rokem a aktéři soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens – Sinumerik Cup, se opět potkávají. Tentokráte na půdě mohelnické školy, která společně s domažlickou a jičínskou školou tvoří onu zlatou „siemensáckou partnerskou trojici“. Zázemí premiérového vyhlášení se v loňském roce v Jičíně s úspěchem zhostila ředitelka školy Alena Žalská, letos v Mohelnici nebylo ponecháno nic náhodě a zdejší ředitel Jiří Ženožička organizaci pojal velmi profesionálně. První den v závěru odborných referátů a vystoupení byly vyhlášeny výsledky soutěže a následovala exkurze po zdejších učebnách, druhý den se uskutečnila návštěva zdejšího výrobního závodu Siemens Mohelnice.

Iniciátorka této soutěže Eva Klocová ze společnosti Siemens osvětluje pravidla: „Putovní pohár získá vždy škola, která připraví a nejlépe vypracuje prezentaci postupu obrábění zadané součástky. Hodnoticí komise pak jednotlivé školy navštíví a vystoupení žáků posoudí. Soutěžení má podpořit především spolupráci mezi studenty. Každá škola může postavit až tři týmy, počet členů každého týmu je omezen na dva až čtyři studenty. Pohár bude vítězi propůjčen vždy na dalším setkání při celkovém vyhodnocení soutěže a bude na něj připevněn štítek se jménem školy a rok, v němž zvítězila.“

Eva Klocová, Jiří Karas, David Suchý a Jiří Urban ze společnosti Siemens při svých referátech na setkání partnerských škol v Mohelnici letos na konci října.

Vítězové jsou jen jedni

V loňském roce se vyhlášení konalo v Jičíně a post nejvyšší si odnesli domácí. Letos bohužel v Mohelnici neobhájili a putovní pohár směřuje do západních Čech. Čím si domažličtí zasloužili první místo? Ptáme se Aleše Polzera z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, který hodnotil i tento ročník soutěže.

Musím podotknout, že hodnocení letošního klání bylo výrazně těžší než v roce 2014. Je vidět, že studenti i učitelé berou tuto soutěž velmi vážně. Vloni jsem konstatoval, že všichni, kteří se zúčastnili, se svým způsobem stali vítězi, protože se něco nového naučili. Letos tomu nebylo jinak, a co víc, bylo krásné sledovat ten velký krok kupředu, který studenti pod odborným vedením svých pedagogů učinili,“ říká Aleš Polzer.

Zadáním pro druhý ročník byla součást typu hřídel, která obsahovala tolerované i netolerované rozměry, geometrické tolerance a jednotlivé plochy měly předepsány i různé hodnoty střední aritmetické úchylky profilu. Úkolem bylo naprogramovat závit s jemným stoupáním, zápich i drážky. „Záleželo pouze na soutěžících, zda zvolí obrábění z tyče, nebo z přířezu, a zda obrobí hřídel kompletně na jedno upnutí, nebo zda budou polotovar mezi jednotlivými soustružnickými operacemi otáčet,“ konstatuje Aleš Polzer. Soutěžní zadání se tedy prakticky nelišilo od úkolu, se kterým se budou soutěžící po dokončení svého studia na střední škole setkávat v běžné praxi.

A jak takové samotné hodnocení prací žáků probíhá, nám prozrazuje doktor Polzer, který profesně působí jako odborný asistent Ústavu strojírenské technologie, odboru technologie obrábění na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně: „Při hodnocení bylo nejprve nutno zkontrolovat, zda jednotlivé soutěžní týmy věnovaly dostatečnou pozornost všem předepsaným konstrukčním prvkům a zda vytvořený NC program skutečně povede k výrobě shodného kusu. V následujícím kroku bylo třeba posoudit drobné detaily, jako je posloupnost obráběných konstrukčních prvků, zvolené řezné podmínky, způsob upnutí polotovaru, zvolené nástrojové vybavení, nebo to, zda např. drážky pro pojistné kroužky je v tomto případě vhodnější hrubovat a následně dokončovat, nebo zda by měly být obrobeny efektivněji, tedy jen jednoduchým radiálním pohybem zapichovacího soustružnického nože.“

Po důkladné kontrole jednotlivých parametrů všech naprogramovaných cyklů a kontrole bloků s nezbytnými elementárními pohyby řezných nástrojů nebylo o vítězi pochyb. Letos dosáhl na nejvyšší příčku tým z Domažlic. K tomuto vítězství jim prý dopomohly zdánlivé maličkosti, jako adekvátní hodnoty přídavků pro dokončovací soustružení, zvolené parametry závitového cyklu a způsob programování tolerovaných rozměrů.

Aleš Polzer z Fakulty strojního inženýrství v Brně zhodnotil jednotlivé soutěžní týmy, uvedl úskalí zadané úlohy a vyhlásil letošního vítěze soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens – Sinumerik Cup. Stal se jím tým z Domažlic. Doktor Polzer závěrem svého hodnocení poblahopřál všem soutěžícím a konstatoval, že aktivní účastí v této soutěži učinili studenti významný krok ve svém vzdělávání.

Partnerské školy Siemens

Co si lze představit pod názvem partnerská škola Siemens? Podle Evy Klocové není třeba hledat ani vymýšlet nic mimořádného, zůstáváme prý při klasické definici slovíčka – jedná se jednoduše o vztah, vztah mezi školou a společností Siemens. Díky historickým okolnostem byly do tohoto projektu zapojeny tři školy v České republice a staly se tak součástí vzdělávacího konceptu Siemens. Ten je založen na velice jednoduchém principu, který je obsažen ve zkratce TTT, tedy Train The Trainer – to je certifikační kurz pro učitele CNC obsluhy a programování, který kromě odborné stránky obsahuje také nezbytný doplněk didaktický, tedy to, jak danou problematiku studentům vysvětlit. Volně přeloženo, tento kurz opravdu znamená jakýsi trénink pedagogů, kteří budou předávat znalosti CNC techniky dál. „Protože společnosti Siemens na kvalitě vzdělání v tomto oboru opravdu záleží, potvrzuje kvalitu školitelů odbornými certifikáty. Tyto zaručují, že kurz pořádaný v našem případě partnerskou školou je součástí vzdělávacího programu Siemens (školicí podklady poskytuje společnost Siemens) a po jeho ukončení každý účastník dostává Siemens osvědčení o absolvování kurzu,“ říká Eva Klocová. Velkým přínosem pro učitele partnerských škol je, že po absolvování kurzu TTT mají automaticky uvolněn přístup k nejnovějším informacím a poznatkům v oblasti CNC techniky – jsou zaregistrováni do Siemens extranetu, kde lze najít celou řadu praktických příkladů, včetně aktuální dokumentace. Protože Siemens kvalitu opravdu velmi pečlivě kontroluje, je pro partnerské školy pořádáno pravidelně každý rok setkání v Technologickém a aplikačním centru Siemens v Erlangenu, kde dochází nejen k výměně zkušeností jednotlivých škol, ale součástí je i školení a praktická cvičení. Na tomto místě je třeba připomenout fakt, že jde o setkání technických škol z Německa, Švýcarska a Rakouska a je opravdu velkým úspěchem, že členem tohoto vyjímečného klubu jsou také tři technické školy z České republiky. Z celé řady zemí, kde má Siemens své zastoupení, byla Česká republika mezi prvními, která vzdělávací koncept dokázala rychle aplikovat a úspěšně se do něj zapojit, a to je určitě důvod k radosti a hrdosti zároveň. Na samém začátku bylo zmíněno slovíčko partnerství, to však neznamená jen to, že se v budově školy nebo na webových stránkách objeví logo Siemens a na stěně budovy ozdobná cedulka. Partnerství podle inženýrky Klocové má být vyrovnaný vztah, takže nejde jen o to, že školy budou tzv. brát, ale Siemens tyto školy řadí mezi své školicí partnery – školy aktivně školí odborné kurzy CNC obsluhy a programování ShopMill a ShopTurn, v prostorách škol může Siemens pořádat speciální semináře a workshopy s využitím jejich technického zázemí, což je pro obě strany velmi užitečné. Aby byl seznam partnerů Siemens v oblasti technického vzdělání kompletní, nesmíme zapomenout na další certifikované pracoviště, kterým je FSI VUT v Brně pod vedením profesora Miroslava Píšky. Toto pracoviště je využíváno zejména pro technologické semináře a spolupráce probíhá v jiném režimu než mají střední technické školy a učiliště. „Pokud po přečtení těchto řádek na někoho padl stín pochybností, že tedy Siemens spolupracuje pouze se třemi školami a pokládá si cimrmanovskou otázku "Není to málo?", tak ho musím uklidnit, že tak tomu opravu není,“ říká Eva Klocová a vysvětluje: „To, že má Siemens tři partnerské školy, vůbec neznamená, že by na ty ostatní zapomínal. Projekt partnerských škol je momentálně zcela naplněn – je opravdu velice náročné zajistit vše potřebné pro jeho fungování a přece jen prioritní záležitostí našeho oddělení je péče o výrobce obráběcích strojů. Všichni moji kolegové však do škol zavítají vždy velmi rádi – jedná se většinou o pomoc s instalací výukového programu Sinutrain, odbornou konzultaci ohledně retrofitu starého stroje, případně pomoc a radu s nákupem stroje nového. Naši spolupráci se školami můžeme měřit i počtem instalovaných licencí Sinutrain, která se v současné době blíží již k padesáti a to rozhodně za úspěšnou spolupráci my i jednotlivé školy považujeme,“ uzavírá paní Klocová.

Zadáním pro druhý ročník byla součást typu hřídel, která obsahovala tolerované i netolerované rozměry, geometrické tolerance a jednotlivé plochy měly předepsány i různé hodnoty střední aritmetické úchylky profilu. Úkolem bylo naprogramovat závit s jemným stoupáním, zápich i drážky.

Vyhlášení Sinumerik Cup 2016

Mohelnické setkání bylo stejně jako předchozí dva ročníky ozdobeno nejen slavnostním vyhlášením vítězů a předáním putovního poháru, ale zároveň organizátoři vyhlásili další ročník soutěže. „Můžeme se těšit na to, že se v roce 2016 všichni sejdeme v Praze, abychom našim partnerským školám i my představili zázemí naší společnosti“, říká Eva Klocová a pokračuje: „S představováním firmy jsme však začali vlastně už v Mohelnici, a to díky vstřícnosti ředitele závodu Siemens Mohelnice Pavla Pěničky, který nejenže zorganizoval naprosto dokonalou prohlídku výrobního závodu, ale osobně nám představil historii i současnost výrobního závodu ve velmi poutavé prezentaci. Prohlídka závodu byla pro všechny zúčastněné opravdovým zážitkem a skvěle tak završila naše setkání. Znovu se potvrdilo, že osobní setkání a komunikace je nenahraditelný moment. To, jak dokážeme obsah našeho sdělení podtrhnout řečí těla nebo výrazem tváře, se opravdu nedá nahradit ani tisícem smajlíků v e-mailu. Některá sdělení jsou skutečně taková, že se vyplatí kvůli nim ujet i stovky kilometrů. Zanechávají po sobě totiž pocit, že jsme byli součástí něčeho mimořádného, co za námahu stálo, potkali jsme spoustu zajímavých lidí, dozvěděli jsme se informace, které si nikde nepřečteme, viděli jsme to, co jen tak nikde neuvidíme, a nejvyšší odměnou je to, že se stáváme přáteli. Ne ne, teď nehovořím o Facebooku, toto není sociální síť – toto je realita a je skvělé být její součástí.“

Ředitel Střední školy technické a zemědělské Mohelnice Jiří Ženožička byl se svým týmem v letošním roce hostitelem setkání partnerských škol Siemens. Škola si v rámci zkvalitňování výuky pořídila soustruh C 420 brazilské společnosti Romi zastupované, v ČR a na Slovensku firmou CNC Invest a jejím jednatelem Ing. Bláhou.

Češi mezi obráběči chybí!

Do mohelnické školy byl nedávno instalován soustruh C 420 brazilské společnosti Romi, zastoupené firmou CNC Invest, jejíž ředitel Ing. Vladimír Bláha byl také na mohelnickém setkání přítomen. Ve svém vystoupení představil společnost CNC Invest a zmínil se i o soutěži WorldSkills International 2015. Zmínka to nebyla v žádném případě náhodná, protože firma Romi Brazil, kterou společnost CNC Invest v ČR a na Slovensku zastupuje, je významným výrobcem obráběcích strojů. Velmi často jsou obráběcí stroje z produkce této společnosti vybaveny řídicím systémem Sinumerik a pohony Sinamics. Stejně jako Siemens, je i Romi Brazil globálním partnerem mezinárodní organizace WorldSkills International. Soutěž se letos v srpnu konala právě v brazilském São Paulu, a tak podpora ze strany výše jmenovaných partnerů nebyla náhodná. Tato mezinárodní soutěž s více než šedesátiletou tradicí vznikla ve Španělsku na základě akutní potřeby dělnických profesí – psal se tehdy rok 1946. Hlavním cílem připravované soutěže byla motivace mladých lidí pro učňovské obory. Zejména rodičům se tehdy prostřednictvím soutěže organizátoři snažili vysvětlit, že budoucnost jejich dětí závisí především na vytvoření efektivně fungujícího vzdělávacího systému – podívejme, jak aktuální téma to pro nás stále je. První úspěšný ročník soutěže proběhl v roce 1950 jako tzv. Iberská soutěž mezi Španělskem a Portugalskem, v roce 1953 přijaly pozvání k účasti další státy – Německo, Velká Británie, Maroko, Švýcarsko – a soutěž tak nabyla opravdu mezinárodních rozměrů. Worldskills je akce orientovaná na učňovské dovednosti; to nejlepší ze svých oborů předvádějí elektrikáři, obráběči kovů, programátoři CNC strojů, návrháři, kuchaři, pekaři, cukráři, floristé a celá řada dalších profesí. V současné době existuje celkem neuvěřitelných 45 soutěžních kategorií, kde mladí lidé z celého světa měří své síly. Scházejí se pravidelně na národních soutěžích a poté jedenkrát za dva roky vyvrcholí jejich úsilí na mezinárodním poli. Letos pořádala soutěž Brazílie a zmíněná brazilská firma Romi ji podpořila tím, že zapůjčila na dobu konání CNC obráběcí stroje ze své produkce. A nebylo jich právě málo, k soutěžnímu klání posloužilo více než šedesát strojů a i tento počet svědčí o tom, jak velký rozsah tako událost má. V São Paulu bylo 1 150 registrovaných soutěžících a 200 tisíc návštěvníků. Dnes má organizace WorldSkills již více než 70 členů, v červnu 2015 se 75. členem stala Palestina (!). „Smutné konstatování je, že Česká republika k nim dosud nepatří. Je to o to smutnější, že mezi členy najdeme například Dominikánskou republiku, Barbados, Bahrajn nebo třeba i Jamajku,“ posteskla si Eva Klocová. Kdo zaspal tentokrát? Kde je Česká republika se svou tradicí a příslovím o řemesle a jeho zlatém dnu? Nezaslouží si také česká mládež, aby mohla předvést, co opravdu umí, na takovém fóru, jako je mezinárodní dovednostní soutěž? „Máme nejen krásné dívky, které se na mezinárodních soutěžích prezentovat mohou, ale máme především velmi šikovné studenty a učně, kteří by se ve svých oborech jistě uplatnili na mezinárodním pódiu minimálně stejně úspěšně, ale zatím to bohužel udělat nemohou,“ oprávněně namítá paní Klocová a pokračuje: „Na příští WorldSkills International musíme počkat dva roky, finále se koná v Abu Dhabí, a bylo by hezké zjistit, že se do té doby Česká republika probudila a o členství se alespoň uchází. Rozhodně není nijak náročné prostudovat organizační pokyny s názvem ‚How to join WorldSkills International‘. Důležité však je, kdo se této aktivity ujme, zda např. vznikne vzdělávací nadace pro odborné dovednosti, zda se k výzvě přihlásí ministerstvo školství nebo jiná instituce či firma?“

Druhý den patřil exkurzi do závodu Siemens, odštěpného závodu Elektromotory Mohelnice. Tomu předcházelo vystoupení ředitele závodu Pavla Pěničky, ve kterém zmapoval minulost i současnost zdejší výroby.

Začínali jsme konstatováním o nutné podpoře technicky vzdělaných lidí. Tento značný deficit mezi nabídkou a poptávkou se projevuje v chybějícím odborném personálu ve výrobních společnostech, což má mj. často za následek nucený útlum růstu firmy a zhoršování konkurenceschopnosti. Uvedli jsme konkrétní přístup pasivního přístupu České republiky k našemu členství ve WorldSkills International, které by svojí prestiží bezesporu zvýšilo zájem mladých o technické obory. Naštěstí máme takové soutěže, jako je Sinumerik Cup, které školy a jejich studenty oslovují a zprostředkovávají jim kontakt s praxí.

Eva Klocová, Roman Dvořák

eva.klocova@siemens.com

roman.dvorak@mmspektrum.com

www.siemens.cz

Reklama
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Související články
Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Možnosti v prosperující firmě

Je na zaměstnanci, jak dokáže využít zavedený systém kariérního postupu a prosadit se třeba z pozice obráběče kovů na vyšší manažerský post, říká personalistka firmy Brück AM Drahomíra Smetáková.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit