Témata
Zdroj: SKF

Renovace ložisek repasováním

Repasování nabízí významné výhody mnoha odvětvím těžkého průmyslu, v nichž jsou používána středně velká a velká ložiska. K těmto výhodám patří například nižší náklady na životní cyklus a menší počet nežádoucích odstávek – především v případě, že repasování je doplněno dalšími službami a technickými řešeními SKF. Repasování navíc podporuje úsilí podniků v oblasti udržitelnosti, která má stále větší význam.

Společnost SKF vždy chápala význam repasování ložisek pro těžký průmysl, jako např. hutnictví, důlní průmysl, průmysl zpracování nerostů, cementárny, celulózky, papírny a námořní průmysl. SKF založila ve světě velký počet center, která nabízejí služby repase, a plánuje, že jejich počet v budoucnosti ještě zvýší.

Společnost SKF vždy chápala význam repasování ložisek pro těžký průmysl, jako např. hutnictví, důlní průmysl, průmysl zpracování nerostů, cementárny, celulózky, papírny a námořní průmysl. SKF založila ve světě velký počet center, která nabízejí služby repase, a plánuje, že jejich počet v budoucnosti ještě zvýší.

Ložiska vhodná k repasování. (Zdroj: SKF)

Ložiska vhodná k repasování jsou zpravidla:
–  velká ložiska o vnějším průměru 420 mm a větším;
–  opěrná ložiska;
–  ložiska pro tratě lití, např. soudečková ložiska a ložiska CARB;
–  otočová ložiska.

Repasování

Znalost jak výrobního procesu ložisek, tak i specifik aplikací, ve kterých jsou ložiska použita, je zásadní pro volbu správného postupu repase ložisek. To zajistí, že je ložisko repasováno způsobem odpovídajícím požadavkům aplikace.

Poškození ložisek je pečlivě analyzováno a na základě analýzy je zpracována kalkulace repasování. Analýza obvykle zahrnuje vizuální prohlídku, která určí druh a hloubku poškození ložiska. Její standardní součást dále tvoří měření vůle, ovality a kolísání tloušťky stěny kroužku. V závislosti na požadavcích zákazníků nebo specifikaci ložisek mohou být rovněž provedeny nedestruktivní zkoušky.

Zákazníci jsou informováni ještě před konečnou objednávkou o veškerých pracích, které by měly být provedeny.

Důležitá služba

Repasování ložisek představuje nadále důležitou službu pro mnoho odvětví těžkého průmyslu. Přináší výrazné snížení provozních nákladů a úsporu energie, a dále přispívá ke snížení celkových výdajů v průběhu životního cyklu díky delší provozní životnosti ložiska a době použitelného stavu stroje.

Kromě repasování ložisek pro výrobní podniky nabízí SKF rovněž repasování ložisek pro železniční průmysl (ložiska kol a nápravové skříně), repasování vřeten obráběcích strojů, převodovek atd.

Při repasování jsou opraveny příslušné funkční plochy. (Zdroj: SKF)

Při repasování jsou opraveny příslušné funkční plochy a podle potřeby jsou vyměněny díly ložiska. Díky tomu je možné prodloužit potenciální provozní životnost ložiska. V závislosti na stavu ložiska může repasování trvat několik hodin, ale i několik dnů (obr. 4). Ve srovnání s výrobou nového ložiska je při repasování spotřeba energie až o 90 % nižší podle rozsahu prováděných prací. S ohledem na velikost ložiska, složitost, stav a cenu lze repasováním dosáhnout podstatných úspor nákladů.

SKF využívá při repasování ložisek nejnovější standardy pro výrobu ložisek, postupy, zařízení, procesy zajištění kvality, znalosti a zkušenosti, a aplikuje je globálně. Kritéria přijatelnosti jsou stanovena tak, aby zaručila vysokou kvalitu bez ohledu na rozsah repasování. Z důvodů zajištění sledovatelnosti zavedla společnost SKF progresivní řídicí proces, který zaznamenává všechny údaje jednotlivých případů a používá jedinečné označení každého ložiska. Díky tomu lze sledovat jednotlivá ložiska v průběhu jejich budoucího životního cyklu. SKF může rovněž nabídnout repasování, které zahrnuje úpravu vlastností ložiska podle jiné, popř. vyšší specifikace. Úprava může zahrnovat montáž snímačů, instalaci integrovaného mazání nebo nabídku různých těsnění a povlaků. Proces repasování SKF splňuje rovněž požadavky na ochranu životního prostředí, protože čištění použitých ložisek probíhá ekologickým způsobem, stejně jako likvidace odpadu.

Náklady na repasování – poškození ložiska zjištěné v dřívější fázi zvyšuje možnost repasování a snižuje související náklady. (Zdroj: SKF)

Prevence budoucího poškození

Zákazníci, kteří si nechají repasovat ložisko, mohou navíc využít odborné znalosti SKF v oblasti prediktivní údržby, aby předešli opakovanému poškození, které by si vyžádalo opravu ložiska. Prediktivní údržba poskytuje informace o stavu zařízení ve výrobním závodu prostřednictvím různých monitorovacích služeb. SKF dále nabízí analýzu prvotní příčiny selhání. Analýza určí příčiny a následky, které mají vliv na poškození ložiska. Jejím výsledkem je komplexní plán nápravných opatření, který umožní v budoucnosti předejít takovým problémům.

V mnoha průmyslových aplikacích má selhání ložiska závažné dopady na provozní náklady. Z toho důvodu SKF vyvinula řešení, která umožňují snížit celkové náklady na vlastnictví točivých strojů. K těmto řešením patří program SKF Rotationfor Life. Je to dlouhodobá smlouva založená na dosažených výkonech, přičemž úhrada podle smlouvy je prováděna formou měsíčních poplatků. Tento program zahrnuje ložiskovou techniku, zjišťování závad, spolehlivost a služby repase – tedy hlavní oblasti odborných znalostí společnosti SKF. Na základě skutečných provozních podmínek kritických zařízení definuje SKF klíčové indikátory výkonu. Tyto ukazatele pomáhají snižovat celkové náklady na vlastnictví provozních zařízení podniku díky nabídce součástí, odborných znalostí a služeb od jediného dodavatele. Úspory jsou zčásti dosahovány vyšší dostupností stroje a dále snížením investičních nákladů díky optimalizaci skladových zásob náhradních dílů a snížením odpadu na nejnižší možnou úroveň.

Závěrem je třeba zdůraznit, že ložiska profesionálně repasovaná SKF mohou nabídnout koncovým uživatelům významné výhody, včetně prodloužení provozní životnosti a zkrácení odstávek strojů. Tím přispívají ke snížení celkových nákladů na životní cyklus a nižším dopadům na životní prostředí. Současně umožňují udržovat nižší zásoby náhradních ložisek a celkově vyšší spolehlivost provozních zařízení.

CARB je registrovanou značkou SKF Group.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit