Témata
Reklama

Řezání vodním paprskem šetří náklady

Podniky musí v současné době řešit výrobu komplexně. Výroba musí být pečlivě plánována a stále optimalizována, aby se výrobky firmy udržely na konkurenčním trhu. Speciální zařízení pro řezání vodním paprskem není pouze univerzálně použitelné, ale může též šetřit výrobní náklady i tam, kde se dosud tato technologie nepoužívala.

Významným faktorem ovlivňujícím výsledek výroby při zpracovávání materiálů je je-jich optimální využití, které je ovlivněno především použitou technologií řezání mate-riálů již na samém začátku výrobního procesu. Vzhledem ke zpracovávání roz-ličných materiálů, jako jsou konstrukční legované oceli, korozivzdorná ocel, kámen, sklo nebo plasty a s ohledem na požadavek řezat a vyřezávat různé tvary, je nutné volit flexibilní technologii řezání.

Reklama
Reklama

Při použití řezání vodním paprskem klesnou výrobní náklady na polovinu

Zařízení pro řezání vodním paprskem jsou vzhledem ke své velké flexibilitě velmi užitečná a nacházejí stále větší rozšíření v řadě oborů. Často nejsou přednosti těchto zařízení na první pohled patrné. Přitom je možné použitím zařízení pro řezání vodním paprskem snížit výrobní náklady v rozsahu a oblastech, kde se to na první pohled jeví jako nemožné. Zařízení pro řezání vodním paprskem typ W2D je logickým pokračováním vývoje úspěšné řady firmy Weiss, přičemž jsou zde uplatněny dvacetileté zkušenosti v oboru řezání materiálů. Ve vývoji byly zohledněny požadavky a nároky zákazníků na zlepšování zařízení pro řezání vodním paprskem.

Kdo se rozhodne pro použití moderního zařízení pro řezání vodním pa-prskem, získá mnoho výhod. Firma Weiss dala celé své know-how do vývoje nového zařízení.

Cílem bylo, aby uživatel zařízení od firmy Weiss mohl plně využít předností zařízení typu W2D. Proto Weiss nenabízí pouze velmi flexibilně použitelný kvalitní výrobek, ale radí svým zákazníkům, jak maximálně a hospodárně využít přednosti zařízení při jeho zařazování do výroby. U firmy Weiss se snaží dosáhnout při použití zařízení pro řezání vodním paprskem snížení výrobních nákladů o 50 %.

Vlastní vývoj šetří ještě další náklady

Při vlastním vývoji stroje je možné ještě dále snížit investiční a provozní nákla-dy, což představuje úsporu více než 15 %. Použitý jemný otevírací a zavírací vodní ventil zvyšuje životnost většinou velmi namáhaného vysokotlakého ventilu v ideálním případě až o 300 %. Vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání se snižují náklady na elektrickou energii v průměru o 1 200 provozních hodin v přepočtu o 6 000 eur. U zařízení W2D je nutné provádět údržbu až po 800 až 1 000 provozních hodinách, zatímco u konkurenčních zařízení nabízených běžně na trhu je nutné údržbu provádět již po 200 až 300 provozních hodinách, což zvyšuje prostoje zařízení i provozní náklady. Při volbě komponent zařízení bylo dbáno jak na kvalitu, tak také na jejich běžnou dostupnost, což zjednodušuje údržbu. Zvláštní výhoda pro uživatele, který se rozhodne používat zařízené W2D, se dále projeví v kvalitě a ceně:
• srovnatelně nižší investiční náklady;
• možnost použití běžných součástí (komponentů);
• malá spotřeba elektrické energie;
• jednoduché a rychlé získání náhradních dílů;
• podstatně delší interval údržby;
• zvýšená trvanlivost používaných součástí, které se opotřebovávají otěrem.


Konstrukce zařízení firmy Weiss typ W2D pro řezání vodním paprskem skýtá zákazníkům celou řadu výhod.

S know-how a standardními systémy ke speciálním strojům podle přání zákazníka

Jako výrobce speciálních řešení poskytuje Weiss jako jediná firma také individuální provedení s pracovními stoly až do velikosti 2,1 x 7 metrů. V podstatě neexistuje žádné omezení velikosti. Základem nově vyvinutého zařízení W2D je použití osvěd-čených komponent, jako např. čerpadla firmy Hammelmann, systém podávání písku Allfi (se zásobníkem písku pro 1 tunu), řízení Eckelmann, jakož i standardizovaný systém lineárních motorů.


Při optimálním provedení může podnik zařízení pro řezání vodním paprskem včlenit přímo do stávající výrobní linky.

Použití zařízení pro řezání vodním paprskem skýtá v podstatě značné výhody, které se mohou projevit v různé rovině výrobního procesu. Zařízení jsou zpravidla snadno integrovatelná do výrobního procesu a současně zrychlují průběh opracování materiálu. V kombinaci s třískovým obráběním přispívá řezání vodou výrazně k optimalizaci výrobního procesu. Vzhledem k malému prořezu mohou být obrobky z tabule plechu řezány blízko sebe, čímž se dosáhne úspory materiálu. Bez ohledu na to, jak je materiál tlustý, má řez vodním paprskem vysokou kvalitu, při malé řezné spáře.

Ve srovnání s řezáním laserem lze dobře řezat také hliník. Je možné realizovat také filigránské řezy do relativně tlustého materiálu, například otvor o průměru 5 mm do plechu tlustého 300 mm. Komplexní geometrie může být skládána z různých prvků, což pomáhá pro optimální využití materiálu. U řezání vodním paprskem je řez studený, tudíž nedochází ke změně struktury řezaného materiálu.


Řez vodním paprskem je studený, tzn. že u řezaného materiálu nedochází ke změně struktury ani k zakalení plochy řezu.

Vzhledem ke značným materiálovým úsporám, snížení odpadu materiálu, výko-nu a flexibilitě technologie řezání materiálů vodním paprskem se zařízení zaplatí v krátké době. Polotovary mohou být vyrobeny kvalitně, při optimálním využití výcho-zího materiálu a v požadovaných tvarech a přesnosti. Vodní paprsek není konkuren-tem pro technologii třískového obrábění, naopak kombinací obou technologií se do-sáhne optimalizace výrobního procesu a tím zvýšení produktivity, jak ukazuje současná praxe. Kromě toho je možné některé druhy výrobků vyřezat v konečném tvaru a přesnosti, bez dalšího obrábění, což ještě více šetří materiál a náklady.

Ve srovnání s řezáním laserem nebo plazmou odpadá při řezání vodním pa-prskem další opracování obrobku, např. odstraňování teplem ovlivněné (nebo zaka-lené) vrstvy. Tato vrstva je nevhodná pro následné zpracování, např. pozinkování nebo lakování, požadovanou kvalitu lze získat pouze dalším obráběním. Tepelně ovlivněná vrstva rychle opotřebovává břit nástroje, což má negativní vliv na výrobní náklady.

Řezání vodním paprskem odstraňuje další obrábění součásti

Nejsou-li kladeny na obrobenou plochu žádné zvláštní nároky, může odpadnout následná operace třískového opracování. Tím, že odpadne dokončovací opracování řeznými nástroji, zmenšuje se úběr materiálu a tedy i jeho spotřeba. Další výhodou použití řezání vodním paprskem je zkrácení výrobních časů a tím snížení výrobních nákladů, ve srovnání se značně nákladným třískovým obráběním.


Je možné řezat také jemné (filigránské) tvary a výrobky naskládat na výchozí plech těsně vedle sebe, čímž se sníží spotřeba materiálu.

Ve zvlášť příznivém případě lze výrobky obrobit vodním paprskem nahotovo, což je rychlejší i hospodárnější než frézování nebo soustružení. Často se také pro výrobu součástí používají technologie, jejichž úroveň kvality obrábění není pro danou součást nutná ani důležitá a z hlediska použití součásti v praxi může být vyrobena technologií řezání vodním paprskem. Zařízení pro řezání vodním paprskem skýtají uživateli vysokou flexibilitu a možnost řezat různé materiály bez dlouhých seřizovacích a přípravných časů.

V textilním průmyslu, při výrobě těsnění nebo také při zpracování kůží jsou čas-to používány lisovací nástroje s odůvodněním, že výstřižek je hotov na jeden pracovní zdvih nástroje. Vysoké pořizovací náklady na lisovací nástroje hovoří jasně ve pro-spěch řezání vodním paprskem. Přitom je možné vyříznout i jemné tvary blízko sebe, což přináší úsporu výchozího materiálu a vyšší přesnost. Programování zařízení pro řezání vodním paprskem je vesměs rychlejší a jednoduší než programování obráběcího stroje, takže lze stroj rychle seřídit. Odpadá závislost na dodavatelích, např. na výrobci nástrojů, což je opět příznivé pro výrobní časy a náklady. Vhodným použitím zařízení pro řezání vodním paprskem je možné vyrábět prototypy, malé série nebo také jednotlivé zakázky.

Matthias Weiss

MM Das Industriemagazin, č.32/33, 2013

-VŘ-

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 131209
Datum: 17. 12. 2013
Rubrika: Výroba / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Laser spojuje plasty a kovové součásti

V současné době je stále více žádané spojení materiálů velmi různých vlastností, např. kovu a plastu. Byla vyvinuta nová technologie využívající laser. V kovovém materiálu jsou paprskem laseru vytvářeny mikrostruktury a následným prozářením plastu laserem dojde k naleptání povrchu plastu. Tím je dosaženo pevné spojení obou materiálů.

Profesionální nůžky a nástroje pro textilní průmysl

Kvalitní nůžky jsou stále jedním z nepostradatelných nástrojů, používaných v textilním průmyslu. V dnešní době moderních technických textilií jsou již klasické krejčovské nůžky nevyhovující pro celou řadu aplikací. Jejich místo nahrazují speciální průmyslové nůžky, které obstojí při zpracování i těch nejkomplikovanějších materiálů a látek.

Tvrdost vs. houževnatost průmyslových nožů

Průmyslové nože jsou obecně používány pro řezání a dělení nepřeberného množství materiálů, od potravin, plastů, textilu, dřeva až po kovy. Dle použití nože jsou na řezný nástroj přirozeně kladeny různé nároky. Ve světě průmyslových nožů je tvrdost důležitou součástí kvality nože.

Související články
Nanotechnologie v pájení

S cílem snížení toxicity odpadů z elektroniky zakazuje legislativa Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) a směrnice EU 2002/95/EC po 1. 1. 2007 použití šestimocného chromu CrVI, olova, kadmia, rtuti, požárních retardantů polybrombifenyletheru (PBB) a polybromdifenyletheru (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních. Zvláště tvrdý dopad mají účinky směrnice na vyřazení cín-olověných pájek z elektroniky s náhradou pájkami bez olova.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost ve světě řezných nástrojů

Bezpečnostní nože, řezače a výměnné čepele mohou výrazně snížit riziko poranění na pracovišti. Pořezání jsou většinou způsobena běžnými noži při jejich nechtěném sklouznutí z řezané plochy.

Vodní paprsek řeže filigránské tvary

Řezání drobných filigránských tvarů umožňuje nová technologie řezání materiálů vodním paprskem o průměru 0,2 mm. Další výhodou je vyšší rychlost řezání. Využití této technologie je možné na nových i na starších, v praxi již používaných strojích.

Novinky ze světa řezných nástrojů

Společnost Techni Trade je výrobcem a komplexním dodavatelem vysoce kvalitních strojních nožů, řezných nástrojů a spotřebního materiálu. Souhrnné řešení dodávek pro své zákazníky je schopna nabídnout na základě vlastního výrobního programu řezných nástrojů doplněného o přímý nákup dalších položek od renomovaných výrobců.

Průmyslové čepelky

Společnost Techni Trade dlouhodobě působí na českém i zahraničním trhu jako výrobce a komplexní dodavatel řezných nástrojů, které své uplatnění nacházejí téměř ve všech průmyslových oblastech.

Přesné bodové svařování s pulzním laserem

U stroje osazeného pulzním Nd:YAG laserem lze pomocí modulace pulzu dosáhnout řízení množství tepla vnášeného do materiálu. Při zpracování křehkých materiálů lze tak dosáhnout minimalizace nákladů na dodatečné dokončovací opracování. Použití drátu místo prášku při opravách poškozených forem umožňuje rozměrově a tvarově přesnější nanesení materiálu.

Strojní nože

Společnost Techni Trade je výrobcem a komplexním dodavatelem vysoce kvalitních strojních nožů, řezných nástrojů a spotřebního materiálu, která dlouhodobě úspěšně působí nejenom na českém trhu, ale své produkty vyváží např. do Německa, Rakouska a dalších zemí Evropské Unie.

Vysekávací tvarové nože pro balicí stroje

Společnost Techni Trade, s. r. o., dodává řezné nástroje a strojní nože nejrůznějších typů do řady průmyslových odvětví.

Termické tvarové dělení kovů

Od svého založení se společnost Vanad specializuje na výrobu a vývoj vysoce výkonných CNC strojů pro termické tvarové dělení kovů. Tradice výroby a know-how pálicích strojů Vanad navazuje na více než čtyřicetiletou historii výroby tohoto typu strojů v bývalém Československu.

Optimální ostří

Více než 75 % výrobních operací zahrnuje dělení a opracování materiálů různými prostředky a nástroji. Široké spektrum používaných prostředků zahrnuje kromě klasických řezných nástrojů například i laser a vodní paprsek, nicméně při zpracování plastů hrají hlavní úlohu nože a čepelky, kde vlastní řezný proces a jeho kvalita závisí především na kvalitě ostří řezného nástroje.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit