Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> JASPERS – bezplatná technická pomoc expertů

JASPERS – bezplatná technická pomoc expertů


17.12.2007
Dne 28. listopadu se konal v pražském hotelu Olympik seminář určený široké odborné veřejnosti na téma využití technické pomoci Iniciativy JASPERS v ČR. Iniciativa JASPERS nabízí pomoc při přípravě velkých projektů, které žádají o finanční podporu  z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky určené novým členským státům Evropské unie.

Evropská Iniciativa JASPERS neposkytuje finanční prostředky, ale formou bezplatné technické pomoci svých odborníků v přípravné fázi velkých a náročných projektů podporuje jejich kvalitní zpracování a tím i větší pravděpodobnost jejich schválení  Evropskou komisí a zajištění spolufinancování z Fondu soudržnosti nebo ERDF.

Seminář pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor Fondu soudržnosti, který je Řídícím orgánem pro projekty Fondu soudržnosti za období 2004-06 a zároveň je JASPERS Řídícím agentem pro Českou republiku. Na tomto semináři se podíleli i zástupci regionální kanceláře pro Severní region Iniciativy JASPERS.

Seminář byl určen zástupcům orgánů odpovědných za oblast příslušných operačních programů a předkladatelům velkých a náročných projektů, kteří mají zájem využít Iniciativu JASPERS při přípravě svých projektů spadajících do oblasti životního prostředí, rozvoje dopravní infrastruktury, či jiných  sektorů, u kterých se očekává příprava významných a náročných projektů.

JASPERS nabízí pokrytí technických, ekonomických a finančních aspektů a všech dalších aktivit v průběhu přípravného stádia na projekt. Experti tak konkrétně nabízejí poradenství, zajištění koordinace, prověření a přípravu struktury projektu, odstranění slabých míst projektu a jeho nedostatků, identifikování očekávaných problémů, dále pak hodnocení možných variantních řešení, vyhotovení CBA analýz atd. Mnohdy jde o záležitosti, které nemohou být na národní úrovni adekvátně a kvalifikovaně vyřešeny. Tato podpora je určena především pro projekty z oblasti životního prostředí,  jejichž náklady se odhadují nad 25 miliónů EUR, a na projekty z oblasti dopravy, případně z jiných sektorů, u nichž se náklady budou pohybovat okolo 50 miliónů EUR. Podpořeny mohou být však i menší projekty obvykle takové, s nimiž na národní úrovni nejsou dostatečné zkušenosti a vyžadují náročná řešení.

Iniciativa JASPERS si klade za cíl zkvalitnit přípravu vybraných projektů nebo některé jeho části. V dosavadních programovacích obdobích byly velké a zbytečné rezervy právě v kvalitě přípravy návrhů a jejich reálnosti. Taková pomoc je v členském státu pomocí pro konkrétní projekt, ale zároveň funguje jako praktický příklad pro další obdobné projekty.

Každý návrh velkého projektu je oproti běžným strukturálním projektům, co se týče přípravy a poté i realizace, z hlediska jeho přípravy a určitých specifik zcela odlišný. Příprava velkých projektů je časově velmi náročná. Projektové žádosti včetně všech povinných příloh jsou samy o sobě náročné na přípravu z technického, environmentálního a ekonomického hlediska a navíc jsou žádosti o podporu z Fondu soudržnosti schvalovány Evropskou komisí.

V rámci semináře byla rovněž prezentována řada pozitivních příkladů spolupráce a využití této Iniciativy v ostatních nových členských zemích, kterým je tato pomoc nabízena.

-ds-

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: