Témata
Reklama

Asymetrické vyvrtávání přináší vyšší produktivitu

Přesné vyvrtávání je významnou operací při výrobě mnoha důležitých součástí. Přesnost a kvalita povrchu otvorů pro čepy klikové hřídele ve skříni bloku motoru má přímý vztah k výkonu a spotřebě paliva, zatímco doba potřebná pro jejich obrábění ovlivňuje produktivitu závodu, kde se bloky motorů vyrábějí. Také v mnoha jiných konstrukčních dílech jsou přesné otvory základním předpokladem pro jejich správnou funkci. Jelikož takovéto otvory mají velmi úzké výrobní tolerance, je jejich výroba nákladná, zdlouhavá a i malá chyba nebo omyl mohou vést ke zničení drahého obrobku. Odpovědí společnosti Kennametal je vyvrtávací tyč pro geometrické a asymetrické vyvrtávání, která si již získala přízeň řady uživatelů.

Vyvrtávání, na rozdíl od vrtání, je proces obrábění, při němž je vnitřní průměr díry vytvářen v přímém vztahu k ose vřetena obráběcího stroje. Obvykle je obrobek pevně upnut a obráběcí nástroj vykonává současně rotační a posuvný pohyb v obrobku. Druhou možností je, že hlavní rotační řezný pohyb vykonává nástroj a vedlejší posuvný pohyb obrobek. Vyvrtávání je běžnou operací pro zvětšování, zpřesňování a dokončování předlitých, vylisovaných nebo předvrtaných otvorů a úpravu jejich vnitřních povrchů. Současně s vyvrtáváním jsou často prováděny související operace jako soustružení, čelní frézování, srážení hran, drážkování a řezání závitů.

Reklama
Reklama

Jak se to dělá (postup 1.0)

Představte si malý blok motoru s válci uspořádanými v řadě, v němž je pět otvorů pro uložení čepů klikové hřídele, které je třeba přesně obrobit. Konvenční postup pro dokončovací obrábění čepů klikové hřídele využívá například vícebřité výstružníky s vodicí lištou (zde je tento postup označen jako 1.0):

• vodicí výstružník obrábí na čisto otvor prvního čepu;
• vícebřitý výstružník je zaveden do druhého až pátého otvoru a provádí jejich vystružování a dokončování na čisto;
• potom je výstružník vytažen.

Nové řešení společnosti Kennametal pro asymetrické vyvrtávání zvyšuje robustnost obrábění, rychlost procesu a kvalitu otvoru a současně snižuje požadavky na údržbu nástroje a jeho nastavení.

Výhodou tohoto postupu je to, že jej lze realizovat na horizontálních a víceosých obráběcích CNC centrech a není třeba speciální vyvrtávačka s upínacím přípravkem speciálně určeným pro danou operaci. Ovšem obráběcí nástroj musí mít, v závislosti na velikosti obrobku, dostatečnou tuhost, jinak kvalita obrábění dramaticky klesá. Také zavádění výstružníku a jeho vytažení z dokončených otvorů musí být velmi pomalé a přesné, jinak může dojít k poškození otvorů nebo břitů výstružníku.

Vyvrtávání (postup 2.0)

Jinou možností obrábění otvorů pro uložení čepů klikové hřídele je vyvrtávání (postup označme jako 2.0). Základní problém, který je třeba v tomto případě vyřešit, je to, jak dostat nástroj s břity a vodicími lištami skrz nedokončené díry, které mají menší průměr. Výrobci CNC strojů toto dilema řeší použitím konvenční vyvrtávací tyče podepřené ložiskem. Výrobní operace potom probíhá takto:
• upínací deska obráběcího stroje vyzdvihne blok motoru nahoru;
• vyvrtávací tyč je zavedena skrz obrobek a na druhé straně podepřena ložiskem;
• obrobek je nastaven do pracovní polohy a upnut;
• je provedeno jemné a dokončovací vyvrtávání otvorů pro čepy;
• blok motoru je vyzdvižen do horní polohy a vyvrtávací tyč je vytažena.

Při této výrobní operaci se ve srovnání s operací 1.0 zrychlí zavádění a vytažení nástroje a – protože nástroj je podepřen na obou koncích – zlepší se také kvalita a přesnost tvaru dokončených otvorů. Na druhou stranu funkce zvednutí a spuštění obrobku vyžaduje speciální přípravek a řízení stroje a podepření vyvrtávací tyče ložiskem umístěným v upínacím přípravku znemožňuje jakékoliv další současné obrábění ze zadní strany obrobku.

Vyvrtávání na víceosých strojích (postup 2.1)

Další možností je využít víceosé obráběcí stroje s naklápěcími pracovními stoly nebo naklápěcími vřeteny společně s pokročilejšími vyvrtávacími tyčemi s nastavitelnými vodicími lištami. Tento výrobní postup, který označme 2.1, probíhá takto:
• vodicí výstružník je zaveden do pátého otvoru pro čep a obrobí jej;
• obrobek (nebo stůl stroje) se otočí o 180°;
• osy X-Y obráběcího centra jsou nastaveny na zavedení vyvrtávací tyče mimo osu obrábění;
• vyvrtávací tyč s vodicími lištami je vycentrována do otvoru pátého čepu;
• vodicí lišty jsou roztaženy;
• v otvorech prvního až čtvrtého čepu je provedeno vyvrtávání najemno a dokončovací vyvrtávání;
• vodicí lišty jsou staženy zpět;
• vyvrtávací tyč je vysunuta v excentrické poloze vůči ose obrábění.

Geometrie vyvrtávací tyče Kennametal umožňuje její zavádění skrz nahrubo obrobené otvory po excentrické dráze.

Verze 2.1 využívá možnost nastavení víceosých obráběcích strojů. Zachovává výhody postupu 1.0, protože nevyžaduje žádné zvedání obrobku ani podpěrné ložisko, ale vyvrtávací tyč je přitom stejně jako u operace 2.0 podepřena na obou koncích. Nevýhodou je komplikovaný vnitřní mechanismus vyvrtávací tyče, který zvyšuje její cenu. Také práce s touto tyčí je složitější. Nedostatečné mazání může citlivý vnitřní mechanismus poškodit, a jestliže se na obrábění řádně nedohlíží, nástroj se může v obrobku zablokovat, což vede k poškození stroje, upínacího přípravku, nástroje i obrobku.

Asymetrické řešení (postup 3.0)

Technici společnosti Kennametal ve spolupráci s velkými výrobci bloků automobilových motorů vyvinuli pokročilou metodu asymetrického vyvrtávání (výrobní postup 3.0). Tato metoda, která využívá přednosti vyvrtávání i vystružování a přitom zdánlivě eliminuje nedostatky obou, je velkým krokem vpřed. Jako u většiny převratných řešení, i zde je základní princip zcela jednoduchý. Běžně se pro navádění používá plný materiál nástroje nebo část tvořená třemi a více vodicími lištami, což nedává při zavádění nástroje a jeho vytahování žádnou volnost. Řešení od firmy Kennametal využívá vodicí lišty podobné typickým vodicím lištám výstružníků, jenže vodicí lišty, jež jsou u běžného řešení umístěny v úhlu 180° vůči břitu nástroje, jsou zde pootočeny. Výsledné řešení tedy dává volnost pro vstup a výstup zaváděcí části nástroje i při průchodu nahrubo obrobenými dírami. Zmíněná geometrie tak umožňuje zavádět vyvrtávací tyč do nahrubo obrobených otvorů po excentrické dráze. Celý výrobní postup potom vypadá takto:

• vodicí výstružník je zaveden do pátého otvoru pro čep a obrobí jej načisto;
• obrobek (nebo stůl stroje) se otočí o 180°;
• asymetrická vyvrtávací tyč je zavedena do otvorů mimo jejich osu, přičemž se využívá os X-Y obráběcího stroje;
• nástroj se vycentruje a najednou se obrobí první až čtvrtý otvor pro hlavní čepy klikové hřídele;
• nástroj je posunut mimo osu otvorů a může tak být rychle vytažen.

Takové asymetrické vyvrtávání zachovává všechny výhody předchozího způsobu vyvrtávání: vysoce přesnou geometrii děr a podporu na obou koncích nástroje. Přitom není třeba nákladná operace vyzdvižení a spuštění obrobku, není třeba instalovat podpůrné ložisko, které překáží při dalších operacích obrábění, a není třeba, aby byl uvnitř vyvrtávací tyče instalován citlivý mechanismus. Významná je také skutečnost, že zavádění i vytahování nástroje z obrobku může být prováděno i na běžných obráběcích centrech vysokou rychlostí, což zvyšuje efektivitu celého postupu.

Nastavitelné VBD pro excentrické vyvrtávací tyče

Protože jde o nástroj od firmy Kennametal, uplatňuje se zde ještě další pokročilé řešení, a to u nastavitelných břitových destiček určených pro tyto excentrické vyvrtávací tyče. Vysoce přesné břitové destičky RI8 mají osm břitů a jejich zpětný kužel není třeba seřizovat, což umožňuje dosahovat velkého úběru materiálu. Průměr může být nastaven s přesností jednoho mikrometru. Velká upínací síla zaručená kuželovým upínacím šroubem zabraňuje jakémukoliv pohybu břitových destiček (tj. „usazení“) při obrábění.

Blok válců je typickým příkladem obrobku, který vyžaduje přesné vyvrtávání s maximální efektivitou výrobních operací.

Břitové destičky a asymetrická vyvrtávací tyč jsou zkonstruovány tak, že upínací kapsy pro břitové destičky jsou přímo v tělese vyvrtávací tyče. Není třeba žádné pouzdro, které by do konstrukce vnášelo další nepřesnosti a vyžadovalo prostor pro instalaci.

Krátce: řešení s asymetrickou vyvrtávací tyčí zvyšuje robustnost obrábění, zrychluje výrobní operace, snižuje potřebu údržby nástrojů a jejich ustavení, a přitom je kompatibilní s běžnými CNC obráběcími centry – to je řešení, které ocení každý výrobce, který hledá zlepšení svých výrobních procesů.

Carsten Gromol

Kennametal

jan.fenz@kennametal.com
www.kennametal.com

Reklama
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů bez vibrací

Vstoupíte-li do většiny obroben, můžete slyšet vysoké intenzivní pískání, které doprovází operaci vyvrtávání hlubokých otvorů. A hluk je to dost velký na to, aby se i ti hůře slyšící začali prát o pár špuntů do uší.

Nejpokročilejší technologie vrtání

O některých věcech můžeme být přesvědčeni, že nemohly být vymyšleny lépe, než jak je známe. Býváme velice překvapeni, když se posléze ukáže, že mohly. Vývojový tým inženýrů Kennametalu se rozhodl spojit výkon a široké možnosti použití osvědčených modulárních vrtáků KSEM s jeho menšími bratříčky, modulárními vrtáky KenTIP. Výsledkem kombinace těchto dvou pokročilých technologií vrtání otvorů je nový modulární systém KenTIP FS.

Nová geometrie břitových destiček pro nerezovou ocel

Vysoustružení více dílů za směnu nebo prodloužení životnosti nástroje – to je běžným „buď – anebo“ pro obrobny na celém světě. Nové břitové destičky Beyond MR (medium roughing) od Kennametalu, které jsou vhodné pro širokou řadu materiálů obrobků a ideální pro nerezové oceli, přinášejí perfektní kombinaci plynulého řezu a stabilního výkonu řezné hrany. Výsledkem jsou kratší časy cyklů a delší životnost nástroje.

Související články
Nový keramický řezný materiál

Společnost Kennametal představila svůj nejnovější keramický řezný materiál pro soustružení, KYHK15B, který byl navržen pro zvýšení produktivity a snížení nákladů na řeznou hranu při soustružení tvrdých materiálů. Tato nová jakost umožňuje při obrábění dosažení větších hloubek řezu než PCBN destičky a současně přináší maximální životnost nástroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Univerzální zapichovací a kopírovací geometrie

Firma Kennametal představila univerzální zapichovací a kopírovací pozitivní geometrii (GUP-V), rozšiřující zapichovací a upichovací platformu této firmy nazvanou Beyond Evolution.

Obrábějte déle s břitovými destičkami

Nové řezné materiály jakostí KCK20B a KCKP10 přinášejí vyšší otěruvzdornost a delší životnost nástrojů a zvyšují produktivitu při obrábění šedé a vermikulární litiny.

Břitové destičky pro těžké soustružení

Nový systém pro těžké soustružení od společnosti Kennametal přináší maximální úběry při obrábění ocelí, korozivzdorných ocelí a litin. Systém FIX8 přináší nejvyšší úběry kovových materiálů v soustružnických operacích při nejnižší ceně na řeznou hranu.

Vrtání a zahlubování spojovacích otvorů

Společnost Kennametal představila systém Hipacs pro vrtání a zahlubování při výrobě spojovacích otvorů v leteckém průmyslu. Tyto vysoce přesné nástroje navržené pro vrtání otvorů a srážení hran v jednom kroku splňují přísné požadavky na přesnost v leteckém průmyslu, přičemž přinášejí zvýšenou životnost nástroje při obrábění opláštění letadel z kompozitu, titanu nebo hliníku.

Rychlejší obrábění v leteckém průmyslu

Společnost Kennametal představila vrták FBX pro vrtání otvorů s plochým dnem při výrobě strukturálních dílů v leteckém průmyslu. Patentovaný vrták FBX přináší vynikající stabilitu a až o 200 % vyšší úběry kovu při obrábění vysokoteplotních slitin, nerezové oceli a dalších materiálů.

Rotační nástroje s břity z polykrystalického diamantu

Společnost Kennametal představila novou řadu PKD rotačních nástrojů pro obrábění hliníku, které přinášejí až 10krát vyšší produktivitu než karbidové nástroje. Nová řada vrtáků, výstružníků a stopkových fréz se vyznačuje výjimečnou životností nástrojů a odolností proti opotřebení, dokonce i ve velmi abrazivních slitinách hliníku.

Obzvlášť produktivní kulová stopková fréza

Společnost Kennametal rozšířila svou řadu HARVI I TE o čtyřbřitou kulovou stopkovou frézu. Nástroj navržený pro vysoce produktivní 3D hrubovací a dokončovací operace přináší nižší náklady na obrábění díky maximálnímu úběru v široké řadě kovových materiálů.

Výhody rychlovýměnných nástrojových držáků

Již více než tři desetiletí přinášejí rychlovýměnné nástroje značky Kennametal KM vyšší efektivitu obrobnám. Jak mohou dosvědčit tisíce zákazníků, KM přináší kratší přípravné časy, vyšší flexibilitu, vyšší využití stroje a schopnost vyhovět stále přísnějším požadavkům průmyslu.

VBD pro soustružení nerezových ocelí a litiny

Nové vyměnitelné břitové destičky Beyond Drive od firmy Kennametal, určené zejména pro soustružení litiny, ocelí a nerezových ocelí, přinášejí zvýšení výkonnosti a prodloužení životnosti nástrojů.

Všestranné a ekonomické nástroje pro mikrovrtání

Komplexní portfolio řešení pro výrobu otvorů od Kennametalu zahrnuje řadu standardních možností a specifických aplikačních platforem pro každý průměr, posuv nebo kvalitu otvoru. GOdrill, první mikrovrták od Kennametalu, je výjimečným příkladem nástroje pracujícího v rozmanitých aplikacích a nejrůznějších materiálech s vynikajícími výsledky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit