Témata
Reklama

CAD/CAM linka SolidWorks/Surfcam se v ČR stává standardem

04. 02. 2004

Rychlý rozvoj strojírenské výroby na českém trhu v druhé polovině devadesátých let vyvolal růst implementovaných CAD/CAM řešení ve strojírenských podnicích zaměřených svojí produkcí především do automobilové a letecké výroby, výroby forem všech typů, ale i do běžné přesné strojírenské výroby

Již od poloviny 90. let se stal nejrozšířenějším CAM systémem v ČR Surfcam, produkt americké firmy Surfware. Právě v druhé polovině minulého desetiletí se pak na českém trhu objevil i SolidWorks, CAD systém, u jehož vzniku stáli Michael Payne (zakladatel PTC), Jon Hirschtick (Computervision) a Vic Leventhal (Cad Solutions). Tito lidé se samozřejmě snažili o využití svých bohatých zkušeností z oblasti "velkých modelářů" a jejich skloubení s možnostmi, které nabízí operační systém Windows. Právě se systémem SolidWorks se v poslední době setkáváme ve spolupráci se Surfcamem velice často. Verze Surfcamu 2003, která již v sobě zahrnuje i asociativitu se systémem SolidWorks, úzkou vazbu obou systémů jen umocnila.
Reklama
Reklama

Surfcam

Přesto, že Surfcam je dnes CAD/CAM systémem, je celosvětově známý jako jeden z nejrozšířenějších CAM systémů. A jestliže mluvíme o České republice, lze konstatovat, že Surfcam se stal prakticky standardem v oblasti CAM produktů. CAD část produktu není ničím jiným než jedním z plně parametrických objemových modelářů na bázi jádra Parasolid. Spolu s plošnou technologií, která je součástí CAD části sytému Surfcam, je určen jak pro úpravu modelů získaných do Surfcamu přenosem z jiných CAD nebo CAM systémů, tak pro tvorbu "na zelené louce". Možnost tvorby nebo úprav v této části systému je velmi rozsáhlá a v mnoha směrech převyšuje možnosti některých jiných známých CAD systémů.

Obrábění v Surfcamu

Surfcam je však především CAM systémem s možností uplatnění při řízení téměř všech na trhu dostupných CNC technologií, jako jsou frézky (2 - 5 os), soustruhy, vodní paprsek, drátořez, vyvrtávačky atd. Surfcam umožňuje přípravu všech operací od hrubovacích přes dokončovací až po zbytkové obrábění. Součástí Surfcamu je i verifikace, která umožňuje ověření vygenerované dráhy nástroje, popř. porovnání počítačově obrobeného modelu s původním CAD modelem. Integrální součástí každé dodávky Surfcamu je rozsáhlá knihovna postprocesorů a generátor postprocesorů pro případnou úpravu nebo tvorbu vlastních postprocesorů. Mezi velice vysoko ceněné vlastnosti Surfcamu se jednoznačně řadí i jeho schopnost velmi kvalitního importu a exportu rozsáhlého počtu datových formátů z různých CAD/CAM systémů.

SolidWorks

SolidWorks je konstrukční CAD systém pracující pod MS Windows a využívající stejného grafického prostředí jako Microsoft Office (Word, Excel, ... ). Spojuje v sobě několik důležitých vlastností, které by měl moderní CAD mít - přehlednost, jednoduchost ovládání a v samozřejmě patřičnou výkonnost. Postup konstrukční práce se zaznamenává do FeatureManageru - správce, který je umístěn na levém okraji pracovního okna. Zobrazují se v něm všechny prvky nebo součásti, které byly použity pro vytvoření dílu nebo sestavy. FeatureManager velmi usnadňuje práci s modelem, protože zobrazuje nejen příslušné informace, ale slouží zároveň k přímým úpravám prvků i jejich pořadí.

Skicář

Další příjemnou součástí SolidWorks je skicář. Při přejíždění kurzoru přes entitu se u šipky zobrazují informace, jestli se nachází na čáře, oblouku, koncovém nebo středním bodě apod. Při skicování jednotlivých čar se zobrazuje jejich typ, geometrické a rozměrové údaje - délka, úhel, případná kolmost nebo rovnoběžnost. Pokud skicujete oblouk, objeví se velikost poloměru a úhel. SolidWorks umožňuje při konstruování použít i nedostatečně definovanou skicu, ale zároveň při kótování sám hlásí, kdy je geometrie plně definovaná, kdy nedokótovaná a kdy překótovaná. Mimo to lze zadávat geometrické (soustřednost, kolmost, rovnoběžnost, tečnost) i matematické relace.

Konstrukční prvky a sestavy

Po vytvoření skici následuje vytvoření konstrukčního prvku, který vznikne přidáním nebo odebráním objemu. K tomu lze použít nástroje jako vysunutí profilu, rotace, tažení po trajektorii, spojování průřezů, ořezání, žebra, díry, úkosy, či skořepiny. Silným prvkem SolidWorks je tvorba zaoblení - při vytváření součástí se velmi často můžete dostat do situace, kdy na hotovém základním tvaru zbývá zaoblit pár hran. Tato kratičká operace se v některých případech může pro konstruktéra změnit v nekonečná muka, pokud nemá v rukou kvalitní nástroj.
V režimu sestavy najdete několik funkcí, které se u CAD systémů této cenové kategorie nevyskytují zcela běžně. Například vazby se vkládají automaticky při tažení součásti kolem potenciálních vazebních partnerů - díra/čep, plocha/plocha atd. Pro testování funkce mechanismů je k dispozici kontrola kolizí, zohlednění tvarů součástí bez ohledu na vazby, vložení pružin, gravitace a další funkce.

Výkresová dokumentace

V režimu výkresové dokumentace jsou dostupné všechny standardní funkce pro 2D kreslení a samozřejmě pro 3D promítání - vytváření řezů (rovinných, rozvinutých, částečných), odvozování pohledů, detaily, zkrácené pohledy, rozvinuté tvary plechových dílů aj. Se systémem jsou dodávány symboly geometrických a tvarových tolerancí, drsností povrchu, svarů apod. U kót lze aplikovat různé typy tolerancí nebo dopisovat poznámky. Dále se dodávají formáty výkresů podle různých norem, razítek či rámečků.
Josef Malý, Ivan Britan
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 40134
Datum: 04. 02. 2004
Rubrika: Komerční příloha / CD software pro strojaře
Autor:
Firmy
Související články
Požadavky na kvalifikaci svářečských inspektorů

Mezinárodní svářečský inspektor (IWI) je kvalifikace svářečského dozoru se zaměřením na nejdůležitější úlohu procesu svařování – ověřování shody s požadavky zákazníka, státních a mezinárodních předpisů a nařízení. Kvalifikace IWI výrazně rozšiřuje znalosti svářečského dozoru, jako např. IWE/IWT, ale přesto zůstává odborné veřejnosti často neznámá. Tento článek si klade za cíl seznámit veřejnost s uvedenou kvalifikací, vysvětlit její úlohu a také upozornit na blížící se změny, které mohou uchazečům její získání výrazně zkomplikovat.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Rozdíl je v oblouku

Nová Lorch série S je připravena na všechny eventuality při pulzním svařování MIG/MAG – mimo jiné umožňuje svářeči nastavit zdroj podle svých individuálních potřeb. Svářeč tak má oblouk trvale plně pod kontrolou a může ocel, nerez, hliník a také CuSi svařovat s velmi malým rozstřikem a s optimální kontrolou tavné lázně. Zaručenou kvalitu poskytují výkonné procesy XT a Speed, optimalizovaná koncepce ovládání, individuální konfigurovatelnost zdroje pro všechny oblasti použití v průmyslu a řemeslech.

Související články
Termovizní kontrola svarových spojů

Svařování je průřezový obor, jehož postupy se používají prakticky ve všech oblastech průmyslu a služeb. Termografická kontrola je moderní, produktivní způsob hodnocení kvality, který perspektivně může za určitých okolností v budoucnosti nahradit standardní NDT metody zkoušení a může se stát jejich alternativou s vyššími užitnými vlastnostmi. Pomocí speciálního SW bude možné např. u svarových spojů přibližně určit i mechanické a strukturní vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti základních materiálů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Svařitelnost ocelí pro automobilové karoserie

V ČR je robotizace svařovacího procesu nejvíce zastoupena v automobilovém průmyslu. Se sériovou výrobou samonosných karoserií vyvstal problém spojování ocelových plechových výlisků. Příspěvek proto mapuje základní ocelové materiály používané při stavbě karoserií a jejich svařitelnost.

Japonská laserová řezací centra

Společnost Mitsubishi má ve svém výrobním programu mimo jiné celou řadu laserových řezacích center vycházejících především z návrhů a požadavků zákazníků, s pracovními stoly až do 2 500 x 6 000 mm, s automatickou výměnou materiálu, skladováním plechů, řezáním trubek a dutých profilů, 3D řezáním atd. V současné době je používáno ve výrobě po celém světě více než 12 000 laserových řezacích center této značky.

Pokročilé metody laserového svařování

V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. Podstatou nových metod je laserová hlava obsahující systém dvou vychylovacích zrcadel doplněných speciální optikou. Díky tomu lze laserovým paprskem velice rychle přebíhat v dané ploše. Svařování s touto hlavou se nazývá skenerové svařování. V provedeném experimentu byla demonstrována významná časová úspora při využití této metody oproti svařování běžnou svařovací hlavou vedenou robotem. Druhou metodou, opět využívající vychylování laserového svazku zrcadly, je svařování s rozmítaným svazkem. U této metody dochází kromě posuvové rychlosti k mikropohybu laserového svazku podél svařované trajektorie. Řízením parametrů mikropohybu můžeme měnit jak šířku závaru, tak i mikrostrukturu svaru, jak je opět předvedeno v rámci několika experimentů.

Expert na řezání kopulí

Výroba tlakových nádob a kotlů patří mezi velké průmyslové aplikace, kde řezání 3D objektů zahrnuje podstatnou část výrobního procesu. Samozřejmým požadavkem je, aby byl tento proces rychlý, jednoduchý na instalaci a s přesným výsledkem, aby nebylo nutné další mechanické, nebo dokonce ruční opracování. Typickým řezacím úkolem je v tomto ohledu řezání otvorů v zaobleném konci nádoby pro navařování sacího potrubí nebo ořezávání okrajů zaobleného dna s přípravou na svar.

Vybrané aspekty svařování vysokopevnostních ocelí

Společnost Strojírny Prostějov, a. s. se specializuje na výrobu technologicky náročných svařovaných ocelových konstrukcí a svařovaných dílců pro obráběcí, stavební a dopravní stroje a zařízení pro těžbu surovin. Více jak 95% zdejší produkce představují zakázky pro německý, švýcarský a švédský trh.

Šetrné budovy: od módy k trvalému zájmu

Česko rychle dohání světový trend šetrného stavebnictví. Pozadu jsou jen veřejné budovy.

City Green Court jako příklad úspěšného projektu

V pořadí již třetí realizovaná budova architekta Richarda Meiera v této atraktivní lokalitě, v samém centru Prahy 4 a zároveň v přímém sousedství rozlehlého parku na Kavčích horách. Patří také mezi první inteligentní a šetrné budovy v Čechách s označením LEED Platinum.

Facility management pojem téměř neznámý

Koncem letošního roku budou v češtině uveřejněny další čtyři díly evropské normy Facility managementu ČSN EN 15221. Obor tak bude standardizován v celé své šíři a doufejme, že ještě více vejde do povědomí odborné veřejnosti.

Legislativní požadavky a energetická náročnost budov legislativě

Hodnocení energetické náročnosti budov a certifikace budov se v České republice provádí již od 1. ledna 2008, nicméně od 1. 1. 2013 je platná změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, která výrazně změnila a upřesnila stávající pohled na problematiku hospodaření energií v souvislosti s implementací směrnice 2010/31/EU.

Metodika certifikace budov

Kvalitní a moderní budova musí naplňovat celou řadu požadavků z technické, environmentální, ekonomické a sociální oblasti. Jak ale poznat, jak moc je daná budova kvalitní? Subjektivně si lze o této míře jistě učinit svůj vlastní názor, ale ten není pro praxi dostačující. Proto existuje možnost, kterak tuto míru objektivněji kvantifikovat – a tou jsou systémy certifikace budov.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit