Témata
Reklama

Detekční systémy a havarijní uzávěry plynu

Mezi nejrozšířenější zdroje energie v ČR patří zemní plyn, takže požadavky na zabezpečení prostor, spotřebičů a rozvodů proti nebezpečí výbuchu zapříčiněného únikem plynu stále rostou. Rozhodující část těchto požadavků definují ČSN a normy EU, které jsou u nás v rámci přípravy vstupu do EU zaváděny.

Uvnitř budov může dojít k většímu či menšímu úniku plynu buď porušením rozvodů, nebo závadou spotřebičů, nebo chybným zásahem obsluhy. Zabezpečovací funkci v budovách plní regulátor tlaku plynu. Jeho hlavní funkcí je udržování tlakové úrovně ve spotřebitelském okruhu a bezpečnostní uzavření regulátoru v případě vysokého přetlaku nebo ztráty tlaku plynu na vstupu a v případě nadměrného odběru, který může způsobit závada na spotřebiči nebo poškození rozvodného potrubí.
Reklama
Reklama

Ochrana vnitřních prostor před únikem plynu

Úroveň zabezpečení lze zvýšit osazením vnitřních prostor budov detektory spalitelných plynů a par v kombinaci s havarijními uzávěry plynu. V této oblasti se setkáváme jednak s doporučeným a dobrovolným dovybavováním plynoinstalací, jednak s povinným podle předpisů a norem ČR. Například ČSN 070703 o plynových kotelnách hovoří o povinnosti vybavit kotelny s více než 0,5 MW instalovaného výkonu umístěnými pod shromažďovacím prostorem detektory úniku plynu, a to dvoustupňovými s tím, že první stupeň spíná havarijní větrání spolu se zvukovou a světelnou signalizaci a druhý stupeň uzavře hlavní uzávěr plynu pro kotelnu. Rovněž prostory, ve kterých jsou umístěny spotřebiče pro spalování zkapalněných uhlovodíkových plynů se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším nebo spotřebiče se součtem jmenovitých tepelných výkonů 100 kW a více, musí být vybaveny dvoustupňovým detekčním systémem.

Detekční systémy

Podstatou většiny detekčních systémů je čidlo, které kontinuálně snímá koncentraci plynů v měřeném prostoru. Čidla pracují na různém fyzikálním principu, například polovodičovém, katalytickém či elektrochemickém. Detekční přístroje jsou vybaveny elektronikou, která vyhodnocuje stav čidla a zároveň plní požadavky na spínání dalších elektrických obvodů a výkonných prvků bezpečnostních systémů.
Jako příklad jednoduchého zařízení splňujícího základní požadavky na dvoustupňovou detekci ve spojení s havarijním uzávěrem lze uvést detektor DHP 4 od firmy Augusta Elektra, který je konstruován pro ovládání havarijních elektromagnetických ventilů, například řad EVH a EVPE od firmy Peveko, spol. s r. o. Detektor je určen k nepřetržitému provozu. Senzory použité v detektoru jsou polovodičové a nejsou selektivní, to znamená, že reagují na celou škálu hořlavých plynů, a nejsou tedy schopny rozlišit například metan od kysličníku uhličitého. Elektrické zapojení přístroje umožňuje nastavení funkce podle typu ovládaného havarijního ventilu. Po připojení detektoru na napájecí napětí (síť) probíhá ohřev senzoru na provozní teplotu a po dobu přibližně jedné minuty jsou blokovány výstupní relé, zvuková i světelná signalizace. Po uplynutí této doby přístroj vizuálně signalizuje provoz a odblokuje pracovní okruhy. Detektor nepřetržitě monitoruje koncentraci hořlavých plynů v ovzduší prostoru, ve kterém je umístěn. V okamžiku zjištění nastavené úrovně nepovolené koncentrace plynu ihned vizuálně a akusticky signalizuje překročení koncentrace a zároveň prostřednictvím kontaktů relé ovládá zabezpečovací a zabezpečovaná zařízení (sirénu, ventilátor, havarijní uzávěr, spotřebič). Tento stav trvá po dobu výskytu nepovolené koncentrace plynu. Poruchový stav je zrušen po poklesu koncentrace plynu pod nastavenou mez.
Je-li třeba kontrolovat větší prostor, více místností nebo dva druhy plynu, pak lze využít přídavný snímač k detektoru DHP 4. Signál z přídavného snímače se přenáší do detektoru, v němž jsou poruchové stavy signalizovány, přitom ale není rozlišeno, zda výskyt plynu hlásí detektor nebo přídavný snímač. Doporučuje se přístroj pravidelně jedenkrát týdně vyzkoušet plynovým zapalovačem tak, že se nechá unikat plyn ze zapalovače (bez plamene) ve vzdálenosti asi 5 cm od senzoru - detektor by měl zareagovat na unikající plyn.

Zásady pro instalaci detektorů

Instalací detekčních systémů se zabývá norma EN 50244 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách. Pokud jde o zemní plyn, eventuálně svítiplyn, jsou lehčí než vzduch, takže v tomto případě budou mít tendenci stoupat a zaplňovat jakékoliv prostory nad úrovní úniku, přičemž jejich chování může ovlivňovat způsob větrání či vytápění. Detektor má být instalován v místě, kde je únik plynu nejpravděpodobnější, a to ve výšce obvykle 0,3 m od stropu. Přitom nemá být instalován například v blízkosti okna, odsávače, za záclonou, na prašném či špinavém místě, ani přímo nad spotřebičem, aby nedocházelo k nežádoucí signalizaci například při malém úniku plynu při zapínání spotřebiče.
Opačně se chová zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG) - obvykle jde o směs propanu a butanu. LPG je vždy podstatně těžší než vzduch, proto se bude snažit zaplňovat prostory pod místem úniku, v blízkosti podlahy. Přitom má tendenci přemísťovat se do nejnižších úrovní, kde se může hromadit a vytvářet maximální koncentrace. Detektor se instaluje v místnosti, kde je únik plynu nejpravděpodobnější, a to obvykle 0,1 m nad podlahou. Pro jeho instalaci jinak platí podobné zásady jako v předchozím případě, navíc je třeba zajistit, aby nedošlo k eventuálnímu zaplavení detektoru.
Výstupní signál detektoru může být použit pro uzavření ventilu na přívodním plynovém potrubí či pro dálkovou výstražnou signalizaci. Zároveň je třeba připomenout, že i když detekční systémy poskytují zvýšenou bezpečnost pro uživatele plynných paliv, rozhodně nejsou náhradou odborné plynové instalace či pravidelné údržby.

Ventily pro použití k bezpečnostním uzávěrům

Elektromagnetické ventily typové řady EVPE jsou přímo ovládané ventily se zavěšenou kuželkou nebo membránou s nuceným zdvihem. Tato konstrukce umožňuje jejich funkci i bez minimálního tlakového rozdílu. Tělesa ventilů jsou opatřena připojovacími závity podle ISO 7 nebo přírubami příslušných světlostí, rozměrově odpovídajícími PN 16. Závitové ventily nejsou vybaveny filtry plynných paliv, proto je třeba před vstupem do ventilu zařadit palivový filtr. Ventily této řady jsou všeobecně známé konstrukce: do elektromagnetu je vložen tubus, v němž je umístěno magnetické jádro, které je vtaženo elektromagnetem po přivedení elektrického napětí na svorky cívky. Na jádře je uchycena uzavírací kuželka nebo zavěšena membrána, která plní uzavírací funkci ventilu. Při ztrátě napájení elektromagnetu je ventil uzavřen. Ventily jsou bezúdržbové, pouze se v předepsaných intervalech provede zkouška těsnosti ventilu, pokud se toto neděje automaticky. Při zjištění jakékoliv závady se doporučuje výměna ventilu a svěření jeho opravy pověřené organizaci nebo výrobci.
Havarijní ventily typové řady EVH jsou plynové ventily s elektrickým ovládáním. Uzavírají se po přivedení elektrického impulzu do cívky elektromagnetu ventilu od detekčního systému úniku plynu. V provozním (otevřeném) stavu jsou tedy bez napětí. Délka elektrického impulzu pro uzavření ventilu musí být minimálně 0,5 s. Uzavřený ventil lze otevřít pouze ručně táhlem ručního ovládání, což je možné pouze po vyrovnání tlakového rozdílu na ventilu a zároveň pokud cívka elektromagnetu není pod napětím. Ventily EVH kromě havarijní funkce mohou plnit i funkci ruční rychlouzavírací armatury: zatlačením a současným pootočením ve směru hodinových ručiček na ovládací rukojeť lze překonat aretační pojistku, a tím uzavřít průtok. Součástí ventilů EVH/P je filtr pro zachycení nejhrubších nečistot. Tělesa ventilů jsou opět závitová nebo přírubová. Ventily jsou bezúdržbové, v předepsaných intervalech, minimálně jednou za rok, se provede zkouška funkce havarijního ventilu: automatické uzavření, ruční otevření a uzavření. Při zjištění jakékoliv závady, se doporučuje výměna ventilu a svěření jeho opravy pověřené organizaci nebo výrobci.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 10643
Datum: 06. 06. 2001
Rubrika: Trendy / Čerpadla a armatury
Autor:
Firmy
Související články
Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Jednoduché regulátory průtoku REG

Součástí téměř každého provozu jsou potrubní systémy zajišťující dodávku vody nebo jiného kapalného média ke koncovým strojům, spotřebičům či spotřebitelům.

Spojky pro jednoduchou instalaci tlakového potrubí

Jak rychle a jednoduše spojit tlakové polyetylenové potrubí i v náročných podmínkách a bez přístupu k energiím? S řešením přichází švýcarská firma Straub. Tradiční výrobce potrubních spojek, kterého v České republice zastupuje firma Hennlich, představil novou řadu řešení spojování trubek – Straub-Plast-Pro.

Související články
Optimalizace hydraulického výkonu a účinnosti

Řada pístových čerpadel Parker P1/PD má optimalizovanou konstrukci pro použití v otevřených okruzích mobilních a průmyslových aplikací. Ve spojení s technologií elektronického řízení Parker přinášejí tyto systémy podstatně vyšší účinnost a lepší poměr ceny a výkonu než standardní řízení typu load sensing.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost nových elektromobilů

České společnosti, či společnosti působící v ČR, získávají svůj podíl na trhu dodávek určených pro rozvoj elektromobility. Inženýrská společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou řeší právě nyní zajímavý obchodní případ. Finálním odběratelem produktů, které vzniknou na linkách sestavených tímto zkušeným integrátorem, je významný výrobce elektromobilů ze Spojených států amerických.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Přesné měření nejmenších hmotnostních průtoků

Je dobře známou skutečností, že jestliže je vyžadována vysoká přesnost, Coriolisovy průtokoměry jsou bezkonkurenční. Ale je také fakt, že dosud nebyly na trhu žádné přístroje schopné nepřetržitě a spolehlivě měřit > 0 kg.

Automat pro zpracování vodičů

Zpracování vodičů je jednou z nejnáročnějších výrobních fází při stavbě rozváděčů. Pro podporu automatizace této činnosti nabízí společnost Rittal automat pro zpracování vodičů - Wire Terminal WT. Jedná se o kompaktní automat pro konfekcionování vodičů, který byl poprvé představen v listopadu 2018 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku.

Zajímavosti ze světa 3D tisku

3D tisk nabízí stále nové možnosti uplatnění, ať už jde o vlastnosti nebo rozměry finálního výrobku, nebo o zcela nové aplikační oblasti. Jednou ze zajímavých novinek je 3D tiskárna na desky plošných spojů, která umožňuje výrobu prototypu nebo malé série během několika hodin. Nebo z jiného soudku - v největších výrobních systémech lze vytisknout plastové díly s rozměry kolem 900 mm. Pokud máte za to, že se vám investice do takového zařízení nevyplatí, není třeba zoufat, neboť technologie jsou dostupné i formou služby.

Elektricky a bez softwaru? Jde to!

Software je fenomén současné techniky. Elektrické pohony nejsou výjimkou, ale jedním z nových směrů v jejich vývoji je stále jednodušší použití a z toho vyplývající menší náklady. Pomocí elektrických pohonů tak můžete řešit mnohem více úkolů, a to i těch jednoduchých.

Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů

Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou silových a řídících rozváděčů. Spojením produktů, dále automatizačních strojů / poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.

Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit