Témata
Vydání #6
Červen 2001Téma měsíce

Čerpadla a armatury, hydraulika

Nové stroje a technologie v oblasti zpracování plastů Řízení jakosti a metrologie

Články

Servis

Mezinárodní strojírenský veletrh

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Mikrotechnologie v Hannoveru

Mikrotechnologie byla zvýrazněným oborem letošního hannoverského průmyslového veletrhu a její dominující prezentací bylo fórum Laser Technology, společná akce pořadatele veletrhu Deutsche Messe a našeho mateřského časopisu MM IndustrieMagazin.

Informační technologie

Integrovaný CAD/CAM/CAE systém a syntéza produktu

CATIA V5 je posledním výsledkem vývojových aktivit předního výrobce inženýrského softwaru, francouzské společnosti Dassault Systemes. Jde o integrované CAD/CAM/CAE řešení, určené pro vývoj, testování a technologickou přípravu nových výrobků.

Špička pro design

Dne 25. 4. 2001 se ve Smetanově sále Autoklubu ČR konala v pořadí druhá konference uživatelů MechSoft.com. Časopis MM Průmyslové spektrum se této akce zúčastnil jako mediální partner.

Firemní strategie pro internet

V následujícím článku naleznete některé náměty a návody, jak se zachovat, abyste byli úspěšní i při podnikání na internetu, který se stává obchodním médiem současnosti.

Inovace

Využití sluneční energie

Slunce svítí zdarma i na naši zem. Přestože cena solárních systémů se během provozu zaplatí energetickými úsporami, jejich většímu rozšíření u nás stále brání nejen výše investičních nákladů, ale i malá informovanost veřejnosti.

Management

Národní politika podpory jakosti

Vláda České republiky v minulém roce svým usnesením č. 458 ze dne 10. 5. 2000 schválila Národní politiku podpory jakosti (NPJ). Jejím cílem je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémový vstup českých podnikatelských subjektů do vnitřního trhu EU, přispět k lepšímu uspokojování potřeb občanů a ovlivňovat podnikání ve směru úspor zdrojů a ochrany životního prostředí.

E-learning v českém prostředí

Na stránkách tohoto časopisu již byla řeč o takovém systému zvyšování kvalifikace zaměstnanců, kterému se říká e-learning. Jde v podstatě o vzdělávání prostřednictvím vyspělé informační technologie, ať již formou živého přenosu po webu či multimediálních instrukčních výukových programů na CD-ROM.

Rumunsko - nevyužitá obchodní adresa

Rumunsko je svým počtem obyvatel (23 mil.) bezpochyby perspektivním a zejména stále ještě nepokrytým trhem pro české výrobky. Nízká kupní síla (v roce 2000 činila průměrná čistá měsíční mzda přibližně 100 USD) a dlouhá návratnost kapitálových investic značně limitují nejen české firmy, ale i ostatní zahraniční investory.

CD, který šetří čas i peníze

Užitečným pomocníkem pro každou firmu či soukromého podnikatele je program Ekonomický poradce.

SST představuje

Kování se značkou Metalpress

Řadu namáhaných strojních dílů je nutné zhotovovat pomocí kovárenských technologií, které obvykle zvyšují mechanické vlastnosti.

Trendy

Ekologické a technologické aspekty HSC obrábění

Cílem průmyslové výroby je v souladu s výrobními postupy a za pomoci technologických prostředků a práce transformovat výchozí polotovary do finálních výrobků.

Zkoušky průmyslových armatur

Průmyslové armatury jsou podstatnými prvky různých průmyslových a potrubních zařízení. Na jejich jakosti, provedení, funkci a provozní spolehlivosti závisí ve značné míře bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost celého zařízení nebo jeho jednotlivých částí.

Detekční systémy a havarijní uzávěry plynu

Mezi nejrozšířenější zdroje energie v ČR patří zemní plyn, takže požadavky na zabezpečení prostor, spotřebičů a rozvodů proti nebezpečí výbuchu zapříčiněného únikem plynu stále rostou. Rozhodující část těchto požadavků definují ČSN a normy EU, které jsou u nás v rámci přípravy vstupu do EU zaváděny.

Excentrické uzavírací klapky

Při tvorbě nových projektů jsou stále více zohledňovány požadavky na kvalitu a dlouhou životnost armatur. Těmto požadavkům vyhovují excentrické uzavírací klapky.

Nová řada ponorných čerpadel

Tak jako jiné oblasti i čerpací technika podléhá určitým módním trendům. Jedním z nich je změna koncepce velkých vertikálních závlahových čerpadel z klasického provedení (s motorem nahoře ve strojovně) na provedení ponorné (s motorem ve vodě v monobloku s čerpadlem).

Vertikální článková čerpadla

Již více než 25 let představují vysokotlaká odstředivá čerpadla konstrukční řady CR špičku v oblasti čerpací techniky. Vývojové práce na čerpadlech nové konstrukční řady CR pozitivně ovlivnilo mnoho cenných podnětů zákazníků.

Procesní armatury pro farmacii, potravinářství a biotechnologie

Více než v jiných oborech je ve farmacii, potravinářství a biotechnologiích kladen důraz na vysokou kvalitu produktů. Ať je to projektant, konstruktér nebo uživatel technologie, musí mít vždy jistotu v jakosti používaných procesních zařízení, která mu zajišťují úspěch na trhu a spokojenou klientelu.

Měření zbytkové vlhkosti v pneumatických systémech

Zbytky oleje a zejména vlhkosti v pneumatických tlakových rozvodech představují velké nebezpečí pro bezporuchový chod důležitých technologických linek. V mnoha případech lze říci, že jsou rozhodující pro dosažení vysoké kvality a hlavně udržení nízkých výrobních nákladů.

Metrologie začíná v konstrukci a v technické přípravě výroby

Není pochyb o tom, že základem přesného, ale i ekonomicky únosného měření je návaznost pracovních měřidel na etalony a zabezpečování jejich jednotnosti a přesnosti. Jde o činnost, kterou přímo zajišťuje metrologické středisko podniku nebo podnikový metrolog externě prostřednictvím kalibrační laboratoře.

Úspěšná konstrukce kalových čerpadel

Během světového vývoje čerpadel odpadních vod se stalo mnoho technických inovací standardem. Lze beze všeho tvrdit, že se všechny na trhu osvědčené a skutečně dobré výrobky navzájem téměř neliší a konkurenční výhody je třeba hledat v jiných disciplinách, jako marketing, servis apod.

Dávkování a doprava agresivních chemikálií

Čerpání, doprava a dávkování kapalin, případně suspenzí, patří k důležitým technologickým procesům v mnoha průmyslových odvětvích. Pro tyto účely se používají různé typy čerpadel, jejichž volba závisí na daném charakteru technologie, způsobu práce čerpadla, vlastnostech a chemickém složení čerpané kapaliny atd.

LCC v koncepci článkového čerpadla

LCC - Life Cycle Costs - je pojem, který se začíná plně prosazovat v čerpací technice. Jde o sledování nákladů po celou dobu životnosti systému.

Měření síly a momentu, zkoušení pružin

Firma Mecmesin Ltd. patří mezi přední evropské výrobce přístrojů pro měření síly, krouticího momentu a zkoušení pružin. Známá je rovněž jako výrobce univerzálních zkušebních systémů pro průmysl, při nichž se měří současně síla a výchylka nebo krouticí moment a úhel natočení.

Technické řešení vřetenových čerpadel

Firma Mono Ltd. je tradičním výrobcem čerpadel s excentrickým šnekovým rotorem. Přestože od roku 1935, kdy začala tato vřetenová čerpadla vyrábět, se na trhu objevilo mnoho nových principů čerpání, zůstává tento typ stále nejčastěji nasazovaným v celosvětovém měřítku v případě čerpání viskózních, abrazivních a vláknitých kapalin.

Těsnění pro chemická čerpadla

Pod značkou Parofluor představuje společnost Parker Hannifin GmbH, člen americké skupiny Parker Seal Group, těsnicí O-kroužky z perfluoroelastomerů, určené pro nejvyšší nároky ve výrobě polovodičů a v raketové technice, ale především pro zajištění nulových emisí u chemických čerpadel a armatur.

Měřit vše měřitelné, neměřitelné učinit měřitelným

Proč vlastně lidé začali měřit a jaké důvody je vedly k další systematické činnosti v tomto měření? Co je to soustava SI a jak se má využívat v teorii a praxi?

Povrchová úprava moderními materiály

Kvalitní povrchová úprava moderními plasty nachází stále větší využití ve všech průmyslových odvětvích.

Výroba

Úspornost otopných systémů s tepelnými čerpadly

V současné době s rostoucími cenami energií roste také zájem o energeticky úsporná zařízení, k nim patří i tepelná čerpadla.

Zkušenosti s realizací tepelných čerpadel

O principu funkce tepelných čerpadel a teoretických popisech různých variant odběru tepla se v současné době hodně mluví a píše. Tento článek je naopak zaměřen na praktické zkušenosti s realizací tepelných čerpadel a jejich skutečné ekonomické přínosy.

Praktické využití tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se na našem trhu s úspěchem již po mnoho let využívají v rodinných domcích pro vytápění a ohřev užitkové vody. V posledních letech se začínají využívat i v průmyslových aplikacích.

Perspektivy tepelných čerpadel

Postupné odbourávání dotací na paliva a energie, především pro obyvatelstvo, zvedá provozní náklady a mění pohledy na dosud zaběhnuté způsoby vytápění.

Výroba forem pro krátké série

Ve většině odvětví průmyslu se doposud používají formy vyráběné z nástrojových ocelí klasickým nebo elektroerozivním obráběním. Velikou nevýhodou při jejich výrobě je hlavně jejich vysoká cena a pracnost. Z tohoto důvodu je výhodné vyrábět formy levnějšími technologiemi na bázi skořepin, zhotovovaných některou z technologií povrchových úprav.

Rapid prototyping pro díly z polyamidu

Při stavbě prototypových dílů v automobilovém, elektrotechnickém či spotřebním průmyslu lze často s výhodou využít metod rapid prototypingu. Jednou z nejmodernějších technologií je stavba modelu spékáním práškového polyamidu pomocí laseru.

CAD/CAM podle uživatele

Velmi zajímavá je možnost modifikace dnešních softwarů CAD/CAM podle potřeb a zvyklostí uživatele. Lze tak i velmi efektivně reagovat na technologické zvyklosti, dovednosti, osvědčené pracovní postupy a možnosti výrobní základny uživatele.

Nové typy povlaků umí zázraky

Když začátkem devadesátých let představil würzburský ústav pro výzkum silikátů Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC) první anorganicko-organické hybridní polymery s označením Ormocer, vytvořené modifikovaným procesem sol-gel, netušili ani jejich vynálezci, že stojí na prahu materiálů se zázračnými vlastnostmi pro povrchové inženýrství.

Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex

Do minulého čísla byl zařazen článek popisující směrnici pro korozní ochranu ocelových konstrukcí systémem Duplex. V tomto vydání vychází druhý díl, začínající dokončením postupů úpravy povrchu.

Technologie Sponge-Jet

Sponge-Jet tryskání je nový způsob předúpravy a čištění povrchů od nečistot, starých nátěrů a koroze, při kterém se jako abrazivo používá polyuretanová pěna, v níž jsou zakomponovány vlastní částečky abraziva.

Hrubovací soustružení nástroji s VBD

Pro hrubovací soustružení i těžké hrubovací soustružení nabízí firma Pramet Tools novou řadu nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami SK (dále VBD), které jsou vyráběny z nových povlakovaných materiálů a jsou opatřeny novou geometrií břitu i novou geometrií utvářečů třísky.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit