Témata
Reklama

CAD/CAM podle uživatele

Velmi zajímavá je možnost modifikace dnešních softwarů CAD/CAM podle potřeb a zvyklostí uživatele. Lze tak i velmi efektivně reagovat na technologické zvyklosti, dovednosti, osvědčené pracovní postupy a možnosti výrobní základny uživatele.

Například pro hrubování 3D tvarů, zvláště dutin forem a zápustek, se dnes používá metoda zapichovacího frézování. Nasazení a výkonnost této technologie je ovšem podmíněna použitím nového typu nástroje - zapouštěcí frézy. Tento nástroj je efektivní a hospodárný zvláště při obrábění hlubokých drážek, přímých nebo svažujících se stěn dutin zápustek a v podobných případech, kdy je nutno použít nástroj s velkým vyložením. Pracovní posuv nástroje je shodný s jeho osou. Boční síly působící na nástroj při této technologii jsou minimalizovány, což příznivě ovlivňuje namáhání obráběcího stroje i zatížení obrobku. Zapouštěcí frézy např. firmy Iscar jsou osazeny robustními oboustrannými tangenciálními výměnnými břitovými destičkami střechovitého tvaru s velkým úhlem čela pro usnadnění odchodu třísky z místa řezu. Strategie hrubování vrtáním zapouštěcí frézou je ve srovnání s technologií hrubování v konstantních hloubkách produktivnější dva- až pětkrát. Řezná síla neprohýbá nástroj, ale pouze jej namáhá na vzpěr. Velmi produktivní je tato technologie i při využití na starších NC strojích s 2,5D řízením. Vhodným strojem pro hrubování se tak může stát například i starší vodorovná vyvrtávačka s NC řízením, neboť při této technologii nástroj najíždí rychloposuvem na jednotlivé body sítě pro vrtání v ose Z. Poté pracovním posuvem jede do takové hloubky, aby odvrtal hrubovaný materiál, tj. zastavuje o velikost přídavku načisto před tvarem plochy.
Reklama
Reklama

AlphaCAM

Pro příklad technologické modifikace byl vybrán systém AlphaCAD/CAM firmy Licom. Tento software je mimořádně vstřícný k uživatelově snaze přizpůsobit si nejen postprocesory, ale i procesory podle svých představ, neboť umožňuje řešit aplikační úlohy jednak za pomoci uživatelsky jednoduchých parametrických maker a jednak prostřednictvím programátorského rozhraní API (Application Programming Interface). API je pro uživatele velmi efektivní nástroj k tvorbě vlastních nadstaveb, které lze propojit s ostatními objekty v rámci prostředí Microsoft Windows.
API rozhraní systému AlphaCAD/CAM je programovatelné automatické rozhraní OLE. Jeho základní vlastností je možnost obsluhy interních příkazů systému ze souborů (AlphaCAM Basic script), které jsou kompatibilní s programovacím jazykem Visual Basic. Funkce systému jsou dostupné jak z VBA ( Visual Basic for Applications, tj. Word, Excel, Acces atd.) nebo z externích programů, tak i z dynamických knihoven DDL, vytvořených ve Visual Basicu, Delphi, C++ či v jiném produktu podporujícím OLE automatizaci.
V rámci diplomové práce řešené na Ústavu strojírenské technologie Strojní fakulty ČVUT v Praze byla naprogramována tímto postupem technologická rutina pro hrubování 3D tvarů zapouštěcí frézou. Po jejím spuštění z roletového menu "obrábění" programátor zadává formou dialogových oken technologická data. Poté označí plochu, na níž je tato rutina aplikována. V jednotlivých bodech vrtací sítě je "spuštěno v ose Z" na plochu devět přímek modelujících nástroj. Z průsečíků těchto přímek a hrubované plochy je vybrán ten s největší hodnotou souřadnice Z - slouží pak pro omezení hloubky vrtání v uvažovaném bodě sítě. Rutina dále vede nástroj na další bod sítě, a postupně tak vygeneruje CL data pro vrtání po celé zadané ploše.

Stále je co vylepšovat

Podle získaných praktických zkušeností bude vhodné tuto technologickou rutinu dále modifikovat. Například se nabízí možnost dalšího zkrácení času hrubování, budou-li do CL dat zařazeny jen ty body vrtací sítě, ve kterých je hodnota souřadnice Z pro vrtání menší než souřadnice horní plochy polotovaru. CL data (Cutting Location Data) jsou produktem procesoru CAM a jde v podstatě o polotovar programu pro řízení NC stroje. Tento řídicí NC program je na základě CL dat následně generován postprocesorem pro konkrétní obráběcí stroj a jeho řídicí systém.
Je třeba řešit i obrábění více ploch současně a eventuálně zapracovat i další požadavky technologů a pracovníků provozu, aby bylo dosaženo vytýčeného výsledku.
Tyto možnosti, které nám některé softwary poskytují, je jistě vhodné zvážit při rozhodování, který CAM zvolit. Můžeme sami modifikovat CAM podle našich zvyklostí a provozem osvědčených postupů a nemusíme naše zkušenosti "vnucovat" programátorům, přesvědčovat je, aby jimi vyvíjený produkt byl pro nás, uživatele, přívětivější. Vždyť strojírenská technologie disponuje mnoha metodami a postupy, přičemž zvolit ten nejlepší musí být výsadou technologa, který se nemůže nechat omezovat ničím jiným než svými znalostmi a zkušenostmi.
Tato problematika je na Ústavu strojírenské technologie řešena v rámci Výzkumného záměru CEZ:J04/98:212200008.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 10614
Datum: 06. 06. 2001
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Nástroje v rámci čtvrté průmyslové revoluce

Abychom mohli vyrábět součásti hospodárně, je potřebné rozšířit proces o výměnu informací. Důležitou roli při tom hraje management nástrojů, neboť pokud chybí nástroj, výroba stojí.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Interaktivní programování CNC strojů

Proces obrábění není zdaleka tak jednoduchý, jak se v mnoha případech jeví. Současné obráběcí stroje jsou obvykle vybaveny pro volbu několika způsobů přípravy programů. Dialogový způsob programování má stále svou nezastupitelnou pozici.

Související články
Inovace na obou stranách výrobního sortimentu

Svislá dvoustojanová centra řady Genos prošla inovací technických parametrů, a to konkrétně u modelů M560R-V a M460R-VE. Současně zavádí firma Okuma i nové obslužné a komunikační rozhraní Okuma Suite do řídicích systémů svých sofistikovaných modelů. Inovace přicházejí z obou stran výrobního sortimentu – u standardních tříosých center i u vícerých víceúčelových strojů pro náročné aplikace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Jaký byl Metav 2012

V Německu běží veletržní dění na plné obrátky. Hannoverské výstaviště je "sotva" uklizené od pozůstatků veletrhu EMO (viz. náš poslední díl profesního seriálu v tomto vydání na str. xx) a již byly o necelých 300 kilometrů na jihozápad otevírány brány výstaviště v Düsseldorfu. Je možné, aby německý trh vstřebal takovouto nadílku veletrhů týkajících se výrobních strojů a výrobní techniky, jejichž náplní jsou zejména obráběcí stroje?

Jít za svým přesvědčením

Steven M. Kille, prezident a výkonný ředitel DesignWerkes, zahájil své podnikání původně jako soukromý konstruktér. Později začal vyrábět zařízení pro zkoušky trvanlivosti. Zákazníci je používali k destrukčním zkouškám automobilových součástí, které vyráběl on i jiní dodavatelé. A nakonec se začal zabývat navrhováním, konstruováním a sestavováním složitých, elektromechanických subsystémů určených např. pro hybridní vozy hromadné veřejné dopravy. Je to muž vyznávající cestu propracovaných procesů, která jediná vede k udržení výrobních firem ve Spojených státech z dlouhodobého hlediska.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Obrobkové sondy a úskalí jejich použití

Téměř většina z nově vyrobených, zejména pak sofistikovaných obráběcích strojů, je dnes vybavena obrobkovými měřícími sondami. V uživatelských návodech k těmto sondám se lze dočíst o tom, jakými přínosy je jejich nasazení ve výrobě ohledně efektivnosti, snižování vedlejších časů při mezioperačních a finálních kontrolách obrobků atd. Ano, to vše je pravdou, nicméně i měřící sondy mají svá úskalí - tak jako ostatně každé jiné měřící zařízení.

Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

CNC řízení pro rychlostní a multifunkční obrábění

Výsledek obráběcího procesu v parametrech přesnost/rychlost/povrch je dán mnoha faktory na straně stroje, nástrojů, způsobu programování a upínání, přičemž může existovat i více cest k jednomu stanovenému cíli. V tomto článku bychom se chtěli zaměřit na CNC řídicí systém, který je dnes bezpochyby podstatnou a nenahraditelnou složkou tohoto procesu. Řídicím systémem přitom většinou rozumíme jak vlastní řídicí počítač, tak i pohony os a vřeten a systémy odměřování polohy.

Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit