Témata
Reklama

Úspornost otopných systémů s tepelnými čerpadly

V současné době s rostoucími cenami energií roste také zájem o energeticky úsporná zařízení, k nim patří i tepelná čerpadla.

Mezi prvními uživateli tepelných čerpadel byli ti, kteří využívali pro vytápění kotle na kapalný topný plyn (propan) a elektrické přímotopné panely či teplovodní elektrické kotle. Od loňského podzimu, kdy bylo vyhlášeno neodvratné zvyšování cen zemního plynu, se k nim přidala velmi početná skupina používající otopné soustavy s kotli na zemní plyn.
Reklama
Reklama

Příklad úspornosti systému s tepelným čerpadlem

V minulosti ve většině případů zájem o tepelná čerpadla končil u nabídek a cenového srovnání provozních a investičních nákladů. Dnes je však situace jiná. Je příznivější především pro samotného investora. Investor, vkládající statisíce do energeticky úsporného zařízení, má možnost žádat stát o dotaci na instalaci tepelného čerpadla a má možnost (dnes již téměř v celé České republice) získat zvýhodněnou elektrickou sazbu na provoz tepelného čerpadla. Díky těmto změnám se tepelná čerpadla stávají žádanějšími i dostupnějšími pro stále širší část občanů.
Nejlépe si úspornost celého zařízení můžeme ukázat na příkladu rodinného domu s tepelnou ztrátou 15 kW. Denně bude připravováno 200 l teplé užitkové vody (TUV) o teplotě 60 (C. Potřeba tepla pro vytápění činí 36 823 kWh, pro přípravu TUV 4075 kWh. Pro otopnou soustavu s podlahovým vytápěním bude zvoleno tepelné čerpadlo o topném výkonu 11 kW, které bude odebírat teplo z okolního vzduchu. Tepelné čerpadlo je vybaveno vhodným typem kompresoru (scroll) a ekologickým bezfreonovým chladivem (R 404 A) s velmi nízkou vypařovací teplotou. Topný výkon 11 kW je stanoven pro venkovní teplotu 0 (C a teplota vody na výstupu z tepelného čerpadla 40 (C. Se snižující se teplotou venkovního vzduchu klesá topný faktor i topný výkon tepelného čerpadla, který v uvedeném případě při poklesu venkovní teploty z 0 (C na -15 (C poklesne pouze o 27 %. Zbytek topného výkonu do celkové tepelné ztráty objektu je hrazen přímotopným elektrokotlem. Oblast, ve které pracuje pouze samo tepelné čerpadlo, je zespodu ohraničena tzv. teplotou bivalence. Pod hodnotou teploty bivalence začíná s tepelným čerpadlem spolupracovat přímotopný elektrokotel, který zvyšuje teplotu topné vody maximálně o 5 °C. V našem případě je teplota bivalence -2,37 (C. Spotřeba elektrické energie na provoz elektrokotle je v bivalentním zapojení 15,7 % z celkové spotřeby. Docílená úspora elektrické energie při porovnání provozních nákladů s elektrickým přímotopným kotlem činí 61,15 %.

Komentář

V tabulkách jsou porovnány provozní náklady na vytápění a přípravu TUV podle různých zdrojů energie. Z tabulek i grafu je zřejmá úspornost provozu tepelného čerpadla zařazeného do otopného systému. Proti nízkým provozním nákladům však stojí vysoké pořizovací náklady. V poslední tabulce jsou proto porovnány pořizovací náklady na strojovnu s tepelným čerpadlem vzduch-voda a plynovou kotelnou a vypočtena doba návratnosti. Přitom byl záměrně vybrán nejnepříznivější příklad pro porovnání návratnosti investice, aby byla ukázána relativně rychlá návratnost zdánlivě vysoké investice.
Hodnoty uváděné v článku jsou ověřeny několikaletým provozem vytápěcích systémů s tepelnými čerpadly. Tepelná čerpadla jsou velmi úspěšně používána pro vytápění, přípravu TUV, dohřev vody v bazénu a další průmyslové aplikace. Před použitím tepelného čerpadla je nutné snížit energetickou náročnost objektu použitím kvalitních tepelných izolací a vhodného zasklení a otopnou soustavu připravit jako nízkoteplotní.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 10642
Datum: 06. 06. 2001
Rubrika: Výroba / Ekologie
Autor:
Firmy
Související články
Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 1. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

Úspory naruby - Obraťme toky řek

Při útlumu uhelných a jaderných elektráren a s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů energie, především slunce a větru, nastal problém s přenosem a akumulací jejich elektrického výkonu mimo špičku zatížení elektrizační sítě. Tento problém však mohou i v Česku do značné míry a levně vyřešit stávající vodní díla (přehrady, jezy a hráze včetně turbín a kanálů a regulací) s využitím stávající přenosové soustavy.

Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Související články
Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 2. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Šetří lasery energii? Jak je to s lasery, ekologií a ekonomií?

Ekologie v průmyslu je téma, které se dnes velmi často probírá. Jedná se o mimořádně širokou problematiku, zahrnující úspory energií, eliminaci či alespoň snížení vzniku zdraví ohrožujících zplodin či omezení potřeby nebezpečných chemikálií v oblasti průmyslové výroby. V dnešním článku se na tuto problematiku podíváme z hlediska výhod a nevýhod jednotlivých laserových technologií, které se díky klesající ceně při zachování dobrých technických parametrů a nízkých provozních nákladů dostávají i do podniků s menším obratem a nižším počtem zaměstnanců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit