Témata
Reklama

Ekologicky nezávadné čištění a odmašťování

Strojírenství a odmašťování jsou dva k sobě poměrně úzce patřící pojmy. Při stále se zvyšujících nárocích na kvalitu, ekologickou nezávadnost a ekonomickou úspornost ve všech fázích výrobního procesu je vyřešení odmašťování důležitým prvkem podílejícím se na výsledku a v některých operacích je přímo klíčovým momentem. Proto volba vhodného odmašťovacího zařízení i odmašťovacího média nezůstává stranou pozornosti těch, kterým na kvalitním výsledku záleží.

Při hledání nejvhodnějšího řešení ručního odmašťování, v mezioperačním mytí, v opravárenství, ale i v lakovnách, galvanovnách či jiných provozech značně náročných na dokonalost odmaštění se setkáte s výrobky firmy MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r. o., z Náchoda, která v této oblasti působí už od roku 1992 a jejíž MS Ekologické mycí stoly IBS se staly mezi odbornou veřejností i zákazníky natolik známými, že původní originální název Ekologické mycí stoly byl veřejností přejat jako obecně známý pojem pro všechna odmašťovací zařízení podobného typu.
Firma MS Ekologické mycí stoly IBS vyrábí mycí stoly ve spolupráci s německou firmou IBS Scherer, která se této problematice věnuje již více než 35 let a za tu dobu vybudovala celoevropský systém distribuce, výměn a následného zpracování odpadu vlastních, patentově chráněných odmašťovacích kapalin IBS. Vlastní výrobou mycích stolů se nejen zvýhodní cena výrobku oproti dováženému, ale navíc je firma schopna pružně reagovat na přání zákazníků výrobou "atypů" podle potřeb jednotlivých provozů. Kromě základních typů mycích stolů si může zákazník vybrat různé úpravy podle vlastních potřeb, řešení odmašťování ponorem s podpořením účinnosti působením stlačeného vzduchu i rozměrné mycí stoly se zvýšenou nosností až do několika tun.
Reklama
Reklama

Ekologie i ergonomie

Výrobce pamatuje na ochranu životního prostředí před únikem látek ohrožujících vodu, a proto dodává k jednotlivým typům mycích stolů speciální záchytné vany, které zabrání případnému vytékání kapaliny ze sudu a následnému úniku nečistot z odmašťování do okolního prostředí. Umožňují snadnou manipulaci a snadné provedení výměny sudu s kapalinou a nezasahují do prostoru mimo mycí stůl. Navíc, což je také důležité, splňují ergonomické hledisko - pod záchytnou vanou je dostatečný prostor pro nožní spínač jak pro pravou, tak i pro levou nohu, což umožňuje pohodlný postoj u práce a přístup k pracovní ploše.

Mycí kapaliny

Patentově chráněné mycí kapaliny IBS Scherer jsou zdravotně nezávadná organická rozpouštědla bez halogenovaných uhlovodíků s vynikající odmašťovací účinností za studena, přičemž se jedná o bezoplachové mytí. Většinu typů IBS kapalin lze používat uvnitř dílen bez nutnosti instalace zvláštního odsávání. IBS kapaliny nepoškozují lakované kovové povrchy, nepůsobí korozivně na hliník, hliníkové slitiny a šedou litinu a neovlivňují korozní odolnost ocelového povrchu. Velkou předností IBS kapalin je uzavřený oběh v mycích stolech, jejich velmi dlouhá životnost a následně po ukončení životnosti zdarma zajištěný odvoz znečištěné náplně.

Účinnější než benzin

Vysoká odmašťovací účinnost IBS kapalin byla úspěšně ověřena v odborných ústavech a zařízeních (VTÚO Brno, ČVUT Praha, SVÚOM Praha aj.), s nimiž firma MS Ekologické mycí stoly IBS trvale spolupracuje - citujeme z dopisu Vojenského technického ústavu Brno:
"Na základě smlouvy o dílo č. 1614 - 31 bylo ve VTÚO Brno prováděno technologické testování čisticích kapalin IBS Scherer pro dekonzervaci olejů, maziv a konzervačních prostředků používaných v Armádě České republiky, ověření vlivu zasycení čisticích kapalin na zbytkové zamaštění povrchu a ověření čísel odpařivosti. Výsledky testování prokázaly vysokou odmašťovací účinnost čisticích kapalin shodnou s čisticí účinností technického benzinu. Při stoupající koncentraci oleje v čisticích kapalinách IBS Scherer dochází ve srovnání s technickým benzinem k nižšímu zbytkovému zamaštění povrchu při zachování shodné čisticí účinnosti. Životnost čisticích kapalin při splnění požadavku na čisticí účinnost je proto vyšší než u technického benzinu. "

Do čista a s velkou životností

Uplatnění MS Ekologických mycích stolů IBS je široké a zahrnuje čištění dílů od olejů, vazelín a nečistot v opravárenství, mezioperační mytí po obrábění i odmašťování v technologiích náročných na čistotu povrchu, jako např. před nanášením práškových nátěrových hmot a plastů. V galvanotechnice a technologiích nanejvýš náročných na dokonalost odmaštění se MS Ekologické mycí stoly s kapalinami IBS úspěšně uplatňují jako první stupeň odmaštění, kdy je veškeré možné množství mastnot zachyceno v mycím stole a následně používané lázně jsou pak minimálně zatěžovány, čímž se velmi výrazně prodlužuje životnost těchto lázní a snižují se náklady na jejich obnovu a související likvidaci. Citujeme z dopisu firmy Vakuum Praha:
"...Odmašťování speciálních vakuových prvků se u nás provádí v laboratorních podmínkách s vysokým nárokem na kvalitu. Kapalina EL-EXTRA nahradí všechna postupně používaná organická rozpouštědla, která se ve srovnání s ní jeví jako velmi nedostatečná. Výrazně rychle odstraní stopy po chladicích emulzích, řezných olejích, lešticích pastách, molyce, vazelínách apod. ..."
Marie Nováková
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30418
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Související články
Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Maskování pro povrchové úpravy

Před mnoha lety, než jsem se začal zabývat povrchovými úpravami a maskováním, jsem netušil, jak komplexní obor to je a co všechno zahrnuje. Problematika je natolik obsáhlá a speciální, že by si zasloužila samostatný studijní obor na univerzitě. Zkusím proto v tomto článku popsat alespoň část svých dosavadních zkušeností a poznatků z mojí univerzity života.

Otěruvzdornost povlaků žárového zinku s přídavkem cínu

Žárové zinkování ponorem představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů ochrany ocelových materiálů kovovými povlaky. Životnost takto zhotovených povlaků je v běžném prostředí více než 50 let, a proto nevyžadují údržbu. Vlastnosti zinkového povlaku lze navíc podle použití částečně ovlivňovat přídavkem některých prvků do oceli nebo zinkové lázně. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze bylo cílem zhodnotit odolnost proti otěru zinkového povlaku v závislosti na obsahu cínu v zinkové tavenině.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit