Témata
Reklama

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci Sekce stavebnictví a architektura

Poslání Inženýrské akademie ČR (IA ČR) spočívá v odborné podpoře a rozvoji technických věd a technického školství, jakož i aplikaci nových poznatků vědy a výzkumu. Naším cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Tentokrát se zaměříme na stavebnictví a architekturu.

Sekce Stavebnictví a architektura se podílí na aktivitách IA ČR zásadní mírou. Hlavním záměrem, plně odpovídajícím poslání a cílům IA ČR, je nabídka vysoce erudované poradenské kapacity pro nezávislá hodnocení, expertizy a vyjádření k nejzávažnějším problémům inženýrského charakteru.

Reklama
Reklama

Pokročilé metodiky

Pro naplnění těchto cílů se Sekce zaměřuje na rozvoj progresivních metod analýzy statického a dynamického působení stavebních konstrukcí z hlediska deterministického a stochastického modelování jevů a procesů, dále na tvorbu expertních systémů, výzkum a vývoj nových materiálů, nových konstrukčních systémů a stavebních technologií a jejich praktické aplikace s ohledem na jejich trvanlivost a spolehlivost v rámci životního cyklu. Sekce je rovněž aktivní při uplatňování komplexního pohledu zahrnujícího širší aspekty interakce stavebních konstrukcí s životním prostředím, včetně analýzy spolehlivosti a rizik.

V oblasti materiálů jde např. o nové využití tradičních materiálů, o progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin, o hybridní konstrukce, o využití recyklovaných materiálů a o vývoj kompozitních materiálů a jejich použití ve stavebních konstrukcích. Předpokladem pokroku ve zlepšování vlastností materiálů je dobré porozumění vztahům mezi jejich strukturou, vlastnostmi, zpracováním a vlivy provozních podmínek při jejich použití.

Edukace a realizace

Je vytvořeno úzké propojení s průmyslovou sférou, a to nejen v ekonomické činnosti. Sem náleží vývoj, zhodnocení, ověření a kalibrace návrhových metod; je realizován vývoj nových stavebních konstrukcí a metod jejich navrhování z hlediska kritérií trvalé funkční spolehlivosti a optimalizace návrhu, a též principů trvale udržitelného rozvoje. Sekce Stavebnictví a architektura spolupracuje se stavebními fakultami Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR i s dalšími akademickými pracovišti a s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Most v Praze-Tróji

Široký záběr

Sekce sdružuje vysoce kvalifikované odborníky z celé širší oblasti pozemních, inženýrských a dopravních staveb a podporuje zvyšování technické úrovně a jakosti stavebních konstrukcí. Jejím záměrem je průběžně shromažďovat, analyzovat a rozvíjet poznatky oboru a stát se v tomto směru vyhledávaným informačním zdrojem. Nedílnou součástí těchto aktivit je podpora odborných akcí a publikační činnost členů sekce.

Sekce Stavebnictví a architektura nabízí kapacitu v řadě oblastí; z nedávné doby lze uvést – jako referenční – několik úspěšných akcí, např.:

 • posouzení výpočtové analýzy a postupu výstavby nového mostu v Praze-Tróji;
 • vývoj kompozitních vláknobetonových prvků a jejich použití v konstrukcích;
 • metody návrhu a výstavby ekologických mostů;
 • posouzení výskytu a rozvoje poruch indikovaných ve svarech lamelových pásnic nosné konstrukce mostu přes Lochkovské údolí a jejich závažnosti pro bezpečnost konstrukce v průběhu jejího předpokládaného životního cyklu;
 • řešení rekonstrukce obloukového mostu Šmejkalka u Senohrab na dálnici D1, které napravuje velmi závažná pochybení v současnosti uvažovaném technickém a dopravně inženýrském řešení této rekonstrukce;
 • řešení eliminace hlukových a environmentálních zátěží v obytných oblastech při vyústění městských tunelů;
 • spolupráce při řešení dopravních vztahů v Praze 6 po uvedení tunelového komplexu Blanka do provozu.


Pro zvětšení klikněte na tabulku.

IA ČR, sekce Stavebnictví a architektura

Ing. Vladimír Brejcha, FEng.

brejcha@smp.cz

www.eacr.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 160542
Datum: 11. 05. 2016
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Firmy
Související články
Mechanika na VŠ

V nynějším vydaní jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na mechaniku a mechatroniku. Naši nabídku vyslyšelo pracoviště na Strojní fakultě v Brně.

Strojírenské konstruování na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze, Brně a Liberci.

Materiálové inženýrství na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní systémy a techniku. Naší nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Brně.

Související články
Podpory výzkumu, inovací a podnikání

Vývoj hospodářství v Evropě je v posledních letech charakterizován četnými ekonomickými problémy (finanční krize, dluhová krize), které ve svých důsledcích znamenají stagnaci či jen křehké oživení. Většina evropských ekonomik si uvědomuje, že disproporci mezi disponibilními kapacitami a místní poptávkou může dlouhodobě řešit pouze exportem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Další ročník Akademicko-průmyslového fóra

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně přikládá spolupráci s průmyslovou praxí velkou váhu a mimo jiné již několik let po sobě pořadá Akademicko-průmyslové forum (APF). Na toto setkání jsou pravidelně zváni představitelé jihomoravských firem, aby společně se zástupci fakulty nacházeli společnou řeč pro vzájemný efektivní dialog vedoucí k upevnění vazeb mezi univerzitou a praxí. Značný důraz ze strany organizátorů je kladen na zmapování nedostatků, které firmy spatřují ve spolupráci s nimi.

Akademicko-průmyslové fórum

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně hledá různé způsoby, jak svoji činnost provázat s průmyslovou praxí. Jednou z akcí, která má již svoji historii, je každoroční pořádání Akademicko-průmyslového fóra (APF), kde jak název vypovídá, se setkávají zástupci obou dvou světů a hovoří o možnostech vzájemné spolupráce.

Čestný doktorát Profesoru Birkhoferovi

Prof. Dr. h.c. Dr.-Ing. Herbertu Birkhofer z University of Darmstadt obdržel na slavnostním zasedání vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni čestný titul "doctor honoris causa" za mimořádný a dlouhodobý celosvětový přínos v oblasti Design Science a za zásluhy o rozvoj katedry konstruování strojů Fakulty strojní.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit