Témata
Reklama

V nynějším vydaní jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na mechaniku a mechatroniku. Naši nabídku vyslyšelo pracoviště na Strojní fakultě v Brně.

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky na VUT v Brně

Reklama
Reklama

Vývoj ústavu za posledních 10 let

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky (ÚMTMB) je samostatným vědecko-pedagogickým pracovištěm Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Během posledních let se jeho odborné a vzdělávací aktivity profilovaly do čtyř hlavních oblastí, které odpovídají jeho čtyřem nově konstituovaným organizačním odborům: inženýrské mechaniky, lomové mechaniky a mezomechaniky materiálů, biomechaniky tkání a numerického modelování v lékařství a mechatroniky.

Styl výuky na ústavu

Ústav zajišťuje výuku od klasických přednášek a cvičení relativně velkých skupin studentů v bakalářské úrovni až po individuální přístup, samostatné řešení projektů výpočtového, experimentálního i konstrukčního charakteru na úrovni magisterské. Studenti doktorské úrovně pak mají prakticky status členů ústavu, podílejí se na výuce, vědeckých grantech i průmyslových zakázkách.

Provázanost výuky s praxí, zapojení odborníků z praxe

Provázanost výuky s praxí byla významně posílena během posledních let spoluprací na několika projektech OPVK. Jejich výsledkem je zastoupení externích odborníků v komisích pro obhajoby závěrečných prací, exkurze do podniků v regionu, zadávání témat z podniků pro diplomové i semestrální práce v magisterském studiu a konání přednášek vybraných odborníků z průmyslu.

Vlajkové diplomové a dizertační práce

Z oceněných diplomových prací posledního období můžeme uvést např. práci Ing. Evy Prášilové „Deformační a napěťová analýza vybraného páteřního fixátoru“ (Cena prof. Valenty a prof. Čiháka v oboru biomechanika). Dokázala navázat na předchozí úspěchy Ing. Legerského, Ing. Řeháka a Ing. Kohoutka z předchozích let a potvrdila tak vysokou úroveň biomechaniky kosterně-svalové soustavy, která má na našem ústavu již téměř třicetiletou tradici. Z posledních úspěchů doktorských studentů můžeme zmínit ocenění Ing. Janáka za nejlepší poster na 34th Int. Conference of Thermoelectrics nebo ocenění Inženýrská akademie ČR za nejlepší článek publikovaný v akademickém roce 2014/15 v časopise MM Science Journal, udělené autorům Ing. Šebkovi a Ing. Kubíkovi.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi dosahují plné zaměstnanosti, nacházejí bez problémů uplatnění na mnoha pozicích v širokém spektru strojírenských podniků, od konstrukce a výpočtů až po pozici obchodního ředitele. V loňském roce mělo 56 % absolventů zajištěnou práci ještě před ukončením studia a podle průzkumu z r. 2014 mají absolventi oboru Inženýrská mechanika a biomechanika druhé nejvyšší platy mezi studijními obory na FSI.

Studentská soutěž programovatelných robotů LEGO.mechlab 2015

Technické vybavení ústavu

Technické vybavení ústavu je soustředěno v několika laboratořích: Laboratoř dynamiky je vybavená analyzátorem PULSE firmy Bruel&Kjaer s rozsáhlými možnostmi v oblasti vibrodiagnostiky, měření hluku a modálních vlastností strojních soustav. Laboratoř experimentální mechaniky a pružnosti disponuje kompletně tenzometry, snímači sil, tlaku, momentů, měřicími ústřednami a softwarem od firmy HBM. Laboratoř aplikované mechaniky slouží především pro přípravu biologických vzorků. Její součásti je také vlastní vyvinuté zařízení pro určování konstitutivních vztahů a pevnosti pryže při dvouosé napjatosti a zařízení na provádění zkoušek na pryžích a biologických vzorcích při dvouosém zatížení. Společná laboratoř mechanických zkoušek materiálů ÚMTMB a ÚMVI je vybavena zkušebním strojem ZWICK Z020-TND. Umožňuje počítačem řízené zatěžování nestandardních vzorků v tahu, tlaku a krutu, včetně kombinací, v rozsahu teplot –60 až +250 °C. Mechatronická laboratoř (MechLab) se zaměřuje na všechny podstatné aspekty mechatroniky, tj. modelování a simulace, identifikace systémů, programování, zpracování signálu, návrhy embedded systémů a další. Používá přitom moderní hardware společně se softwarovými nástroji pro modelování, simulaci a programování (MATLAB/Simulink, dSPACE, NI LabVIEW, Xilinx).

Výzkumná činnost, aplikace výsledků v praxi

Výzkumná činnost ústavu je členěna podle zaměření jednotlivých odborů primárně do oblastí lomové mechaniky, konstitutivních modelů pro speciální materiály, kritérií tvárného lomu a souvisejících simulací procesů tváření, vývoje mechatronických soustav a v neposlední řadě do biomechaniky kosterně-svalové, srdečně-cévní a sluchové soustavy člověka.

Spolupráce s ostatními školami a ústavy

Trvale spolupracujeme s oborově spřízněnými ústavy všech strojních fakult v ČR i na Slovensku. Z ústavů AV ČR je nejužší spolupráce s Ústavem fyziky materiálů v Brně (společné projekty, školení doktorandů) a Ústavem termomechaniky v Praze (pobočka ústavu sídlí na půdě ÚMTMB). Ze zahraničních škol jde např. o KTH Stockholm, University of Appl. Sciences Regensburg a Lund University.

Spolupráce ústavu s průmyslem

Pracovníci ústavu řešili desítky projektů GAČR, MPO, TAČR, mezinárodní projekty EUREKA, projekt 7. rámce Esposa a další. Mnohé z výsledků se bezprostředně promítly do praxe. Šlo například o spolupráci s podnikem Žďas na vývoji kovacího manipulátoru, mobilních nůžek na šrot či kovacího lisu. Z posledních příkladů spolupráce s praxí můžeme jmenovat vývoj pohybového simulátoru pro firmu Bosch.

Významné úspěchy

Významný je pro nás zejména trvalý zájem podniků o spolupráci, který lze dokumentovat přehledem konkrétních výstupů (prototypy, funkční vzorky, software) posledních let na našich webových stránkách.

Plány ústavu do budoucna

Za nejdůležitější úkol považujeme do budoucna zejména další posilování uvedeného trendu, tedy přímé vazby odborné i vzdělávací činnosti ústavu na praxi.

Jan Petřík

jan.petrik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci Sekce stavebnictví a architektura

Poslání Inženýrské akademie ČR (IA ČR) spočívá v odborné podpoře a rozvoji technických věd a technického školství, jakož i aplikaci nových poznatků vědy a výzkumu. Naším cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Tentokrát se zaměříme na stavebnictví a architekturu.

Strojírenské konstruování na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze, Brně a Liberci.

Výrobní stroje a komponenty na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Ostravě.

Související články
Materiálové inženýrství na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní systémy a techniku. Naší nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Brně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpory výzkumu, inovací a podnikání

Vývoj hospodářství v Evropě je v posledních letech charakterizován četnými ekonomickými problémy (finanční krize, dluhová krize), které ve svých důsledcích znamenají stagnaci či jen křehké oživení. Většina evropských ekonomik si uvědomuje, že disproporci mezi disponibilními kapacitami a místní poptávkou může dlouhodobě řešit pouze exportem.

Další ročník Akademicko-průmyslového fóra

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně přikládá spolupráci s průmyslovou praxí velkou váhu a mimo jiné již několik let po sobě pořadá Akademicko-průmyslové forum (APF). Na toto setkání jsou pravidelně zváni představitelé jihomoravských firem, aby společně se zástupci fakulty nacházeli společnou řeč pro vzájemný efektivní dialog vedoucí k upevnění vazeb mezi univerzitou a praxí. Značný důraz ze strany organizátorů je kladen na zmapování nedostatků, které firmy spatřují ve spolupráci s nimi.

Akademicko-průmyslové fórum

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně hledá různé způsoby, jak svoji činnost provázat s průmyslovou praxí. Jednou z akcí, která má již svoji historii, je každoroční pořádání Akademicko-průmyslového fóra (APF), kde jak název vypovídá, se setkávají zástupci obou dvou světů a hovoří o možnostech vzájemné spolupráce.

Čestný doktorát Profesoru Birkhoferovi

Prof. Dr. h.c. Dr.-Ing. Herbertu Birkhofer z University of Darmstadt obdržel na slavnostním zasedání vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni čestný titul "doctor honoris causa" za mimořádný a dlouhodobý celosvětový přínos v oblasti Design Science a za zásluhy o rozvoj katedry konstruování strojů Fakulty strojní.

Univerzita a průmysl: dvě spojité nádoby

Není třeba zdůrazňovat aktivity Vysokého učení technického v Brně na poli spolupráce s výrobní sférou. Současným příkladem mohou být jména jako profesor Pochylý - energetika, profesor Píštěk - letectví, profesor Píška - strojírenská technologie či docent Blecha - výrobní strojea řada dalších, jenž jsou ve svých oborech profesně uznávanými akademiky a výrobní sférou respektovanými odborníky. Celá řada společně řešených projektů a výsledky zavedené do praxe nechť jsou toho důkazem.

Vysokoškolské vzdělávání mladých expertů

Setkání zástupců akademických a výzkumných pracovišť oboru strojírenská výrobní technika umožnilo diskutovat otázku uplatnění oborové strategie ve vzdělávání vysokoškoláků.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit