Témata
Reklama

Měření a vyhodnocování statistické přesnosti vícevřetenových automatů

Ještě v nedávné minulosti se vícevřetenové soustružnické automaty (typy AN, Ank, SAS, SAY) měřily pouze pomocí klasických mechanických mikrometrů a analogových číselníkových úchylkoměrů s přesností měření 0,01 mm.

Jedním z kvalitativních posunů ve výsledné přesnosti bylo zavedení měření pomocí digitálních mikrometrů a analogových číselníkových úchylkoměrů s přesností na 0,001 mm. Používání digitálních měřidel s výstupem naměřených hodnot do počítače současně umožnilo elektronický sběr naměřených dat a jejich následné vyhodnocení, analýzu a archivaci.
Neustálý vývoj v oblasti technologie obrábění, zvyšování požadavků zákazníků a samozřejmě zvyšování přesnosti obráběných dílců nutí výrobce strojů neustále vyvíjet a zdokonalovat metody pro vyhodnocování přesnosti strojů.
V současné době již standardně požaduje většina zákazníků statistické vyhodnocení přesnosti stroje pomocí statistických parametrů Cpk, Cmk způsobilosti stroje, nebo celého procesu obrábění dílce. Takový způsob statistického vyhodnocení parametrů přesnosti strojů je zaveden především u dodavatelů v automobilovém průmyslu. Samozřejmostí při měření a následné analýze je využívání speciálních softwarových programů pro vyhodnocení statistické způsobilosti. K tomu je často využíván např. statistický program Palstat CAQ.
Ve výrobě je proto stanoven závazný postup pro způsob vyhodnocení charakteristiky způsobilosti přesnosti strojů, případně procesů. Tento uvedený postup stanovuje stav stroje, způsob výroby a odběru dílců, měření dílců a následné vyhodnocení výsledků.
Postup vyhodnocení způsobilosti přesnosti strojů vychází se směrnice VDA 4.1 Svazu automobilového průmyslu, vyhodnocení způsobilosti měřidel je převzato z referenční příručky MSA Svazu automobilového průmyslu.
Při vyšetřování způsobilosti přesnosti stroje musí být zkoumány pouze charakteristiky zkoumaného stroje.Vedlejší vlivy činitelů, jako jsou lidé, materiál, metody a prostředí, musí být udrženy na konstantní hodnotě. Samotný stroj musí být ve stabilním provozním stavu, tzn. stroj i řezný olej musí mít ustálenou provozní teplotu, nástroje musí být v optimálním stavu, a do procesu obrábění nesmí obsluha stroje zadávat jakoukoliv změnu ovlivňující samotný technologický proces.
Se změnou filozofie vyhodnocování přesnosti strojů se průběžně připravují další vylepšení, a to v zásadní změně tvaru zkušebního dílce. Tento nový dílec přinese především větší množství informací o přesnosti jednotlivých suportů, potřebných pro ověření způsobilosti přesnosti stroje statistickými metodami. Dále použití nového zkušebního dílce znamená razantní úsporu materiálu, montážního času pro seřízení stroje, času pro výslednou kontrolu stroje a také přímou informaci pro technologii zákazníka, zda stroj je schopen dosáhnout definovaných parametrů.
Nový zkušební dílec se obrábí jednoduchým zápichem z příčných suportů stroje a výsledně se hodnotí každý suport samostatně. Sběr naměřených dat probíhá automaticky za pomoci indukčních snímačů s výstupem měřicího signálu do počítače, kde jsou tato naměřená data analyzována. V protokolu o kvalitě stroje nalezne zákazník hodnoty přesností k jednotlivým pracovním suportům i celé výsledné přesnosti stroje.
Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40629
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit