Témata
Reklama

Metrologická legislativa a vstup do EU

Metrologická legislativa dosáhla v nedávné době plného souladu s právní úpravou metrologie v Evropské unii. Česká republika tím splnila jeden z řady svých předvstupních závazků. Měla pro to dobré předpoklady, především díky členství ČR v mezinárodních organizacích s Metrickou konvencí v čele.

Naproti všem splněným závazkům však zůstává trvalý úkol - sledovat další evropský vývoj a pokračovat v přejímání evropských právních aktů společenství, jehož členy jsme se v nedávné době stali.
Reklama
Reklama

Právní předpisy týkající se metrologie a posuzování shody

Metrologie a posuzování shody se týká především zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a následující prováděcí vyhlášky k zákonu o metrologii:
 • vyhláška č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky č.344/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření,
 • vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu,
 • vyhláška č. 264/ 2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a jejich označování,
 • vyhlášky č. 328 - 331/2000 Sb., týkající se hotově baleného zboží,
 • vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS
 • a vyhlášky, kterými se stanoví technické požadavky na různé druhy měřidel, označované značkou EHS.
 • S metrologií dále souvisí zákon č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. i nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

  Starý a nový přístup k technickým požadavkům v evropských směrnicích

  Transpozice evropského práva spočívá především v transpozici směrnic do českého právního řádu formou obecně závazných právních předpisů. Příkladem starého přístupu jsou směrnice na měřidla, které se u nás přejímaly v období let 2000/2002 formou vyhlášek MPO (technické požadavky na taxametry, plynoměry, elektroměry a další měřidla označovaná značkou EHS). Směrnice starého přístupu určovaly podrobným způsobem technické požadavky na výrobky a proto nemohly pružně reagovat na rychlost technického pokroku. Podstatou nového přístupu je zdůraznění odpovědnosti osob uvádějících zboží na trh a stanovení pouze základních bezpečnostních požadavků. Jejich splnění se dokládá formou posouzení shody vlastností výrobku s technickými požadavky.
  V České republice je posuzování shody upraveno zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je prováděn jednotlivými nařízeními vlády, které upravují technické požadavky a postupy posouzení shody u jednotlivých skupin stanovených výrobků. Nejedná se o všechny výrobky, pouze o ty, které představují zvýšenou míru nebezpečí ohrožení veřejného zájmu (život, zdraví, majetek, životní prostředí).
  Při posuzování shody je většinou - v závislosti na stanoveném postupu posouzení shody (v praxi se setkáváme s výrazem "modul") - nezbytná účast autorizované (notifikované) osoby. To je subjekt autorizovaný k činnostem při posuzování shody výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb. Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

  Nařízení vlády na neautomatické váhy

  Stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. jsou také váhy s neautomatickou činností, podle nařízení vlády č. 326/2002 Sb. Neautomatické váhy jsou tedy měřidlem, které podléhá režimu posuzování shody s technickými požadavky na výrobky. Znamená to, že do jejich uvedení na trh pro ně neplatí ty části zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, které se týkají schválení typu a prvotního ověření.
  Výrobce zajišťuje před uvedením vah na trh posouzení shody se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k nařízení podle své volby jedním z následujících postupů:
 • ES přezkoušením typu, jehož výsledkem je certifikát schválení typu vydaný autorizovanou osobou a dále zajistí buď ES prohlašování shody s typem, má-li autorizovanou osobou schválený systém jakosti nebo ES ověřování každé váhy;
 • ES ověřování každého jednotlivého výrobku podle bodu 4 přílohy č. 2 k nařízení.
 • Measure Instrument Directive (MID)

  Vysvětlení věnované neautomatickým váhám se principiálně týká i transpozice MID, nově schválené směrnice. Čeká nás dvouleté přechodné období, určené členským státům pro převzetí směrnice do národních legislativních systémů. U nás se toto převzetí bude realizovat formou nařízení vlády k zákonu č. 22/1997 Sb.
  MID obsahuje úpravu technických požadavků na deset druhů měřidel. Jedná se o elektroměry, vodoměry, plynoměry, měřiče tepla, průtokoměry, automatické váhy, taxametry, látkové míry, měřičky rozměrů a souřadnicové stroje a analyzátory výfukových plynů.
  Posouzení shody bude provedeno, podle volby výrobce, jedním z postupů posuzování shody, jejichž seznam je ve zvláštní příloze. Jedná se o moduly označené A až H1. Posouzení shody stanovených měřicích zařízení vyjádří symbol CE a doplňková metrologická značka "M".
  JUDr. Milena Korolová
  Reklama
  Vydání #6
  Kód článku: 40612
  Datum: 16. 06. 2004
  Rubrika: Trendy / Měření
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

  Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

  Měření v rámci celého výrobního řetězce

  Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

  Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

  Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

  Související články
  Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

  Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

  Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

  Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

  Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

  Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

  Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

  Vylepšený triangulační snímač střední třídy

  Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

  Konfirmace měřidel

  Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

  Měření energie je důležité ve všech oborech

  Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

  Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

  V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

  Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

  Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

  Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

  S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

  Revoluční linka pro měření kvality

  Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit