Témata
Reklama

Mezinárodní konference EEBW: Energie efektivně 2002

Hlavními tématy konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskutečnila ve dnech 5. až 7. listopadu 2002 v Praze, bylo efektivní využívání energie, využití obnovitelných zdrojů energie a trendy v liberalizaci energetických zdrojů

Konference EEBW: Energie efektivně 2002, kterou vždy po dvou letech pořádá SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., se účastnilo na 350 odborníků z České republiky, zemí západní, střední a východní Evropy a Severní Ameriky. Doprovodná výstava, otevřená zdarma i pro veřejnost, byla orientována na poradenství o úsporách energie ve vytápění domů a bytů, využití obnovitelných zdrojů energie, tepelných izolací, prezentace projektů nízkoenergetických budov a prodej odborné literatury.
Reklama
Reklama

Liberalizovaný trh s elektřinou

Zkušenosti z prvního roku zavádění konkurence do obchodování s elektřinou již ukázaly, že liberalizace přináší výhody pro zákazníky i v České republice. Ceny elektřiny pro oprávněné zákazníky klesly v průběhu prvního roku v průměru o cca 5 až 7 %. O tom, jaké přínosy pro české zákazníky přinese liberalizace i dlouhodobě do budoucna, však rozhodne i nově vytvářená struktura domácího trhu - zda bude na straně nabídky reálná a efektivní konkurence, nebo zda stát umožní ovládnutí trhu jednou skupinou.
Zkušenosti ze zahraničí i z domova ukázaly, že energie z obnovitelných zdrojů si nachází své místo i na liberalizovaném trhu. Objem této "zelené elektřiny" dosahuje u jednotlivých obchodníků v zemích Evropské unie až 10 % z celkového prodeje. Západočeská energetika jako první domácí obchodník, který garantuje výrobu z obnovitelných zdrojů u své zelené energie, prodává tento produkt již několika desítkám až stovkám zákazníků. Také státní forma podpory obnovitelným zdrojům prodělává se zaváděním konkurence do odvětví významné změny. Tradiční systém výkupních cen byl již v několika zemích nahrazen novým systémem povinných kvót a obchodovatelných certifikátů.

Obchod s emisemi skleníkových plynů

Další sekce na konferenci byla věnována novým možnostem financování projektů využití obnovitelných zdrojů a úspor energie prodejem ušetřených emisí skleníkových plynů. V současnosti je mezinárodní obchod s těmito emisemi v počátcích, ale v průběhu další dekády může dosáhnout ročního obratu až několik miliard dolarů. Například s prototypem uhlíkového fondu Světové banky (Prototype Carbon Fund) a nizozemské vlády lze již dnes uzavřít smlouvu o prodeji ušetřených emisí.

Nízkoenergetické nízkonákladové stavby

Princip výstavby nízkoenergetických nízkonákladových budov spočívá v tom, že jejich výstavba nepřekračuje průměrnou úroveň nákladů výstavby v ČR, jejich spotřeba energie na vytápění je však oproti průměru snížena až o jednu polovinu. Podstatných úspor, jak ukazuje příklad realizované výstavby bytových domů, lze dosáhnout vhodnou optimalizací projektu, počínaje orientací obytných prostor k jihu a nevytápěných prostor k severu. Diskutující v této sekci konstatovali, že zaběhnutý systém nabídky klasických domů na našem trhu je nejsilnější překážkou pro komerční využití budov nízkoenergetických. Určitý zájem ze strany specifických zájemců o toto bydlení existuje, přetrvává však jistá nedůvěra vůči novinkám a tzv. ekologickému bydlení, které je někdy neprávem považováno za nepohodlné.

Financování projektů z úspor energie

Sekce předkládala zkušenosti s projekty uskutečněnými metodou Energy Performance Contracting a energetickým kontraktingem (EPC a EC) v ČR, a to jak z pohledu firem ESCO, které s nimi mají praktické zkušenosti, tak i z pohledu zákazníků, kteří prezentovali své zkušenosti s úspěšnými projekty realizovanými v jejich městech či institucích, vesměs veřejných objektech. Zahraniční zkušenosti s konkrétními přístupy prezentovali experti z USA, Německa a Rakouska. Důraz při přednáškách byl kladem na odlišení dvou základních přístupů k realizaci projektů se zárukou za budoucí výsledek, kdy metoda EPC poskytuje zákazníkovi garanci za dlouhodobé úspory nákladů na energii, zatímco projekty realizované metodou EC zaručují zákazníkovi dlouhodobou dodávku energie či služeb za předem dohodnutých podmínek tohoto provozu, včetně ceny a její úpravy v závislosti na okolnostech budoucího vývoje. Závěrečná diskuse předních ESCO firem z ČR ukázala, že existuje slibná budoucnost tohoto odvětví podnikání.

Energeticky efektivní osvětlení

V České republice již existují firmy, které provádějí energetické servisní služby v osvětlování měst a obcí. Provozování soustav veřejného osvětlení kvalitními správci se provádí dvěma základními způsoby - dlouhodobou smlouvou na provoz za dohodnutou cenu nebo odkoupením soustavy. Obě varianty ve svém konečném důsledku vedou ke snižování nákladů a postupné modernizaci.
Dlouhodobým dobrovolným programem, ve kterém se soukromé a veřejné organizace zavazují uskutečnit energeticky úsporná opatření v oblasti osvětlování interiérů, je Evropský program Green Light (zelené světlo). Program byl zahájen v roce 2000 z iniciativy Evropské komise a národních energetických agentur 13 členských zemí EU a Norska. Do září 2002 přistoupilo k tomuto programu celkem 73 partnerů, kteří se zavázali ve svých areálech uplatňovat energeticky úsporné technologie.

Energetické audity

Zákon o hospodaření energií uvalil na spotřebitele energie povinnost zpracovat energetický audit. Města a obce, majitelé budov i průmyslové podniky tak stojí před úkolem zajistit zpracování takového dokumentu, který odhaluje možnosti energetického hospodářství podniků i budov a navrhuje nápravná a úsporná opatření. Jako povinnost ze zákona je audit v Evropě zaveden zatím pouze v Dánsku a České republice. Ve většině zemí vláda podněcuje zpracování auditů řadou motivačních a podpůrných programů, včetně dotací na jejich pořízení. Přednášející této sekce demonstrovali na řadě případů výrazné ekonomické přínosy úsporných opatření v průmyslu i na městském majetku. Návrh úsporných opatření je však prospěšný jen tehdy, má-li zadavatel auditu následně k dispozici investiční prostředky na výstavbu. Proto se zákonná povinnost energetických auditů pro bytové domy jeví poněkud samoúčelná, zvláště tehdy, když jejich vlastníci potřebné investiční prostředky v dohledné době nezískají. To je například problém řady bytových družstev.
Energetické audity zpracovávají auditoři, certifikovaní státem. Uživatelům nabízejí energetické audity obsahující dlouhodobá koncepční řešení nad rámec formálních auditů, splňujících pouze zákonné povinnosti. Kvalita auditorů a jejich práce je však různorodá a zadavatelé auditů se jen obtížně orientují při výběru auditorské firmy. Pro větší zakázky je vhodné oslovit auditorskou firmu, která má sehraný tým odborníků. Ožehavá je otázka nezávislosti auditora či auditorské firmy. Někdy jsou nabízeny velmi levné nebo i bezplatné audity navrhující použití nevhodných výrobků nebo drahých služeb konkrétních firem. Tomu nahrává rovněž nesoulad mezi současnou legislativou energetických auditů a metodikou SFŽP pro podporu obnovitelných zdrojů energie. V praxi tak například pro tepelná čerpadla dochází ke zpracování formálních auditů s předem určeným výsledkem - získat státní dotaci bez ohledu na ekonomický nebo ekologický přínos pro společnost.

Biomasa

Letošní ročník konference se rovněž věnoval ekonomickým a environmentálním aspektům spojeným s energetickým využíváním biomasy. Jedním z hlavních diskusních témat bylo využívání energie z biomasy v centralizovaných systémech zásobování teplem, které má své opodstatnění pouze při dostatečné koncentraci strany nabídky (dostatek paliva) a poptávky (odběratelé tepla). Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, ekonomicky efektivnější alternativou jsou decentralizovaná řešení. Ta jsou dnes díky pokroku techniky i standardizaci paliv stejně komfortní jako vytápění teplem z CZT či plynem, jejich větší rozšíření je ovšem podmíněno ekonomickou výhodností paliva (pelet či briket) a vybudováním potřebného logistického systému v místě (centrální sklad paliva, dopravní zásobování atd.).
O ekonomickou efektivnost usilují i ostatní způsoby získávání energie z biomasy. Výrobou bioplynu anaerobní fermentací zemědělských odpadů či zplynováním rostlinné biomasy za účelem produkce takzvaného dřevného plynu se v současnosti u nás zabývá i několik domácích firem a připravuje se několik pilotních projektů, které ekonomickou výhodnost těchto technologií ověří. Rozšiřuje se i využití biomasy v kogeneračních jednotkách, jak dokladovala pilotní realizace ze sousedního Rakouska. Potěšitelné je, že první projekt tohoto druhu se připravuje již i u nás.
Reklama
Vydání #12
Kód článku: 21221
Datum: 11. 12. 2002
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

Související články
MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Směrem k autonomní výrobě

Veletrh Automatica pokračuje v růstovém kurzu. Nadcházející ročník zabere na mnichovském výstavišti rekordní plochu 76 000 m2. K dispozici bude další nová hala, více než 900 vystavovatelů a nová témata, která hýbou světem robotiky. Mezinárodní setkání odborníků automatizačního průmyslu je zatím stále plánováno na termín od 16. do 19. června 2020 s tím, že nejpozději do půlky května bude ze známých důvodů rozhodnuto, zda se v tomto termínu veletrh uskuteční či bude oznámen náhradní termín.

MSV ve znamení obráběcích strojů

Na naše otázky odpovídá Ing. Milan Ševčík, jednatel společnosti Tecnotrade obráběcí stroje.

MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

Düsseldorf pro klíčové hráče oborů drátů a trubek

Nová multifunkční hala pro 10 tisíc lidí, která je letošní novinkou veletrhů wire a Tube, ale i nesčetné zajímavosti z oborů dráty, kabely, trubky a roury. To je příslib veletržního dua wire a Tube.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Automatizace v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně odstartuje již za necelé čtyři měsíce. Zastoupeny zde budou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Proto i v letošním roce se v jeho prostorách setkají mimo jiné firmy z oblastí automatizace a pneumatických prvků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit