Témata
Reklama

Pokrok v měření a hodnocení struktury povrchu

Struktura povrchu, tvořená drsností, vlnitostí a základním profilem povrchu, má rozhodující vliv na vlastnosti a chování součástí v provozu (např. na průběh opotřebení, únavové vlastnosti, pevnost spojení, kinematické a dynamické vazby povrchů apod.). Struktura povrchu spolu s vlastnostmi povrchové vrstvy jsou rozhodující pro životnost a funkční spolehlivost součástí. Proto je rozvoji měřicích prostředků a metrologii struktury povrchu věnována stále mimořádná pozornost.

Vývoj měřicí techniky

Vývoj měření a hodnocení struktury povrchu zaznamenaly v uplynulých dvou letech výrazný kvalitativní technický pokrok. Přední výrobci měřicí techniky aktivně reagovali na nové požadavky na kvalitu funkčních povrchů součástí z progresivních konstrukčních materiálů spojenou s vysokou přesností rozměrů, tvaru a vzájemné polohy často malých funkčních ploch. Vývoj měřicí techniky je výrazně ovlivňován i technickými potřebami uživatelů a jejich ekonomickými možnostmi. Vzhledem k tomu, že se pro kontrolu struktury povrchu používají jednoúčelová měřicí zařízení, je zřejmé, že se jejich výrobci spolupodílejí na zvyšování kvalitativní úrovně metrologie daného zaměření. Výsledkem komplexního vývoje je nejen zvyšování technické úrovně stávajících měřicích a vyhodnocovacích prostředků pro strukturu povrchu, ale i příprava nových metodik a měřicích systémů.
Výrobci měřicí techniky nabízejí široký sortiment přístrojů, které pokrývají celou aplikační oblast - od jednoduchých dílenských měřidel (měření 1 až 5 parametrů drsnosti povrchu) až po měřicí systémy určené pro laboratorní měření a analýzy, jež vyhodnocují desítky parametrů měření základního profilu, drsnosti povrchu, vlnitosti, tvaru, příp. i rozměrů povrchu.
Technické parametry měřicích přístrojů na současném trhu představují výsledky vývoje zaměřeného na řešení následujících aspektů měření a hodnocení struktury povrchu.

Přesnost měření

Požadavek na zvyšování přesnosti měření je jednoznačně vyvoláván rozvíjející se strojírenskou výrobou a nároky na funkční vlastnosti nových výrobků. Tento požadavek zásadně ovlivňuje konstrukční a technologické provedení přístrojů, jejich elektronické funkční i vyhodnocovací vybavení. Současná špičková rozlišitelnost přístrojů na úrovni 1 nm je výsledkem zvýšení kvality všech prvků měřidla. Výrazně se to projevuje v přesnosti provedení částí měřidel a zajištění přesnosti pohybu posuvových mechanismů nebo v hodnotách systémového šumu. Zatímco např. u přístroje Form Talysurf Intra (fa Taylor Hobson Ltd.) je hodnota systémového šumu uváděna 20 nm, u nových přístrojů je na podstatně nižší úrovni (1 - 3 nm). Je zřejmé, že vyšší přesnost měřidel vyžaduje náležitou pozornost jejich provoznímu umístění, prostředí měření apod. jako nutnému předpokladu optimální funkce a využití jejich předností. Současně je sledováno i udržení nezbytné opakovatelné přesnosti měření, která rozhoduje o úrovni spolehlivosti procesu prováděné kontroly.
Reklama
Reklama

Rozsah měření

Zvětšování rozsahu měření se týká jak možností snímání změn profilu povrchu ve vertikálním směru (Z), tak i prodlužování délky měření, tedy délky posuvu snímací jednotky (X). Standardní výška snímání nyní dosahuje úrovně 10 mm při malé hodnotě rozlišitelnosti (tedy vysoké přesnosti měření). Předností prodlužované délky snímání - připraveny jsou jednotky s posuvem 200 mm - je, že umožní měření a hodnocení nejen drsnosti povrchu, ale i vlnitosti, tvaru a rozměrů. V návaznosti na využití většího rozsahu měření (i s použitím více posuvových jednotek a snímačů ) a programového hodnocení výsledků měření se tak podstatně rozšiřují možnosti kontroly povrchu. Přístroje jsou z hlediska technického a ekonomického tříděny na jednoduché (provozní), měřící a hodnotící jen některé parametry (např. Ra, Rz), a měřicí systémy umožňující vyhodnocení několika desítek parametrů struktury povrchu s vysokou přesností.
Vývoj měřicí techniky v uvedených oblastech nejlépe dokumentuje přehled základních technických parametrů měřicích přístrojů, které jsou ve stávající nabídce firmy Taylor Hobson.
Přitom Surtronic 3+ představuje jednoduchý, snadno ovladatelný bateriový přístroj, určený jen pro měření drsnosti povrchu (parametry Ra, Rq, Rt, Rv, Rz DIN, Sm). Přístroje Form Talysurf PGI jsou připraveny pro měření drsnosti, vlnitosti a tvaru povrchu, jsou vybaveny posuvovými jednotkami 120 nebo 200 mm, s vertikálním rozsahem měření 4, 8 nebo 12,5 mm a mimořádně nízkou hodnotou systémového šumu.
Výrazné zlepšení technické charakteristiky měřicích přístrojů si vyžádalo úpravy nebo nová řešení prakticky všech jejich funkčních uzlů. Výsledkem inovačních procesů v konstrukci (mechanických i elektronických částí), výrobě i přípravě programového vybavení je nová koncepce měřicích přístrojů. Rozsah inovací lze ukázat na dosaženém stupni vývoje řady přístrojů Form Talysurf, jejíž první model firma uvedla na trh před dvaceti lety.
Nová koncepce Form Talysurf
Nová koncepce měřicích přístrojů Form Talysurf má v porovnání s předcházejícími modely řadu předností. Především bylo zlepšeno modulární uspořádání systému (mechanické i elektronické části), zvýšena mechanická stabilita a pevnost konstrukce přístroje, snížen elektronický a systémový šum přístroje, zlepšeny vlastnosti měřidla PGI, použito nové řízení pohybů a zvýšena přesnost systému. Zlepšení funkčních vlastností měřicí jednotky PGI bylo dosaženo zvětšením rozsahu měření (max.12,5 mm), zvýšením stability a opakovatelnosti měření, zjednodušením seřizování, usnadněním provozního servisu, i zkrácením měřicího cyklu. Konstrukce přístroje používá nové posuvové jednotky 120 mm a 200 mm, se zvýšenou stabilitou a zlepšeným sběrem dat v ose X. Upravené nosné a základní části přístroje přispěly k vyšší stabilitě měřicího procesu. Novinky v elektronické části představují nové řízení pohybů (elektronikou Deva), zlepšená interpolace sběru dat a snížený systémový šum. Používaný program Ultra byl přizpůsoben novým posuvovým rychlostem a zařazení diagnostického softwaru zajišťuje nejen nastavení zvolené konfigurace, ale i kompletní testování a komunikaci se systémem.
S využitím uvedených technicky progresivních konstrukčních a programových prvků byla připravena nová řada velmi přesných měřicích systémů Form Talysurf PGI (Ultra Precision PGI Systems). Čtyři typy této řady svými rozsahy a přesností měření prakticky pokrývají celou oblast možných aplikací.
Všechny přístroje snímají data profilu s roztečí 0,125 µm, jsou vybaveny motorizovaným sloupem 450 mm a systémem tlumícím chvění. Výrobce k přístrojům nabízí bohaté vybavení, např. sloup 700 mm, ochranné boxy, vybavení pro korekci základny, programy Ultra Contour, TalyMap 3D atd.

Softwarová podpora

Příprava programů pro hodnocení struktury, spolu se spojením měřicích přístrojů s počítači se ukázaly jako mimořádně přínosné z hlediska technického i ekonomického. Proto je této oblasti věnována velká pozornost. Programové vyhodnocení struktury zajišťuje zatím nejkomplexnější charakteristiku povrchu, včetně tvarového a frekvenčního hodnocení, parametrů nosné křivky a funkce hustoty pravděpodobnosti souřadnic profilu. Rozšiřuje hodnocení struktury povrchu o řadu nových parametrů (např. metody Motif, relativní délku profilu RLr, apod.) a doplňuje běžné dvojrozměrné měření profilu povrchu prostorovou analýzou kontrolovaného povrchu (3D Topography Analysis, program Talymap). Vedle těchto "obecných" programů se rozšiřuje využití speciálních programů pro specializované profilometry, o kterých bude dále pojednáno. Lze konstatovat, že příprava programů pro zpracování dat z měřených povrchů zajistila kvalitativní změnu v hodnocení jejich struktury.

Prostorové hodnocení struktury povrchu

Trojrozměrné měření a hodnocení struktury povrchu plochy představuje posun ke kvalitativně vyšší úrovni komplexního posuzování vlastností povrchu. Technicky náročnější snímání dat pro hodnocení plochy přináší velké množství informací pro realistickou prezentaci povrchu. Analýzy struktury povrchu mimo početní hodnocení vesměs nabízejí i grafické zobrazení formou axonometrického pohledu, topografické mapy nebo záznamu intenzity souřadnic. Prostorová charakteristika povrchu, např. počet, velikost a tvar výstupků profilu, nejen zvyšují objektivitu posuzování, ale může přispět k vysvětlení a řešení řady problémů v tribologii a výrobní technologii. Umožní kvantitativní studium geometrických a rozměrových změn profilu povrchu v různých etapách výrobních procesů součástí, po jejich dokončení i v průběhu jejich funkce. Od původního dotykového měření řady profilů a následného matematického zpracování se přechází k bezdotykovému snímání, příp. zařízením vybaveným oběma způsoby snímání a speciálním vyhodnocovacím softwarem. Novinkou v prostorovém měření struktury povrchu je měřicí přístroj Taylor Hobson

Talysurf CLI 2000

Jedná se o vysoce účinný měřicí přístroj sloužící k rychlému prostorovému hodnocení povrchu s vysokým rozlišením. Zařízení nabízí možnosti měření a analýzy povrchu ve třech osách, s využitím dotykové nebo bezdotykové měřicí techniky. Snadno ovladatelný a výkonný měřicí systém, vhodný i pro kontrolu velkého počtu součástí, je připraven provádět analýzu dat při hodnocení struktury povrchu profilu řezu (2D) i profilu plochy (3D).
Hlavní předností přístroje je univerzálnost jeho použití, která vyplývá z možnosti měřidla měřit buď indukčním dotykovým způsobem Form Talysurf, nebo bezdotykovým způsobem reprezentovaným laserovou triangulační sondou 10 mm a konfokálním snímačem (Chromatic Length Aberration - CLA). Uvedené tři systémy měření zajišťují prakticky neomezené možnosti měření struktury povrchu z hlediska jakosti, přesnosti a druhu materiálu součásti. Navíc je systém vybaven automatickým posuvem ve všech osách (X, Y, Z), s rychlostí až do 20 mm/s, což umožňuje rychlé automatické měření. Připravenost přístroje pro kontrolu širokého sortimentu součástí dokumentuje i velikost měřicího prostoru (200 x 200 x 200 mm) a nosnost stolu (20 kg).
Základem programového vybavení přístroje Talysurf CLI 2000 je firemní program Talymap, který zabezpečuje veškeré řídicí, kontrolní, vyhodnocovací i informační služby. Výkonný program pro analýzu dat zahrnuje standardní funkce vyhodnocení struktury povrchu 2D a 3D, včetně vyjmutí profilu 2D z povrchu 3D, měření ploch a objemů, výšky a vzdálenosti stupňů, analýzy výstupků, nosného podílu, velikost a hustotu zrn atd. Významná je vybavenost zařízení pro automatizaci měření. Možnost programování automatického měření dávek součástí zefektivní jejich kontrolu. Použití nabízených měřicích postupů nejen urychlí proces analýzy, ale současně zajistí jednotnou formu prezentace výsledků měření. Talysurf CLI 2000 používá k hodnocení struktury povrchu všeobecně respektované parametry a přispívá tak k tomu, že se třetí rozměr stává snadno dostupný a srozumitelný v metrologii povrchu.
Taylor Hobson soustavně zlepšuje na svých výrobcích bezdotykové systémy měření struktury povrchu s ohledem na požadované praktické aplikace. Právě s využitím bezdotykových způsobů měření na Talysurf CLI 2000 jsou zdůrazňovány možnosti rozšíření kontrolních operací do zcela nových součástkových a materiálových oblastí, např. kontroly desek s plošnými spoji, forem a výrobků z dentálních tvárných hmot, plastových součástí automobilů, brousicích kotoučů, součástí elektronických systémů - pamětí apod., papíru a kosmetických výrobků. Příklady využití měřicího přístroje Talysurf CLI 2000 při netradičním měření povrchu uvádíme dále.
Plošné obvody - při výrobě desek plošných obvodů se využívá procesu nanášení vodivých past na základní materiál. O kvalitě takto vytvářeného vodiče rozhoduje vodivost použitého materiálu, jeho délka a průřez. Vady vznikající při výrobě - velké úchylky rozměru a tvaru, póry a necelistvosti, znečištění, deformace apod., výrazně ovlivňují kvalitu obvodu. Poněvadž nelze ve výrobě vodičů kontrolovat všechny kritické parametry, hledají výrobci alternativní metody měření jen vybraných vlastností. Talysurfem CLI 2000 lze měřit velikost plochy naneseného vodivého média, tloušťku, rozmístění a objem plošných obvodů apod. Výsledek měření je nejen kvalitativní mírou provedení, ale je i prostředkem monitorování a zpětné regulace podmínek výrobního procesu.
Brousicí kotouče - zvyšování přesnosti a jakosti dokončovaných povrchů broušením vyžaduje použití tvrdších brousicích materiálů, ale současně klade důraz na velikost a rovnoměrnost rozložení brousicích zrn, která by měla s celkovou strukturou brousicího kotouče tvořit konzistentní celek. Tento kvalitativní aspekt by měl výrobce brusiva sledovat. Měření povrchu brousicího kotouče nebo jednotlivých zrn brusiva (většinou z kysličníku hlinitého nebo karbidu křemíku, často povlakovaných) dotykovými způsoby je velmi obtížné nebo zcela nemožné. Profilometr Talysurf CLI 2000 nabízí bezdotykové triangulační laserové měřidlo, které umožní přesné monitorování vlastností brusiva v širokém rozmezí. Takto lze měřit velikost zrn brusiva, rovnoměrnost rozložení zrn na povrchu kotouče, výšku zrn nad povrchem pojiva, počet vrcholů zrn na funkčně důležitém mezním rozměru kotouče apod.
Plastové součásti automobilů - zejména pro vybavení interiéru automobilů se často používají složitě tvarované plastové části, které se lisují z desek se strukturovaným povrchem. Rozměr, tvar a rovnoměrnost struktury povrchu desek jsou významné pro výrobu kvalitních tvarových výlisků. Texturu povrchu plastových desek lze kontrolovat měřidlem Talysurf CLI 2000 buď indukčním měřidlem s vysokým rozlišením, nebo rychlým bezdotykovým měřením triangulačním laserem. Vhodnost desek pro lisování lze potom popsat charakteristikou povrchu vyjádřenou např. směrem textury, rozměrem a rozložením prohlubní, objemem výstupků povrchu apod.
Na základě poznatků z přípravy měřicího zařízení Talysurf CCI 3000 (viz MM Průmyslové spektrum 7, 8/2003) i zkušeností z jeho nasazení v metrologické praxi, spolu s využitím nových manipulačních a automatizačních prostředků, připravila firma druhou generaci přístrojů CCI.

Talysurf CCI 3000

Interferometrický měřicí systém přístroje druhé generace je určen pro bezkontaktní měření a analýzu drsnosti, vertikálních převýšení a mikrorozměrů. Přístroj splňuje nejvyšší požadavky na přesnost měření jemných povrchů polovodičů, optických součástí, povrchů dokončovaných diamantovými nástroji, leštěním, apod. Měřicí systém, který poskytuje více než jeden milion datových bodů z jednoho měření, se vyznačuje vysokou rozlišitelností a citlivostí na odražené světlo. Běžná doba jednoho měření je 10 - 20 s. Na přístroji lze měřit prakticky všechny čisté povrchy - od hrubých po jemně dokončené - s odrazivostí světla v rozmezí 0,3 - 100 %. Měřicí zařízení je vybaveno antivibračním systémem s možností tří různých uspořádání a monitorovacím zařízením, které sleduje a zaznamenává stav funkčních uzlů přístroje. Kalibrace systému ve vertikálním směru i příčných směrech na mezinárodních etalonech zaručuje spolehlivost a opakovatelnost měření. Standardním vybavením přístroje je program pro automatickou prostorovou analýzu povrchu Talymap.

Specializace měřicí techniky

Zvyšování kvality měřicí techniky (přesnosti, rozsahu měření apod.) obecně vesměs znamená i zvyšování její ceny. Přitom ne všechny špičkové vlastnosti přístrojů jsou využitelné v kontrole každé strojírenské nebo výrobní oblasti. Ukazuje se proto možnost připravit na základě moderního osvědčeného modelu měřicího zařízení několik variantních provedení, která budou technickou specifikací přesně splňovat požadavky kontroly v dané oblasti a která budou ekonomicky výhodná, příp. dostupná pro uživatele. Jde o cenově příznivou nabídku měřicího prostředku na současné špičkové úrovni pro cílenou kontrolu speciální výroby.
Vynikající technické parametry, široké možnosti využití a velmi dobré zkušenosti z praktických aplikací přístrojů Form Talysurf PGI vedly k tomu, že se staly výchozími typy pro vývoj dvou řad specializovaných měřicích přístrojů. S využitím stejného principu snímání, zpracování a hodnocení výsledků, ale určitým výběrem a úpravou technických parametrů i programového vybavení firma Taylor Hobson připravila řady přístrojů určených pro měření povrchu v průmyslové výrobě optiky a ložisek.

Měření povrchu součástí ložisek

Výroba ložisek a jejich dílů je typickým představitelem přesného strojírenství. Vývoj ložisek se soustřeďuje především na zvyšování zatížení, funkčních rychlostí a snižování jejich hlučnosti. Uvedené vlastnosti ložisek jsou výrazně závislé na přesnosti a kvalitě provedení oběžných drah a částí ložisek. Z toho pak vyplývá požadavek na přesné a rychlé měření funkčních povrchů ložisek i v podmínkách hromadné výroby. I když výrobci ložisek usilují o minimalizaci výrobních nákladů na standardní ložiska, zůstává zde poměrně velká skupina ložisek speciálních, u nichž je vysoká přesnost prvořadým předpokladem bezchybné funkce. Právě pro takové výrobky připravila firma Taylor Hobson řadu měřicích zařízení, která představují nejvyšší přesnost v měření tvaru a struktury povrchu.
Měřicí přístroje Form Talysurf PGI jsou připraveny ke kontrole povrchu částí prakticky všech typů ložisek a hodnocení jejich vlastností, zejména struktury povrchu, úchylek tvaru profilu, poloměrů, oblouků, porovnávání více profilů, hodnocení tvaru ložiskových válečků, úhlu nebo sklonu kuželů apod. Splňují všechny požadavky, které na kontrolu struktury povrchu a tvaru klade specializovaná výroba ložisek.
Firma Taylor Hobson uvedla na trh skupinu pěti modelů profilometrů s označením Form Talysurf PGI 1230; 1220; 830; 820 a 420. Základní charakteristika jednotlivých přístrojů je obsažena v číselné části označení typů, kde první číslice popisuje velikost rozsahu měření (v ose Z, v mm) a poslední dvojčíslí uvádí velikost rozlišení při měření (30 - 0,8 nm; 20 - 3,2 nm). Z hlediska rozsahu a přesnosti měření je základním kontrolním prostředkem typ Form Talysurf PGI 1230, který je určen pro měření a hodnocení povrchů částí rozměrných vysoce přesných ložisek a splňuje požadavek kontroly na nejvyšší poměr rozsah/rozlišení měřidla.
Všechny další typy uváděné skupiny přístrojů pro měření povrchů ložisek, tj. PGI 1220 až PGI 420, využívají stejnou rychlost měření (0,1 - 10 m.s-1) a standardně stejná snímací raménka i rozteče snímaných bodů (0,125 µm) jako Form Talysurf PGI 1230.
Pokrok ve vývoji měřicích zařízení a jejich propojení s výpočetní technikou znamená podstatné rozšíření možností hodnocení struktury povrchu. Dlouholeté konstrukční a technologické zkušenosti předních výrobců měřicí techniky, jejich aktivní činnost metodická a normativní, nabídka spolupráce uživatelům při řešení jejich praktických metrologických problémů i široká servisní síť zaměřená na všestranné zabezpečení celého procesu kontroly - to vše je jednoznačným přínosem k rozvoji metrologie struktury povrchu.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40603
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit