Témata
Reklama

Stanovení teploty v odlučovači strusky pomocí počítačové simulace

19. 11. 2013

Extrémní teploty ve vysoké peci nedovolují měření v určitých částech během výrobního procesu. Ve společnosti TRB měří vnější teplotu povrchu odlučovače strusky pomocí termovize. Pro určení teploty uvnitř odlučovače ale nelze použít experimentální metody, a tak přichází na řadu počítačová simulace, která dokáže vypočítat rozložení teploty na základě poskytnutých vstupních dat.

Vysoké pece slouží k tavení kovů při teplotě kolem 1 500 °C. Takto vysoké teploty představují prostředí, kde je třeba brát v potaz adekvátní bezpečnostní opatření, a to jak pro ochranu pracovníků, tak pro ochranu vybavení. Jedno z potenciálních nebezpečí představuje okamžik, kdy tavenina opouští pec odpichovým otvorem a putuje skrze odlučovač, kde je oddělována struska (obr. 1). Pokud tavenina opustí pec zcela nechráněna, může vystříknout a tím představuje velké nebezpečí pro operátora i zařízení. Následkem toho může být způsobena odstávka výroby.

Reklama
Reklama

Víko odlučovače strusky

Pokud chceme předejít možnému vystříknutí taveniny, musíme zajistit ochranu ve formě horního krytu odlučovače strusky. Vnější plášť krytu je vyroben z litiny a jeho vnitřní obložení je z betonu. Vnitřní obložení je nezbytné, protože bez něj by tavenina mohla velice rychle vytavit díry do vnějšího litinového pláště krytu odlučovače strusky.

Obr. 1. Roztavený kov je v levé časti a v pravé části se odděluje struska od taveniny. Oblast označená jako Cross section je předmětem studie v Comsolu Multiphysics.

Betonová vložka víka odlučovače je vystavena teplotním rázům, stejně tak i korozi a erozi. Průměrná životnost horního víka odlučovače strusky je jeden měsíc. Po uplynutí této doby je zapotřebí obnovit betonovou vložku. Vzhledem k tomu, že TRB provozuje stovky vysokých pecí a každá pec může mít dva až čtyři odpichové otvory, je samozřejmě vyžadována ekonomická efektivita návrhu při zachování celkové bezpečnosti.

Počítačová simulace rozložení teplot

Návrh odlučovačů strusky byl v minulosti nepřesný, protože nebylo snadné přesně měřit, co se děje uvnitř. Firma TRB tak používala pro nalezení nejvhodnějšího typu betonu použitého na vložku horního víka a určení jeho optimální tloušťky metodu pokus – omyl. Pokud se vložka poškodila příliš rychle, pak v TRB zkusili novou kombinaci materiálů. Většina těchto rozhodnutí vycházela z teploty, které byla vložka vystavena, a ze zkušeností inženýrů. Tato metoda však měla jednu zásadní chybu, a to že inženýři v TRB neměli přesnou informaci o teplotách během celého výrobního procesu.


Obr. 2. 2D průřez odlučovačem strusky. Tavenina přichází do kontaktu s betonovou vložkou (oblast označená tmavě hnědou barvou).

S ohledem na vysoké teploty a vystavení tavenině je totiž nemožné umístit uvnitř odlučovače senzory, a proto zde také nebylo možné změřit přesné teploty. Z těchto důvodů se v TRB rozhodli pro zjištění rozložení teplot použít počítačovou simulaci s využitím programu Comsol Multiphysics. Pokud se výsledky této simulace pro vnější povrch budou shodovat s experimentálním měřením, pak je možné Comsol Multiphysics využít i jako dostatečně přesnou metodu pro zmapování rozložení teplot uvnitř odlučovače.

Předehřev odlučovače strusky

Za normálních provozních podmínek tavenina vstupuje do odlučovače, jehož teplota je kolem 500 °C. Proto byl v první fázi analýzy simulován předehřev plynovým hořákem na 500 °C. Na obr. 2 je znázorněna 2D geometrie průřezu odlučovače uprostřed vymezené oblasti (Cross section) z obrázku 1. Na obr. 2 jsou dva odstíny hnědé, které označují dva různé druhy betonu. První je v kontaktu s taveninou a musí odolávat proudění, korozi a teplotním rázům. V modelu je uvažována pouze vnitřní vrstva betonu. Druhý typ betonu nikdy nepřijde do kontaktu s taveninou a slouží jako nosná konstrukce. Pro výpočet předehřevu odlučovače strusky byly přijaty určité předpoklady. Prvním předpokladem je, že ke sdílení tepla dochází pouze kondukcí, a druhým, že zdrojem tepla bude plynový hořák s konstantní teplotou. Výsledky této simulace jsou výchozím bodem pro další zkoumání.

Proudí vzduch pod horním víkem?

Dalším krokem je simulace odpíchnutí taveniny a vlití do odlučovače strusky. Provedením této simulace získáme rozložení teplot vzduchu pod horním víkem, které se mění spolu s rychlostním polem v závislosti na čase. Z tohoto důvodu TRB vytvořila analýzu pro zmapování děje odpíchnutí taveniny a následného odtoku do odlučovače strusky po dobu 75 minut.


Obr. 3. Výsledky simulace ukazují, že povrch betonové vložky dosáhne shodné teploty s taveninou 1 500 °C po 300 sekundách od odpíchnutí.

Do této simulace je zahrnut přestup tepla kondukcí v pevných komponentech a přestup tepla přirozenou konvekcí vzduchu. Z výsledků simulace vyplývá, že stěny odlučovače strusky dosáhnou teploty totožné s teplotou taveniny (1 500 °C) po 300 sekundách od odpíchnutí taveniny, viz obr. 3. Jakmile teplota stěn dosáhne shodné teploty s taveninou, rychlost přestupu tepla kondukcí se snižuje (obr. 3).

Je velice zajímavé, že okolo 500 sekund času je profil proudění vzduchu téměř ustálený, viz obr. 4. Simulace je zjednodušena zanedbáním pohybu vzduchu podél odlučovače strusky. Toto zanedbání zavádíme z důvodu, že uvažování podélného proudění by nepřineslo významné informace.

Simulace sedmidenního ohřívacího cyklu

Pokud se podíváme na studii prvního odpichu taveniny, zjistíme, že nebude-li uvažován čas pro zahřívání celého odlučovače strusky, nebudeme mít k dispozici potřebné výsledky pro ověření experimentálním měřením, což bylo původním záměrem. Pro přiblížení simulace k reálnému provozu vysokých pecí byla provedena další simulace zahrnující průtok taveniny skrz celý odlučovač strusky po dobu 75 minut a následně byl odlučovač strusky po dobu 75 minut prázdný. Tento cyklus byl simulován pro dobu sedmi dnů. Jak bylo zmíněno výše, simulace neobsahuje přestup tepla pomocí volné konvekce, a tak teplota vnitřních stěn (kde dochází ke kontaktu se vzduchem) byla nastavena na základě předchozí simulace.


Obr. 4. Proudění ve vzduchové mezeře mezi taveninou a horním víkem se ustálí po 500 sekundách po odpíchnutí taveniny.

Nicméně model bylo nezbytné dále zdokonalit tak, aby eliminoval zjednodušení, které může významně ovlivnit výsledky. Konkrétně předchozí model uvažoval teplotu na rozhraní vzduchu a stěny vložky jako konstantní, s hodnotou 500 °C. Avšak jakmile tavenina přestane proudit, nedojde ke skokové změně teploty z 1 500 °C na 500 °C, jak bylo při zjednodušení uvažováno. Z tohoto důvodu byla provedena další simulace podobná té předchozí, kdy byla v odlučovači strusky uvažována přítomnost taveniny a teplota na rozhraní tekutina-vložka byla nastavena na 1 500 °C. Avšak na rozdíl od předchozí simulace byla pro dobu, kdy v odlučovači strusky není přítomna tavenina, simulována tepelná izolace tohoto rozhraní namísto nastavení teploty 500 °C.

Výsledky vypočteného modelu pro 24hodinový cyklus odpichování a technologických přestávek můžeme vidět na obrázku 5. Křivka 6 zobrazuje teplotu vzduchu na rozhraní s taveninou, kde teplota dosahuje až 1 500 °C. Teplota samotného vzduchu bez přítomnosti taveniny klesá do doby, než dosáhne hodnoty okolo 750 °C (spodní čárkovaná křivka). Můžeme tedy říct, že teplota je mnohem vyšší než předpokládaných 500 °C z předchozí studie. Křivka 7 zobrazuje teplotu vzduchu na rozhraní s horní vnitřní vložkou. Teplota se začíná ustalovat na hodnotě okolo 430 °C po 24 hodinách.


Obr. 5. Výsledky simulace 24hodinového cyklu. Křivky 6 a 7 zobrazují průběh teploty na povrchu taveniny a na vnitřním povrchu horního víka.

Po rozšíření simulace na celý týden můžeme pozorovat teplotu, jakou dosáhne vnější litinový obal. Pro zjednodušení výpočetní náročnosti simulace a získání výsledků v rozumném časovém horizontu je zapotřebí zjednodušit nastavení teploty vzduchu tím, že použijeme poslední hodnotu z předchozí simulace. To je možné díky tomu, že vnitřní teplota je přibližně stabilní (viz obr. 5). Podobně lze nastavit teplotu taveniny na kontaktních hranicích. Po šesti dnech odpichování a technologických přestávek teplota vnějšího pláště dosahovala teploty okolo 80 °C.


Obr. 6. Termogram horního víka odlučovače strusky

Ověření simulace a optimalizace horního víka

K ověření výsledků simulace byla použita termovize, měření pořízená touto metodou jsou zobrazena na obr. 6. Teplota naměřená termovizí je 76 °C a odpovídá výsledkům simulace. Pomocí stejné experimentální metody byly pořízeny snímky vnitřní stěny horního víka, viz obr. 7. Měřením bylo zjištěno, že pokud dojde k otevření horního víka, teplota uvnitř odlučovače strusky velice rychle poklesne (vnitřní teplota během procesu tedy musí být vyšší než po otevření víka). Na obr. 7 je vidět, že maximální teplota horního víka je 300 °C, což je v dostatečné shodě s výsledkem simulace 430 °C (křivka 7 na obr. 5), pokles teploty po otevření víka je tedy okolo 100 °C. Firma TRB před použitím počítačové simulace neměla tušení, jakých hodnot dosahují teploty uvnitř odlučovače strusky během procesu. Po analýze simulovaného modelu odlučovače strusky bylo možné určit vnitřní teplotu s přesností do 10 °C. Díky simulaci v programu Comsol Multiphysics tak inženýři z TRB získali potřebné informace o dění uvnitř odlučovače strusky a na horním víku.


Obr. 7. Termogram vnitřního povrchu horního víka (obrázek nahoře) a fotografie stejného dílu ve stejné pozici (obrázek dole).

Výsledky simulací byly překvapivé – teploty na vnitřní stěně dosahují hodnot pouze 400 °C až 500 °C. Inženýři v TRB před použitím simulace předpokládali, že v těchto místech budou vyšší teploty a na základě tohoto předpokladu volili silnou vrstvu betonu vložky horního víka. Počítačová simulace prokázala, že vložka byla předimenzována, a umožnila tedy výrazně ztenčit vnitřní vrstvu víka. Toto ztenčení přináší kromě úspory materiálu také snížení hmotnosti, které umožní snadnější manipulaci s horním víkem. V konečném výsledku firma TRB výrazně sníží výrobní náklady.

Pavel Ludvík

Humusoft

ludvik@humusoft.cz
www.humusoft.cz

Reklama
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Od správy nástrojů po simulaci NC programů

V oblasti integrované správy nástrojů u společnosti KHS hraje software pro správu nástrojových dat TDM zásadní úlohu. Tento software zde byl zaveden před čtyřmi lety a v současné době poskytuje 3D modely nástrojů a nástrojová a technologická data pro NC programování, simulaci výroby, seřizování nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

CAM pro CMM

V posledních letech se ve strojírenství stále více dbá na přesnost výroby a tím i na kvalitu a efektivnost měřicího procesu. Měřicí proces dnes zasahuje i do různých stadií výroby, nejen do závěrečného procesu kontroly výrobku.

Racionalizace obráběcích operací s podporou CAD/CAM systému

V roce 2010 společnost Montupet zahájila výrobu na nové obráběcí lince v Laigneville ve Francii s cílem optimalizovat výrobu hlav spalovacích motorů a dalších slévárenských dílců pro automobilový průmysl. Mladý tým zkušebního centra pro podporu a vývoj technologií, který se v průběhu let rozrostl ze dvou na deset lidí, si vybral Missler Software jako ideálního partnera na pomoc při racionalizaci pracovních procesů ve svých závodech. TopSolid CAD a CAM jsou velmi vhodné pro systemizaci procesů obrábění a přesné zdokumentování jednoho každého výrobního postupu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit