Témata
Vydání #11
Listopad 2013Téma měsíce

Ecodesign v konstrukci a následném provozu výrobních zařízení (obrábění, tváření), Ekologičnost technologie obrábění, úspora energie a zvýšení produktivity – dopad na životní prostředí

Strojírenský software zaměřený na ecodesign a zvýšení produktivity, dlouhodobě udržitelný design

Články

Servis

Manipulace pro všechny smysly

Tradičním zážitkem pro všechny smysly se stalo setkání odborníků na manipulaci a logistiku Toyota Demo Days, které v druhé polovině října v Rudné uspořádala společnost Toyota Material Handling CZ.

Hydraulika a pneumatika 2013

Ke konci října se konala 22. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2013 v budově České strojnické společnosti na Novotného lávce. Jedná se o konferenci pořádanou Českou asociací pro hydrauliku a pneumatiku.

Nový rámcový program pro financování výzkumu

Základní informace o programu Horizont 2020 přednesl W. Burtscher, zástupce generálního ředitele direktorátu pro výzkum a inovace, na konferenci s názvem "The EU Horizon 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area" (H2020-TEERA), která se uskutečnila 17. a 18. října 2013. Uvedl, že H2020 je součástí víceletého finančního rámce (MFF), který v období 2014-2020 bude disponovat rozpočtem 960 miliard eur.

Jak to udělat? Make [it] better

Hledáte-li výrobní techniku, jež je charakterizována vysokým podílem inovací v kombinaci s jejich moderní výrobou a to vše zastřešeno rodinnou firmou a ještě k tomu preferujete japonskou preciznost a jejich cit pro design, máte volbu celkem nasnadě. Kdo byl v Hannoveru na EMO či následně na strojírenském veletrhu v Brně, ví, o čem mluvím. Těm ostatním nechť následující článek přiblíží vzorek novinek, které zde byly firmou Yamazaki Mazak prezentovány.

Síň slávy strojařů: Technika je nejspravedlivější cestou životem

Inženýr Miloš Poláček, jenž letos v červnu oslavil krásné jubileum devadesátin, je znám odborné veřejnosti především jako tvůrce teorie samobuzeného kmitání při obrábění. Coby pracovník Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO) objasnil již v roce 1954 princip vzniku tzv. regenerativního chvění při obrábění a odvodil výpočet meze stability obrábění. Následně se tato jeho teorie rozšířila jak na východ, tak i západ od našich hranic a měla zásadní vliv na následný celosvětový rozvoj oboru kmitání v obrábění.

Co se skrývá za značkou? Chevrolet, Jaguar, Kia

Další díl našeho seriálu navazující na historickou encyklopedii ostravské rodačky a profesorky Jany Geršlové, vám poodhaluje historická fakta spojená se vznikem světových firem a korporací. Každý měsíc vám předkládáme zkrácené ukázky třech vybraných oborově tříděných značek.

Co je Česká inovace?

Česká inovace je projektem úspěšných manažerů a mezinárodně etablovaných firem. Jejich zázemí a know-how vytvářejí jedinečný soubor zkušeností, kterými podporují realizaci zajímavých nápadů kohokoli v České republice. Svými projekty rozvíjí dobrou inovátorskou tradici a podporuje konkurenceschopnost Česka.

Japonsko-česká konstrukční spolupráce

Při příležitosti příprav světové konference ICDES 2014 zaměřené na nové postupy v konstruování navštívil předseda organizačního výboru prof. Tohru Kanada město Plzeň, kde se bude tato konference příští rok konat. Při této příležitosti jsem jej požádali o rozhovor.

Mládí nelze zastavit!

Pokud odhodlání tvrdě pracovat není dovedností, je to hned další nejlepší věc. Máte-li dobrou pracovní morálku, dovednosti a jste mladí, neexistují žádné hranice, kam vás vaše energie může posunout. Bryana Schmidta z firmy TGS Precision touha po tvrdé práci zavedla až do venkovské oblasti státu Tennessee, kde 6 dnů v týdnu provozuje CNC obráběcí dílnu a ve dnech volna jezdí na člunu nebo loví vysokou zvěř.

Tvorba obráběcího stroje, část 1 - všeobecné souvislosti jeho vzniku

V mnoha odborných publikacích můžeme číst o tom, jakou vlastnost má ten či onen obráběcí stroj, jak se chová jeho struktura po mechanické stránce, jak je zkonstruován a které prvky jsou použity pro jeho stavbu. To vše má přesvědčit budoucího zákazníka, anebo informovat odbornou veřejnost.

Výzkumně-vývojová platforma pro obráběcí stroje

Sedmého října, v první den konání brněnského strojírenského veletrhu, se v nedaleké Kuřimi slavnostně otevřelo kompetenční centrum nesoucí jméno INTEMAC. Toto zkratkové slovo znamená Innovative Technologies for Machine Tools, nebo-li Inovativní technologie pro obráběcí stroje.

EMO Hannover 2013, část 3 - řezné nástroje

Výběr z prezentovaných řezných nástrojů, řezných materiálů a povlaků, upínacích a dalších prostředků technologií obrábění nejen na EMO 2013 v Hannoveru ukázal jejich aktuální technickou úroveň, ale současně uživatelům nabídl nové možnosti jejich praktického uplatnění. Jaké novinky zde tedy mimo jiné byly v obrovské záplavě řezných nástrojů prezentovány?

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

EMO Hannover 2013, část 1 - obecná rekapitulace

MM Průmyslové spektrum považuje oborové veletrhy mezinárodního charakteru za klíčové v prezentaci úrovně dané komodity a proto jim na svých stránkách věnuje zvýšený prostor. Chápe svoji povinnost informovat čtenáře o prezentované technice a technologických řešení a činí tak již tradičně po dlouhá léta specializovanými profesně zaměřenými články. Veletrhy EMO budiž toho důkazem. Počínaje tímto vydáním jsme pro vás připravili sérii článků.

Novinky ze světa tváření

Společnost Bystronic, významný dodavatel strojů na zpracování tenkých plechů, pořádá každé dva roky setkání svých současných i potenciálních zákazníků, na kterém představuje novinky a inovovaná řešení ve všech oblastech své působnosti. Jedná se o systémy pro řezání laserem, vodním paprskem, ohýbání a také software pro vyšší efektivitu výroby.

Trendy

Nový kovací soubor z pohledu konstrukce

Nedávno uvedla ve své výrobní hale akciová společnost Žďas do provozu nový kovací soubor s lisem CKV 1250/1600 a manipulátorem QKK 8 nové koncepce, s posílením síly lisu z 1250 až na 1600 tun.

Energetický management v průmyslové praxi

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době. O to více v současnosti, kdy cestou k úspěchu na trhu je hledání úspor ve vlastních provozech. Jednou z možností, jak dosáhnout nejen jednorázových, ale zejména dlouhodobých a trvalých cílů v oblasti snižování spotřeby energií, je energetický management.

Řídicí systém pro všechny aplikace

Následující text navazuje na článek Dobrá volba pro produktivní obrábění, který představil frézovací centra Fanuc Robodrill řady Alfa DiA (MM Průmyslové spektrum č. 9/2013), a je věnován řídicímu systému 31i model B5 od téhož výrobce, jímž jsou zmíněná frézovací centra vybavena.

Zkušenosti s problematikou ekodesignu při konstrukci

Požádali jsme některé české výrobce obráběcích strojů, aby se s námi podělili o své zkušenosti při navrhování svých strojů s ohledem na energetickou efektivitu jejich následného provozu. Jejich zkušenosti budiž vzorem a inspirací jak výrobcům, tak i osvětou pro uživatele. Posuďte sami, jakou cestu již ušli.

Anketa mezi výrobci obráběcích strojů

Ekodesign a energetická náročnost výroby jsou bezesporu současným aktuálním tématem. Problematika ekodesignu již našla své místo i u českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, a pokud ne jako pevná součást jimi řešených projektů, tak doufejme alespoň v budoucích úvahách konstruktérů. Jedna věc je však úhel pohledu evropských legislativců, autorů příslušných směrnic, druhou je ale realita jejich praktických zavádění a v neposlední míře i ovlivňování přirozených tržních mechanizmů. Jak se na tuto problematiku dívají techničtí představitelé vybraných českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, je smyslem této ankety.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Modulární závitník snižuje náklady na nástroje

Recept na úspěch modulárního závitníku spočívá v kombinaci hlavy se závitem ze slinutého karbidu s tuhou ocelovou stopkou. Spojení je konstruováno jako rozebiratelné. V praxi je tak možné zvýšit řeznou rychlost oproti závitníkům z ocele více než dvakrát a současně snížit náklady na nástroje o 50 %.

Pozitivní směr vývoje

Když firma WNT uvedla na trh první řadu indexovatelných vložek HCN 2125 pro soustružení nerezové oceli, vedlo to díky jejich novému karbidovému substrátu a povlaku Dragonskin PVD k výraznému prodloužení životnosti nástrojů a zkrácení doby cyklů. Původní řada vložek s negativní geometrií se nyní rozšiřuje o geometrie pozitivní, které otevírají ještě větší potenciál pro zvýšení produktivity.

Ekodesign - všude kolem nás

Pokud budeme hledat co nejvýstižnější definici tohoto pojmu, mohli bychom říci, že vedle klasických vlastností, které se skrývají pod pojmem design, posuzujeme produkt současně i z hlediska ochrany životního prostředí. Zajímá nás tedy nejen návrh a vývoj výrobku včetně jeho funkčnosti, bezpečnosti a estetičnosti (jde přece o design), ale velký důraz je kladen na dosažení minimálního dopadu výrobku na životní prostředí.

Těsnění plnicích hlav pro linku na stáčení nápojů

I v provozech s vysokým stupněm automatizace dochází občas k nutnosti řešení technických problémů. Ty jsou buď diagnostikovány k tomu účelu instalovaným kontrolním systémem nebo vycházejí z nenadálých opotřebení či vad materiálů. Volba správného postupu při odstranění takového problému pak zpravidla přispívá k prodloužení životnosti celého zařízení, popřípadě i ke zvýšení jeho produktivity.

Regulační pohony hydraulických čerpadel

V posledních letech se hledají možnosti úspor energie i u hydraulických systémů. Tyto pohony jsou pomalu vytlačovány v oblasti menších sil a momentů elektromechanickými pohony. V oblasti vyšších výkonů - desítky a více kW - však hydraulické pohony stále představují hlavní možnost řešení, a to zpravidla ve spolupráci se stále se rozvíjející elektronikou. I tady však už existují čistě elektrická řešení. U vyšších výkonů i několik procent úspor dělá výrazné snížení spotřeby energie.

Příručka pro technology: Ekonomika výroby a celková optimalizace

Obrábění kovů je technologický proces, který se využívá k výrobě obrobků zadaných rozměrů a tvarů, tolerance a kvality povrchu. Pro tento proces je příznačná aplikace mnoha různých nástrojů. Jsou však všechny tyto nástroje skutečně potřebné a jsou aplikovány tak, aby bylo využito jejich maximálního možného výkonu? V procesu obrábění kovů se vždy vyskytnou situace, které mohou být optimalizovány. Představují jistá úskalí znesnadňující dosažení konečného cíle, kterým je především hospodárný a efektivní výrobní proces.

O všem rozhoduje stav řezné hrany

Doba životnosti břitových destiček, po kterou jsou schopné efektivního obrábění kovů s uspokojivou kvalitou obrobené plochy, má při současném vysokorychlostním soustružení ocelí přímou souvislost s neporušeností jejich řezné hrany. Tajemství úspěchu při soustružení v široké a značně různorodé aplikační oblasti P25 spočívá ve snížení rychlosti spojitého a dobře kontrolovatelného opotřebení a vyloučení nespojitého a často i nekontrolovatelného opotřebení. Pokud v důsledku nevhodného typu opotřebení dojde k poškození řezné hrany, má to za následek velmi rychlý rozvoj defektu, což se projeví nepřijatelnými rozměry nebo kvalitou obrobených součástí a vede ke ztrátě bezpečnosti obráběcího procesu.

Výroba

Vrtání hlubokých otvorů velkých průměrů

V mnoha firmách používají k vrtání otvorů velkých průměrů kopinaté vrtáky i na moderních strojích. V lepším případě s korunkami z moderních HSS ocelí a spékaných ocelí, v opačném případě z klasických rychlořezných ocelí.

Vždy dobré spojení

Tvářecí nástroje Baublies se používají zejména při přípravě montáže a při zhotovování uzavřených spojů různých součástí. Na rozdíl od konvenčních výrobních metod, jako je lisování, umožňují přesně nastavit a dávkovat sílu tváření.

Výroba a broušení nástrojů

Historie firmy Saacke se píše již od roku 1892, kdy jako rodinná firma začala nejprve s výrobou nástrojů. Se zvyšující se poptávkou po hospodárných strojích pak v roce 1932 pokračovala vývojem a výrobou vlastních brusek.

Naše zlaté Brno

Po všech "nej", která musí být v Česku vždy náležitě prezentována - a při příležitostech jako je Mezinárodní strojírenský veletrh obzvlášť - přichází období vystřízlivění a lopotné každodenní práce, stejně jako čas pragmatického hodnocení přínosů a vynaložených nákladů na "přehlídku toho nejlepšího", co lze ve střední a východní Evropě v oblasti strojírenství spatřit.

Normalizované součásti

Společnost Elesa+Ganter CZ nabízí výrobky dvou předních světových výrobců normalizovaných součástí a to Elesa a Otto Ganter. Všechny výrobky vedle vysokého standardu kvality také jsou v souladu evropskou direktivou RoHS conform, což znamená, že při výrobě dílů jsou vyloučeny některé nebezpečné látky.

Tryskání až 250 tun těžkých odlitků

Pokud jde o výrobu nesmírně velkých, těžkých a složitých odlitků, je jejich původcem slévárna PJSC Energomashspetsstal. S procesem odlití je spojena rozsáhlá kontrola kvality. Aby byl získán povrch o požadované kvalitě, jsou až 12 metrů dlouhé, 7 metrů široké, 5 metrů vysoké a až 250 tun těžké díly tryskány. Zařízení, které je vůbec celosvětově největším tryskacím zařízením, koncipovala společnost Rösler, která se přitom zcela přizpůsobila stávající prostorové situaci.

Speciální geometrie odstraňuje problémy při řezání závitů

Řezání závitů je v řadě případů poslední operace při výrobě součástí. Proto jsou kladeny značné požadavky na spolehlivost a přesnost řezaného závitu. Nástroj se speciální geometrií tyto požadavky splňuje pro velkou část řezaných závitů. Navíc je opotřebení břitu závitníku menší.

Software pro strojaře

Software pro strojaře - úvod

Oborová příloha strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum.

3D tisk na MSV v Brně

Letošní expozice na MSV ukázala, že oblast 3D tisku - nebo obecněji technologií Rapid Prototypingu - se začíná zabydlovat v běžné průmyslové praxi a že s ní lze počítat jako s jednou z možných technologií pro výrobu vhodných typů výrobků.

Za softwarem do terénu

Společnost 3e Praha Engineering uspořádala během letošního podzimu dvě uživatelská setkání zaměřená na CAD/CAM/CAE/PDM systémy, konkrétně Surfcam a SolidWorks.

Jaký zvolit CAD/CAM software?

Jaká základní pravidla volby technologického CAD/CAM řešení by potenciální kupec nebo zájemce neměl opomíjet?

NX 9 zvyšuje produktivitu při vývoji výrobků

Poslední verze softwaru Siemens NX (NX 9) přináší nové možnosti a průlomové technologie, které poskytují zvýšenou flexibilitu při vývoji produktů a vyšší produktivitu při vývoji výrobků.

Robotmaster - CAD/CAM pro roboty

Robotmaster není jen off-line programovací software, ale opravdový CAD/CAM pro roboty! Od běžného off-line softwaru se liší hlavně v tom, že klasický off-line programovací software byl vyvinut s cílem napodobit programování robota "výukovým způsobem", bod po bodu. Následně bylo do těchto softwarů implantováno mnoho dalších převážně CAD funkcí, tak, jak to bylo třeba kvůli digitalizaci výroby. Tím ale došlo k tomu, že off-line programovací systémy kladou větší důraz na řízení a kontrolu rukama uživatelů, nikoliv však už tolik na automatizaci procesů. Oproti tomu Robotmaster nabízí stejný komfort programování, na jaký byli technologové zvyklí v případě programování NC strojů pomocí CAD/CAM systémů.

Nové funkce při výpočtu rozvinů

Software TDS-Technik je zaměřen na usnadnění práce konstruktérů ve 2D a 3D CAD systémech. Obsahuje databázi normalizovaných dílů, funkce pro vytváření a zpracování kusovníků a verzi pro 2D CAD pak doplňují příkazy pro kreslení značek technického kreslení, editaci kót, pozicování a další možnosti, které zvyšují produktivitu při tvorbě výkresové dokumentace. Kromě těchto funkcí, instalovaných přímo do prostředí CAD systému, obsahuje software TDS-Technik další části, které lze využívat nezávisle.

SolidWorks 2014 - atraktivní 3D návrhy kdykoliv a kdekoliv

Letošní podzim přináší jednu z velmi očekávaných novinek - čerstvou verzi i u nás velmi oblíbeného řešení pro navrhování inovativních výrobků. Pod značkou SolidWorks konstruktéři nenajdou jen uživatelský přívětivý 3D CAD systém, ale také praktické nástroje pro simulace, správu dokumentace, technickou komunikaci či elektrotechnické návrhy. Přibyla i podpora stále populárnějších mobilních zařízení. Hlavním mottem nové verze je uvolnit uživatelům ruce pro tvůrčí práci díky usnadnění a zefektivnění každodenních činností při navrhování.

Edgecam pomohl zvýšit míru ziskovosti

Milltech Precision Engineering Ltd. je dodavatelem výrobků přesného strojírenství pokrývající široké spektrum průmyslových odvětví. Aby firma zabránila poklesu svého zisku následkem rostoucích vstupních nákladů a stále silnějšího tlaku na výslednou cenu zakázek, využívá kombinaci zakázkové tvorby upínacích systémů a efektivního programování ve špičkovém CAD/CAM softwaru Edgecam.

Stanovení teploty v odlučovači strusky pomocí počítačové simulace

Extrémní teploty ve vysoké peci nedovolují měření v určitých částech během výrobního procesu. Ve společnosti TRB měří vnější teplotu povrchu odlučovače strusky pomocí termovize. Pro určení teploty uvnitř odlučovače ale nelze použít experimentální metody, a tak přichází na řadu počítačová simulace, která dokáže vypočítat rozložení teploty na základě poskytnutých vstupních dat.

Virtuální realita přináší správná rozhodnutí

Když v roce 2011 provedla ESI Group akvizici předního evropského vývojáře softwarových řešení založených na technologii virtuální reality - německé společnosti IC.IDO ("I see I do") -, stala se Mecas ESI výhradním dodavatelem této moderní technologie pro zákazníky nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Maďarska, Polska, ze Slovinska, Rumunska, Bulharska a ze států bývalého Sovětského svazu.

Bezchybná komunikace v automobilovém průmyslu

Vzájemně bezchybná komunikace od dodavatelů až po servisní péči o zákazníky je jedním z klíčových parametrů pro úspěch celého automobilového průmyslu. Otázku efektivity procesů pomáhají řešit informačními systémy.

Konstrukce z profilů rychleji a lépe

Konstrukce z profilů v SolidWorks se dají řešit několika způsoby. Následující článek představuje tři z nich.

Čtvrtá průmyslová revoluce?

V polovině září se v Praze uskutečnila konference SAP Forum 2013, která mimo jiné představila trendy v oblasti podnikání z hlediska jejich podpory informačními technologiemi. V této souvislosti mě zaujalo téma přednášky Kamila Prázy, jež nesla název Čtvrtá průmyslová revoluce - Iniciativa "Industry 4.0" a strategie SAP pro výrobu a zpracovatelský průmysl, a tak jsem si s jejím autorem domluvil schůzku.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit