Témata
Reklama

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Se spotřebou elektrické energie během provozu stroje je velmi přímo spjat i jeho vliv na životní prostředí. Proto, bavíme-li se o ekodesignu strojů, jde zejména o jejich energetickou efektivitu při jejich provozu. Následující článek (navazující na sérii článků zveřejněných v MM Průmyslovém spektrum 11/2012) popisuje aktuální poznatky o možnostech snižování spotřeby energie, získané během řešení několika projektů s českými výrobci obráběcích strojů.

Reklama
Reklama
Reklama

Instalovaný/maximální/střední výkon

Standardním parametrem stroje je jeho katalogový instalovaný příkon uváděný v kVA (zdánlivý výkon), podle kterého se také dimenzují jističe a přívodní kabely a který má vliv na výši plateb za elektrickou energii. V praxi nikdy neběží všechny komponenty stroje na maximální výkon současně, a pokud bychom jen sečetli všechny výkony dohromady, dostaneme nereálně vysoké číslo. To platí zejména u servopohonů interpolujících os, které dosahují špiček příkonu pouze krátkodobě a v jiných okamžicích než např. vřeteno. Proto se hodnota empiricky krátí tak, aby představovala limit, který v praxi nebude překročen.

Autor článku Tomáš Holkup se problematikou ekodesignu intenzivně zabývá již dlouhou dobu. Je zodpovědný za FS ČVUT na řešení projektu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ecodesign v konstrukci obráběcích strojů a dále je v Centru kompetence – Strojírenská výrobní technika manažerem pracovního balíčku WP05 Ecodesign obráběcích strojů a šetrné využití zdrojů ve výrobě. Doktor Holkup též zastupuje Českou republiku na mezinárodních setkáních členů pracovní skupiny ISO/ TC39/ WG12, jejíž náplní je příprava normy ISO 14955 Environmental evaluation of machine tools.

Instalovaný výkon je však stále velmi vzdálen střednímu příkonu, tedy aritmetickému průměru za delší pracovní čas. Ten zohledňuje nejen nominální pracovní výkon/příkon komponent stroje, ale i jeho rozložení v čase. Teprve ze středních výkonů plyne význam jednotlivých spotřebičů a jejich priorita při energetické optimalizaci. Snadno se totiž může stát, že významnějším než pohony všech lineárních os se u malého frézovacího centra stane např. odsávání mlhy z pracovního prostoru, přestože má zlomkový instalovaný výkon. Pro korektní stanovení středních příkonů komponent strojů je nejlepší provést měření s vícekanálovým wattmetrem během typických pracovních režimů.

Podíly jednotlivých částí stroje na jeho celkové spotřebě energie, měřeno při referenčním pracovním režimu. Menší frézovací 5osé centrum (vlevo) a horizontální frézovací/vyvrtávací stroj (vpravo).

Standardní skupiny spotřebičů

Obráběcí stroje obsahují mnoho komponent a dílčích spotřebičů energie. Je však možné od sebe rozlišit tři základní skupiny:
1) numericky řízené hlavní a vedlejší pohony;
2) další elektrické spotřebiče (čerpadla pro chlazení řezného procesu; hydraulika pro upínání nástroje a další pomocné funkce; chlazení pohonů stroje klimatizace rozvaděče a další spotřebiče);
3) u strojů připojených na společné rozvody stlačeného vzduchu (prakticky všechny obráběcí stroje) elektrický ekvivalent spotřeby vzduchu.

U první skupiny spotřebičů, servopohonů pohybových os, nelze hledat velký potenciál pro úspory. Jejich spotřeba je přímo dána požadavkem na dynamiku a řezný proces a úspora by měla negativní vliv na užitné vlastnosti stroje. Ani snížení pohyblivých hmot, experimentálně testované na stojanu horizontálního frézovacího stroje odlehčeného o 40 %, nevedlo k celkové úspoře energie u pohonů. Důvodem je vysoká účinnost servomotorů a schopnost měničů rekuperovat brzdnou energii zpět do systému. Určitý efekt však může mít snížení pasivních odporů uložení, náhonu a případně převodovky vřetena, například snížením viskozity maziva.

U třetí skupiny, komponentů pro rozvod a využití stlačeného vzduchu, je vhodné minimalizovat zejména tlaky a množství vzduchu využívaného ke stálým funkcím, jako přetlakování vřetena či ofuky pravítek odměřování. Pro přepočet průtoku vzduchu na elektrický ekvivalent je možné využít zjednodušeného poměru: 1 l.min-1 je cca 30 W, platí pro systémy s provozním tlakem 6 bar. Pokud měření u standardního frézovacího stroje odhalí fixní průtok větší než cca 100 l.min-1, je to obvykle signál pro hledání možností úspor.

Periferie v centru zájmu

Nejzajímavější z pohledu úspor je většinou druhá skupina spotřebičů, kterou tvoří různorodé periferie strojů. Mezi ně patří i složitější celky, jako je výměna nástrojů či palet, typickým představitelem však jsou systémy hospodaření s kapalinami a zejména mnoho čerpadel. Pokud se podíváme na střední příkony periferií, tedy kombinaci instalovaných příkonů a reálného využití komponent (jak je uvedeno na prvním obrázku), u většiny obráběcích strojů zjistíme, že nejjednodušší a nejefektivnější jsou úspory právě v této oblasti.
Hydraulika bez přepouštění

Stále rozšířeným je u obráběcích strojů přístup, kdy je požadovaný tlak v okruhu hydrauliky nastaven pomocí přepouštěcího ventilu a čerpadlo běží prakticky nonstop. Výhodnější je využít aktivní regulace On/Off a sedlového ventilu za vhodně dimenzovaným akumulátorem, neboť hydraulika plní jen velmi krátkodobé mechanické funkce. U dvou obráběcích strojů v partnerských podnicích byla provedena výše popsaná záměna a bylo dosaženo nadpoloviční úspory energie.

Frekvenční řízení vysokotlakých čerpadel řezné kapaliny

Následující příklad ilustruje rozdíl mezi frekvenčním řízením a standardním přepouštěním u vysokotlakých čerpadel využívaných pro chlazení řezného procesu středem nástroje. Vysokotlaká čerpadla pracují na geometrickém principu, průtok je přibližně úměrný otáčkám motoru, tedy frekvenci napájení. Frekvenčně řízená čerpadla obsahují řídicí jednotku, která sleduje výstupní tlak a otáčky motoru upravuje podle potřeby, obvykle v rozsahu 15–80 Hz. Regulace přepouštěcím ventilem znamená to, že při daném tlaku je část kapaliny akceptována systémem nástroje, zbylý průtok je však přepouštěn za plného tlaku zpět do nádrže. Záleží pak na počtu a průměru otvorů v nástroji, jak velký podíl energie se bez užitku maří. Obrázky představují změřené mapy účinnosti při obou typech řízení.

Rozvaděč vysokotlakého čerpadla ChipBlaster JV40 s frekvenčním řízením 15–80 Hz na požadovaný tlak, instalovaný příkon 5,6 kW


Mapy účinnosti (poměr mezi hydraulickým výkonem a elektrickým příkonem) získané měřením na vysokotlakém emulzním agregátu ChipBlaster JV40 při použití frekvenčního řízení (vlevo) a pouze s přepouštěcím ventilem (vpravo)

Z měření jasně vyplývá, že pokud se požadavky na tlak a průtok v praxi mění a všechny technologie nevyžadují, aby čerpadlo pracovalo na svůj maximální průtok (resp. daný nástroj není schopný při nastaveném tlaku pojmout dodávaný objem), je frekvenční řízení výraznou výhodou. Variabilní požadavky jsou realitou většiny aplikací vysokotlakého chlazení obráběcího procesu a frekvenční řízení šetří desítky procent energie.

Případová studie – trojitá úspora

Následující studie vychází z měření na reálném obráběcím stroji, na kterém chlazení řezného procesu zajišťuje řezný olej, který je potřeba dochlazovat na teplotu okolí pomocí okruhu napojeného na hlavní vanu čerpadla.

Základní požadavky referenční technologie jsou: řezný výkon 5 kW s potřebou vysokotlakého chlazení o tlaku 60 bar, při kterém daný nástroj akceptuje 20 l.min-1 kapaliny. To odpovídá hydraulickému výkonu 2 kW. Kvůli připravenosti stroje na technologie a nástroje vyžadující ještě intenzivnější chlazení a vyplavování třísek však bylo požadováno čerpadlo s instalovaným hydraulickým výkonem až 7 kW (70 l.min-1 při 60 bar). Chladicí výkon lednice je pak dán součtem tepelného výkonu odebraného kapalinou z řezného procesu a tepla z agregátu tvořeného hydraulickými ztrátami na čerpadle a ztrátami na pojistném ventilu nastavujícím maximální tlak v systému.

U varianty s přepouštěcím ventilem je čerpadlo nehledě na technologii zatíženo svým maximálním tlakem, dodává nominální průtok a spotřebovává instalovaný příkon, tj. cca 10 kW. U varianty s frekvenčním řízením pro danou technologii kompletně odpadá přepouštění, agregát měří tlak dodávaný do systému a jemu přizpůsobuje otáčky motoru čerpadla. Při nástrojích s malým počtem otvorů tak stačí nižší otáčky pro dosažení stejného efektu z pohledu technologie. V našem referenčním případě tak potřebujeme pouze příkon cca 3 kW.


Vizualizace energetických toků: celkový příkon vřetena, čerpadla a chlazení činí v původní konfiguraci cca 20 kW (první obr.), kdežto při využití frekvenčního řízení je o cca 9 kW nižší.

Po investici do frekvenčního řízení vysokotlakého čerpadla už jenom spoříme, a to rovnou třikrát: na příkonu vysokotlakého čerpadla, na příkonu chladnice a při nákupu chladnice, neboť stačí dimenzování na nižší chladicí výkon.

Energeticky efektivní chlazení

Přestože je snahou minimalizovat ztrátové teplo v komponentech (typicky hlavní pohony, převodovky, skříň rozvaděče), určité teplo je potřeba odvádět od stroje pomocí chladicích okruhů. Kapalina v těchto okruzích je pak dochlazována buď ve výměnících kapalina/vzduch nebo v kompresorových chladicích jednotkách. Tyto kompresorové jednotky však obvykle ztrácejí svou nominální energetickou efektivitu (poměr mezi chladicím výkonem a elektrickým příkonem) při nižším než nominálním vytížení. Velmi důležité je tak znát skutečně potřebné chladicí výkony, které lze zjistit pouze měřením, a chladicí jednotky správně dimenzovat.


Měření chladicích výkonů na dvouokruhové chladicí jednotce HYDAC

Shrnutí

Po provedených měřeních spotřeby energie na mnoha obráběcích strojích, od malých frézovacích center a vícevřetenových automatů po velké karusely a horizontky, lze udělat několik následujících závěrů.

Spotřebu energie nelze příliš ovlivnit u numericky řízených pohonů hlavních a vedlejších os. Tam jsou požadavky jasně definované technologií a při aktuální účinnosti servomotorů není příliš prostoru pro zlepšení. Větší potenciál je však na úrovni pomocných funkcí – periferií, jako je systém hydrauliky, čerpadla pro chlazení řezného procesu nebo rozvody stlačeného vzduchu.

Aktuálně se ukazuje, že stroje konstruované, montované a provozované standardním způsobem často obsahují jednu nebo více energetických „černých děr“. Těmi jsou např. příliš velké tlaky a úniky stlačeného vzduchu nebo emulzní čerpadla pracující na plný výkon i v situacích, kdy to není technologicky opodstatněné. Jejich nápravou je často možné uspořit až několik desítek procent celkového příkonu při relativně nízkých nákladech.

Jakmile stroj už jednou prošel úpravami pro snížení energetické náročnosti a byly napraveny hlavní nedostatky, je náročné hledat další zlepšení a bojuje se doslova o procenta.

V centru zájmu stále zůstává celková produktivita stroje a jeho tradiční užitné vlastnosti, neboť energii je potřeba vztahovat ne na jednotku času, ale na hotový dílec. Velký potenciál tak mají i opatření na straně uživatelů strojů, kteří volí výrobní strategie, nástroje, podmínky a stroj obsluhují.

Ing. Tomáš Holkup, Ph.D., a kol.

V článku byly použity informace získané během řešení projektu „FR TI3/655 – Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů“ podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

VCSVTT, FS ČVUT v Praze
T.Holkup@rcmt.cvut.cz

Reklama
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Související články
Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit