Témata
Reklama

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době. O to více v současnosti, kdy cestou k úspěchu na trhu je hledání úspor ve vlastních provozech. Jednou z možností, jak dosáhnout nejen jednorázových, ale zejména dlouhodobých a trvalých cílů v oblasti snižování spotřeby energií, je energetický management.

Co si pod „energetickým managementem“ představit? Není to téma jen pro správce budov?

Reklama
Reklama
Reklama

Energetický management v průmyslovém provozu

Energetickým managementem neboli managementem hospodaření s energií nazýváme souhrn všech činností, které umožňují systematicky vyhledávat oblasti s významnou spotřebou energie, monitorovat energetickou náročnost a následně řídit provozní činnosti s využitím systémových nástrojů. Celkovým cílem je zahrnout do systému řízení výrobních i nevýrobních aktivit pravidla a principy snižování energetické náročnosti. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však dlouhodobý přínos zvýšení efektivity ve využívání energií.

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době.

Investice do energeticky úspornějších řešení nabízí celá řada dodavatelů výrobních i nevýrobních technických zařízení. Určitě jde o cestu správným směrem, jen v mnoha případech naráží na dva problémy: nedostatek investičních prostředků a nesystémovost technických opatření.

Faktory ekonomické únosnosti

Při každé investici jsou zvažovány faktory ekonomické únosnosti (máme na to, nebo nemáme) stejně jako návratnosti (do kdy se nám při současném nebo plánovaném provozu investice v podobě úspor vrátí). Častým nedostatkem je však nezahrnutí pohledu úspory energií do investic, jejichž primárním cílem není hledání úspor, ale provozní optimalizace. Pozdější optimalizace v tomto směru je vždy náročnější, někdy i nemožná.

Nesystémovost technických úsporných opatření se pak projevuje v dosažení pouze dílčích výsledků tam, kde by uplatnění v kontextu celého systému řízení firmy přineslo větší efekt. Například chybějící školení pro pracovníky zahrnující vysvětlení důvodů změny je často příčinou neoptimálního využívání opatření.

Často se setkáváme s námitkou, že téma hospodaření s energiemi se týká správců budov, nikoli výroby. Součástí systému energetického managementu je samozřejmě i řízení činností souvisejících se správou objektů (vytápění, spotřeba vody apod.), zaměřuje se však zejména na výrobní procesy a procesy s výrobou související, a dále na nevýrobní podpůrné procesy (nákup, řízení lidských zdrojů apod.).

Jaké nástroje využít

Na monitorování a snižování spotřeby energií lze pohlížet z ryze technického nebo ze systémového hlediska. Systémové hledisko však pohled technický nevynechává, jen se snaží dávat informace a přijímaná opatření do kontextu celkových záměrů. Poradenská společnost AUROS PB (Agentura pro Ustanovování a Rozvoj Organizačních Systémů) sledovala vývoj v oblasti energetického managementu delší dobu, neboť jednou z oblastí jejího zájmu je i environmentální profil klientů, do něhož snižování spotřeby energií patří. Překvapivě v úrovni mezinárodní standardizace došlo k zásadnímu převratu relativně nedávno. V roce 2007 začaly přípravy na vytvoření mezinárodního standardu pro oblast hospodaření s energií, který byl pod hlavičkou Mezinárodní organizace pro normalizaci vydán v roce 2011 jako ISO 50001.

Norma ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti (jinými slovy efektivity ve využívání energií) v organizaci, a tím ke zlepšování konkurenčního postavení podniku na trhu. Proto je vhodné tuto normu využít při koncipování a rozvoji systému řízení v oblasti hospodaření s energií v podniku i v případech, kdy certifikace není potřebná. Proč se držet standardu a nejít vlastní cestou?

Rozsah požadavků

Hlavním důvodem je rozsah požadavků – od definování celkových záměrů a dílčích konkrétních cílů přes určení odpovědností napříč organizací, identifikaci nástrojů pro počáteční vyhodnocení spotřeby energií, monitorování a měření a porovnávání úspor dosažených dílčími opatřeními s počátečním stavem, nákup související s energetickými ukazateli až po kontrolní nástroje v celém systému.

Smyslem zavedení systému managementu hospodaření s energií jsou dlouhodobé úspory uvnitř firmy.

Je třeba se vyvarovat ryze formálního zavedení požadavků normy ISO 50001 – to je cesta snazší, nicméně bez žádaného efektu snížení nákladů. Zkušenost firmy umožňuje zákazníkům volit cestu, která doplní všechny uplatněné nástroje i způsobem vyhodnocování dosažených úspor. Větší část opatření hledá společnost v oblasti neinvestiční (organizační či metodická opatření), k překvapení řady klientů s jasným pozitivním efektem. Pokud je navrhováno řešení vyžadující investici, doporučí se v řadě případů oslovení specialistů v příslušném technickém řešení.
Zavádění systému energetického managementu

Základním krokem zavedení systému je důkladné prověření výchozího stavu v oblasti hospodaření s energií (zejména spotřeb, ale i způsobů užití), vyhodnocení plnění právních požadavků v oblasti energetiky a návrh konkrétních (i technických) opatření pro dosažení souladu s požadavky a cíli vedení organizace. Na základě výsledků prověrky volí vedení organizace další kroky: uplatnění dílčích opatření nebo koncepční zavedení systému energetického managementu. Druhá alternativa je samozřejmě časově náročnější (v řádu měsíců), ale její efekt je dlouhodobější.

Požadavky normy ISO 50001 jsou užitečným nástrojem pro podchycení jednotlivých oblastí řízení hospodaření s energií. Postupné naplňování požadavků v návaznosti na výchozí stav systému managementu umožňuje maximální využití fungujících řídicích i komunikačních nástrojů v organizaci. Optimální je doplňování existujících postupů o energetický pohled; jinými slovy již definovaná pravidla se doplní a vytvoří se pravidla v oblastech dosud neřešených.

Součástí zavádění je stanovování metodických postupů pro sledování a vyhodnocování spotřeb a návazné přijímání opatření. To se pochopitelně neobejde bez zapojení pracovníků od vedení po pracovníky údržby.

Zapojení pracovníků

Při nastavení celého systému je třeba odpovědnosti rozdělit mezi tři základní skupiny pracovníků – vedení firmy, pracovníky odpovědné za provoz technologií a všechny pracovníky.

Na úrovni vedení firmy je klíčové pochopení a podpora. Je užitečné uspořádat například s podporou externího specialisty krátký seminář pro členy managementu k pochopení, co bude zavedení systému hospodaření s energií obnášet – co pro to bude třeba udělat a jaké budou přínosy. Vždyť reporty vznikající v rámci systému by měly být podkladem pro manažerská rozhodnutí. Vyslovení oficiální podpory pro projekt je klíčové pro prosazování dílčích opatření, zejména netechnického charakteru (organizační, změny postupů apod.).

Pro technický tým (zahrnuje zejména pracovníky údržby, řízení provozních technologií a nižší výrobní management) může ve fázi zavádění systému energetického managementu vznikat řada nových úkolů. Tato skutečnost je však vyvážena uvědoměním si, že technický tým není jen pro údržbu, ale i pro rozvoj ve firmě nezastupitelný. Systém se nastavuje s vědomím, že technický tým je klíčový při navrhování úsporných opatření – nikdo jiný nedokáže dobře posoudit, zda bude navržené řešení vůbec možné zavést.

Zapojení opravdu všech pracovníků do systému hospodaření s energií není utopií. Mimo výše uvedených skupin je potřeba definovat postupy pro nákup, školení pracovníků v oblasti energetického managementu, interní audity, kontrolní nástroje a další. Navíc podněty od pracovníků, nejlépe s motivací od vedení společnosti, mohou pomoci najít další oblasti pro úspory v oblasti energií. A z praxe je známo, že i zdánlivé drobnosti mnohdy přinesly po uváženém uplatnění překvapivé dlouhodobé výsledky. Systém musí být zaveden tak, aby bylo možné všechny využívané nástroje vyhodnocovat.

Podpora zvenku může pomoci

Jak bylo uvedeno výše, pouhé formální zavedení standardu ISO 50001 by nepřesvědčilo vedení podniku o smysluplnosti vynaložené námahy. Je proto dobré využít zkušenosti jednak se zaváděním systému z pohledu nutných a užitečných kroků, a jednak s uplatněním požadavků v jiných společnostech. Externí podpora týmu poradenské společnosti AUROS PB může vhodně kombinovat obojí, byť hlavní odpovědnost bude i nadále ležet na pracovnících podniku. Firma doporučuje nechat si zpracovat prvotní nezávislé zhodnocení (prověření) výchozího stavu a podle výsledků zvolit optimální další postup.

Vždy se bude jednat o kombinaci práce externího specialisty a dobře zvoleného interního týmu. Neexistuje cesta, kdy by systém byl zaveden na klíč – výsledkem sice může být certifikace podle ISO 50001, ale rozhodně ne dlouhodobé úspory uvnitř firmy. A to by přece mělo být hlavním smyslem zavedení systému managementu hospodaření s energií.

Ing. Kryštof Komanec

AUROS PB
krystof.komanec@auros.cz
www.auros.cz

Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Síla nápadu, síla vůle

Jaro – a možná nejen jaro – 2020 vejde vinou rozšíření nemoci covid-19 do dějin ekonomiky i společenského dění jako nová, draze vykoupená zkušenost. Na druhé straně už dnes přináší nové výzvy, generuje nápady, motivuje k sounáležitosti. Podívejme se nyní na několik příkladů, zejména z oblasti různých typů výroby, kde firmy ani lidé nerezignovali. Právě naopak..

Související články
Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Jak efektivně využívat vodu? 85 % českých firem s ní plýtvá

Statisíce až miliony korun ročně – takovou ztrátu může firmám způsobit nedostatečná péče o vodu v průmyslových odvětvích napříč spektrem. Podle společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na řešení pro úpravu a management vody, přitom čirou tekutinu koncepčně neřeší valná většina českých společností – 85 % procent z nich s ní plýtvá. Velké ztráty v tomto směru hlásí chemický, energetický či potravinářský průmysl, ale i strojírenství.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Energetická efektivita tepelných zařízení

Nově jsou zavedeny předpisy EU, které se zabývají ekodesignem a energetickými štítky, kdy u tepelných zařízení hraje významnou roli právě energetická účinnost.

Možnosti využití vizualizace v ekodesignu

Stále rostoucí požadavky na snižování emisí skleníkových plynů, zejména emisí oxidu uhličitého (CO2), vyvolávají potřebu integrace principu udržitelného rozvoje i do již pevně zaběhnutých vývojových postupů u různých typů produktů. Z pohledu chystaných legislativních požadavků může být u nových výrobků významné prokázat, že při jejich vývoji byla zvolena strategie, která v rámci jejich celého životního cyklu nejméně zatěžuje životní prostředí.

Pojištění pro řízení rizik strojírenských firem

Strojírenství je velmi široký obor, který má v Česku dlouhodobou tradici. Nachází se u nás podniky zabývající se výrobou obrovských součástí lodních motorů i ty, které vyrábějí součásti velmi jemné mechaniky a elektroniky. Naprosto specifickou oblastí strojírenství je pak automobilový průmysl.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit