Témata
Reklama

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době. O to více v současnosti, kdy cestou k úspěchu na trhu je hledání úspor ve vlastních provozech. Jednou z možností, jak dosáhnout nejen jednorázových, ale zejména dlouhodobých a trvalých cílů v oblasti snižování spotřeby energií, je energetický management.

Co si pod „energetickým managementem“ představit? Není to téma jen pro správce budov?

Reklama
Reklama

Energetický management v průmyslovém provozu

Energetickým managementem neboli managementem hospodaření s energií nazýváme souhrn všech činností, které umožňují systematicky vyhledávat oblasti s významnou spotřebou energie, monitorovat energetickou náročnost a následně řídit provozní činnosti s využitím systémových nástrojů. Celkovým cílem je zahrnout do systému řízení výrobních i nevýrobních aktivit pravidla a principy snižování energetické náročnosti. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však dlouhodobý přínos zvýšení efektivity ve využívání energií.

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době.

Investice do energeticky úspornějších řešení nabízí celá řada dodavatelů výrobních i nevýrobních technických zařízení. Určitě jde o cestu správným směrem, jen v mnoha případech naráží na dva problémy: nedostatek investičních prostředků a nesystémovost technických opatření.

Faktory ekonomické únosnosti

Při každé investici jsou zvažovány faktory ekonomické únosnosti (máme na to, nebo nemáme) stejně jako návratnosti (do kdy se nám při současném nebo plánovaném provozu investice v podobě úspor vrátí). Častým nedostatkem je však nezahrnutí pohledu úspory energií do investic, jejichž primárním cílem není hledání úspor, ale provozní optimalizace. Pozdější optimalizace v tomto směru je vždy náročnější, někdy i nemožná.

Nesystémovost technických úsporných opatření se pak projevuje v dosažení pouze dílčích výsledků tam, kde by uplatnění v kontextu celého systému řízení firmy přineslo větší efekt. Například chybějící školení pro pracovníky zahrnující vysvětlení důvodů změny je často příčinou neoptimálního využívání opatření.

Často se setkáváme s námitkou, že téma hospodaření s energiemi se týká správců budov, nikoli výroby. Součástí systému energetického managementu je samozřejmě i řízení činností souvisejících se správou objektů (vytápění, spotřeba vody apod.), zaměřuje se však zejména na výrobní procesy a procesy s výrobou související, a dále na nevýrobní podpůrné procesy (nákup, řízení lidských zdrojů apod.).

Jaké nástroje využít

Na monitorování a snižování spotřeby energií lze pohlížet z ryze technického nebo ze systémového hlediska. Systémové hledisko však pohled technický nevynechává, jen se snaží dávat informace a přijímaná opatření do kontextu celkových záměrů. Poradenská společnost AUROS PB (Agentura pro Ustanovování a Rozvoj Organizačních Systémů) sledovala vývoj v oblasti energetického managementu delší dobu, neboť jednou z oblastí jejího zájmu je i environmentální profil klientů, do něhož snižování spotřeby energií patří. Překvapivě v úrovni mezinárodní standardizace došlo k zásadnímu převratu relativně nedávno. V roce 2007 začaly přípravy na vytvoření mezinárodního standardu pro oblast hospodaření s energií, který byl pod hlavičkou Mezinárodní organizace pro normalizaci vydán v roce 2011 jako ISO 50001.

Norma ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti (jinými slovy efektivity ve využívání energií) v organizaci, a tím ke zlepšování konkurenčního postavení podniku na trhu. Proto je vhodné tuto normu využít při koncipování a rozvoji systému řízení v oblasti hospodaření s energií v podniku i v případech, kdy certifikace není potřebná. Proč se držet standardu a nejít vlastní cestou?

Rozsah požadavků

Hlavním důvodem je rozsah požadavků – od definování celkových záměrů a dílčích konkrétních cílů přes určení odpovědností napříč organizací, identifikaci nástrojů pro počáteční vyhodnocení spotřeby energií, monitorování a měření a porovnávání úspor dosažených dílčími opatřeními s počátečním stavem, nákup související s energetickými ukazateli až po kontrolní nástroje v celém systému.

Smyslem zavedení systému managementu hospodaření s energií jsou dlouhodobé úspory uvnitř firmy.

Je třeba se vyvarovat ryze formálního zavedení požadavků normy ISO 50001 – to je cesta snazší, nicméně bez žádaného efektu snížení nákladů. Zkušenost firmy umožňuje zákazníkům volit cestu, která doplní všechny uplatněné nástroje i způsobem vyhodnocování dosažených úspor. Větší část opatření hledá společnost v oblasti neinvestiční (organizační či metodická opatření), k překvapení řady klientů s jasným pozitivním efektem. Pokud je navrhováno řešení vyžadující investici, doporučí se v řadě případů oslovení specialistů v příslušném technickém řešení.
Zavádění systému energetického managementu

Základním krokem zavedení systému je důkladné prověření výchozího stavu v oblasti hospodaření s energií (zejména spotřeb, ale i způsobů užití), vyhodnocení plnění právních požadavků v oblasti energetiky a návrh konkrétních (i technických) opatření pro dosažení souladu s požadavky a cíli vedení organizace. Na základě výsledků prověrky volí vedení organizace další kroky: uplatnění dílčích opatření nebo koncepční zavedení systému energetického managementu. Druhá alternativa je samozřejmě časově náročnější (v řádu měsíců), ale její efekt je dlouhodobější.

Požadavky normy ISO 50001 jsou užitečným nástrojem pro podchycení jednotlivých oblastí řízení hospodaření s energií. Postupné naplňování požadavků v návaznosti na výchozí stav systému managementu umožňuje maximální využití fungujících řídicích i komunikačních nástrojů v organizaci. Optimální je doplňování existujících postupů o energetický pohled; jinými slovy již definovaná pravidla se doplní a vytvoří se pravidla v oblastech dosud neřešených.

Součástí zavádění je stanovování metodických postupů pro sledování a vyhodnocování spotřeb a návazné přijímání opatření. To se pochopitelně neobejde bez zapojení pracovníků od vedení po pracovníky údržby.

Zapojení pracovníků

Při nastavení celého systému je třeba odpovědnosti rozdělit mezi tři základní skupiny pracovníků – vedení firmy, pracovníky odpovědné za provoz technologií a všechny pracovníky.

Na úrovni vedení firmy je klíčové pochopení a podpora. Je užitečné uspořádat například s podporou externího specialisty krátký seminář pro členy managementu k pochopení, co bude zavedení systému hospodaření s energií obnášet – co pro to bude třeba udělat a jaké budou přínosy. Vždyť reporty vznikající v rámci systému by měly být podkladem pro manažerská rozhodnutí. Vyslovení oficiální podpory pro projekt je klíčové pro prosazování dílčích opatření, zejména netechnického charakteru (organizační, změny postupů apod.).

Pro technický tým (zahrnuje zejména pracovníky údržby, řízení provozních technologií a nižší výrobní management) může ve fázi zavádění systému energetického managementu vznikat řada nových úkolů. Tato skutečnost je však vyvážena uvědoměním si, že technický tým není jen pro údržbu, ale i pro rozvoj ve firmě nezastupitelný. Systém se nastavuje s vědomím, že technický tým je klíčový při navrhování úsporných opatření – nikdo jiný nedokáže dobře posoudit, zda bude navržené řešení vůbec možné zavést.

Zapojení opravdu všech pracovníků do systému hospodaření s energií není utopií. Mimo výše uvedených skupin je potřeba definovat postupy pro nákup, školení pracovníků v oblasti energetického managementu, interní audity, kontrolní nástroje a další. Navíc podněty od pracovníků, nejlépe s motivací od vedení společnosti, mohou pomoci najít další oblasti pro úspory v oblasti energií. A z praxe je známo, že i zdánlivé drobnosti mnohdy přinesly po uváženém uplatnění překvapivé dlouhodobé výsledky. Systém musí být zaveden tak, aby bylo možné všechny využívané nástroje vyhodnocovat.

Podpora zvenku může pomoci

Jak bylo uvedeno výše, pouhé formální zavedení standardu ISO 50001 by nepřesvědčilo vedení podniku o smysluplnosti vynaložené námahy. Je proto dobré využít zkušenosti jednak se zaváděním systému z pohledu nutných a užitečných kroků, a jednak s uplatněním požadavků v jiných společnostech. Externí podpora týmu poradenské společnosti AUROS PB může vhodně kombinovat obojí, byť hlavní odpovědnost bude i nadále ležet na pracovnících podniku. Firma doporučuje nechat si zpracovat prvotní nezávislé zhodnocení (prověření) výchozího stavu a podle výsledků zvolit optimální další postup.

Vždy se bude jednat o kombinaci práce externího specialisty a dobře zvoleného interního týmu. Neexistuje cesta, kdy by systém byl zaveden na klíč – výsledkem sice může být certifikace podle ISO 50001, ale rozhodně ne dlouhodobé úspory uvnitř firmy. A to by přece mělo být hlavním smyslem zavedení systému managementu hospodaření s energií.

Ing. Kryštof Komanec

AUROS PB
krystof.komanec@auros.cz
www.auros.cz

Reklama
Související články
Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Související články
Anketa mezi výrobci obráběcích strojů

Ekodesign a energetická náročnost výroby jsou bezesporu současným aktuálním tématem. Problematika ekodesignu již našla své místo i u českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, a pokud ne jako pevná součást jimi řešených projektů, tak doufejme alespoň v budoucích úvahách konstruktérů. Jedna věc je však úhel pohledu evropských legislativců, autorů příslušných směrnic, druhou je ale realita jejich praktických zavádění a v neposlední míře i ovlivňování přirozených tržních mechanizmů. Jak se na tuto problematiku dívají techničtí představitelé vybraných českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, je smyslem této ankety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspory jsou heslo naší doby

Nejen současná legislativa, ale i prostá starost o zaměstnance či vlastní zdraví vede menší i větší firmy k tomu, že investují do technologií filtrace - technologií, jejichž přímé efekty "nejsou vidět" a přesto jsou poměrně nákladné.

Ekodesign v konstrukci obráběcích center

V poslední době se stále častěji ve spojení s výrobky objevují pojmy ekodesign, či zelené stroje. Jedná se o vývoj a konstrukci výrobků zaměřenou na minimalizaci jejich negativního dopadu na životní prostředí. Výrobce obráběcích strojů Tajmac-ZPS se u svých obráběcích center touto problematikou zabývá v celé řadě oblastí a je zapojen i do projektu FR-TI3/655 - Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Trh výroby drátů a trubek

Na düsseldorfském výstavišti bude druhý dubnový týden 2014 opět představen obor technologie zpracování a opracování drátů a kabelů, resp. trubek a rour na veletrzích wire a Tube. Bližší informace k této akci jsme vám přinesli v prosincovém vydání MM Průmyslového spektra, ale jelikož se následně konala tisková konference organizátora Messe Düsseldorf, jenž tradičně dodává hodnotné analýzy a statistická data k daným oborům, přinášíme vám výběr toho nejzajímavějšího.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

Čistý stlačený vzduch

Při přípravě stlačeného vzduchu hrají významnou roli dva klíčové faktory - vysoká dostupnost čistého stlačeného vzduchu a jeho příprava za rozumnou cenu. Nově vyvinuté syntetické kompresorové oleje se velmi dobře osvědčily v praxi. Dlouhá životnost oleje, vysoká účinnost a velmi nízký obsah oleje ve stlačeném vzduchu výrazně snižují provozní náklady.

Síla nápadu, síla vůle

Jaro – a možná nejen jaro – 2020 vejde vinou rozšíření nemoci covid-19 do dějin ekonomiky i společenského dění jako nová, draze vykoupená zkušenost. Na druhé straně už dnes přináší nové výzvy, generuje nápady, motivuje k sounáležitosti. Podívejme se nyní na několik příkladů, zejména z oblasti různých typů výroby, kde firmy ani lidé nerezignovali. Právě naopak..

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit