Témata
Reklama

Jak efektivně využívat vodu? 85 % českých firem s ní plýtvá

Statisíce až miliony korun ročně – takovou ztrátu může firmám způsobit nedostatečná péče o vodu v průmyslových odvětvích napříč spektrem. Podle společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na řešení pro úpravu a management vody, přitom čirou tekutinu koncepčně neřeší valná většina českých společností – 85 % procent z nich s ní plýtvá. Velké ztráty v tomto směru hlásí chemický, energetický či potravinářský průmysl, ale i strojírenství.

Korodující obrobky u CNC obráběcích strojů, ucpané chladicí kanálky forem vstřikolisů, zanesené nebo praskající rozvody chladicí vody, havárie chladicí věže, nebezpečná legionella v TUV nebo okolí chladicích věží, zvýšená poruchovost kotlů, otopné nebo chladicí soustavy. Mimo jiné za tyto provozní problémy může používání nevhodné vody, která zkracuje životnost strojů a zařízení o několik let a má zásadní vliv na efektivitu procesů.

Reklama
Reklama

Milionové, zpočátku skryté škody

Škody, které páchá, jsou zpočátku skryté, o to závažnější však mají nakonec dopad. Největšími riziky jsou koroze, usazeniny a biofilm. Například u teplosměnných ploch (tepelné výměníky, kotle, chladicí věže apod.) snižuje nános vodního kamene spolu s biofilmem účinnost přenosu tepla až o desítky procent. To v průmyslovém měřítku může znamenat ekonomickou ztrátu v řádu statisíců až milionů korun ročně, a to jen na neefektivitě procesu. K tomu je třeba připočítat ztrátu způsobenou nutným čištěním, odstávkami, haváriemi či nekvalitou vody.

Čím jsou technologie modernější, tím jsou zpravidla citlivější na kvalitu vstupní vody. Přesto firmy v mnoha případech tuto problematiku podceňují. „Jen v jednom z deseti případů se na nás zákazníci obracejí, protože chtějí předejít možným problémům. Ve většině případů nás volají v momentě, kdy už se potýkají s následky,“ uvádí Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit.

Miroslav Maňásek, ředitel společnosti Aquarex Waterprofit

Investice do správně navrženého vodního managementu se přitom rychle vracejí. Často je to v řádu měsíců. Pokud firmy prostředky vynaloží už v momentě, kdy uvažují o novém technickém řešení, případně připravují modernizaci stávajícího, předejdou pozdějším nákladům na opravu porouchaných nebo neefektivně pracujících strojů. Nehledě na to, že „hašení požáru“ je vždy náročnější než předcházení mu, náklady na úpravy mohou být vyšší. A některé už ani není prakticky možné provést.

Komplexní přístup

K tomu všemu je samozřejmě nutné připočíst úspory související se samotnou spotřebou. Průmyslovou vodu, kterou se zjednodušeně řečeno rozumí procesní a odpadní voda z průmyslových provozů (mimo splaškových odpadních vod), lze velmi často recyklovat a využít opětovně jako oplachovou, chladicí, topnou. Nebo s ní umýt auto či zvlhčit povrch. Místo drahého vypouštění přitom často stačí pořídit vhodný filtrační systém (písková filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace atd.) Úplně ideální pak je, pokud se recyklovaná voda zapojí zpět do výrobních postupů. Z klasického „lineárního“ přístupu (odběr vody, její využití a vypuštění do odpadu) se tak vytvoří přístup „cyklický“.

„Naše metodika, kterou na základě zkušeností z praxe a zpětné vazby neustále upravujeme a vylepšujeme, vychází z principů ISO a Total quality managementu, tedy komplexního řízení kvality, nazvali jsme ji AWM (Aquarex Water Management) a snažíme se prostřednictvím ní řešit problematiku koloběhu vody jako celek. A to jak v krátkodobém a střednědobém, tak i dlouhodobém horizontu,“ říká Miroslav Maňásek. Podle jeho poznatků jsou firmy často zvyklé určitý postup využívat „odjakživa“, a tak se ani nezamyslí nad tím, jestli se jedná o postup nejlepší, zda například nevyužívat namísto otevřených chladicích věží třeba adiabatické chlazení. Není výjimkou, když firmy nemají zmapované, které jejich postupy jsou jak náročné na spotřebu vody a nakolik efektivně ji pro tyto účely využívají.

Průmysl 4.0 – recyklace součástí všech průmyslových řešení

Prostor pro zlepšování a modernizaci stále existuje. Zvýšit úspory je možné například u vody oplachové, další oblastí, kde si firmy mohou výrazně pomoci, je přesné měření kvality a množství vody. Bez toho se dají těžko vyhodnocovat a následně řídit jakékoliv procesy. Již v dnešní době Aquarex nabízí jako součást svých služeb vzdálený monitoring technologických celků pro úpravu vody, který umožňuje proaktivně reagovat a doplňovat provozní chemii a vysílat servisní techniky na údržbu s předstihem, a ne až jako „hasiče“, kteří reagují na vzniklý problém.

Četnost využívání vodního managementu by měla v budoucnu narůstat, vládou schválený dokument Iniciativa Průmysl 4.0, který odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci, považuje dostupnost vody za jeden z největších problémů blízké budoucnosti. A předpokládá, že nakládání s touto tekutinou, její zadržování v krajině, čištění a recyklace odpadních vod budou součástí všech nových průmyslových řešení.

Valná většina českých firem vodu koncepčně neřeší, 85 % z nich s ní přímo plýtvá. To je stojí statisíce až miliony korun ročně…

Dohledová centra pro sledování koloběhu vody ve firmách by tak do budoucna měla být využívaná mnohem častěji. Dalším přirozeným prvkem bude automatizace systémů a technologických celků, aby byla minimalizována nebo úplně vyloučena lidská obsluha. Stále větší důraz bude kladen na šetrné postupy a moderní membránové technologie nebo UV záření, ozonizaci vody. Naopak chemikálie by se měly využívat jen v případech, kdy je to opravdu nutné.
Nejdůležitější však bude i nadále proaktivní přístup k celé problematice: tedy „řešit vodu“ komplexně a včas.

Jan Hamrník

jan.hamrnik@aspen.pr

Reklama
Související články
Šetrné procesní kapaliny pro obrábění kovů

Co je to šetrná procesní kapalina pro obrábění kovů? Kapalina, která nezpůsobuje zdravotní problémy lidem, kteří s ní přijdou do kontaktu? Kapalina, která svojí výrobou, transportem k zákazníkovi, skladováním a likvidací nezavdává ke vzniku rizik ohrožujících životní prostředí? Příliš mnoho otázek a žádná konkrétní odpověď. V následujících řádcích bude tento stav pozměněn.

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Související články
Síla nápadu, síla vůle

Jaro – a možná nejen jaro – 2020 vejde vinou rozšíření nemoci covid-19 do dějin ekonomiky i společenského dění jako nová, draze vykoupená zkušenost. Na druhé straně už dnes přináší nové výzvy, generuje nápady, motivuje k sounáležitosti. Podívejme se nyní na několik příkladů, zejména z oblasti různých typů výroby, kde firmy ani lidé nerezignovali. Právě naopak..

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Nejistota kolem politiky biopaliv vyvolává nedůvěru výrobců a investorů

Dodavatelé pohonných hmot museli za loňský rok poprvé vykazovat snížení emisí skleníkových plynů z jimi dodaného motorového benzinu a motorové nafty. V příštím roce již za nedosažení požadované úspory hrozí pokuta až 10 milionů korun. V dalších letech se navíc budou požadavky na úspory postupně zvyšovat až na 6 procent v roce 2020. Je zřejmé, že s biopalivy vyrobenými pouze z potravinářských plodin nebude možné tohoto cíle dosáhnout. Otevírá se tak cesta biopalivům vyrobeným například z použitého rostlinného oleje nebo vyspělým biopalivům. Bude však záležet na politické podpoře, která je prozatím velmi nejasná.

Trh výroby drátů a trubek

Na düsseldorfském výstavišti bude druhý dubnový týden 2014 opět představen obor technologie zpracování a opracování drátů a kabelů, resp. trubek a rour na veletrzích wire a Tube. Bližší informace k této akci jsme vám přinesli v prosincovém vydání MM Průmyslového spektra, ale jelikož se následně konala tisková konference organizátora Messe Düsseldorf, jenž tradičně dodává hodnotné analýzy a statistická data k daným oborům, přinášíme vám výběr toho nejzajímavějšího.

Energetický management v průmyslové praxi

Téma hospodaření s energií je pro představitele průmyslových podniků zajímavé v každé době. O to více v současnosti, kdy cestou k úspěchu na trhu je hledání úspor ve vlastních provozech. Jednou z možností, jak dosáhnout nejen jednorázových, ale zejména dlouhodobých a trvalých cílů v oblasti snižování spotřeby energií, je energetický management.

Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Anketa mezi výrobci obráběcích strojů

Ekodesign a energetická náročnost výroby jsou bezesporu současným aktuálním tématem. Problematika ekodesignu již našla své místo i u českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, a pokud ne jako pevná součást jimi řešených projektů, tak doufejme alespoň v budoucích úvahách konstruktérů. Jedna věc je však úhel pohledu evropských legislativců, autorů příslušných směrnic, druhou je ale realita jejich praktických zavádění a v neposlední míře i ovlivňování přirozených tržních mechanizmů. Jak se na tuto problematiku dívají techničtí představitelé vybraných českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů, je smyslem této ankety.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Pryč s olejem ve vodě

Málokdo očekával, že novým materiálem, který odstraňuje olej z vody, se stane nitrid bóru, známý spíše jako nástrojový materiál než jako sorbent. S objevem nečekané podivuhodné vlastnosti materiálu, který je modifikací kubického nitridu bóru cBN na vyměnitelné břitové destičky pro obrábění, nyní přišli australští a francouzští vědci.

Samoregulační iniciativa pro energetickou efektivitu

Výrobní stroje jsou Evropskou komisí definovány jako jedna z prioritních skupin výrobků v rámci Evropské směrnice 2009/125/EC. Komise zahájila v roce 2010 práci na přípravné studii s cílem analyzovat environmentální profil výrobních strojů s ohledem na ekonomická a technická hlediska na jedné straně a specifická hlediska trhu na straně druhé.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit