Témata
Reklama

Jak efektivně využívat vodu? 85 % českých firem s ní plýtvá

Statisíce až miliony korun ročně – takovou ztrátu může firmám způsobit nedostatečná péče o vodu v průmyslových odvětvích napříč spektrem. Podle společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na řešení pro úpravu a management vody, přitom čirou tekutinu koncepčně neřeší valná většina českých společností – 85 % procent z nich s ní plýtvá. Velké ztráty v tomto směru hlásí chemický, energetický či potravinářský průmysl, ale i strojírenství.

Korodující obrobky u CNC obráběcích strojů, ucpané chladicí kanálky forem vstřikolisů, zanesené nebo praskající rozvody chladicí vody, havárie chladicí věže, nebezpečná legionella v TUV nebo okolí chladicích věží, zvýšená poruchovost kotlů, otopné nebo chladicí soustavy. Mimo jiné za tyto provozní problémy může používání nevhodné vody, která zkracuje životnost strojů a zařízení o několik let a má zásadní vliv na efektivitu procesů.

Reklama
Reklama
Reklama

Milionové, zpočátku skryté škody

Škody, které páchá, jsou zpočátku skryté, o to závažnější však mají nakonec dopad. Největšími riziky jsou koroze, usazeniny a biofilm. Například u teplosměnných ploch (tepelné výměníky, kotle, chladicí věže apod.) snižuje nános vodního kamene spolu s biofilmem účinnost přenosu tepla až o desítky procent. To v průmyslovém měřítku může znamenat ekonomickou ztrátu v řádu statisíců až milionů korun ročně, a to jen na neefektivitě procesu. K tomu je třeba připočítat ztrátu způsobenou nutným čištěním, odstávkami, haváriemi či nekvalitou vody.

Čím jsou technologie modernější, tím jsou zpravidla citlivější na kvalitu vstupní vody. Přesto firmy v mnoha případech tuto problematiku podceňují. „Jen v jednom z deseti případů se na nás zákazníci obracejí, protože chtějí předejít možným problémům. Ve většině případů nás volají v momentě, kdy už se potýkají s následky,“ uvádí Miroslav Maňásek ze společnosti Aquarex Waterprofit.

Miroslav Maňásek, ředitel společnosti Aquarex Waterprofit

Investice do správně navrženého vodního managementu se přitom rychle vracejí. Často je to v řádu měsíců. Pokud firmy prostředky vynaloží už v momentě, kdy uvažují o novém technickém řešení, případně připravují modernizaci stávajícího, předejdou pozdějším nákladům na opravu porouchaných nebo neefektivně pracujících strojů. Nehledě na to, že „hašení požáru“ je vždy náročnější než předcházení mu, náklady na úpravy mohou být vyšší. A některé už ani není prakticky možné provést.

Komplexní přístup

K tomu všemu je samozřejmě nutné připočíst úspory související se samotnou spotřebou. Průmyslovou vodu, kterou se zjednodušeně řečeno rozumí procesní a odpadní voda z průmyslových provozů (mimo splaškových odpadních vod), lze velmi často recyklovat a využít opětovně jako oplachovou, chladicí, topnou. Nebo s ní umýt auto či zvlhčit povrch. Místo drahého vypouštění přitom často stačí pořídit vhodný filtrační systém (písková filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace atd.) Úplně ideální pak je, pokud se recyklovaná voda zapojí zpět do výrobních postupů. Z klasického „lineárního“ přístupu (odběr vody, její využití a vypuštění do odpadu) se tak vytvoří přístup „cyklický“.

„Naše metodika, kterou na základě zkušeností z praxe a zpětné vazby neustále upravujeme a vylepšujeme, vychází z principů ISO a Total quality managementu, tedy komplexního řízení kvality, nazvali jsme ji AWM (Aquarex Water Management) a snažíme se prostřednictvím ní řešit problematiku koloběhu vody jako celek. A to jak v krátkodobém a střednědobém, tak i dlouhodobém horizontu,“ říká Miroslav Maňásek. Podle jeho poznatků jsou firmy často zvyklé určitý postup využívat „odjakživa“, a tak se ani nezamyslí nad tím, jestli se jedná o postup nejlepší, zda například nevyužívat namísto otevřených chladicích věží třeba adiabatické chlazení. Není výjimkou, když firmy nemají zmapované, které jejich postupy jsou jak náročné na spotřebu vody a nakolik efektivně ji pro tyto účely využívají.

Průmysl 4.0 – recyklace součástí všech průmyslových řešení

Prostor pro zlepšování a modernizaci stále existuje. Zvýšit úspory je možné například u vody oplachové, další oblastí, kde si firmy mohou výrazně pomoci, je přesné měření kvality a množství vody. Bez toho se dají těžko vyhodnocovat a následně řídit jakékoliv procesy. Již v dnešní době Aquarex nabízí jako součást svých služeb vzdálený monitoring technologických celků pro úpravu vody, který umožňuje proaktivně reagovat a doplňovat provozní chemii a vysílat servisní techniky na údržbu s předstihem, a ne až jako „hasiče“, kteří reagují na vzniklý problém.

Četnost využívání vodního managementu by měla v budoucnu narůstat, vládou schválený dokument Iniciativa Průmysl 4.0, který odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci, považuje dostupnost vody za jeden z největších problémů blízké budoucnosti. A předpokládá, že nakládání s touto tekutinou, její zadržování v krajině, čištění a recyklace odpadních vod budou součástí všech nových průmyslových řešení.

Valná většina českých firem vodu koncepčně neřeší, 85 % z nich s ní přímo plýtvá. To je stojí statisíce až miliony korun ročně…

Dohledová centra pro sledování koloběhu vody ve firmách by tak do budoucna měla být využívaná mnohem častěji. Dalším přirozeným prvkem bude automatizace systémů a technologických celků, aby byla minimalizována nebo úplně vyloučena lidská obsluha. Stále větší důraz bude kladen na šetrné postupy a moderní membránové technologie nebo UV záření, ozonizaci vody. Naopak chemikálie by se měly využívat jen v případech, kdy je to opravdu nutné.
Nejdůležitější však bude i nadále proaktivní přístup k celé problematice: tedy „řešit vodu“ komplexně a včas.

Jan Hamrník

jan.hamrnik@aspen.pr

Reklama
Související články
Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Síla nápadu, síla vůle

Jaro – a možná nejen jaro – 2020 vejde vinou rozšíření nemoci covid-19 do dějin ekonomiky i společenského dění jako nová, draze vykoupená zkušenost. Na druhé straně už dnes přináší nové výzvy, generuje nápady, motivuje k sounáležitosti. Podívejme se nyní na několik příkladů, zejména z oblasti různých typů výroby, kde firmy ani lidé nerezignovali. Právě naopak..

Související články
Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Nejistota kolem politiky biopaliv vyvolává nedůvěru výrobců a investorů

Dodavatelé pohonných hmot museli za loňský rok poprvé vykazovat snížení emisí skleníkových plynů z jimi dodaného motorového benzinu a motorové nafty. V příštím roce již za nedosažení požadované úspory hrozí pokuta až 10 milionů korun. V dalších letech se navíc budou požadavky na úspory postupně zvyšovat až na 6 procent v roce 2020. Je zřejmé, že s biopalivy vyrobenými pouze z potravinářských plodin nebude možné tohoto cíle dosáhnout. Otevírá se tak cesta biopalivům vyrobeným například z použitého rostlinného oleje nebo vyspělým biopalivům. Bude však záležet na politické podpoře, která je prozatím velmi nejasná.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit