Témata
Zdroj: archiv Ing. Brabce

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Reklama

Pro spolehlivé plnění dávkovacích komor DK novým mazivem je však žádoucí, aby protitlak v řídicích komorách ŘK, bránící plnicímu pohybu dávkovacích pístů, byl co nejmenší. Při dosavadním způsobu odvodu přebytečného maziva z řídicích komor ŘK, tj. směrem do centrálního zásobníku maziva, nebylo možno tento požadavek splnit, zvláště u dávkovačů vzdálenějších od centrálního zdroje tlaku. Zvyšovat tlak pA maziva přiváděného do dávkovacích komor by bylo kontraproduktivní, zvyšovaly by se tak jen hydraulické ztráty.

Průběh plnicí fáze, tj. průběh plnění dávkovacích komor dávkovačů novým mazivem. (Zdroj: archiv Ing. Brabce)

Uvedený problém se podařilo vyřešit na lokální úrovni tak, že nově je přebytečné mazivo z řídicích komor přečerpáváno zubovým čerpadlem Č do protilehlých dávkovacích komor DK. Došlo tak k eliminaci vlivu vzdálenosti dávkovače od centrálního zdroje tlaku.

Reklama
Reklama
Reklama

Na doprovodných schématech je zobrazen příklad nového zapojení nových jednokomorových dávkovačů řady 2D a 2DD do sekce, připojené k centrálnímu mazacímu systému. Dávkovače jsou modulového provedení, přičemž každý modul obsahuje dvě dávkovací jednotky, které se skládají z dávkovacího pístu, posuvně uloženého v tělese dávkovače, a z dvojice jednosměrných ventilů V1-V2. Pohyb dávkovacích pístů řídí rozváděč RČ 2/2, jehož čerpadlo Č vyvolává tlakový spád mezi řídicími a dávkovacími komorami, a to ve směru od zvyšujícího se tlaku ke snižujícímu se tlaku. Pro několik mazacích míst s extrémně vysokým protitlakem, bránícím se přivedení nového maziva, použijeme v příslušné dávkovací jednotce diferenciální píst, který má schopnost tlak maziva v dávkovací komoře několikanásobně zvýšit, v ostatních případech použijeme jednoduché dávkovací písty. Mazací cyklus se skládá z plnicí a výtlačné fáze.

Plnicí fáze

Na prvním schématu je zachycen průběh plnící fáze, tj. průběh plnění dávkovacích komor dávkovačů novým mazivem. Nejprve je uvedeno do chodu zubové čerpadlo Č rozváděče RČ 2/2 ve směru šipky ↑. Krátce na to (cca 3 s) je uveden do chodu ve směru šipky → hydrogenerátor HG. Následkem vznikajícího tlakového spádu (rozdíl mezi pA a pB) se přesunulo šoupátko Š do své dolní úvrati a poté se do svých dolních úvratí přesouvají i dávkovací písty. Prostřednictvím čerpadla Č je přitom z řídicích komor ŘK přečerpáváno přebytečné mazivo do protilehlých dávkovacích komor DK (u diferenciálních pístů i do příslušných prstencových prostor). Přesunutí pístů do jejich dolních úvratí, respektive naplnění dávkovacích komor novým mazivem, je indikováno magnetickým jazýčkovým spínačem SA, umístěným na koncovém modulu dávkovače 2D.

Pojďme poslat více než padesátiletý princip centrálního mazání s dvoukomorovými dávkovači do muzea, tak jako tomu bylo v minulosti u parních lokomotiv. Dejme sbohem výsadě používat princip dvoupotrubního mazání jen pro nejnáročnější případy.

Pokud umístíme rozváděč RČ 2/2 blízko k dávkovačům, k přesunu dávkovacích pístů by měl zcela postačit tlakový spád 3 až 6 barů, tedy poměrně malé elektročerpadlo. K přesunu diferenciálních pístů do jejich dolních úvratí napomáhají nově i přidané vratné pružiny.

Reklama

Výtlačná fáze

Na druhém schématu jsou dávkovače zachyceny v průběhu vytlačování maziva z dávkovacích komor směrem k připojeným mazacím místům M. Při přechodu z plnicí do výtlačné fáze byla provedena reverzace otáček zubového čerpadla Č (centrální hydrogenerátor je stále v chodu). Šoupátko Š se účinkem obráceného tlakového spádu přesunulo do své horní polohy a uzavřelo cestu úniku tlaku pB do potrubí A. Účinkem narůstajícího tlaku pB se dávkovací písty pohybují směrem do svých horních úvratí a vytlačují z dávkovacích komor mazivo směrem k mazacím místům.

Jazýčkový magnetický spínač SM, umístěný na koncovém modulu dávkovače 2D nebo modulu dávkovače 2DD, signalizuje přesunutí příslušného dávkovacího pístu do své horní úvrati, resp. vytlačení maziva z dávkovací komory do příslušného mazacího místa. Po několika vteřinách lze předpokládat, že jsou namazána všechna mazací místa, a výtlačnou fázi je možné ukončit, tj. zastavit chod centrálního hydrogenerátoru HG i čerpadla Č (pokud nebylo nezastaveno již dříve).

Poznámka: Přepouštěcí ventil V3 je vhodné umístit co nejdále od hydrogenerátoru HG a využívat tak nucenou cirkulaci maziva k jeho kultivaci (hnětení).

Dávkovače v průběhu vytlačování maziva z dávkovacích komor směrem k připojeným mazacím místům M. (Zdroj: archiv Ing. Brabce)

Patentovaný vynález

Nová řada jednokomorových dvoupotrubních dávkovačů 2D a 2DD je výsledkem vynálezecké činnosti, viz čs. patent č. 305091; způsob odvádění přebytečného maziva z řídicích komor je řešen podle přihlášky vynálezu PV 2017-759 (ve vazbě na čs. patent č. 306823).

Diferenciální píst umožní nahradit vysokotlaký centrální zdroj maziva středotlakým zdrojem, přičemž zůstává zachována schopnost překonávat vysoké protitlaky mazacích míst i překonávat vysoké vnitřní hydraulické odpory rozvodných prvků CMS.

Z důvodu technické jednoduchosti a nenáročnosti výroby jsou nové dávkovače schopny cenově konkurovat nejen dvoukomorovým dvoupotrubním dávkovačům, ale i progresivním rozdělovačům a jednopotrubním dávkovačům.

Vydání #7,8
Firmy
Související články
Jak efektivně využívat vodu? 85 % českých firem s ní plýtvá

Statisíce až miliony korun ročně – takovou ztrátu může firmám způsobit nedostatečná péče o vodu v průmyslových odvětvích napříč spektrem. Podle společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na řešení pro úpravu a management vody, přitom čirou tekutinu koncepčně neřeší valná většina českých společností – 85 % procent z nich s ní plýtvá. Velké ztráty v tomto směru hlásí chemický, energetický či potravinářský průmysl, ale i strojírenství.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 4. díl: Jaké jsou limity lithiových baterií

Stěžejní součást bateriových elektrických vozidel představuje trakční baterie, soustava navzájem propojených sekundárních (nabíjecích) galvanických článků, které v podobě chemické energie akumulují tu elektrickou, již z baterie získává elektromotor. Protože se jako jedna z nevýhod elektrických vozidel oproti těm konvenčním uvádí poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů, tedy jejich relativně nízká specifická energie, zaměříme se v tomto díle našeho seriálu právě na ni, představíme si některé možnosti jejího navýšení a zmapujeme důsledky, jaké může pro mobilitu mít.

Související články
Moje osobní spotřeba je menší než leckterého mého zaměstnance

Kvido Štěpánek založil před 30 lety prosperující společnost. Dnes je její majetek odhadován na dvě miliardy korun. Za dobu své existence věnoval na dobročinnost více než 100 milionů korun. Tento nenápadný a skromný člověk inspiroval naši redakci, která ho požádala, aby se s ní podělil o své názory na filantropii, životní hodnoty a tradici dobročinnosti v Čechách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Elektromobilita pro energetickou nezávislost

Téměř veškeré hlavní fosilní zdroje energie planety – ropa nebo uhlí, se nacházejí v nějak problematických oblastech, ať už místem, nebo politicky, či ekonomicky, a závislost na nich je snadno zneužitelná. Proto je snaha o energetickou samostatnost tak strategicky důležitá pro celou Evropu.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Modernizace laboratoře pro měření emisí

Od listopadu 2011 je v Roztokách u Prahy otevřen objekt VTP Roztoky. Objekt o celkové ploše 4 200 m2 využívá pro k realizaci svých aktivit zejména Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM), založené při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Budova vznikala právě na základě požadavků vědeckých a akademických pracovníků z ČVUT, kteří hledali nové laboratorní a kancelářské prostory se záměrem vytvořit špičkové výzkumné pracoviště a navázat tak na projekty Výzkumných center spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka I, II, úspěšně řešené v  letech 2000 až 2011 pod vedením prof. Jana Macka. Záměr se podařilo realizovat také díky synergii projektů, využitých pro financování výstavby objektu a následně vybavení jednotlivých laboratoří. V loňském roce, sedm let po oficiálním otevření, byla realizována přístavba a obnova emisního vybavení v laboratoři s válcovou brzdou.

Vyvíjí se nový solný reaktor

Ruští vědci zahajují přípravu koncepce reaktoru chlazeného tekutými solemi, který je považován za nezbytnou součást budoucnosti jaderné energetiky. Tento reaktor je totiž schopen spalovat nejrizikovější radioaktivní odpady pocházející nejen z jaderné energetiky. Dále se připravuje tendr na výstavbu reaktoru BREST-300, který také přispěje k řešení problému použitého jaderného paliva.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit