Témata
Reklama

Možnosti využití vizualizace v ekodesignu

Stále rostoucí požadavky na snižování emisí skleníkových plynů, zejména emisí oxidu uhličitého (CO2), vyvolávají potřebu integrace principu udržitelného rozvoje i do již pevně zaběhnutých vývojových postupů u různých typů produktů. Z pohledu chystaných legislativních požadavků může být u nových výrobků významné prokázat, že při jejich vývoji byla zvolena strategie, která v rámci jejich celého životního cyklu nejméně zatěžuje životní prostředí.

Výrobci tak budou muset hledat způsoby, jak efektivně přispět nejen ke snižování spotřeby elektrické energie ve fázi používání výrobků, ale i ke snižování emisí skleníkových plynů již od rané fáze těžby surovin, jejich zpracování na konstrukční materiál, využití vhodných konstrukčních materiálů ve stavbě vyvíjeného výrobku a mimo jiné i způsobu ekologické likvidace či recyklace těchto materiálů na konci životního cyklu výrobku.

Existuje celá řada způsobů, pomocí nichž lze dopady na životní prostředí identifikovat a kvantifikovat. Nicméně zorientovat se správně v množství dat, která charakterizují tuto problematiku, není zcela jednoduché. Pro transparentní prezentaci výsledků je vhodné využívat vizualizační nástroje, které dokážou poskytnout efektivní podporu vedoucím pracovníkům při rozhodovacím řízení (tzv. decision making).

V rámci problematiky ekodesignu se na FSI VUT v Brně na pracovišti Sekce výrobních strojů a zařízení Divize mechatroniky při Netme Centre využívá několik způsobů vizualizace, které mají za cíl jasně identifikovat potenciální místo snížení dopadů na životní prostředí. Z hlediska kategorizace do životních fází je pak zvláštní důraz kladen na fázi vývoje produktu a na fázi užití produktu, respektive posuzovaného stroje. Dále pak v rámci posuzování celého životního cyklu posuzovaného zařízení pomocí LCA analýzy a interpretace výsledků této analýzy.

Reklama
Reklama
Reklama

Fáze vývoje produktu

V této životní fázi nedochází u strojního zařízení k velkým emisím skleníkových plynů a energetickým nákladům. Zde můžeme fyzicky hovořit o elektrické energii spotřebované pracovními stanicemi konstruktérů, což je vzhledem k jiným životním fázím stroje téměř zanedbatelná záležitost. Nicméně rozhodnutí, která v této fázi proběhnou, mají zásadní vliv na celý životní cyklus stroje. Jednou z možností přístupu ekodesignu je kontrola za pomoci zobrazovacího zařízení pro virtuální realitu, dalším přístupem je simulace spotřeby energie během fáze užití.

Kontrola prototypu pomocí imerzní virtuální reality

Aktuálními oblastmi nasazení virtuální reality jsou zejména vizualizace a ověřování konstrukčních návrhů, virtuální uvádění produktů do provozu, plánování montážních operací včetně analýzy kolizí. V oblastech zaškolování obsluhy a údržby vytvářejí virtuální scény ideální nástroj před samotným náběhem výroby. Jako novým směrem se též jeví nasazení v oblasti ekodesignu, jelikož tato platforma je využívána nejen v počátečních fázích návrhů zařízení. V dalších fázích je například možné vizualizovat naměřenou spotřebu energií na již vyrobeném stroji. Využitím imerzní virtuální reality lze dosáhnout výrazného snížení nákladů při budování prototypů a tím pádem i zamezení plýtvání nerostného bohatství. Na základě možnosti realistického prostorového zobrazení digitálních modelů v měřítku 1:1 umožňuje konstrukčnímu týmu nahlédnout na připravený virtuální prototyp a následně mohou být včas lokalizovány a odstraněny konstrukční nedostatky.

Vizualizace gantry frézky v CAVE

Simulace spotřeby elektrické energie

Problematika energeticky efektivních obráběcích strojů je v současnosti velice aktuálním tématem. A to zejména díky energetickému plánu EU, podle nějž má být do roku 2020 snížena celková spotřeba elektrické energie v EU o 20 %. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné řešit rovněž energetickou účinnost průmyslové výroby včetně strojních zařízení, mezi které náleží i obráběcí stroje. Aby bylo možné začít s energetickou optimalizací u obráběcího stroje, je nejprve vhodné udělat energetickou bilanci v celém rozsahu jeho životního cyklu. Jelikož předchozí výzkum prokázal, že největší podíl na spotřebě energie v rámci životního cyklu obráběcího stroje má fáze jeho užívání, bude disertační práce zaměřena právě na tuto fázi životního cyklu obráběcího stroje.

Pro možnost simulace energetické náročnosti chodu obráběcího stroje je potřebné mít data, která dostatečně charakterizují posuzovaný obráběcí stroj. V tomto případě jde o CAD data charakterizující geometrii stroje a materiály, ze kterých je stroj vyroben. Pomocí výpočetních programů je pak možné získat další důležité charakteristiky, jako jsou momenty setrvačnosti a hmotnosti jednotlivých dílů. Další důležitou proměnnou, která do simulace vstupuje, je účinnost jednotlivých komponent podílejících se na rotačním a lineárním pohybu (tedy účinnosti kuličkových šroubů, lineárních vedení a ložisek). Dráha nástroje je charakterizována požadovaným NC kódem, na jehož základě stroj koná práci. Výsledkem je vizualizace průběhu aktuálního výkonu stroje, který je složen z výkonu mechanického a dalších dílčích výkonů, pro které jsou charakteristické ztráty třením, elektrické ztráty.


Porovnání simulace a měření spotřeby elektrické enegie. Pro zvětšení klikněte na obrázek


Blokové schéma simulace spotřeby elektrické energie. Pro zvětšení klikněte na obrázek

Fáze užití produktu

Měření pomocí wattmetru

V rámci projektu FR-TI3/655 – Ecodesign v konstrukci obráběcích strojů byla vyvinuta a uvedena do provozu wattmetrická soustava, pomocí níž je možné měřit spotřebu elektrické energie a aktuálního výkonu strojů. Měření probíhá jak na patě stroje, tak přímo mezi frekvenčním měničem a motorem lineární osy nebo vřetena. Tím lze dosáhnout poměrně komplexního pohledu na spotřebu měřeného stroje. Lze porovnávat dílčí výsledky jednotlivých lineárních os a vřetena s naměřenými výsledky na patě stroje. Zde je patrný vliv periferních zařízení, která se třeba přímo nepodílejí na primární funkci stroje, ale jsou důležitá pro dosažení požadované přesnosti obrábění, kvality povrchu, dosažení bezpečnosti práce nebo jsou důležitá pro samotný chod stroje.

Vývoj wattmetru je postaven na mechatronickém přístupu založeném na model base designu a využití V-cyklu.

Pro vývoj wattmetru vzorku byla zvolena platforma CompactRIO firmy National Instruments, s ohledem na zkušenosti s vývojem předchozích projektů. Platformu tvoří real-time počítač spojený s FPGA obvodem, který obsluhuje jednotlivé připojené periferie. Vyvinutý software je proveden ve vývojovém prostředí NI LabVIEW, které umožňuje vývoj software jak pro FPGA, tak pro real-time počítač, dokonce i pro PC, které může komunikovat s real-time počítačem.

Největší výhodou této platformy je použití FPGA, které umožňuje paralelně obsluhovat jak připojené periferie včetně jejich synchronizace, tak i provádět paralelně některé výpočty a tím významně snížit zatížení real-time počítače. Pro realizaci prototypu je použit modul sbRIO, který je OEM řešením platformy CompactRIO. Periferiemi wattmetru jsou 3x měření napětí, 3x měření proudu a komunikační modul.

Ukázka zapojení wattmetrické soustavy

Vizualizace pomocí Sankey diagramu

Sankey diagram je vyvinut pro účel zobrazování energetických toků v zařízení. Díky vizualizaci je možné určit dominantní energetický tok, což slouží jako cenný podklad pro možnou optimalizaci z hlediska zvýšení energetické účinnosti. V rámci výzkumu na ÚVSSR byl vyvinut software, pomocí kterého je možné Sankey diagram realizovat v reálném čase během měření pomocí wattmetrické soustavy. Tímto způsobem lze v daném časovém okamžiku sledovat energetické toky ve stroji a v určitém časovém okamžiku identifikovat dominantní spotřebič nebo spotřebič s největším potenciálem pro redukci spotřeby elektrické energie.


2D Sankey diagram během měření s wattmetrickou soustavou. Pro zvětšení klikněte na obrázek

Posouzení celého životního cyklu produktu

Life Cycle Assessment (LCA) je metoda hodnocení možných environmentálních dopadů souvisejících s životním cyklem výrobku. LCA tedy používá přístupu „od kolébky po hrob“, při kterém jsou brány v úvahu všechny fáze životního cyklu od získávání surovin až po konečné odložení odpadu do země. Metoda LCA má pevně danou strukturu a provádí se podle mezinárodních norem řady ISO 14040.


Grafické znázornění životního cyklu výrobku podle ISO 14040. Pro zvětšení klikněte na obrázek

Podle ISO 14040 je rámec posuzování životního cyklu výrobku rozdělen do následujících čtyř fází.

Definice cílů a rozsahu studie

Cíle studie by měly být jednoznačné, zcela jasné a transparentní, a to nejen z hlediska stanovení toho, co má být uděláno, ale také z hlediska správného pochopení důvodů provádění studie. Definováním rozsahu studie se rozumí, co vše bude do studie zahrnuto a jak dlouhý časový rámec bude ve studii obsažen. Měly by také být stanoveny, zdůvodněny a zaznamenány časové a prostorové hranice studie, hranice ekonomických procesů, environmentálních zásahů a dopadů.

Inventarizační analýza (LCI)

Hlavním výstupem z inventarizační analýzy je tzv. inventarizační tabulka. Obsahuje kvantifikované vstupy a výstupy k životnímu prostředí spojené s funkční jednotkou z hlediska množství oxidu uhličitého v kg, fenolu v mg, železné rudy v kg, přírodního plynu v m3 apod. Vstupy představují parametry týkající se problémů spojených s ochranou zdrojů a výstupy parametry týkající se znečištění.

Posuzování dopadů životního cyklu (LCIA)

LCIA (Life Cycle Impact Assessment) je fází, ve které výsledky inventarizační analýzy se dále zpracovávají, vyhodnocují se z hlediska jejich potenciálních dopadů na životní prostředí a zařazují se do kategorií dopadů. Mezi základní kategorie dopadů patří například vyčerpání abiotických zdrojů, dopady využití půdy, klimatické změny, úbytek stratosférického ozonu, toxicita pro lidstvo, ekotoxicita, tvorby fotooxidantů, acidifikace a eutrofizace.

Interpretace životního cyklu

Jde o systematický postup identifikace, kvalifikace, kontroly a vyhodnocování výsledků LCI a/nebo LCIA produktového systému a jejich prezentace za účelem dosažení požadavků popsaných v cílech a rozsahu studie. Do této fáze patří také kontrola kompletnosti, citlivosti a konzistence, analýza neurčitosti a kritické přezkoumání studie Life Cycle Assessment (LCA).

Studie LCA může sloužit k identifikaci možnosti zlepšení posuzovaného produktu ve všech jeho fázích od těžby surovin až po jeho odstranění. Mezi další možnosti použití patří srovnávání alternativních produktů, interní zlepšování výrobních systémů, komunikace s veřejností, environmentální značení produktů (EPD), odpadové hospodářství, ekodesign apod.


Příklad aplikace výsledků LCA na gantry frézce. Pro zvětšení klikněte na obrázek

Petr Blecha, Jiří Tůma, Maria Iskandirova, Zdeněk Tůma, Jan Augste

Netme Centre při FSI VUT v Brně

blecha@fme.vutbr.cz

Reklama
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Související články
Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Črta o horizontce aneb Současnost a perspektivy vývoje jedinečného stroje

Dnešní obraz světa obráběcí techniky a možností jejího rozvoje skýtá nebývalou šíři a rozmanitost. Nové a náročnější obráběcí úlohy, překotný rozvoj technologie obrábění, nové možnosti ve stavbě obráběcích strojů spolu s novými přístupy k organizaci, celkovému zabezpečení a šetrnosti pracovního procesu radikálně a dynamicky hýbou celým oborem a mimo jiné zreálňují odvážné vize návrhářů, vývojářů, výzkumníků či manažerů, donedávna ještě z říše snů. Navenek zdánlivě výrazněji nedotčena progresivními vývojovými trendy, deklarujíc tak svou dnes již historickou výjimečnost, ba nezastupitelnost, v tomto světě září jedna z mála současných stálic kategorizace obráběcích strojů – horizontka.

Efektivní vrtání

Široká nabídka produktů řady WTX-Change společnosti WNT s vyměnitelnými TK vrtacími hlavami se nyní ještě rozšiřuje o dvě nové geometrie. Výhody z toho plynoucí mohou nyní využívat především firmy specializující se na obrábění ocelí s vyšší pevností a na obrábění šedých litin. Další již známou přidanou hodnotu představuje možnost výměn TK vrtacích hlav na ocelovém nosiči.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

Automatizace výroby s minimálními personálními nároky

Ať už s možností frézování, nebo soustružení, 4osého, nebo 5osého obrábění, s výměnou palety, či bez ní, s kruhovým zásobníkem palet, věžovými upínacími přípravky pro vícenásobné upínání obrobků, automatizací a progresivním ovládacím panelem, univerzální 5osá obráběcí centra lze flexibilně přizpůsobit a rozšířit pro každou aplikaci.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit