Témata
Reklama

Nový kovací soubor z pohledu konstrukce

Nedávno uvedla ve své výrobní hale akciová společnost Žďas do provozu nový kovací soubor s lisem CKV 1250/1600 a manipulátorem QKK 8 nové koncepce, s posílením síly lisu z 1250 až na 1600 tun.

Jednalo se o velkou investiční akci o celkovém objemu téměř 100 milionů korun, přičemž předpokládaná návratnost investice je přibližně sedm let, v případě zvýšení poptávky po výkovcích pak pravděpodobně i kratší. Firma Žďas celé zařízení kompletně vyvinula, vyrobila a smontovala v jeho mechanické, hydraulické i elektrické části. Zprovoznění tohoto nového zařízení ve zdejší kovárně by mělo zvýšit konkurenceschopnost produkce. Nová koncepce lisu i manipulátoru je zárukou zlepšení kvality výsledného výkovku a zmenšení přídavků vede ke snížení nákladů pro zákazníka. Zároveň tak přímo ve firmě vzniklo zajímavé referenční pracoviště pro tuzemské i zahraniční zájemce. V neposlední řadě projekt také umožní zpětnou vazbu pro projektanty a konstruktéry, kteří si přímo za provozu mohou ověřit životnost jednotlivých strojních součástí a fungování celé koncepce.

Reklama
Reklama
Reklama
V červnu letošního roku uvedla akciová společnost Žďas ve své hale do provozu nový kovací soubor s lisem CKV 1250/1600 a manipulátorem QKK 8.

V rámci předvýrobní etapy byly zpracovány projekční a konstrukční dokumenty, potřebné k realizaci přestavby původního kovacího souboru. Celá přestavba spočívala v nahrazení stávajícího lisu CKVX 1250 a manipulátoru QKK 8, elektrického řízení, v úpravě hydraulického řízení a ve vybudování nového základu kovacího souboru.

Původní dvousloupový hornotlaký lis CKVX 1250 byl nahrazen koncepčně novým čtyřsloupovým hornotlakým lisem CKV 1250/1600 a původní manipulátor QKK 8 byl nahrazen novým manipulátorem QKK 8 NK s novou koncepcí kinematiky a hydraulického řízení.

Konstrukční změny

Přednosti nového lisu CKV 1250/1600 spočívají ve skutečnosti, že je lis vybaven hranatými sloupy s možností jednoduchého vymezení vůlí ze všech čtyř stran všech sloupů lisu a byla použita nová koncepce upínání horního kovadla. Nové je i vedení pohyblivé traverzy, které bylo zvětšeno pro možnost kování při větších excentricitách, a dále byla provedena celá řada dalších dílčích změn a úprav, které zvyšují tuhost rámu lisu, životnost těsnění a pouzder a dalších dílů, čímž se do budoucna snižují náklady na servisní zásahy.

Původní dvousloupový hornotlaký lis CKVX 1250 v provozu firmy Žďas byl nahrazen koncepčně novým čtyřsloupovým hornotlakým lisem CKV 1250/160.

V souvislosti s novými parametry lisu bylo nutné upravit i hydraulické řízení nového lisu. Hydraulický rozvod lisu používá jako pracovní médium emulzi – HFA kapalinu (voda s obsahem nízkého podílu oleje) o maximálním tlaku 250 bar, dodávanou akustanicí, pro zvýšení síly (pěchování) je využíváno vysokotlaké čerpadlo schopné dodávat pracovní kapalinu o tlaku až 320 bar.

Návrh řešení nové koncepce hydraulického pohonu vycházel zejména z požadavku vysokého počtu hladicích zdvihů za minutu – 160 až 180 hladicích zdvihů to splňuje; pohon lisu umožňuje dokonce dosáhnout až 220. Při takto vysoké frekvenci úderů velmi přispívá skutečnost, že je pracovní kapalina dodávána z akumulátorů (z akumulátorové stanice vzdálené cca 300 metrů) a že je hydraulický systém lisu vybaven tlumičem rázů (akumulátor velkého objemu) na potrubí přítoku tlakové kapaliny bezprostředně před vstupem kapaliny do řídicího systému lisu. V oblasti hydraulického řízení lisu jsou ventily vlastní konstrukce. Výkonová část, která ovládá průtok vlastní pracovní kapaliny, je precizně řízena proporcionálním ventilem. V tomto nadřazeném řídicím okruhu je jako pracovní kapalina použit hydraulický olej. Obě části, výkonová (pro HFA kapalinu nebo čistou vodu) a olejová řídicí část, jsou snadno oddělitelné a případná výměna opotřebované části nebo standardního hydraulického prvku není časově nijak náročná.

Provoz lisu

Hydraulické řízení lisu CKV 1250/1600 umožňuje provádět operaci pěchování připojením dodávky tlakové kapaliny o tlaku až 320 bar z vysokotlakého čerpadla do hydraulického systému přes speciálně zapojený přepouštěcí ventil ve vstupním bloku (hydraulický blok, který v případě potřeby uzavírá přítok pracovní kapaliny z akumulátorové stanice).

Původní manipulátor QKK 8 byl nahrazen novým manipulátorem QKK 8 NK s novou koncepcí kinematiky a hydraulického řízení.

Podle názvu by se mohlo zdát, že nový manipulátor QKK 8 NK je stejný nebo podobný původnímu manipulátoru. Opak je však pravdou. Manipulátor nové koncepce QKK 8 NK má s původním manipulátorem shodnou pouze nosnost 8 tun, jinak je však zcela odlišný. S tím, jak se výrazně zlepšily parametry oproti původnímu manipulátoru, změnila se i celá kinematika, konstrukce a hydraulické řízení. Kovací kolejový manipulátor nové koncepce vznikl pro potřeby provozu zdejší metalurgie jako nejdůležitější součást nového souboru pro volné kování s kovacím lisem CKV 1250/1600.

Aby mohla firma Žďas nabízet nový manipulátor i dalším zákazníkům, bylo třeba stanovit parametry, které jsou minimálně srovnatelné nebo převyšující nabídku světové konkurence v tomto oboru. Z technického řešení vyplynul užitný vzor, který je evidován na patentovém úřadě. Při přípravě dokumentace byl také kladen velký důraz na výslednou hmotnost manipulátoru a jeho životnost. Vhodným rozmístěním jednotlivých uzlů mechanismu zavěšení a odpružení nosníku kleští bylo dosaženo pohybu kleští ve svislém směru po přímce, a nikoliv v deformované kružnici, jako tomu bylo u manipulátorů předchozí generace. Pro dosažení vysoké rychlosti, zrychlení a přesnosti polohování pojezdu a otáčení jsou hydraulické bloky těchto pohybů umístěny co nejblíže ke svým spotřebičům, tzn. hydromotorům pojezdu a otáčení. Všechny pohyby manipulátoru jsou řízeny vysokorychlostními proporcionálními ventily s integrovanou zpětnou vazbou. Manipulátor je nově vybaven záložním zdrojem, takže pokud přestane fungovat ovládací napětí (při výpadku elektrického proudu), je možné manipulátorem provádět se sníženými parametry operace, které jsou nutné pro bezpečné odstranění kovaného kusu z prostoru kovacího lisu. Jedná se především o odjetí s teplým kusem mimo pracovní prostor lisu nebo položení na podlahu, aby nedocházelo k jeho zbytečnému tepelnému namáhání.

Pohled do strojovny hydraulického pohonu kovacího lisu nové koncepce.

Snadnou dostupnost hydraulických prvků ocení především pracovníci údržby. Propojení mezi kostkami a spotřebiči je z velké části realizováno především pomocí flexibilních hadic, které jsou snadno vyměnitelné a méně nákladné než výroba trubkových spojů. Rovněž i provedení kolejiště manipulátoru doznalo velkých vylepšení, koleje jsou ze standardního DIN profilu a doposud používaný řetěz nahradila cévová tyč představující minimální nároky na údržbu a čas opravy, než tomu bylo u předchozího technického řešení.

Ing. Radek Zavadil, Ing. Miroslav Janda, Ing. Milan Kašpárek, Ing. Jaroslav Chalupa, Ing. Bc. Jiří Tlustoš
Žďas

www.zdas.cz
eva.losenicka@zdas.cz

Pracoviště s ohraňovacím lisem

Společnost Trumpf vyvinula kompaktní automatizovaná pracoviště TruBend Cell 5000-7000 s ohraňovacím lisem pro efektivní sériovou výrobu od menších dílů až po polotovary s hmotností do 100 kg. Tomu je přizpůsobena i manipulační obslužnost a automatická výměna úchopových prvků kloubových robotů, čelisťových chapadel nebo pro větší díly vakuových úchopových systémů.

Souhra robotů u TruBend Cell 7000 zajišťuje bezobslužnou manipulaci polotovarů od vstupu polotovaru přes výrobní operaci až po odkládání hotových výrobků na dopravní pás (není v záběru).

Celý proces manipulace s plechem je sledován soustavou senzorů, které zajistí spolehlivé a přesné zakládání polotovaru do lisu i při jejich neorientované poloze v paletách na vstupu a zabrání automaticky i jakémukoliv sdružování plechů. Celková skladba pracoviště s jedním nebo dvěma kloubovými roboty a soustavou pásových manipulačních dopravníků se volí podle zadaného úkolu a tomu se přizpůsobuje i externí off-line skladba programu připravovaného souběžně s kompletací pracoviště.

Není to muzeum ani plavecký bazén, ale nová fabrika. Do provozu ji letos v létě uvedl Trumpf u své dceřiné firmy Trumpf Laser Marking Systems AG ve švýcarském Grüsch, kde na ploše 3 300 m2 dovolí podstatně rozšířit výrobu laserových popisovacích systémů. Nová výrobní hala vhodně navazuje na už dosavadní provoz a její projekt, včetně užitých materiálů na stavbu, vychází z tradic alpské architektury. Ve výrobě je tu zaměstnáno na 30 pracovníků a celý výrobní proces je organizován osvědčeným způsobem podle metodiky Trumpf Produktionssystem Synchro.

U pracoviště TruBend Cell 5000 je možné zpracovávat plechy až do rozměru 3 000 x 1 500 mm s minimální tloušťkou 0,7 mm, dále profily do 4 000 mm a hmotnost dílu může dosáhnout podle verzí systému 40 nebo až 100 kg. Typově vyšší TruBend 7000 pro plechy o rozměrech až 5 500 x 3 870 mm při tloušťce až 8 mm, který Trumpf předvedl na letošním strojírenském veletrhu v Brně, představuje dnes ve světě nejrychlejší kompaktní ohýbací a ohraňovací systém pro sériovou výrobu dílů ve své třídě s přibližně dvojnásobnou výkonností oproti jiným stávajícím způsobům. Oproti cyklu 8–12 sekund na jeden ohyb, dosahovaného jinak obvykle při standardní výbavě, dosahuje se u TruBend Cell 7000 času cyklu pod čtyři sekundy. Na vysoké výkonnosti nového pracoviště nic nemění ani případná změna výrobního programu, které se systém automaticky přizpůsobuje podle vypracovaného programu bez jakéhokoliv zásahu obsluhy. Max. tloušťka plechu je 8 mm, hmotnost polotovaru až 3 kg.

-ji-

Reklama
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Efektivní aplikace laseru

Technické strojírenské veřejnosti není příliš známo, že v současné době existují technologické aplikace, které doslova drží srovnatelný krok s inovacemi v oblasti informačních technologií. Jednou takovou je aplikace laseru. Naší snahou bude vám tyto technologie představit.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit