Témata
Reklama

Výzkumně-vývojová platforma pro obráběcí stroje

Sedmého října, v první den konání brněnského strojírenského veletrhu, se v nedaleké Kuřimi slavnostně otevřelo kompetenční centrum nesoucí jméno INTEMAC. Toto zkratkové slovo znamená Innovative Technologies for Machine Tools, nebo-li Inovativní technologie pro obráběcí stroje.

Volba regionu jižní Moravy nebyla náhodná. Strojírenství zde patří mezi nejsilnější obory, komodita obráběcích a tvářecích strojů díky firmám, jako jsou TOS Kuřim – OS, Šmeral, Fermat, Toshulin či Tajmac-ZPS dlouhodobě roste a více než polovina exportu směřuje na perspektivní trhy Německa, Ruska a Číny. Ve strojírenství v současnosti v Jihomoravském kraji pracuje pětina zaměstnanců ze zpracovatelského průmyslu.

Reklama
Reklama
Kompetenční centrum Intemac vzniklo rekonstrukcí bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim, jeho celková plocha je přes tisíc metrů čtverečních. Na rekonstrukci a přístrojové vybavení byl vyčleněn rozpočet 72 milionů korun, Jihomoravský kraj se podílel 18 miliony korun ze strategického úvěru od Evropské investiční banky, 54 milionů korun získal na tento projekt z evropských zdrojů Operačního programu Podnikání a inovace. Budování centra tak navazuje na předchozí jihomoravské investice do výzkumu a vývoje a je jedním z projektů v rámci Regionální inovační strategie, jejíž čtvrtá generace se v současnosti připravuje.

Výzkum problematiky obrábění a obráběcích strojů má u nás velkou tradici. VÚOSO neboli Výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění začal své služby podnikům nabízet začátkem padesátých let minulého století. Během dlouhých čtyřiceti let se zde realizovala celá řada převratných konstrukčních řešení následně aplikovaných v praxi, jež pomáhala českým výrobcům trustu TST – Továrny strojírenské techniky – být úspěšnými na světových trzích. Po revoluci však došlo ke změně. Jednotlivé továrny obráběcích strojů se postupně osamostatňovaly a dočasně ztratily zájem na společném vývoji a konstrukci obráběcích strojů v rámci TST. Zanikly tak možnosti společného financování vývoje z oborových a posléze i ze státních prostředků. VÚOSO bohužel následně po roce 1994 zaniklo. Nepřímým pokračovatelem se pak z iniciativy profesora Houši stalo na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, dotované z prostředků MŠMT ČR. Výzkumné centrum své aktivity následně převedlo do nového projektu, tzv. Center kompetence Technologické agentury ČR, s termínem finanční dotační podpory do roku 2018 (odlišná koncepce fungování a dotační politika než kompetenční centra).

Proč kompetenční centra?

Jejich smyslem je reagovat na problémy inovačních systémů v oblasti nedostatečného propojení výzkumné sféry s firemními potřebami a přípravou absolventů i postgraduantů VŠ, která ne zcela odpovídá potřebám technologicky orientovaných firem. První kompetenční centra byla iniciována v USA již v roce 1985 jako program s názvem US National Science Foundation´s Engineering Research Centre. V jeho rámci zde bylo založeno na dvacet Engineering Research Centres, poté následovalo několik dalších programů na podporu vzniku kompetenčních center – mimo jiné v Austrálii, Norsku, Německu (Fraunhoferovy instituty), Itálii a Rakousku. A právě náš jižní soused byl pro vznik kuřimského centra inspirativní. „Při zvažování vhodného modelu nastavení kompetenčního centra jsme navštívili řadu podobných center, zejména v zemích, které nám jsou blízké kulturně, charakterem firemní sféry i tradicemi státní správy. Jako nejbližší vzor bylo zvoleno centrum pro mechatroniku v Linci, Linz Centre of Mechatronics,“ říká ředitel Jihomoravského inovačního centra (JIC) Jiří Hudeček. Právě JICu, jenž má již deset let zkušeností s provozem vlastních technologických inkubátorů, svěřil Jihomoravský kraj provoz kompetenčního centra. To pro tento účel založilo svoji dceřinou společnost Intemac Solutions.

Pohled do Rakouska

Centrum LCM v Linci nabízí výzkumně-vývojové služby od prvotní studie proveditelnosti po vývoj finálního produktu. Pohybuje se tak od aplikovaného výzkumu přes vývoj produktu až po prototypování. Roční obrat společnosti je přes 5 milionů eur, portfolio klientů tvoří na 150 firem, od malých společností po nadnárodní koncerny. V čele zdejšího centra LCM stojí ředitel, management je tvořen vedoucími tzv. business units, které odpovídají vytyčeným výzkumným směrům. Manažer business unit má na starosti kontakt s firmami, definici zadání pro výzkumné úkoly a řízení členů dané výzkumné skupiny. Vědeckou kvalitu potom v jednotlivých skupinách garantují profesoři z Technické univerzity Linz, kteří si drží hlavní část pracovního úvazku na univerzitě, v kompetenčním centru mají 0,2–0,4 úvazku. Toto nastavení je důležité pro bezproblémový přístup k novým poznatkům v daném oboru a také pro výběr talentovaných studentů z univerzity pro další práci v kompetenčním centru. Centrum začínalo v roce 2001 se 20 zaměstnanci, dnes v něm pracuje 75 specialistů. Podobný model by měl být nastaven zde v Kuřimi. V podmínkách České republiky nejsou podobná centra systematicky budována (většina v současné době budovaných výzkumných center má odlišné principy i cíle).

Prostorové uspořádání Kompetenčního centra Intemac je v duchu Fraunhoferových institutů. Uprostřed se nachází velká centrální laboratoř, okolo níž je pět menších laboratoří. Horní patro je určeno pro kanceláře a zasedací prostory. Nosnost podlah hlavních laboratoří v přízemí je 10 tun na metr čtvereční, ostatních pět, resp. dvě tuny. Prostory laboratoří jsou teplotně stabilizované na ± 2 °C s gradientem 1 °C za hodinu. Portálový jeřáb má nosnost 12,5 tuny.

Přestože slavnostní otevření centra Intemac bylo začátkem října, skutečné spuštění jeho fungování je plánováno na konec roku. Poté centrum nabídne výzkumné služby firmám z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie a bude sloužit k úzké spolupráci s odborníky z vysokých škol, především z brněnského Vysokého učení technického a z výzkumných center jako CEITEC nebo NETME. Centrum nabídne jak laboratoře, tak kanceláře a zasedací místnosti. Vybaveno je výzkumným, zkušebním a měřicím zařízením nové generace, na jehož výběru se podíleli odborníci z VUT. Často se jedná o unikátní přístroje – konfigurace v rámci celé České republiky –, například zařízení typu laser tracker, dynamometr pro měření řezných sil a krouticího momentu nebo aparatura pro měření přesnosti chodu vřeten.

Jak vše bude fungovat, na to odpovídá čerstvě jmenovaný ředitel centra Intemac Ing. Radomír Zbožínek ml.: „Firmy si v centru jednoduše zadají konkrétní výzkumné úkoly nebo jen využijí nejmodernější přístroje pro jednorázová měření či kalibrace. Kanceláře i laboratoře centra budou částečně k dispozici k pronajmutí, centrum se zaměří i na vzdělávací aktivity, jako jsou semináře, workshopy nebo akce umožňující navázat nové kontakty.“ Na projektu již aktivně spolupracují například firmy Tajmac-ZPS, Toshulin, TOS Kuřim – OS, ČKD Blansko – OS, Škoda Machine Tools a očekává se zájem dalších.

Popřejme Kompetenčnímu centru Kuřim a jeho partnerům zdárně realizované výzkumné projekty a jejich uvedení do komerčního využití.

Roman Dvořák
Kuřim

roman.dvorak@mmspektrum.com

Během slavnostního otevření centra jsme požádali nově jmenovaného ředitele Ing. Radomíra Zbožínka ml. o krátký rozhovor.

MM: Teď jsme na začátku cesty. Jaký je ten cíl?

Ing. Zbožínek ml.: Nastavená kapacita centra je 35 osob, ale nechceme jej docílit v krátké době, ale postupem času. Budeme klást velký důraz na kvalitu. Předpokládáme, že do konce roku 2014 bude při centru působit 15 pracovníků včetně pracovníků partnerských firem. Budeme se orientovat na expertní služby a řešení s vysokou přidanou hodnotou. Co se týče modelu financování, chceme jít cestou třetinového financování – třetina zřizovatelé, třetina dotační projekty a třetina komerční sféra.

Ing. Radomír Zbožínek ml. je absolventem FS VUT v Brně. Po působení v AV Engineering v rodném Zlíně odešel do týmu skupiny Alta se zodpovědností budování výzkumně-vývojové základny skupiny, v TOS Kuřim – OS určitý čas zastával i post technického ředitele. Po vítězství ve výběrovém řízení se stal ředitelem kompetenčního centra Intemac v Kuřimi. Pochází ze strojařské rodiny, je synem Ing. Zbožínka, jenž celý svůj profesní život zasvětil zlínské ZPS. Že strojařina má u Zbožínků pevné kořeny, svědčí i skutečnost, že druhý, mladší syn Martin, též absolvent FS VUT v Brně, je vedoucím výpočtového oddělení v ZKL.

MM: Na jakých projektech se bude pracovat?

Ing. Zbožínek ml.: Nyní jsme ve fázi vybavování centra. Na konci letošního roku budeme disponovat 15 soubory měřicího a laboratorního vybavení. Následně budou po dobu šesti měsíců realizována školení práce na těchto zařízeních, což nám však nebrání začít realizovat projekty už nyní. Tři začneme již v tomto roce.

MM: Můžete být konkrétní?

Ing. Zbožínek ml.: Pro Tajmac-ZPS budeme měřit teplotní gradienty v pracovním prostoru obráběcího stroje a měřit modální charakteristiku kompozitního smykadla a pro TOS Kuřim – OS začneme připravovat nové metodiky pro efektivní stavbu obráběcích strojů vč. zefektivnění kontroly geometrické a kinematické přesnosti. To jsou tři hlavní témata. Vedle toho máme v přípravě dalších pět témat na rok 2014.

MM: Plánujete spolupráci s ostatními výzkumnými pracovišti nejen v ČR?

Ing. Zbožínek ml.: Naše centrum rádo naváže spolupráci se všemi kvalitními výzkumnými týmy. Témat na řešení je celá řada. Naše vybavení jsme se snažili koncipovat tak, aby bylo maximálně kompatibilní s tím, co je nyní v ČR.

MM: Když jsem poprvé zhlédl na půdě VUT v Brně oficiální prezentaci Kompetenčního centra Kuřim, byla jeho koncepce nastavena pro kategorii středně těžkých a těžkých obráběcích strojů. Platí to i doposud?

Ing. Zbožínek ml.: Budeme naplňovat reálné potřeby a požadavky průmyslu. Tuto kategorii strojů jsme prezentovali záměrně, neboť má u nás stále velký náskok z hlediska konkurenceschopnosti. Když se podíváte na výrobní portfolio stávajících strategických partnerů, odpovíte si na svoji otázku sám. Ano, smyslem je vyvíjet nové metodiky, postupy a řešení a poté aplikovat na těžkých strojích.

-dvo-

Reklama
Související články
Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 7: Realizace

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje,
část 2: Koncepce

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Inženýrská akademie ČR - Stroje pro chytrý textil

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit