Témata

Tvorba obráběcího stroje, část 1 - všeobecné souvislosti jeho vzniku

V mnoha odborných publikacích můžeme číst o tom, jakou vlastnost má ten či onen obráběcí stroj, jak se chová jeho struktura po mechanické stránce, jak je zkonstruován a které prvky jsou použity pro jeho stavbu. To vše má přesvědčit budoucího zákazníka, anebo informovat odbornou veřejnost.

Tento článek je součástí seriálu:
Tvorba obráběcího stroje
Díly
Peter Kormai

Čecho-Švýcar zabývající se celý svůj profesní život specifikami vývoje, konstrukce a prodeje výrobních strojů, především obráběcích. Názory tohoto odborníka, který tuzemské technické veřejnosti není příliš znám, ale jehož jméno bylo či stále je skloňováno v takových etablovaných firmách, jako v americké Cincinnati Milacron, japonské Mori Seiki, jeho domácí Dixi, německé Dorries Scharman, italské Pamy a celé řadě dalších, stále vyvolávají u zástupců firem i vysokých škol různorodé reakce

Na jedno však všichni autoři zapomínají – na podstatu vzniku obráběcího stroje, na to, co jeho tvorbu ovlivňuje, podmiňuje a nevyhnutelně doprovází. A tady můžeme autory publikovaných článků rozčlenit do několika skupin. Na ryzí teoretiky (většinou z vysokých škol), kteří v praxi nebyli a nikdy nebudou. Praxi pomáhají teoretickými úvahami. Tam se svojí činností řadí např. pracovníci z Centra kompetence – Strojírenská výrobní technika při FS ČVUT v Praze. Druhou skupinou jsou prodejci obráběcích strojů, jejichž snahou je zdůraznit účelně vybrané přednosti prodávaných strojů. Třetí skupinou jsou lidé, kteří kdysi patřili mezi aktivní konstruktéry nebo výzkumné pracovníky, jež působili v praxi a nyní „na penzi“ píšou anebo slovně sdělují svoje úvahy, postavené často mimo realitu dnešní doby. Jejich úvahy začínají slovy: „To tenkrát, když jsme…“ a končí „ ... jste o obráběcím stroji neměli ani potuchy“. Konečně poslední skupinou jsou aktivní konstruktéři, kteří však do detailů neznají souvislosti vzniku obráběcího stroje anebo si myslí, že ji znají, a přitom opak je pravdou.

O co jde

V tomto seriálu jde o sdělení určitých osobních zkušeností souvisejících s tvorbou obráběcího stroje. Snahou je vyvolat racionální a konstruktivní diskusi o dané problematice. Vzájemné sdělování a výměna informací je to, co firmu nebo jednotlivce může posunout kupředu. S pouhým kopírováním se dnes nevystačí, protože „přetavení informací do znalostí“ a jejich implementace na danou firmu nemusejí být jednoduché. Někdy to ani nejde, protože firemní kultura je jiná, stejně jako mentalita lidí v ní působících.

Co vše ovlivňuje vznik obráběcího stroje

Vlivy působící na vznik obráběcího stroje prezentuje níže uvedený obrázek. Jak je patrné, jsou dva, a sice vnější a vnitřní. Obráběcí stroj je složitý investiční celek, který je opředen různými zájmy. Zájem zákazníka (kupujícího) je naplnit svoji „investiční“ touhu tak, aby bylo splněno očekávání. Jinými slovy, aby byla vytvořena hodnota pro zákazníka, která je velmi zjednodušeně dána podílem uspokojených potřeb k použitým zdrojům nebo velikostí užitku k celkovým nákladům.

Tuto hodnotu pro zákazníka k velké škodě obou stran mnohdy jinak chápe zákazník a jinak dodavatelská organizace. Pokud není smluvně podchyceno vše, co si zákazník přeje, tak často dochází k soudní dohře. I přesto je nutné na tomto místě poznamenat, že i když budou smluvně podchycena přání a požadavky zákazníka, neznamená to automatické splnění závazku či naplnění hodnoty pro něj. Jsou zde ještě jiné nuance, které jsou tichým doprovodným znakem při výrobě obráběcího stroje. Jde o přístup k zákazníkovi, ochotě „vzít ho do hry“ apod. Dnes spíše místo „náš zákazník, náš pán“ by mělo platit „náš zákazník, náš partner“. Každý zákazník, který u mě znovu objedná, je ten, jehož představy jsem zcela naplnil.


Vnitřní a vnější vlivy působící na vznik obráběcího stroje. Pro zvětšení klikněte na obrázek

Vnější vlivy

Vnější vlivy rozdělíme na dva hlavní směry. Prvním z nich jsou ty, které vysílá podnik do svého okolí jako důsledek své činnosti. Servisní schopnost podniku vůči instalovaným strojům má nedozírné následky na rozladěnost zákazníka užívající dodaný obráběcí stroj. Rychlá reakce a chlácholení zákazníka o rychlosti zásahu musí nabýt hmatatelné podoby, jinak si firma „zadělává“ na pověst těch, kteří jenom slibují, když prodávají, a když uloví zákazníka, pak je už téměř nezajímá. Informace servisu zanesené zpětně do konstrukce stroje eliminují případné budoucí problémy. Dobrá pověst se buduje dlouhá léta a lze ji ztratit během chvíle. Schopnost dostát nejenom smluvním závazkům – to je podmínka nutná, nikoliv však dostačující. Existují přání a dohody vyřčené ústně a ty by se měly také plnit. Dotvářejí totiž dobrou pověst firmy ještě víc. Často jsou i mimo smluvní ujednání zanášeny do konstrukce strojů požadavky zákazníků.

Druhým směrem vnějších vlivů myslíme to, jak okolí působí a ovlivňuje vnitřní procesy ve firmě. Dodavatelé subdodávek, ať vyráběných nebo nakupovaných, jsou ti, kteří významnou měrou přispívají ke vzniku obráběcího stroje. A to negativně i pozitivně. Najít spolehlivého partnera v této oblasti je poloviční výhra. Partnera, který vás nikdy nenechá na holičkách, dovede být kreativní a umí řešit nenadálé rušivé vlivy vznikající při výrobě a montáži obráběcího stroje. Nekalé, ale i korektní praktiky konkurence, to je to, co dotváří celkový obraz při výrobě stroje. Pomluvy či tajemné narážky na konkurenci v odborné komunitě, na veletrzích, případně v odborném tisku mohou vést k tomu, že bude kontrakt v průběhu práce zrušen.

Legislativa a její dodržování v tvorbě obráběcího stroje, je kapitola sama o sobě. Firmy, které ji dodržují, mohou být ve velké nevýhodě oproti těm, kteří si legislativou hlavu nelámou. Všechna konstrukční opatření, ať již v zabudované bezpečnosti anebo funkční bezpečnosti obráběcího stroje, něco stojí. Zde je na každém z uživatelů, aby se dokázal orientovat v harmonizovaných normách a managementu rizik, který souvisí se stavbou a provozováním obráběcích strojů. Rádoby znalci těchto norem nabízejí formou poradenství služby, které vedou buď ke zbytečnému prodražování konstrukce stroje anebo naopak k podcenění těchto skutečností. Nehledě na to, že mnohdy často používaný pojem management rizik je zatemňován a jeho pravá podstata a určení zcela uniká.

Úroveň techniky je další neméně důležitý faktor podepisující se na výsledném efektu stavby obráběcího stroje. Přehnané akceptování novinek zvětšuje riziko poruchy a snižuje spolehlivost celého stroje. Vždyť každý řetěz je tak pevný, jak je pevný jeho nejslabší článek. Na druhé straně pokrok nelze zastavit a je nutné umět v konstrukci stroje „zdravě riskovat“ – jinak bychom měli namísto souvislých CNC řídicích systémů stále děrnou pásku pro pravoúhlé řízení. Míru zdravého riskování v konstruování obráběcích strojů má každý jinde. U někoho je práh citlivosti značně vysoko a u někoho zase přehnaně nízko.

Vnitřní vlivy

Strategie majitelů je to, co se aplikuje uvnitř podniku, ne to, co se prezentuje na veřejnosti před novináři a kolegy z oboru. Obecné nic neříkající fráze o konstruktérech, inovacích, výzvách a nadšení jsou ukazatelé vedoucí k likvidaci jejich podnikání. Jasně, jednoduše a srozumitelně pro všechny zaměstnance musí být stanoveno, kam chtějí se svým podnikem směřovat. To se totiž odrazí na i na konstrukci strojů. Chci stavět velké a těžké obráběcí stroje? Ano, ale musím to říci poněkud dopředu, protože zkonstruovat takový stroj a posléze ho vyrobit není otázkou rozhodnutí při obědě s manažery, ale je to otázka dlouhodobé strategie.

Přizpůsobivost konstruktérů plnit a přenášet požadavky zákazníka do konstrukcí strojů, umět naplnit vizi a strategii firmy do těchto konstrukcí (pokud tyto vize a strategie existují), to je to nejcennější, co výrobní firma má a co majitelé spolu s managementem mohou řídit. Sebevětší plány a sliby zákazníkovi nelze korektně splnit, pokud nebudu mít přizpůsobivou a pružnou konstrukci.

Je třeba mít též přizpůsobivou montáž a výrobu, jinak veškeré plány konstruktérů na papíře nemohou být realizovány. Nicméně částečně je lze nahradit u méně složitých uzlů, pokud budu mít spolehlivého kooperačního partnera, jak v oblasti výrobní, tak i montážní. Pak lze spoléhat na to, že tento kooperační partner převezme spoluodpovědnost vůči mému zákazníkovi. Takový spolutvůrce se velmi těžko vychovává a není snadné ho nalézt. Kooperační vztah musí být založen na naprosté důvěře.

Veškerý technický um a výše diskutované atributy mohou jít vniveč, jestliže firma nebude dostatečně finančně stabilní. Žádné odvážné technické plány a spoluvytváření hodnoty pro zákazníka nelze realizovat s prázdnou kapsou. Velmi těžko se přesvědčují finanční ústavy, aby poskytly potřebné finanční prostředky. Na druhou stranu, pokud nemá firma peníze, pak asi její podnikání není v pořádku. Může být známá strategie majitelů, kam směřovat firmu (ale často však známa není), můžeme mít vynikající konstruktéry a lidi spolupodílející se na tvorbě zákaznických vizí ze všech ostatních útvarů, ale je potřeba ještě schopný vrcholový management. Pokud nebude pomocí managementu naplňována vize majitelů, je to cesta ke krachu firmy. Jsou to spojité nádoby. Tak například majitelé chtějí proniknout se svými obráběcími stroji do segmentu leteckého průmyslu. Jestliže technický ředitel toto nevezme za své a nepodnikne v konstrukční kanceláři potřebné kroky, nenabudí svoje konstruktéry, pak firma k očekávanému cíli nedojde. Podporovat ho v jeho činnosti musí také ostatní ředitelé.

Firemní kultura, to je kapitola sama pro sebe. Převzetí požadavků zákazníka na konkrétní dodávku obráběcího stroje je přehazováno jako horký brambor z jednoho oddělení do druhého se slovy „je to vaše starost, my počkáme na vaši činnost“. To je ukázka špatné zodpovědnosti vůči zákazníkovi, který svými penězi platí veškerou činnost v podniku. Naopak správným náznakem zodpovědnosti je celofiremní jednání o tom, jak nejlépe splnit to, co platí zákazník při koupi obráběcího stroje. Řízení znalostí know-how je nezbytným krokem zabezpečujícím při konstrukci, výrobě a montáži neopakování již udělaných a mnohdy draze zaplacených chyb. Kromě toho je zde záruka, že tyto „informace v akci“ budou zárukou toho nejlepšího, co může firma do předvýrobních i výrobních etap dát.

Synergický efekt

Všechny výše uvedené vnější a vnitřní vlivy spolupůsobí při tvorbě obráběcího stroje, který si zákazník u výrobce objedná a zaplatí. Jak jsme se snažili ukázat, nejde tedy jenom o vlastní konstrukční proces, ale je zde řada dalších atributů, které se spolupodílejí na vzniku daného stroje.

Není to jenom o volbě materiálu, uložení vřetena, pohybových osách apod. Konstruktéři a jiní podnikoví zaměstnanci mají selektivní vidění tvorby obráběcího stroje a na zmíněný synergický efekt zapomínají. Výkresovou dokumentaci je nutné tvořit zanesením všech uvedených vlivů. Bez jejich respektování jde pouze o částečný úspěch.

Ing. Peter Kormai
peter.kormai@seznam.cz

50 Π slov Petera Kormaie

Víte, proč máme tak nízkou úroveň technického vysokého školství? Je to způsobeno mnoha příčinami, ale dvě bych vám chtěl naznačit. Vysoké technické školy jsou zacyklené a kanibalizují samy sebe. Jak to? Inženýr zůstane po ukončení na své škole, udělá doktorát, habilituje se a pak na vrcholu své akademické kariéry možná udělá profesuru, jelikož má „impakty“. Co na tom, že nos ze svého ústavu do firmy nevystrčí, ale protože má „impakty“, tak Akreditační komise uzná, že je odborníkem schopným garantovat nějaký předmět.

Znám případ člověka z praxe, který dnes a denně dělá v praxi to, co chtěl garantovat. Avšak chybí mu „impakty“ a jiné publikace. A tak musí zdůvodňovat. Pokud se kompetentnost posuzuje podle publikací, tak se nedivím, že je naše technické školství tam, kde je. Slovutná Akreditační komise přestřelila. Možná ani neví, co je to výrobní podnik, z jehož daní odváděných do rozpočtu České republiky jsou oni placeni za tyto „odborné“ názory.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit